Програма з дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній діяльності " для студентів груп 37, 38 по спеціальності 03040101 "Правознавство"

Скачати
Програма
1   2   3   4   5

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

п/п

Тема дисципліни

Вид завдання /реферати/

Календарні строки

1

Тема1

Реферат

вересень

2

Тема2

Реферат

вересень

3

Тема3

Реферат

жовтень

4

Тема4

Реферат

жовтень

5

Тема5

Реферат

листопад

6

Тема 6

Реферат

листопад

7

Тема 7

Реферат

грудень

8

Тема 8

Реферат

груденьПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Розділ 1. Основи інформаційних систем і технологій

1.1. Концепція інформатизації в Україні

1.2. Розвиток інформаційних технологій

1.3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем

1.4. Структура інформаційних систем

1.5. Класифікація інформаційних систем

1.6. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС

1.7. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності

1.8. Правові експертні системи

Розділ 2. Апаратні засоби сучасних ПК. Програмне забезпечення

2.1. Призначення, структура і класифікація технічних засобів

2.2. Аналіз і оцінка апаратних засобів

2.3. Системне програмне забезпечення

2.4. Прикладне програмне забезпечення

Розділ 3. Основи телекомунікаційних технологій

3.1. Основні поняття комп’ютерних мереж

3.2. Класифікація комп’ютерних мереж

3.3. Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет

3.4. Використання сервісу World-Wide Web

3.5.Забезпечення анонімності роботи в Інтернет

3.6. Організація корпоративних комп’ютерних мереж. Інтранет

Розділ 4. Технології захисту інформації

4.1. Проблеми захисту інформації в сучасних ІС    

4.2. Основні види комп’ютерних злочинів

4.3. Комп’ютерні віруси як загроза інформаційним системам

4.4. Засоби захисту інформації

4.5. Організація захисту комп’ютерних інформаційних систем

Розділ 5. Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція

5.1. Системи автоматизації діловодства і документообігу

5.2. Системи автоматизації ділових процесів..

5.3. Сутність, системи та учасники електронної комерції

5.4. Держава як учасник електронної комерції.

5.5. Віртуальне підприємство і віртуальний офіс

5.6. Використання програм для сканування документів

Розділ 6. Правові інформаційно-пошукові системи

6.1. Концепція організації інформаційно-пошукових
систем

6.2. Комп’ютерна правова система «ЛІГА:ЗАКОН»

6.3. Правова інформаційно-пошукова система
«Нормативні акти України»

6.4. Організація пошуку правової інформації в Інтернет

6.5. Закони та підзаконні акти України в Інтернет

6.6. Глобальна мережа правової інформації GLIN

6.7. Пошук документації з Європейського законодавства в Інтернет

Розділ 7. Інформаційні системи законодавчих органів

7.1. Основні напрями реалізації проектів з теледемократії

7.2. Інформаційно-технічний комплекс «РАДА»....

7.3. ІС «Законопроект»

7.4. Електронний інформаційний бюлетень

7.5. Бази даних правової інформації Верховної Ради України

7.6. Інформаційно-аналітична система «Вибори»

7.7. Проблеми і перспективи Інтернет-виборів.

Розділ 8. Інформаційні системи органів юстиції України

8.1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України

8.2. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції

8.3. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС»

Розділ 9. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи

9.1. Інформаційні системи судових органів

9.2. Корпоративна інформаційна система органів

прокуратури України

9.3. Комп’ютерні технології в судовій експертизі


ЗВЕДЕНІ ДАНІКурс вивчення

2010-2011

Всього годин

Семестр

V

VI
Всього годин на предмет

30

105

135

В тому числі аудиторних

16

64

80

Із них: лекції

2
2

семінарські


Лабораторно-практичні

14

64

78

Інші види занять:

14

41

55

Самостійна робота

10

31

41

Індивідуальні заняття

4

10

14

консультації

2

5

7

Форми підсумкового контролю

залік

екз


Список літератури:


1.Луференко О.А. Комп'ютерні технології в юридичній діяльності. Конспект лекцій. Чигиринський технікум


2.Лук'янчук В.С. Комп'ютерні технології в юридичній діяльності. Конспект лекцій. НМЦ


3.Денісова О.О. Інформаційні системи в юридичній діяльності. К.: КНЕУ, 2003


4.В.А.Баженов Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології К.:Каравела, 2003.-464с.


5.С.В.Симонович Інформатика Базовий курс. СПб.:Питер, 2001.-640 с.


6.А.Н.Діденко Сучасне діловодство. Навч.посібник. –К.:Либідь,2001.-384 с.


7.О.Ю.Гаєвський Інформатика. Київ. Видавництво А.С.К.2004 502 с.


Портфоліо студента

з навчальної дисципліни

включає:

  1. Титульна сторінка.

  2. Інформаційна сторінка

  3. Реферат

  4. Презентація

  5. Слайди про файлову систему  6. Доповнення та зміни

до робочої навчальної програми дисципліни

на 2010/2011 навчальний рік


№ п/п

Назва теми

Зміст доповнень і змін

1

Правові інформаційно-пошукові системи

Зменшено на 4 години практичних занять.

Вивчення розділу перенесено на V семестр після розділу 1

2

Інформаційні системи законодавчих органів та органів юстиції України

4 години виділено на екскурсію до Чигиринського міського суду

3

Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи та органів внутрішніх справ

6 годин виділено на екскурсію до Чигиринського міського ВВСРозглянуто і схвалено на засіданні

предметної (циклової комісії) облікових дисциплін

Протокол № _____ від ____________________201___ року

Голова комісії _________________________________
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації