Робоча програма дисципліни "психологія сімейних відносин"

Скачати
Робоча програма
  1   2
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра практичної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ "ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН"

Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин / кредит

лекції

семінарські

самостійні

Денна (с-г)

18

16

20

54/1,5

Денна (м-п)

10

8

36

54/1,5

Заочна

10

-

44

54/1,5Мелітополь-2010


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Психологія сімейних відносин", затвердженої Вченою радою МДПУ


Розробники робочої програми: Марковець Л.М., к.психол.н., доцент кафедри;

Царькова О.В.. к.психол.н., старший викладач кафедри.


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри (Протокол № 1 від 27.08.2010 р.)


Завідувач кафедри

Методичні рекомендації

В умовах сьогодення, коли на розвиток сучасної сім'ї впливає велика кількість об'єктивних і суб'єктивних чинників, гостро постає потреба вивчення шлюбу та сім'ї, як в особистісному, так і в соціально-психологічному сенсі пошуку закономірностей, на які можливо було спиратися як при допомозі існуючій сім'ї, так і в підготовці молоді до сімейного життя.

Мета дисципліни "Психологія сімейних відносин": забезпечити студентів системою психологічних знань, умінь та навичок для формування адекватного уявлення про предмет і завдання психології сім'ї на сучасному етапі.

Завдання дисципліни "Психологія сімейних відносин": систематизувати уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних стосунків, забезпечити студентів знаннями про базові психологічні уявлення щодо сім'ї та можливостей їх практичного використання, висвітлити характерні риси й особливості життєвого циклу сім'ї; сприяти професійному становленню та формуванню екзистенційного та функціонального образу «Я» майбутнього фахівця.

Програма дисципліни "Психологія сімейних відносин"складається з двох модулів:

Модуль І. Психологічний аналіз сімейної системи.

Модуль II. Психологія подружніх стосунків, дитячо-батьківського спілкування та проблеми сімейного консультування.

З метою глибокого засвоєння знань та вмінь їх практичного використання у програмі подано план практичних занять, а також список рекомендованої літератури. Це допоможе розширити та поглибити знання студентів з дисципліни "Психологія сімейних відносин".

Контроль за ефективністю вивчення дисципліни "Психологія сімейних відносин" передбачається здійснювати за допомогою складання заліку.

По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні знати:

На основі вивчення теоретичних знань з дисципліни студенти повинні вміти:

- визначати функціонально-рольову структуру сім'ї;

- з'ясовувати динамічні аспекти сімейних стосунків;

- встановлювати етапи життєвого циклу сім'ї; оцінювати рівень психологічного благополуччя чи неблагополуччя сучасної сім'ї;

- визначати профілі шлюбу та типи подружніх стосунків, з метою корекційного впливу на їх детермінанти;

- визначати психологічні причини розладів у сім'ї;

- використовувати діагностичні методики для вивчення взаємостосунків у дошлюбний період, подружніх та дитячо-батьківських стосунків;

- здійснювати адекватний корекційний вплив у конфліктних та кризових сімейних ситуаціях;

- використовувати набуті знання для створення та гармонізації власних сімейних стосунків.


У тематичному плані вказано теми, що відносяться до лекцій, семінарів та самостійного опрацювання; посилання на основну та додаткову літературу, засоби наочності та види контролю. У програмі надано календарне планування, теми семінарських занять, перелік додаткових індивідуальних навчально-дослідних завдань, список літератури.


Тематичне плануванняпп

Теми, дати

Види занять

Література

Наочність

Види контролю

Лек.

Сем.

Сам.

Модуль

1

Шлюб та сім’я як об´єкт психологічного вивчення

2

2

1

1.

Психологічний аналіз сімейної системи


Осн.:.7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 3,6,7-9

Структурні схеми, таблиці. інвентарій

Пcихологічний диктант. Моделювання ситуацій

2

Основні характеристики сучасної сім’ї


2

2

1

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 3,7-9

Тексти першоджерел

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять теми

3

Підготовка молоді до сімейного життя.


2
2

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-27

Дод.: 3,7-9

Схематичні зображення

Психологічний диктант з основних понять теми. Рішення задач.

4

Сім'я у хронологічному вимірі

2

2

2

Осн.:. 7,8,9,10,

17,18-20,24-26

Дод.: 3,4,7-9

Схематичні зображення

Задачі.


Фронтальне та індивідуальне опитування. Рішення задач.

5

Типи і ролі особистості у сім'ї

2
2

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,3,4,7-9

Структурні схеми, таблиці

Пcихологічний диктант. Моделювання ситуацій.

6

Психологічні аспекти статевої диференціації.


2
2

2.

Психологія подружніх стосунків, дитячо-батьківського спілкування та проблеми сімейного консультування


Осн.:.6, 7,8,10,

11,12,22,24-27

Дод.: 2,5,7-9

Структурні схеми, таблиці

Психологічний диктант з основних понять тем. Рішення задач.

7

Подружнє спілкування

2

2

1

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,7-9

Тексти першоджерел. Сімейні ситуації.

Прослуховування та обговорення сімейних ситуацій

8

Подружні відношення

2

2

1

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,7-9

Структурні схеми, таблиці

Фронтальне та індивідуальне опитування з основних понять тем

9

Емоційні відносини у сім'ї
2

2

10

Дитячо-батьківські відношення

2
2

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,6,10,

11

Тексти першоджерел

Аналіз конспектів першоджерел та творчих робіт студентів

11

Психологія сімейних конфліктів
2

2

12

Сім'я як джерело психічної травматизації особистості. Процеси дестабілізації і розпаду сімейних відносин
2

2

Осн.:.1-5,6,9,18-21,23-28

Дод.: 1,3,6,9,10

Схематичні зображення

Індивідуальні реферативні доповіді

Осн.:.1-5,9,13-16,18-21,23-26

Дод.: 1,3,5,6,10

11

Структурні схеми, таблиці

Пcихологічний диктант. Моделювання ситуацій

Осн.:.1-5,9,13-16,18-21,23-26

Дод.: 1,3,5,6,8-

11

Тексти першоджерел. Сімейні ситуації.

Прослуховування та обговорення сімейних ситуаційКалендарне планування
пп

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата
Модуль 1. Психологічний аналіз сімейної системи


1.

Шлюб та сім’я як об´єкт психологічного вивчення

Лекція, семінар2.

Основні характеристики сучасної сім’ї

Лекція, семінар3.

Підготовка молоді до сімейного життя

Лекція4

Сім'я у хронологічному вимірі

Лекція, семінар5

Типи і ролі особистості у сім'ї

Лекція


Модуль 2. Психологія подружніх стосунків, дитячо-батьківського спілкування та проблеми сімейного консультування


6.

Психологічні аспекти статевої диференціації.

Лекція7.

Подружнє спілкування

Лекція, семінар8.

Подружні відношення

Лекція, семінар9.

Емоційні відносини у сім'ї

Семінар10

Дитячо-батьківські відношення

Лекція11

Психологія сімейних конфліктів

Семінар12

Сім'я як джерело психічної травматизації особистості. Процеси дестабілізації і розпаду сімейних відносин

Семінар

Теми семінарських занятьпп

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1.

Шлюб та сім’я як об´єкт психологічного вивчення

 1. Предмет і проблематика психології сімейних відносин.

 2. Шлюб і сім’я.

 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин.

 4. Модель сучасної сім’ї.

 5. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин.

Фронтальне та індивідуальне опитування

Осн.:.7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 3,6,7-9

2.

Основні характеристики сучасної сім’ї

 1. Сутність і структура сім'ї.

 2. Функції сім'ї.

 3. Різноманітні категорії сучасних сімей.

 4. Основні форми шлюбно-сімейних відносин.

 5. Психологічне здоров'я сучасної сім'ї.

Діагностичні методи, психологічний диктант

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 3,7-9

3.

Підготовка молоді до сімейного життя.


 1. Сутність і структура сім'ї.

 2. Функції сім'ї.

 3. Різноманітні категорії сучасних сімей.

 4. Основні форми шлюбно-сімейних відносин.

 5. Психологічне здоров'я сучасної сім'ї.

Участь у колоквіумі, співбесіда

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-27

Дод.: 3,7-9

4.

Сім'я у хронологічному вимірі

 1. Мотивація на вступ у шлюб і утворення сім'ї

 2. Динаміка сімейних взаємовідносин.

 3. Періодизація сімейного життя.

 4. Початок шлюбу.

 5. Взаємовідносини молодих з батьківськими сім'ями.

Психологічний диктант, моделювання ситуацій, колективне обговорення

Осн.:. 7,8,9,10,

17,18-20,24-26

Дод.: 3,4,7-9

5.

Типи і ролі особистості у сім'ї

 1. Сімейні ролі і внутрішньосімейна рольова структура.

 2. Особливості рольової поведінки людини у сім'ї.

 3. Основні ролі, що виконуються членами сім'ї.

 4. Типи особистості, що виявляються у сімейному житті.

 5. Характер і сім'я.

Фронтальне та індивідуальне опитування, аналіз сімейної ситуації

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,3,4,7-9

6.

Психологічні аспекти статевої диференціації.

 1. Проблема відношення статей.

 2. Гендерні характеристики.

 3. Поняття життєвого і сексуального сценарію.

 4. Стадії психосексуального розвитку дитини.

 5. Психологія сексуальних розладів.

Участь у колоквіумі, співбесіда

Осн.:.6, 7,8,10,

11,12,22,24-27

Дод.: 2,5,7-9

7

Подружнє спілкування

 1. Основні закономірності внутрішньосімейного спілкування.

 2. Вплив внутрішньосімейного спілкування на успішність якості шлюбу.

 3. Грані подружньої сумісності.

 4. Чинники, що негативно впливають на шлюб і умови їх подолання.

 5. Порушення внутрішньосімейного спілкування і засоби їх подолання.

Діагностичні методи, психологічний диктант

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,7-9

8

Подружні відношення

 1. Адаптація подружжя у шлюбі.

 2. Закономірності психологічної адаптації подружжя в залежності від профілю шлюбу.

 3. Сімейні сварки.

 4. Профілактика сварок.

 5. Феномен «пробачення» у психології подружніх відносин.

Фронтальне та індивідуальне опитування, співбесіда

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,7-9

9

Емоційні відносини у сім'ї

 1. Психологія емоційних відносин.

 2. Феномен любові.

 3. Типи любові.

 4. Умови зберігання емоційних відносин.

 5. Стилі любові.

Психологічний диктант, моделювання ситуацій

Осн.:. 7,8,10,17,

18-20,24-26

Дод.: 2,4,6,10,

11

10

Дитячо-батьківські відношення

 1. Чинники і умови психічного ризику для майбутньої дитини.

 2. Материнство як психологічний феномен.

 3. Характеристика психолого-педагогічних чинників виховання дітей у сім'ї.

 4. Сімейне життя і виховні функції батьків.

 5. Найбільш типові помилки батьків у вихованні дітей.

Фронтальне та індивідуальне опитування, співбесіда

Осн.:.1-5,6,9,18-21,23-28

Дод.: 1,3,6,9,10

11

Психологія сімейних конфліктів

 1. Взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях

 2. Конфлікти і шлюбний клірінг.

 3. Сімейні конфлікти і механізми психологічного захисту.

 4. Ревнощі як джерело сімейної конфліктності.

 5. Подружня невірність і сімейні конфлікти

Психологічний диктант, моделювання ситуацій

Осн.:.1-5,9,13-16,18-21,23-26

Дод.: 1,3,5,6,10

11

12

Сім'я як джерело психічної травматизації особистості.

Процеси дестабілізації і розпаду сімейних відносин

 1. Чинники, що руйнують шлюбно-сімейні відношення.

 2. Сім'я як джерело психічної травми.

 3. Сім'я як чинник, що визначає реакцію індивіда на психічну травму.

 4. Дестабілізація і розпад сімейних відносин.

 5. Стадії розлучення.

Діагностичні методи, психологічний диктант

Осн.:.1-5,9,13-16,18-21,23-26

Дод.: 1,3,5,6,8-

11
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації