Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Програма навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»
Англійська мова за професійним спрямуванням. Програма навчальної дисципліни – мдпу, 2010 р. 12 с
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню освіту" і Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Концепції профільного навчання в старшій школі і скореговано зі змістом чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Українська мова” 5-12 класи
Програма бакалавр (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України
Для дискусії в 11 класі
Програма одинадцятого класу передбачає створення учнями статті для газети. Над статтею школярі працювали в 10 класі, тож варто ускладнити завдання, запропонувавши роботу над статтею дискусійного характеру
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек”, 2005. – 152 с
Проон
Створюється демократичне середовище, в межах якого проводяться демократичні вибори, а громадянське суспільство на засадах самоорганізації може вільніше робити свій внесок в економічний, соціальний, політичний та культурний розвиток країни
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 010106 „Магістр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 010106 „Спеціаліст"
Визначення даного вступного екзамену обумовлене необхідністю перевірки рівня професійної психолого-педагогічної підготовки
«затверджено» Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки
Такі завдання вимагають від абітурієнта визначення найсуттєвішого, стрижневого, спільного, відмінного, що дає змогу виявити глибину і неординарність педагогічного мислення майбутнього студента
Програма базового курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах Теоретичні основи методики викладання іноземних мов
М у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану навчання ім у школі; наукове спостереження, анкетування, тестування, бесіда, дослідне І пробне навчання; експеримент як основний метод дослідження
Запрошуємо до обговорення проекту Програми розвитку дітей 5-ти річного віку «Впевнений старт». Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти мон розроблено проект програми для дітей 5-ти річного віку «Впевнений старт»
Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти мон розроблено проект програми для дітей 5-ти річного віку «Впевнений старт»
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія»
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н. В. Ківенко. К.: Мсу, 2001. 43 с
Програма з математики пояснювальна записка
У другому розділі вказано теореми, які необхідно вміти доводити. 3міст теоретичної частини іспитів повинен формуватися з цього розділу. У третьому розділі перераховані основні математичні вміння І навички, якими повинен володіти вступник
Програма міжнародної конференції
Украины и Национальной академии наук Украины (ипса), Кафедра юнеско "Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика" при нтуу "кпи" и ипса, Рижский технический университет, Буковинский университет, Научные общества студентов и аспирантов нтуу "кпи" и унк "ипса"
Болгарська мова та читання
Програма не обмежує самостійності й твор­чої ініціативи вчителя, бо передбачає гнучкість у розподілі навчального матеріалу та урахування потреб учнів, зумовлених віковими особливостями школярів, ступенем збереження говірки та реаліями суспільного життя
Програма профільного спецкурсу «мовленнєвий практикум» для 5-7 класів гімназії з поглибленим вивченням мови з 1 класу Укладачі: Будникова О. Л
Динамічні перетворення в політичному, соціально-економічному і культурному житті країни обумовлюють зростання інтересу до вивчення іноземних мов, оскільки оволодіння ними, зокрема англійською мовою, стає необхідністю для багатьох членів нашого суспільства
Програма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint»
«Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint» 6,7,8 клас
Затверджую» Перший заступник начальника інституту з навчальної та методичної роботи полковник міліції В. В. Пашутін 2010 робоча навчальна програма з модулю «дізнання в органах внутрішніх справ» для курсантів 3 курсу факультетів кримінальної міліції,
Право напрям підготовки 030401 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»
Навчальна програма “Медіаосвіта (медіаграмотність)”
Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти
Робоча навчальна програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства
Програма для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» Затверджено
«Видавнича справа та редагування», що читається на 3 курсі у 3 семестрі в обсязі 1 кредиту, 36 год., з них – 14 год лекційних, і 21 год самостійної роботи, форма підсумкового контролю – залік
Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Програма державного екзамену з виконавського мистецтва для студентів магістратури факультету мистецтв та художньої освіти / Укладач: кандидат мистецтвознавства, доцент мдпу ім. Б. Хмельницького А. К. Мартинюк. – Мелітополь: мдпу ім. Б. Хмельницького, 2011. – 16 с
Програма з «Методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах» до кваліфікаційного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (У курс) модуль 1
М у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану навчання ім у школі; наукове спостереження, анкетування, тестування, бесіда, дослідне І пробне навчання; експеримент як основний метод дослідження
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону України “Про освіту“ та Державного стандарту базової І повної середньої освіти
Програма курсу: «Історія української державності (Історія України)» для студентів юридичного факультету
Програма курсу “Історія української державності” (Історія України) для студентів юридичного факультету
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії України ХХ – початку ХХІ століття, які складають хронологічно послідовну лінійну систему історичної освіти
Програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 5-12 класи Рівень стандарту вступ до історії україни 5-й клас (35 годин)
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають до знань та умінь учнів
Програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Ііі міжнародна наукова конференція Компаративістські читання ІІІ международная научная конференция Компаративистские чтения
Круглий стіл «Проблеми філософії та теорії порівняльного правознавства»
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Робоча навчальна програма // Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка, юрид ф-т. – К., 2010. 64 с
Програма навчальної дисципліни економічна історія (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів І курсу спеціальності "Країнознавство"
Затверджено на засіданні кафедри країнознавства ріс ксу (протокол № від ” ” 2009 р.)
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Харківська державна академія дизайну І мистецтв
Харківська державна академія дизайну і мистецтв готує фахівців у галузі знань 0202 “Мистецтво” за такими напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступ до історії україни 5-й клас (35 годин)
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають до знань та умінь учнів
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації