Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм») / Укл.: Парфіненко А. Ю. – Харків: хнамг, 2007. – 47 с
Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та країнознавства
Актуальні проблеми сучасного країнознавства. Програма навчальної дисципліни. – Ріс ксу, 2008 р. – 35 с
Програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів І курсу
Вступ до спеціальності. Програма навчальної дисципліни. – Ріс ксу, 2008 р. – 37 с
Програма та плани семінарських занять з курсу історії політичних І правових вчень для студентів спеціальностей "Міжнародна інформація" та "Країнознавство" ріс ксу. Шелюк Л. О, Шеретюк О. М. " Ріс ксу, 2007

Ровенчак Іван Ілліч д-р геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Географія, спеціальністю. – : Львів, 2010. – 12 с
Програма для студентів спеціальності 030302 реклама І зв’язки з громадськістю Затверджено
Дисципліна “Фольклор” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності 030302 – реклама І зв’язки з громадськістю. Читається у І семестрі в обсязі 1 кредиту, в тому числі 36 годин аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 2 годин практичних І 18 год самостійної роботи
Програма для студентів спеціальності 6030302 реклама І зв’язки з громадськістю Затверджено
Викладається на І курсі в 1 та 2 семестрах в обсязі 6 кредитів, з них у першому семестрі аудиторних занять 118 годин, в тому числі лекцій 36 год., практичних 18 год., самостійна робота 64 год. Форма підсумкового контролю: в 1-му семестрі – підсумкова контрольна робота, в 2-му семестрі – іспит
Програма для студентів напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» Додаткова кваліфікація «Вихователь з правом навчання англійської мови»
Дошкільне виховання", які отримують додаткову кваліфікацію "Вихователь з правом навчання англійської мови". Цей предмет вивчається на випускному курсі і займає важливе місце в завершенні професійної підготовки вихователів дошкільних закладів з правом навчання англійської мови
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 030406 Країнознавство
Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики» і «Теорії міжнародних відносин»
Програма навчальної дисципліни
Розробник : Соколова О. М. старший викладач предметної комісії з іноземних мов, кафедри початкової освіти
Програма комплексного вступного іспиту зі спеціальності 020303 «філологія»
Програма призначена для організації комплексного вступного іспиту на спеціальність «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)» кваліфікаційного рівня «Специаліст»
Б. І. Мокін " " 2010 р. Програма
Для вступу на перший курс навчання до Вінницького національного технічного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет кафедра інформацийних технологій освіти
Мета вступного випробування з математики оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів, які вступають до смгу на базі повної загальної середньої освіти до подальшого навчання у вищих навчальних закладах
Програма до вступної співбесіди з математики для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напрями підготовки: 030507 Маркетинг, 030508 Фінанси і кредит
Вступна співбесіда з математики перевіряє відповідність знань, умінь і навичок абітурієнтів програмовим вимогам, рівень навчальних досягнень та ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
Виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учасників зовнішнього незалежного оцінювання
Інструктивно методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А. Тарасенкова, Г. М. Янченко, С.Є. Яценко
В. О. Сухомлинського „ затверджую" Ректор В. Д. Будак „ " 2010 р. Програма
Програма укладена старшим викладачем кафедри математики та механіки Васильєвою Л. Я. на основі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-11 класи / К.; Шкільний світ 2001
Програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування Затверджено
Видавнича справа та редагування”, що читається в І семестрі першого курсу в обсязі 2 кредитів, в тому числі 72 години аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин семінарських занять І 36 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом наприкінці І семестру
Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Національного аграрного університету, Київ, 2006 зміст програма навчального модуля 2 робоча програма
Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Національного аграрного університету, Київ, 2006
Програма випуску соціально значущих видань на 2004 рік (тематичний план) І. Історія № з/п Автор книги, упорядник Назва книги

Програма вступного фахового екзамену
Я І україна”. Мета іспиту – визначити глибину знань з педагогічних І методичних дисциплін, професійні уміння І навички в обсязі окр „молодший спеціаліст”
Програма для студентів спеціальності 030302 "Реклама та зв'язки з гормадськістю" Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасна українська літературна мова. Фонетика»
Програма навчальної дисципліни
Метою цього курсу є ознайомлення студентів вищого навчального педагогічного закладу з педагогічною діяльністю і творчою спадщиною видатних педагогів минулого і сучасності, формування інтересу до історії педагогіки як історії загальнолюдської культури
Іноземна мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Практичні дослідження показують, що вивчення іноземних мов з раннього віку сприяє розвитку інтелекту дитини в цілому, розширенню об’єму пам’яті, розвитку фонематичного та інтонаційного слуху. Знання набуваються без розумового перевантаження, якщо вони базуються на таких принципах як
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
М. Г. Жулинський – академік нан україни, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни
Програма для професійно-технічних навчальних закладів України
Література як вид мистецтва допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ учня, впливає на його свідомість, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей
Програма з української літератури для 10-12 класів
Програма з української літератури для профільних 10—12 класів з української філології побудована на таких наукових засадах
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет імені Лесі Українки „Затверджую”
Мова та література (польська)”, а також списки рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань та вмінь претендентів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра, спеціаліста
Міністерство освіти І науки україни севастопольський міський гуманітарний університет філологічний факультет кафедра української філології
Співбесіда зі вступниками за спеціальністю „Українська мова і література” проводиться з метою виявлення загальних знань з української мови і літератури, перевірки рівня мовленнєвих умінь і навичок
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української літератури (8-9 кл.) розрахована на розширене вивчення тем, за якими широко
Пропонована навчальна програма укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням основних державних вимог до змісту і рівня навчальних досягнень учнів основної школи (8–9 кл.)
Програма державного екзамену
Український фольклор та історія української літератури – синтетичні літературознавчі дисципліни, які покликані скласти цілісне уявлення про особливості українського літературного процесу як естетичного феномену, відтворити шляхи ідейно-естетичного розвитку, національного відродження й поступу
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Кримськотатарська мова. 10-11 класи Профільний рівень Пояснювальна записка
Профільному рівні полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови у процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою мовною компетентністю і готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с
Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська)
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов в усіх навчальних закладах
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації