Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра німецької філології
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут програма
Лексичний та граматичний матеріал кожної з мов (англійської, німецької, французької) подано за такою схемою: лексика та граматика. Враховано фахову спрямованість всіх спеціальностей, що навчаються у магістратурі в Чернівецькому національному торговельно-економічному інституті кнтеу
Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін Київ 2008 програма з української мови
Функції мови в суспільстві та житті людини. Українська мова як національна мова нашого народу. Українська мова у світі. Місце української мови між іншими мовами світу. Державний статус української мови. Головні етапи історії української мови. Українська мова як літературна
Програма вступного екзамену з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями: «Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»
«Адміністративний менеджмент», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»
Програма співбесіди з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська, французька) для проведення попереднього
Програма співбесіди з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська, французька) для проведення попереднього відбору кандидатур для навчання в мдімв ( Університеті) мзс РФ в межах квоти Російської Федерації для України
Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної. Вони повинні вміти

Програма навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» Для п’ятого курсу
Практичний курс англійської мови. Програма навчальної дисципліни – мдпу, 2009 р. 52 с
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма укладена відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462, та Типового навчального плану для початкової школи
Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальностями хнту
Мета вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» полягає у визначенні якості підготовки студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма для студентів 2 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням”
Програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням”
Програма вступних випробувань з англійської мови для всупників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр» на факультет культури І мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
Поряд із глибокими фаховими знаннями необхідно оволодіти також іноземними мовами та практично застосувати їх для вдосконалення професійної майстерності та підвищення культурного рівня
Програма курсу англійської мови для працівників диспетчерських служб територіальних органів управління мнс погоджено
України потрапили у надзвичайну, небезпечну або нестандартну ситуацію, і які потребують екстреної допомоги
Програма факультативу з англійської мови «Use of English» 7 клаc Підготувала: Казьмир Тетяна Володимирівна вчитель англійської мови Червоноградської загальноосвітньої
Програма роботи факультативу з англійської мови в 7 класі загальноосвітньої школи розроблена для вчителів англійської мови та керівників факультативів (1 тижнева година)
Міністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Промислове і цивільне будівництво”, 092103 „Міське будівництво та господарство”, 092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Програма для студентів напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» Додаткова кваліфікація «Вихователь з правом навчання англійської мови»
Дошкільне виховання", які отримують додаткову кваліфікацію "Вихователь з правом навчання англійської мови". Цей предмет вивчається на випускному курсі і займає важливе місце в завершенні професійної підготовки вихователів дошкільних закладів з правом навчання англійської мови
Програма для студентів напряму підготовки 010106 Соціальна педагогіка. Укладач Нестер І.І., викладач
Оволодіння студентами іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, яка реалізується за допомогою мовленнєвих умінь, вироблених на основі мовних, лінгвокраїнознавчих знань та навичок мовлення
Програма вступного фахового екзамену з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» Спеціальності: 050104 «Фінанси»
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно з положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі
Київський національний університет технологій та дизайну
Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування, 0513 Хімічна технологія та інженерія, 1202 Фармація, 1401 Сфера обслуговування
Програма вступного іспиту до магістеріуму з англійської мови
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської мови”, “Вступ до германської філології”, “Теоретична фонетика”, “Теоретичні аспекти граматики”
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (філологічний напрям, профіль українська філологія) Українська мова 10-12 класів Профільний рівень
Випускаючи старшокласників у життя, вона відповідає на духовні, соціальні, культурні, господарські запити суспільства, нації, держави, підготовку вихованців їх до життя і вселяє надію на краще майбутнє, яке випускники повинні створювати власними силами
Програма з англійської мови для вступу у магістратуру
Важливим стратегічним завданням модернізації сучасної освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно з положенням Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі
Перевірка мовної компетенції здійснюється згідно вимог навчальної програми вивчення англійської мови для студентів перекладацького відділу факультету іноземних мов. Вступник повинен
Сприймати на слух різножанрові автентичні тексти різної тематики тривалістю звучання до восьми хвилин, мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький технічній університет
Перелік дисциплін, що виносяться на вступний екзамен
Міністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до вимог програми з англійської мови для професійного спілкування (esp/ампс – рекомендовано Міністерством освіти І науки України (Лист Міністерства освіти І науки України №14/18. 2-481 від 02. 03. 2005 р.))
Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно із положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі
Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
України є забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Приєднання України до європейського освітнього простору згідно з положеннями Болонської конвенції передбачає навчання в магістратурі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет імені Лесі Українки „Затверджено”
Вступний іспит з іноземної мови відбувається у формі тестів, мета яких перевірити і визначити рівень володіння абітурієнтом іноземною мовою
Академія праці І соціальних відносин федерації профспілок україни
Запропонована програма призначена для спеціалістів, які бажають складати вступні екзамени до аспірантури
Програма вступної співбесіди з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» напрями підготовки: 030507 Маркетинг
Програму вступної співбесіди розроблено на основі чинних програм з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов
Рівні сформованості мовленнєвої діяльності визначені як середній, достатній та високий. Вищезазначені рівні відповідають вимогам чинних навчальних програм та критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Програма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання
Програма державного екзамену з німецької мови з методикою викладання/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебєдєва, Л. А. Єпіфанцева. – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 20 с
Програма для студентів напряму підготовки 010105 Корекційна освіта. Укладач Нестер І.І., викладач англійської мови
Оволодіння студентами іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, яка реалізується за допомогою мовленнєвих умінь, вироблених на основі мовних, лінгвокраїнознавчих знань та навичок мовлення
Програма вступних випробувань до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Національна академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснює набір
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації