Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії України ХХ – початку ХХІ століття, які складають хронологічно послідовну лінійну систему історичної освіти
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році
Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності
Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом
Програма для профільного навчання Володіна І. Л., Володін В. В., Караванова Т. П. «Основи алгоритмізації та програмування»
Володіна І. Л., Володін В. В., Караванова Т. П. «Основи алгоритмізації та програмування»
Мінистерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет філологічний факультет кафедра іноземної філології
«Філологія» на спеціальності «Мова і література (англійська)», Мова і література (англійська та німецька)», «Українська мова і література. Мова і література (англійська)», Мова і література (англійська і російська)»
Міністерство освіти І науки україни севастопольський міський гуманітарний університет філологічний факультет кафедра іноземної філології
Мова І література (англійська та німецька)», «українська мова І література мова І література (англійська)», мова І література (англійська І російська)»
Зовнішнє незалежне оцінювання і моніторинг якості освіти
Тевлін Б. Л. – заступник директора Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників з науково-видавничої діяльності, кандидат педагогічних наук
Програма спецкурсу "Теорія І практика окремих видів досліджень у сфері судочинства" для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст права". К.: Кну, 2009. 56 с
Робоча навчальна програма спецкурсу “Теорія І практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” для студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст права”.– К.: Кну, 2009.– 56 с
Київський національний університет імені тараса шевченка
Модуль Дослідження операцій в економіці та системи підтримки прийняття рішень
Програма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Імені григорія кочура робоча навчальна програма
Затверджено на засіданні кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура з «23» листопада 2009 р
Міністерство освіти І науки України Київський національний лінгвістичний університет типовапрограм а кандидатського іспиту зі спеціальності
Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 – теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. – К.: Кнлу, 2008. – 47с
Міністерство освіти І науки України Київський національний лінгвістичний університет типовапрограм а вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 – теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. – К.: Кнлу, 2009. – 34 с
Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно із положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі
Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Державність мови є універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, в один народ. Це важливий чинник самовизначення нації, її генетичний код, надійна основа розвитку країни і основний засіб творення національної культури
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Психологія 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка
України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до самовдос­коналення та активної участі в соціальному житті країни
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури 8-9 класи пояснювальна записка
«Зарубіжна література» – навчальний предмет, об’єктом вивчення в якому є кращі твори та головні етапи розвитку світового літературного процесу (крім творів української літератури, які розглядаються в межах окремого навчального курсу)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. /. За загальною редакцією Р. В. Мовчан
Министерством образования и науки Украины для использования в общеобразовательных учебных
Навчальні плани та програми з трудового навчання на 2009-2010 навчальний рік
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05. 02. 2009 №66) на вивчення трудового навчання передбачено
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Українська мова 10-12 класи Академічний рівень
Створення профільної програми з української мови для 10-12 класів, у тому числі й для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання, зумовлене запровадженням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та переходом на 12-річний термін навчання
Програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010р. №834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню"
Програма секційного засідання розширеної підсумкової колегії Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
«Впровадження моніторингових досліджень в практику роботи навчальних закладів як ефективний засіб забезпечення якості освіти»
Програма «сільська школа»
«Сільська школа Черкащини». Її пріоритетним завданням є модернізація системи освіти району, яка ґрунтується на врахуванні позитивних надбань і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку суспільства, ринку праці та демографічної ситуації
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7 11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
Програма інформатизації та комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів
Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів починається зі школи. Ознайомлення учнів із комп'ютерною технікою, оволодіння ними комп'ютерною грамотністю є першим кроком у готовності їх до сприймання інформаційного простору й життя в інформаційному суспільстві, формування інформаційної культури
Моделювання як важливий засіб навчання розв’язування задачі в математиці
Однак на практиці ці вимоги виконуються далеко не цілком, що приводить до серйозних прогалин у знаннях і навичках учнів
Програма вступного випробування з математики для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Оцінити ступінь підготовленості учасників вступного випробування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у педагогічному університеті
Електронні таблиці. Призначення та основні функції
Для автоматизації табличних розрахунків використовуються спеціальний вид прикладного програмного забезпечення, званий табличними процесорами або електронними таблицями
Програма для допоміжної школи математика 5-10 класи Укладачі
Г. М. Мерсіянова канд пед наук, ст наук спів лабо­раторії олігофренопедагогіки Інституту дефектології апн україни
Програма підготовки до вступного іспиту з математики Для абітурієнтів, що згідно з положенням про вступ, здають екзамен з математики, на сайті Міністерства освіти і науки України
Для абітурієнтів, що згідно з положенням про вступ, здають екзамен з математики, на сайті Міністерства освіти і науки України
Програма для проведення співбесіди з профільного предмета «математика» для абітурієнтів за галуззю знань
Програма для проведення співбесіди з математики для абітурієнтів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» та напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»
Програма поглибленого вивчення інформатики (8-12 класи) 10 клас (140 годин (128+12 рез.), 4 год на тиждень, 12 год резервного часу)
Тема: «Використання табличного процесора Excel для обробки числової інформації», 30 годин
Програма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики і фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Математика Пояснювальна записка Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учасників зовнішнього незалежного оцінювання
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації