Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для студентів факультетів економіки і підприємництва та менеджменту

Скачати
Методичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 2

ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ


1). План семінарського заняття

 1. Генезис категорії фінансів.

 2. Передумови та фактори історичного формування фінансів.

 3. Етапи еволюції фінансів.

 4. Еволюція фінансів України.


Література: 5, 24, 36


2). Контрольні запитання

 1. Коли народилася фінансова наука і хто вважається її батьком?

 2. Роль французьких фізіократів XVIII ст. А. Сміта і Д. Рікардо у розвитку фінансової науки.

 3. Німецька школа фінансів XIX ст., її основні ідеї.

 4. Ідеї українських економістів-фінансистів кінця XIX ст.

 5. Теорія Дж. Кейнса - революція в економічній і фінансовій науці.

 6. Стокгольмська школа «Циклічного балансування бюджету».

 7. Погляди неокласичної і неоконсервативної шкіл у галузі фінансів.

 8. Ідеї регулювання економіки в ученні посткейнсіанців і прихильників соціального ринкового господарства.

 9. Які є ознаки фінансів як специфічної вартісної категорії?

 10. Назвіть основні джерела формування фінансових ресурсів.

 11. Розкрийте історичний розвиток терміна financia.

 12. Якими факторами було зумовлено формування категорії "фінанси"?

 13. Назвіть головні історичні передумови виділення терміна "фінанси".

 14. Чи можна стверджувати, що фінанси — це відносини, які не виходять за межі розподільчого процесу? Доведіть своє твердження.

 15. Якими причинами зумовлена відмінність фінансів різних суспільно-економічних формацій?

 16. Як вплинув перехід суспільства до товарно-грошових відносин на розвиток фінансів як економічної категорії?

 17. Дайте характеристику кожному з етапів розвитку фінансів.

 18. Назвіть сукупність головних ознак фінансів на сучасному етапі розвитку.

 19. Назвіть основні джерела доходів для покриття потреб держави, які склалися історично.

 20. Якими властивостями характеризуються фінанси в сучасних умовах?

 21. Розкрийте основні етапи розвитку фінансів України.


3). Самостійна робота


Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: фінансові ресурси, дотація. державні цільові фонди, державні трансферти, кошторис, субсидія, субвенція, прожитковий мінімум


Завдання 2. Тести


1. Термін finis використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

 1. умова кредитної угоди;

 2. завершення грошового платежу;

 3. документ про сплату мита.


2. Формування економічного терміна financia відбулося у:

 1. XV ст.;

 2. XII ст.;

 3. XV ст.


3. До однієї з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у Середньовіччі належить:

 1. виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

 2. розвиток дипломатичних зв'язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу;

 3. інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості.


4. Фінанси можуть існувати тільки за наявності:

 1. мануфактурного виробництва;

 2. державного управління;

 3. кредитно-лихварських відносин.


5. Який з перелічених факторів не належить до тих, що зумовлюють генезис категорії фінансів:

 1. суспільний поділ праці;

 2. розвиток товарно-грошових відносин;

 3. розвиток грошового господарства, чітке формування та використання основних функцій грошей;

 4. відсутність незалежних суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

 5. забезпечення державою системи законодавчих та правових норм;

 6. формування загальнодержавного фонду грошових коштів — бюджету?


6. Нерозвинена форма фінансів характеризується:

 1. інтенсивним розвитком грошових відносин;

 2. невиробничим характером фінансів;

 3. великою кількістю ланцюгів фінансової системи;

 4. наявністю розвинутого страхового ринку.


7. Первісному суспільному устрою була властива:

 1. наявність постійного державного апарату;

 2. відсутність системи формування державних доходів та витрат;

 3. виконання грошима усіх своїх функцій.


8. Основними джерелами доходів рабовласницьких держав були:

 1. контрибуції;

 2. військова здобич;

 3. натуральні податі;

 4. особисті повинності;

 5. усі відповіді правильні;

 6. правильних відповідей немає.


9. Яке з перелічених тверджень не належить до закономірностей історичного розвитку фінансових відносин у рабовласницькому і феодальному суспільствах:

 1. фінанси почали виражати приватноправовий принцип діяльності держави;

 2. фінанси стали органічно пов'язаними із доходами і витратами держави;

 3. фінанси тісно пов'язані з правовою діяльністю держави;

 4. податки, збори, позики, а також грошові витрати держави мали врегульований характер;

 5. більша частка витрат бюджету мала непродуктивний характер?


10. Головним джерелом мобілізації ресурсів до державного і місцевого бюджетів та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвинутої форми фінансів є:

  1. державний кредит;

  2. особисті повинності;

  3. податки;

  4. державні інвестиції;

  5. доходи від операцій на фінансовому ринку.


Завдання 3. Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.

 1. Фінанси є історичною категорією, зміст якої суттєво змінюється із зміною загальних умов суспільного ладу.

 2. Фінанси історично відіграють роль загального еквівалента і вимірюють витрати праці виробників.

 3. Матеріальною основою існування та функціонування грошей є фінанси.

 4. Фінанси — це відносини, які не виходять за межі розподільчого процесу.

 5. Розвиток суспільних відносин зумовив витіснення натуральних відносин грошовими.

 6. Формування і використання грошових фондів держави є специфічним суспільним призначенням фінансів.

 7. Фінанси та рівень їх розвитку не залежать від характеру відносин розподілу національного доходу держави.

 8. В умовах панування натуральних відносин, фінанси як система грошових відносин, вже набули загального характеру.

 9. Будь-яка держава завжди має широке коло джерел формування фондів, необхідних для реалізації своїх функцій.

 10. Функціонування фінансів сприяє створенню і зростанню кредитних ресурсів.Завдання 4. Провести обговорення у вигляді рольової гри «Круглий стіл» видатних фінансистів всіх часів і народів.

Розповісти в хронологічній послідовності про вклад фінансистів у розвиток фінансової науки: Аристотеля, Діомеда Карафи, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Т. Лок-ка, Л. фон Секкендорфа, Ф. Юсті, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо, А. Вагнера, К. Рау, К. Маркса, М. Бунге, Д. Кейнса, Р. Слоу, Т. Стейна, А. Лаффера, В. Ойкена та представників російських та украшських фшансових кіл XX ст.


ТЕМА 3

ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА


1). План семінарського заняття

 1. Фінансова система України, її основні підсистеми та ланки.

 2. Правове регулювання фінансової діяльності держави.

 3. Фінансова політика як складова економічної політики держави.

 4. Фінансовий механізм.

 5. Державне управління фінансами.

 6. Фінансовий контроль.


Література:1, 2, 4, 6, 9, 14, 16, 36


Теми рефератів

 1. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в Україні.

 2. Економічна сутність та правові основи фінансової діяльності держави.

 3. Регулюючий вплив фінансової політики на розвиток суспільства.

 4. Формування системи фінансових органів та інституцій в Україні.

 5. Механізм управління фінансовою системою в Україні.

 6. Організація та здійснення фінансового контролю в Україні.


2). Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте фінансову систему за внутрішньою структурою.

 2. Що таке організаційна структура фінансової системи?

 3. Що таке фінансовий ринок, які його структура та роль?

 4. Дайте характеристику міжнародних фінансів.

 5. У чому полягає сутність фінансової політики?

 6. Що є основною метою фінансової політики?

 7. Який регулюючий вплив здійснюється на економічний розвиток країни за допомогою фінансової політики?

 8. Які складові містить фінансова політика?

 9. Які елементи включає механізм реалізації фінансової політики?

 10. У чому полягають сутність та особливості фінансової стратегії та фінансової тактики?

 11. Що таке фінансовий механізм? Які елементи входять до його складу?

 12. Чим забезпечується ефективність фінансового механізму?

 13. Що таке фінансові органи та фінансові інституції?

 14. Який склад і функції фінансових органів в Україні?

 15. Яким чином організовується система управління державними фінансами в Україні?

 16. У чому полягає сутність стратегічного та оперативного управління фінансами? Які органи державної влади та управління його здійснюють?

 17. Які функції виконує Міністерство фінансів України?

 18. Які функції покладені на Державне казначейство?

 19. Які функції і повноваження має Державна податкова адміністрація?

 20. Що таке фінансовий контроль і яка його роль?

 21. Які існують види та методи фінансового контролю?

 22. Які функції і повноваження має Контрольно-ревізійна служба?

 23. Які функції і повноваження має Рахункова палата України?

 24. Які функції покладені на Аудиторську палату та аудиторські фірми?

 25. У чому полягають відмінності між державним, відомчим, корпоративним і незалежним фінансовим контролем?


3). Самостійна робота


Завдання 1. Сформувати словник основних термінів і понять: фінансова система, ланка фінансової системи, державні фінанси, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, страхування, бюджет держави, фонди цільового призначення, державний кредит, фінансові органи, фінансові інституції, зведений бюджет, фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, міжнародна фінансова політика, фінансовий механізм, фінансові інструменти, управління фінансами, фінансове законодавство.


Завдання 2. Тести


1. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані поняттям:

 1. централізовані фінанси;

 2. децентралізовані фінанси;

 3. фінансова інфраструктура.


2. До складу державних фінансів не входять:

 1. державний бюджет;

 2. державний кредит;

 3. позабюджетні спеціальні фонди;

 4. фінанси підприємств колективної форми власності.


3. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

 1. для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

 2. у них існують власні доходи;

 3. саме тут утворюється переважна частина фінансових ре­сурсів держави.


4. Державні фінанси — це:

 1. система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави;

 2. сукупність всієї грошової маси в країні;

 3. обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.


5. До складу фінансової інфраструктури належать:

 1. система органів управління фінансами;

 2. нормативно-законодавча база;

 3. підготовка фахівців;

 4. спеціалізоване виробництво;

 5. усі відповіді правильні.


6. Державний кредит — це:

 1. особлива форма грошових відносин, коли держава є боржником;

 2. складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

 3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами, та пов'язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб.


7. Позабюджетні цільові фонди — це:

 1. специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загальнодержавного або регіонального значення;

 2. форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальних допомог населенню.


8. Державний бюджет — це:

 1. система економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання нейтралізованого фонду грошових коштів держави;

 2. грошові відносини, які виникають між державою та юридичними особами у зв'язку зі створенням централізованих фондів.


9. До складу децентралізованих фінансів не входять:

 1. фінанси підприємницьких структур;

 2. фінанси населення;

 3. місцеві бюджети.


10. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

 1. державний бюджет;

 2. державний кредит;

 3. позабюджетні фонди;

 4. місцеві бюджети.


11. Місцеві фінанси — це:

 1. система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

 2. система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

 3. сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.


12. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

 1. централізовані фінанси;

 2. державний бюджет;

 3. децентралізовані фінанси;

 4. фінанси населення;

 5. фінансова інфраструктура;

 6. міжнародні фінанси.


13. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

 1. Верховна Рада, Президент та його апарат, Кабінет Міністрів;

 2. Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України;

 3. Міністерство фінансів, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.


14. Оперативне управління фінансами здійснюють:

 1. Верховна Рада, Президент та його апарат, Кабінет Міністрів;

 2. Державне казначейство, Державна податкова адміністрація України;

 3. Міністерство фінансів, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.


15. Фінансове законодавство в Україні приймає:

 1. Державне казначейство;

 2. Кабінет Міністрів;

 3. Верховна Рада;

 4. Рахункова палата.


Завдання 3. До запропонованих термінів доберіть єдине правильне визначення серед тих, які наводяться нижче.


Терміни

 1. Фінанси.

 2. Централізовані фінанси.

 3. Децентралізовані фінанси.

 4. Гроші.

 5. Національний дохід.

 6. Валовий внутрішній продукт.

 7. Фінансова система.

 8. Державний бюджет.

 9. Державний кредит.

 10. Позабюджетні цільові фонди.

 11. Аудит.


Визначення

 1. Фонди, які використовуються для розширення надання соціальних послуг населенню, розвитку галузей інфраструктури.

 2. Централізований фонд коштів держави, головний інструмент перерозподілу національного доходу.

 3. Сукупність фінансових ланок, які забезпечують виконання державою економічних та політичних функцій.

 4. Сукупність економічних відносин, що виникають між державою та фізичними або юридичними особами в процесі формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

 5. Перевірка публічної фінансової звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення їх вірогідності, повноти та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

 6. Вартість кінцевих товарів та послуг, які вироблені резидентами певної країни на її території за певний період часу.

 7. Новостворена вартість у масштабі суспільства.

 8. Загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються витрати праці виробників.

 9. Економічні відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу.

 10. Економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів держави, які акумулюються в державній бюджетній системі та урядових позабюджетних фондах.

 11. Грошові відносини, які опосередковують обіг фондів грошових коштів підприємства, населення.


Завдання 4. Дo запропонованих термінів доберіть єдине правильне вивчення серед тих, що наводяться нижче.


Терміни

 1. Фінансова політика.

 2. Фінансові ресурси держави.

 3. Фінансовий механізм.

 4. Фінансовий метод.

 5. Правове забезпечення.

 6. Внутрішні фактори, які впливають на фінансову політику.

 7. Зовнішні фактори, які впливають на фінансову політику.


Визначення

  1. Форма власності на основні засоби виробництва, структура економіки, соціальний склад населення, стан розвитку економіки, організація грошового обігу тощо.

  2. Закони, постанови Верховної Ради, укази Президента, укази та листи міністерств та ін.

  3. Система державних заходів, спрямованих на мобілізацію глянсових ресурсів, їх розподіл і використання для забезпечення економічного і соціального розвитку держави.

  4. Сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур господарських суб'єктів і населення.

  5. Економічні взаємовідносини з іншими державами, інтеграція у світові економічні системи тощо.

  6. Засіб впливу фінансових відносин на господарський процес.

  7. Сукупність усіх цільових фондів грошових коштів держави, необхідних для її функціонування.


Завдання 5. Знайдіть хибні твердження серед запропонованих.


   1. Відповідно до концентрації капіталу необхідність втручання держави в економіку зменшується.

   2. 2.Фінансова політика не впливає на процес реалізації сукупного суспільного продукту.

   3. Фінансова політика спрямована на формування максимально можливого обсягу фінансових ресурсів.

   4. Держава здійснює безпосереднє управління всіма фінансовими ресурсами країни.

   5. Закони у сфері фінансів приймає Міністерство фінанси України.

   6. Фінансовий механізм — це засіб реалізації фінансової політики.

   7. До фінансової стратегії належать дії держави стосовно стратегічного розвитку її фінансової системи.

   8. Державне казначейство входить до системи органів державної законодавчої влади.

   9. Рахункова палата України — це постійно діючий вищий орган державного фінансово-економічного контролю.

   10. Державне казначейство складає проект Державного бюджету України.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації