Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "цивільний процес україни" для студентів спеціальності 060101

Скачати
Методичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Практичні завдання1 Хворостовський звернувся до суду з позовом на Бєлову про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення має бути винесено райвиконкомом.

Чи правильно була визначена підвідомчість цієї справи? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у прийнятті заяви з приводу непідвідомчості справи?


2 Ховренко звернувся до суду з позовною заявою проти заводу про внесення виправлень у трудову книжку у зв’язку з тим, що його звільнили із заводу згідно з наказом від 10 жовтня 2005 р., а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки від 9 листопада 2005 р. Одночасно Ховренко

заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2005 р. та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 жовтня по 9 листопада 2005 р., тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило переходу на іншу роботу.

Які з зазначених вимог підвідомчі суду? Визначте підвідомчість справ, що виникають із трудових правовідносин.


3 Петренко звернувся до суду з позовом на лікарню про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки його було звільнено за згодою профспілкового комітету. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи відмову тим, що позивач повинен звернутися до КТС, а лише потім до суду.

29

Чи правильні дії суду? Визначте підвідомчість спорів, що виникають із трудових правовідносин.


4 Квартирно-експлуатаційна дільниця Сумського району подала позов на Тищенка і фабрику індпошиву та ремонту одягу про виселення. У своїй заяві позивач зазначив, що згідно з договором фабрика одержала в оренду приміщення під взуттєву майстерню. У березні 2005 р. майстерня була закрита, і в приміщення самоправно вселився для проживання Тищенко. Ухвалою судді у прийнятті позовної заяви відмовлено через непідвідомчість спору суду.

Визначте підвідомчість цієї категорії спорів.


5 Виконком райради звернувся до суду з позовом на Єременко про знесення флігеля та літньої кухні, самовільно споруджених відповідачем на ділянці, яку відведено його батьку для будівництва житлового будинку.

Чи підвідомча ця справа суду? Яке процесуальне рішення має прийняти суддя?


Контрольні запитання

1 Поняття підвідомчості. Судова підвідомчість справ (поняття, значення).

2 Загальні правила і критерії підвідомчості цивільних справ суду.

3 Види підвідомчості.

4 Підвідомчість справ Конституційному суду України.

5 Підвідомчість справ окремого провадження.


Список рекомендованої літератури

1. Конституція України. // ВВРУ. – 1996. - № 30.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. - Харків, 2005.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 25 грудня 1996 р. №13 // Вісник Верховного суду України. - 1997.- №1.


30

4. Постанова Пленуму Верховного суду України « Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 вересня 1995р. № 4 // Правовісник 1996. - № 1.

5.Бородін М., Ігнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди

// Право України. - 1997. - № 5. - С. 26-28.

6. Кондратьєв Л. Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх

// Підприємництво, господарство і право. - 2003.- № 9- С.37-40.


Тема 12 ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ


Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм цивільних справ називається підсудністю.

На відміну від підвідомчості, яка розмежує компетенцію між державними органами і громадськими органами щодо вирішення цивільних справ, підсудність розмежовує компетенцію в тій же сфері, але між різними судами. Тому підсудністю називають ще коло цивільних справ, вирішення яких віднесено до компетенції певного суду.

Визначення компетенції різних судів системи проводиться залежно від виконуваних ним функцій, від роду справи, суб’єктів спору, що підлягає розгляду і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.

Підсудність буває: функціональна, родова, територіальна.


Практичні завдання


1 Романчик звернувся до Зарічного районного суду м. Сум з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Конотопський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил про підсудність.

Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?


31

2 Федорова, яка мешкає у м. Сумах, звернулася до Ковпаківського районного суду з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів з Гурбанова, що мешкає у

м. Запоріжжі. Ковпаківській районний суд надіслав справу на розгляд у Дніпровський районний суд м. Запоріжжя, посилаючись на те, що позивачка у засіданні суду подала клопотання про передачу справи на розгляд за місцем проживання відповідача. Дніпровський районний суд відмовив у прийнятті цієї справи у провадження, мотивуючи відмову тим, що справу доцільніше розглянути Ковпаківським районним судом м. Сум і надіслав її до Верховного суду України для вирішення питання про місце розгляду справи.

Які помилки допущені судами?


3 Воробйова продала свій будинок, який розміщений у

м. Краснопілля Сумської області, та виїхала до батьків у

м. Суми на постійне проживання. При розрахунку за будинок Фролов не дав Воробйовій певної суми коштів і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім’єю будинок, Фролов виїхав у довгострокове відрядження до

м. Сімферополя. Після закінчення строку сплати коштів Воробйова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.

До якого суду може звернутися Воробйова з цим позовом? Визначте вид підсудності.

4 Резниченко звернувся до суду за місцем проживання з позовом на автопідприємство про компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що такі справи розглядаються судами за місцем заподіяння шкоди.

Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Резниченко з цим позовом?


5 Вербицький, мешканець м. Глухова під час перебування у відрядженні у м. Харкові був травмований автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу.

32

Вербицький звернувся до районного суду м. Харкова з позовом до Кременчуцького нафтопереробного заводу про компенсацію шкоди .

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви за ст. 125 ЦПК України і порадив Вербицькому звернутися до суду за місцем розташування органу управління заводу.

Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Вербицький? Визначте підсудність цієї категорії справ.


Контрольні питання

1 Поняття та види підсудності.

2 Функціональна підсудність.

3 Родова підсудність.

4 Територіальна підсудність.

5 Зміна підсудності.


Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. – Харків, 2005.

3. Штефан М.Й. Гражданский процесс – К.- 1997.

4. Постанова Пленуму Верховного суду України № 6 від 27.03.1992 “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди”.

5. Гнездов О. Спеціальна і персональна підсудність в цивільних справах // Право України. -1995.- №11.- С.-73.

Тема 13 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ


Будучи новим для сучасного процесуального законодавства, судовий наказ має глибокі історичні корені. Прообрази наказного провадження дослідники знаходять у римському праві.

Судовий наказ є рішенням суду, винесеним суддею одноособово на підставі заяви про видачу судового наказу. Сутність даного рішення підкреслюється самою назвою – судовий наказ, тобто правозастосовчий акт державно-владного

33

органу, який пропонує суб’єктам визначену правовою нормою поведінку.

Чотири етапи наказного провадження: порушення наказного провадження; видача судового наказу; надіслання боржникові копії судового наказу та видача судового наказу стягувачеві в разі набрання ним законної сили; скасування судового наказу.


Практичні завдання


1 Іванов звернувся до суду з письмовою заявою про стягнення заробітної плати з заводу “Зірка”, де він працював слюсарем, за період роботи в 2004 р. У заяві він зазначив, що заробітна плата йому нарахована, але не виплачується протягом двох місяців.

Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи тим, що розгляд таких справ покладено на трудові колективи.

Чи правильні дії судді? Оформити заяву в суд з даного питання.


2 Суддя Зарічного суду м. Сум, видав наказ про стягнення із заводу «Імпульс» заробітної плати на користь Чернетка в сумі 1000 грн. Копію наказу відправив в установлений строк адміністрації заводу.

Адміністрація заводу після отримання копії наказу була не згодна і подала заяву про скасування судового наказу без будь- якої мотивації.

Як повинен діяти суд? Як повинен діяти заявник?


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації