Голуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект

Скачати
Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний інститут

економіки і управління


В.М. Голуб


фінанси


опорний конспект лекцій


Чернігів, 2001р.ББК 65. 9 (4 Укр) 26 Розповсюджувати та тиражувати

Г62 без офіційного дозволу ЧДІЕіУ

заборонено


Голуб Воловимир Маркович.

Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів% ЧДІЕУ, 2001.- 123с.


Рецензент: Ю.В. Кирилюк,

к.е.н., доцент


Затверджено Вченою радою ЧДІЕіУ та рекомендовано до друку.

Протокол № від 2001р.


Голуб В.М.

Г 62 Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів: ЧДІЕіУ, 2001.- 123с.


У опорному коспекті лекцій досліджуються теоретичні аспекти загальної теорії фінансів як об`єктивної сукупності обмінно-розподільних відносин. Розкривається економічна сутність, функції і роль фінансів як на макро - так і мікрорівнях в умовах переходу до ринкової економіки. Висвітлюється діалектичний зв`язок між фінансовими категоріями, етапи становлення фінансової політики в Україні. Показується внутрішня об`єктивна будова й суб`єктивна структура управління фінансовою системою та охарактеризовані сфери і ланки фінансових відносин. Досліджені принципи та концепції теорії оподаткування, фінансові моделі кредитних відносин та економічна сутність фінансової категорії страхування. Особливістю опорного конспекту є те, що основні проблеми фінансової науки розкриваються у формі структурно-логічних схем. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю і завданнями для самоперевірки.

Зміст конспекту відповідає учбовій програмі для студентів економічних спеціальностей.

ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУРСА "ФІНАНСИ"


1. Фінанси як історична категорія

2. Предмет і метод курсу

3. Роль та місце фінансів в системі ринкової економіки


Рекомендована література
 1. Государственные финансы: Учеб. пособие/ Под ред. В.М.Федосова. - К.: Либидь, 1991

 2. Финансы /Под ред. В.М.Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1994

 3. Общая теория финансов / Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, 1995

 4. Теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Н.Е. Заяц.- Минск.: Вышэйшая школа, 1991.

 5. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник -К.: КНЕУ, 1999-194с.

 6. Чикиш Л.В. Финансы : Учеб. пособие. К.: МАУП – 1998 - 91с.

 7. Василик О.Д. Державні фінанси України : Навч. посібник – К.: Вища школа, 1997

 8. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. – К.: НІОС, 2000.

 9. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 10. Финансово – кредитний словарь. – М.: Финансы и статистика, 1994.1.Фінанси як історична категорія

2. Предмет і метод курсуМетоди, які використовуються у фінансовій науці представлені на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Методична пираміда.3. Місце і роль фінансів в ринковій економіці


Рис. 1.2. Структура фінансового ринку

Рис.1.3. Сегменти фінансового ринку
Фінанси

Загальна теорія

Конкретна теорія

Прикладна теорія

Товарно-грошові відносини

Фондова біржа

Ринок грошей

Фінансова наука

Фінансова політика

Finantia – платіж

Товарно-грошові відносини

Вартість

Додана вартість

Біржа

Фіскальний режим

Етапи розвитку

Діалектика

Математико-статистичний метод

Аналіз-синтез

Індукція-дедукція

Фінансовий ринок

Ощаджувачі

Інвестори

Емітенти

Ділер

Брокер

Акції

Облігації

Казначейські зобов’зання

Вексель

Ринок капіталу

Фондовий ринок.

Завдання для самостійної роботи


Питання для обговорення
 1. Яку роль відіграють фінанси в ринковій економіці?

 2. На які рівні узагальнення і деталізації можна поділити блок фінансових дисциплін?

 3. В чому полягає різниця між категорією фінанси і організаційними формами її прояву?

 4. Яким чином здійснюється кількісний вплив фінансів на суспільне виробництво?

 5. Які історичні етапи розвитку пройшла фінансова наука?

 6. Які наукові методи використовуються в теоретичному курсі “Фінанси”?

 7. Розкрийте сутність конкретно - наукових методів.

 8. Яка головна мета фінансової науки?

 9. Що є предметом вивчення курсу “Фінанси”?

 10. Сформулюйте загальне визначення фінансової науки.

 11. Яким чином в умовах ринкової економіки забезпечується регулювання економіки?

 12. Які об‘єктивні умови функціонування фінансового ринку?

 13. Визначте структуру фінансового ринку.

 14. Хто є суб‘єктами фінансового ринку?

 15. Які види цінних паперів обертаються на фондовому ринку?

 16. Які обов‘язкові реквізити повинні мати цінні папери?

 17. На які основні сегменти можна поділити фінансовий ринок в залежності від ліквідності фінансових засобів?

 18. Розкрийте сутність й визначте основні функції фондової біржі.

 19. Яку роль виконують фінансові ринки в суспільному господарстві?Питання множинного вибору :

 1. Узагальнюючий метод, який лежить в основі будь-якої методології:

А. Математико-статистичний. Б Діалектичний.

В. Індуктивний. Г. Гіпотетичний. 1. Особливою формою організації руху грошових засобів виступає:

А. Ринок капіталу. Б. Ринок активів.

В. Ресурсний ринок. Г. Фінансовий ринок. 1. Інституціональна одиниця, яка охоплює обіг довгострокових фінансових інструментів:

А. Грошовий ринок Б. Ринок капіталу.

В.Фінансовий ринок. Г. Позичковий ринок.
 1. Засновником теорії загальних фінансів являється:

А. Арістотель. Б. А.Сміт.

В. А.Рішельє. Г. Н.Маккіавеллі. 1. Засновником загальної теорії вітчизняної фінансової науки являється:

А. Озеров. Б. Лебедев .

В. Тургенев. Г. Таріулов.
 1. Об‘єктивною необхідністю виникнення теорії загальних фінансів є:

А. Зародження рабовласницького строю.

Б. Зростаючі витрати монархів.

В. Виникнення держави та її інститутів.

Г. Виникнення держави та розвиток товарно-грошових відносин.
 1. Загальна теорія фінансів належить до рівня, на якому визначають конкретні методи використання та управління фінансами:

А. Так. Б. Ні.
 1. Курс “Державні фінанси” належить до рівня узагальнення, який визначає і характеризує окремі сфери і ланки:

А. Так. Б. Ні.
 1. Особлива форма організації руху грошових засобів в ринковій економці :

А. Фондовий ринок. Б. Біржа

В. Аукціони Г.Фінансовий ринок
 1. Механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками за допомогою посередників на основі порівняння попиту та пропозиції:

А. Фінансовий ринок. Б. Грошовий ринок.

В. Фондовий ринок. Г.Кредитний ринок. 1. Юридичні особи, які прагнуть отримати додаткові фінансові ресурси, за рахунок випуску цінних паперів:

А. Емітенти. Б. Інвестори.

В. Брокери. Г. Дилери. 1. Суб‘єкт фондового ринку, який перепродає цінні папери від свого імені, за свій рахунок:

А. Брокер. Б. Дилер.

В. Інвестор. Г. Емітент.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації