Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Програма І навчально-тематичне-планування для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 клас 52 години Академічний рівень
Форми і методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Критерії тематичного, семестрового та річного оцінювання
А. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку у минулому столітті, не припинили свого існування з початком нового століття/тисячоліття, а продовжують свій розвиток. Отже, зазначений курс має багато особливостей
Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Дана дисципліна «Росія І кавказ: історія І сучасність» є спеціальним курсом. Викладається на ІІІ курсі в 6 семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій 34 год., самостійна робота 38 год та форма підсумкового контролю – підсумковий модульний контроль
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Отже, дослідження інститутів, принципів та правових норм канонічного права дає нам можливість краще переосмислити окремі елементи та причинно-наслідкові зв’язки в праві сьогодення
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Канонічне право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К., 2010. – с. 37
Програма для студентів спеціальності 030303 "Видавнича справа та редагування" Затверджено
Економічна проблематика може бути присутня майже в усіх видах видань, класифікованих за різними критеріями. І не лише у зорієнтованих на спеціальні аудиторії чи на реалізацію спеціальних функцій. Нею сповнені навіть видання для дітей, твори белетристики, священні книги
Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців шифр та найменування галузі знань 0304 Право за напрямом 030401 – Право
Програму підготував: Власов В. М., вчитель історії вищої категорії, учитель-методист Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
Програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» викладача Церклевич Вікторії Сергіївни

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 09. 00. 12. українознавство (філософські та історичні науки) Затверджено
Програма іспиту складена на основі Програми курсу „Українознавство” для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка авторським колективом Центру українознавства філософського факультету у складі
Програма міжнародної наукової конференції „ дні науки філософського факультету 2007 Программа международной научной конференции
Алімова І. С. Гуманістична спрямованість філософських поглядів Марка Тулія Цицерона
В. О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут історії та права Кафедра нової та новітньої історії програма
Курс всесвітні історія ХХ ст охоплює період з початку ХХ століття до початку ХХІ ст. Даний курс вивчає Новітню історію країн Європи та Америки, Новітню історію країн Азії та Африки
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 23. 00. 04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Зі спеціальності 23. 00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Програма дисципліни „ культурологія для студентів факультету соціології
Курс “культурологія” є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки і вивчається в першому або другому семестрах
Програма дисципліни «соціальна культурологія» для напрямів підготовки (спеціальностей)
«Естетики» на ІІІ курсі, «Етики» на ІV курсі. Цей курс доцільно вивчати на основі вже прослуханих курсів філософії, соціальної філософії та соціології. Водночас він є загально теоретичною основою для таких курсів як “Соціальна етика”, “Основи державного управління сферою культури” та “PR”
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 020101 «Культурологія» Історія та теорія української культури
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська культура 30 –х років XX ст. Розвиток української культури в роки Другої світової війни та післявоєнний період. Українська культура на сучасному етапі
Програма культурологія для студентів денної форми навчання
Визначення поняття “культура”, дихотомії “природа / культура”, “своє / чуже”. Теорії виникнення культури
Програма курсу "Історія слов’янських країн" (ХІХ поч. ХХ ст.) Початок процесів модернізації: кінець XVIII ­ перша половина XIX cт
Послаблення станового поділу суспільства І демократизація суспільно-політичного життя. Ідеї лібералізму. Виникнення ідеологій лібералізму, консерватизму, соціалізму. Романтизм. Формування модерних націй та ідеології націоналізму. Розвиток національних рухів. Революції 30−40-х років XIX ст
Програма вступного екзамену
«Історії України» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю “Правознавство” проводяться за курс загальноосвітньої школи у формі тестування. Результати тестування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань
Програма вищих педагогічних навчальних закладів
Дошкільне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “Бакалавр”. – Частина І київ.: Ріа "бліц", 2004. 192 с
Програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Світова література навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Університет банківської справи національного банку україни (м. Київ)
Коваленко А. П., к ф м н., ст н с., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104)
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету., 20. с
Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030203 Історія
Дана дисципліна «Історія таємних товариств І сект» є спеціальним курсом. Викладається на II курсі в 6 семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій 34 год., самостійна робота 38 год., форма підсумкового контролю — підсумковий модульний контроль
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави і права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний і діахронний), системний )
Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр")
Соціальна філософія в системі гуманітарного знання. Предмет та функції соціальної філософії
Програма курсу "Історія Росії"
України. У ході освоєння курсу студент повинен одержати знання з основних проблем минулого Росії, з історією якої щільно пов’язана історична доля України, зрозуміти закономірності І особливості історичного розвитку російського суспільства І держави у контексті європейської та світової історії
Програма навчальної дисципліни «Етнопсихологія» Мелітополь
В курсе раскрывается психологическое своеобразие межнациональных различий и отношений, показывается их происхождение и специфика. Делается это на основе новейших представлений этнопсихологии — одной и самых сложных, интересных и перспективных современных наук
Програма вступного випробування з предмету "Математика" для абітурієнтів нувгп 2011р
Програма вступного випробування відповідає програмі з математики загальноосвітньої середньої школи та програмі зовнішнього незалежного оцінювання з математики (Додаток №7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 08. 12. 2010 р. №1218)
Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників до Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну у 2011 році (9 класів)
Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників
Хнту ю. М. Бардачов
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю підготовки: 05010301, „Програмне забезпечення систем”
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко “ ” 2011 р. Програма вступних випробувань з математики
Вивчення вищої математики в університеті в залежності від спеціальності проводиться від двох до п’яти семестрів. Для успішного вивчення в університеті як математики, так і суміжних дисциплін, абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями з елементарної (шкільної) математики
Університет банківської справи національного банку україни (м. Київ)
Русинко М. К., к ф м н., доцент кафедри математики і статистики Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко "24" лютого 2011 р. Програма
Програма вступного випробування з математики для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Т. М. Барболіна, В.І. Лагно, Л. П. Черкаська
Програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії, фізики, біології, технологій
Програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії, фізики, біології, технологій
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації