Програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Шпільов Руслан Олегович учень 11 класу Завіто-Ленінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Джанкойського району Автономної Республіки Крим Моделювання Фрактали програма
Завіто-Ленінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Джанкойського району Автономної Республіки Крим
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році
Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Археологія Київської Русі робоча навчальна програма
Дана дисципліна є "Археологія Київської Русі" викладається на 1 курсі 1 семестру підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" в обсязі 72 години, з них лекцій – 34 год., самостійна робота – 38 годин та форма підсумкового контролю (залік)
Програма " філософія (логіка, етика, естетика, релігієзнавство)" для студентів всіх спеціальностей
Перша частина курсу “Філософія” містить у собі основи логіки, етики, естетики, а також релігієзнавства. Друга частина історію філософії, основи гносеології, онтології, антропології, соціальної філософії, філософії історії
Таврійський національний університет ім. В. И. Вернадского
Програма схвалена на засіданні кафедри історико-правових дисциплін та основ правознавства
Програма курсу " загальна історія" для підготовчого відділення
Лекційний курс побудовано за геграфічно-хронологічним принципом. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило, лише в загальних рисах висвітлені в лекціях або ж такі, що пропонуються для самостійного вивчення
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 030301 Історія в програмі вступного іспиту з історії до магістеріуму для студентів
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”, “Історія Стародавнього Сходу”, “Історія Стародавньої Греції та Риму”, “Історія країн Західної Європи та Північної Америки”, “Історія Східно-Центральної Європи”
«Затверджую» Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки проф. І. Я. Коцан 2011 р. Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Міжнародні відносини»
На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати володіння теоретичними знаннями та практичними навиками з основних з основних розділів роботи
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор П. М. Макаренко (Дніпропетровський державний аграрний університет)
Є. Г. Матвіїшин “ ” р
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної та загальноекономічної підготовки, а саме: “Маркетинг”, “Основи менеджменту”, “Господарське право”, “Управління персоналом”, “Інформаційні технології”
Програма укладачі: д політ н. Розумний М. М. д філос н. Шевченко О. К
Дисципліна «Історія української культури» викладається на І курсі 2 семестру обсягом 72 години, з них лекцій 18 год., семінарських 18 год. (колоквіумів 4 год.), самостійна робота 36 год
Програма основи духовної культури для учнів загальноосвітніх шкіл
Великий інтерес педагогів, вчених і керівників-організаторів навчального процесу до питань релігійного і філософського змісту обумовлений цілим рядом причин, зв’язаних з якими зміни в житті українців
Програма для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено
Дисципліна «Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «історія». Викладається на ІІ курсі в 4 семестрі в обсязі 126 год., з них лекцій 34 год., семінарських занять 34 год., самостійна робота 58 год., форма підсумкового контролю — іспит
Програма фахового іспиту з Всесвітньої історії для спеціалізації
Балканах впершій половині ХІХ ст.; сербський національний рух, сербські повстання. Болгарське національне відродження І національно-визвольний рух у ХІХ ст. Східна криза 1875-78 рр.; проголошення Болгарського царства; внутрішня І зовнішня політика балканських держав на початку ХХ ст
Посної Анни Анатоліївни Спеціальність землевпорядкування та кадастр Магістерська програма
Тема магістерської роботи Оптимізація використання земель території,підпорядкованої Гатнянській сільській раді Київської області
Програма Для спеціальностей: "Українська мова та література" "Українська мова, література та англійська мова" "Українська мова, література та документознавство"
Х – ХVІІІ століть (Давня українська література): Робоча навчальна програма / Розроблювачі: Поліщук В. Т., Скорина Л. В.; Черкаськ нац ун–т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, вид–во чну, 2004
Програма для студентів спеціальності 020302 Історія Затверджено
Дана дисципліна є «Основи археології». Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 36 год., семінарських – 18 год., (практичних), самостійна робота – 54 год та форма підсумкового контролю (іспит)
232 Міжнародний Соломонів університет
Археологічні матеріали дають змогу простежувати появу та формування багатьох сучасних народів з глибокої давнини
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії). Укл. Яцюк М. В., Рябченко О. Л., Стрілець Ю.І., Фесенко Г. Г. – Харків: хнамг, 2006. – 36 с
Програма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо. Історія. Затверджено на засіданні кафедри історії України Протокол №10
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення вітчизняної історії відбувається звільнення її від політичних догм радянської історіографії та входження до загальноєвропейського розвитку історичної науки
Робоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини

Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Російська династія та Український Гетьманат у середині – другій половині ХVІІ ст.»
Програма з курсу "Історія української культури" для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка (36 год.)
Уклали: д-р філос наук, проф. В. П. Мельник; канд філос наук, проф. А. В. Яртись; канд філос наук, доц. В.І. Стеценко; канд філос
Атестація з української літератури за курс 9 класу передбачає
Програма самостійної роботи екстерна до кожної теми складається з трьох основних розділів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української літератури (8-9 кл.) розрахована на розширене вивчення тем, за якими широко
Пропонована навчальна програма укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням основних державних вимог до змісту і рівня навчальних досягнень учнів основної школи (8–9 кл.)
Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
В. Мордвінцев. Спецкурс: Православ’я в історії народів Східної Європи Х – ХVIII ст
О. А. Удод “ “ 2010 р. Навчальна програма курсу християнська етика в українській культурі
Важливою подією з початку 90-х років XX століття було прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) І проголошення Акту незалежності України (24 серпня 1991 року), якими започатковано незалежність України та створення самостійної української держави
Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005
Програма курсу "Український світ"
Программа предназначена для специалистов украинских образовательных учреждений вне Украины, для учителей воскресных школ украинского зарубежья, а также для родителей, не равнодушных к вопросам украинского национального и культурного воспитания и получения украиноведческих знаний их детьми
Київщинознавство (1-12 класи)
Київщинознавство – курс, розроблений як структурний компонент варіативної частини базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів
Робоча навчальна програма дисципліни Історія України

Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України

Сербенська Олександра Антонівна, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення робоча програма
Екологія українського слова. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Програма дисципліни законодавча техніка для студентів першого курсу юридичного факультету
Навчальна дисципліна “Законодавча техніка” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр права”
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації