Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Міністерство освіти І науки україни київський національний університет імені тараса шевченка інститут філології
Програма вступних випробувань з англійської, німецької, французької, іспанської мов при вступі на навчання за окр «магістр»
Програма курсу "Етика та естетика". Лекції. Предмет і система вузлових понять (категорій) етики та естетики. Місце і значення етики та естетики у духовно-практичному освоєнні світу
Спробуємо визначити їхнє місце й значення у широкому світоглядному контексті (дивись схематичний рисунок на наступній сторінці та деякі пояснення до нього)
Програма для 10-11 класів академічного рівня загальноосвітніх навчальних закладів
Київ 2007 Укладачі: Л. М. Масол – кандидат педагогічних наук, зав лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання апн україни
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»
Новий 2009/2010 навчальний рік для педагогів дошкілля області надзвичайно відповідальний. Він характеризується поетапним впровадженням в практику Базової програми «Я у Світі»
Програма з зарубіжної літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи інтенсивної педагогічної корекції
Літературна освіта є однією з найдавніших традицій української духовної культури. Предмет «Зарубіжна література», належить до основних шкільних дисциплін гуманітарного і естетичного циклів, сприяє збереженню і засвоєнню школярами духовних надбань усього людства й, зокрема, українського народу
Програма для професійно-технічних навчальних закладів України
Предмет “Зарубіжна література” є важливою складовою літературної освіти для учнів птнз. Вивчаючи кращі твори зарубіжних письменників І поетів, вони мають можливість ознайомитися з фундаментальними світовими цінностями культури
Програма української мови Передшкілля 12 кляса Електронний посібник з української мови для вчителів Version 0 2004 Table of Contents Подяка

Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2003/2004 навчальному році
Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля”
Перелік програм І навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році
Програма виховання та навчання дітей в дошкільному віці “Українське дошкілля”
Програма Для студентів напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта" Додаткова кваліфікація "Вихователь з правом навчання іноземної мови (англійської)"
Для студентів напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта" Додаткова кваліфікація "Вихователь з правом навчання іноземної мови (англійської)"
Програма підготовки до державного іспиту
Білет державного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» має наступну структуру
Програма підготовки до державного іспиту
Білет державного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» має наступну структуру
Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Програма вступного іспиту з дисципліни «англійська мова професійного спілкування» для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями

Програма Вступного іспиту з Англійської мови Для спеціальності №010103 пмсо. Математика. Фізика
Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки
Програма З іноземної мови
Вступні іспити до аспірантури з різних спеціальностей складаються з метою визначення рівня підготовленості абітурієнтів, які бажають займатися наукою в кнеу
Програма Днів науки Наукма 26 30 січня 2009 26 січня 2009 р. (понеділок) 15 00, Конґреґаційна зала Староакад емічного корпус у
Біорізноманіття в епоху глобальних кліматичних змін: погляд із минулого в майбутнє
Програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування» Затверджено
Мета дисципліни полягає в отриманні студентами необхідних теоретичних знань про текст, а також у виробленні практичних навичок редакторської роботи з текстом
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) Українська мова
Отже, у процесі навчання української мови в класах технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) необхідно розв’язати важливі загальноосвітні, виховні й практичні завдання, а саме
Робоча навчальна програма дисципліни
Педагогіка і методика середньої освіти” „Мова і література (англійська) та „Українська мова і література”
Програма для студентів спеціальності 030303 „Видавнича справа та редагування Затверджено
З них 60 годин семінарських занять І 30 годин самостійної роботи (І семестр: семінарські 30, самостійна робота 15; ІІ семестр: семінарські – 30, самостійна робота – 15). Закінчується заліком у ІІ семестрі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни волинський національний університет імені лесі українки
Програма комплексних завдань розрахована на випускників, які проходять вступні випробування у вну імені Лесі Українки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” зі спеціальності “Німецька мова І література”
Підпис Програма державного екзамену з другої іноземної мови
Програма державного екзамену з другої іноземної мови/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., Г. Ю. Мінькова. – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 12 с
Програма для професійно-технічних навчальних закладів України
Одним із шляхів здійснення поставлених перед професійно-технічними закладами завдань є запровадження в навчальному процесі курсу “Мова ділових паперів”
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Кримськотатарська мова. 10-12 класи Філологічний напрям, профільний рівень
Відповідно до поставленої мети, головними завданнями навчання кримськотатарської мови є
Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів геологічного факультету
Програма вступного іспиту до аспірантури та ад’юнктури з української мови (за професійним спрямуванням)
України. Мета іспиту – перевірити системність мовних знань, сформованість у вступників до аспірантури навичок і вмінь користуватися державною мовою (усно і письмово) у сфері професійної діяльності згідно з сучасними нормами української літературної мови
Затверджено Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки
Перший науковий ступінь бакалавра в галузі англійської мови та літератури присвоюється спеціалісту, що закінчив чотирьохрічний курс університету і вміє
Підпис Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін/ Укл.: О. М. Істоміна, Н. В. Жила., О. А. Лебедєва. – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 17 с
Програма з курсу "Актуальні питання перекладознавства" для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри класичної та новогрецької філології
Програма перекладацької практики для студентів ІІІ курсу денного відділення
Програма перекладацької практики відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне спрямування: менеджмент зед, логістика
Програма ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції
Артемчук Г.І., професор, академік апн україни, ректор Київського національного лінгвістичного університету
Програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування Затверджено
Видавнича справа та редагування”, що читається в І семестрі першого курсу в обсязі 2 кредитів, в тому числі 36 години аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять І 36 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом наприкінці І семестру
Рівненський інститут слов’янознавства київського славістичного університету
Основи науково-дослідної роботи. Програма навчальної дисципліни. – Ріс ксу, 2009. – 32 с
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації