Програма з української літератури для 10-12 класів

Скачати
Програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ольга Кобилянська (1863—1942)

Valse melancoligue”, “Земля”


Життєвий і творчий шлях буковинської письменниці періоду раннього українського модернізму, “пишної троянди в саду української літератури” (М.Старицький). Формування світогляду (європейська культура, феміністичний рух). Новаторські пошуки в українській прозі. Ідея краси вільної думки, аристократизм духу як провідні її мотиви.


О.Кобилянська — новелістка. Своєрідність її новел (неоромантичне змалювання дійсності, поетичність, психологізм).

7


Знати основні віхи життя і творчості О.Кобилянської.

Уміти прокоментувати висловлювання М.Старицького про письменницю.

Давати загальну характеристику творчості письменниці, виділяючи тематику та жанри її творів, проблематику.

Мати загальне уявлення про О.Кобилянську як новелістку.


Твори Ф.Ніцше, Ф.Шіллера,

Й.-В.Гете, Г.Ібсена, Г.Гейне, К.Гамсуна, І.Тургенєва, М.Метерлінка.


Оорази нових жінок-інтелектуалок — талановитої піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у новелі “Valse melancoligue”. Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу.


Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської, образи Олени та Наталії (дилогія “Людина”, “Царівна”). Романтичне змалювання дійсності, гімн високим людським почуттям, розкритим у стилі експресіонізму (повість “В неділю рано зілля копала”). Ліричні та драматичні елементи у епічному творі.


Соціально-психологічна повість “Земля”, її життєво-документальна основа. Глибоке психологічне трактування в ній проблем: людини і землі, злочину і кари на українському матеріалі.

Модерністична проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка — втілення справжніх цінностей народної моралі; Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської. Філософські роздуми, ліричні сцени, пейзажі, художні деталі та їхня роль у творі.

Екранізація повісті, її місце серед шедеврів світової літератури (“Земля” Е.Золя, “Селяни” В.Реймонта, “Мужики” А.Чехова, “Селяни” Г.Сенкевича, “Злочин і кара” Ф.Достоєвського та ін.).

Особливості художнього стилю О.Кобилянської, місце її творів у світовій класиці (Г.Ібсен, М.Метерлінк, І.Тургенєв, К.Гамсун, Й.-А.Гете, Ф.Шиллер).


ТЛ: Взаємопроникнення літературних родів та жанрів (використання засобів лірики та драми в епічному творі).
Характеризувати новелу “Valse melancoligue”, зосереджуючи увагу на створенні образів нових жінок-інтелектуалок.

Знати сюжет повісті “Земля”. Розвивати вміння визначати проблеми твору, характеризувати образи-персонажі в їхньому порівнянні. Вміти аналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення, виділяти елементи детективного сюжету, пояснювати символіку твору (образ землі). Вміти пояснювати композиційно-характеротворчий принцип контрасту.

Визначати місце повісті і творів О.Кобилянської у вітчизняній і світовій літературах.

Визначати особливості художнього стилю письменниці.

Вміти писати творчі роботи типу порівняльної та групової характеристики.


Усвідомлення глибокої прив’язаності української людини до землі. Формування шанобливого ставлення до землі, поваги до хліборобської праці. Усвідомлення неможливості для людини бути щасливою, досягнувши мети злочином. Осудження злочину як протиправної, ворожої для людини дії, як духовної деградації особистості.

Захоплення такими рисами жінки, як гордість, духовна краса, емоційна пристрасність, вольовий характер, розум.“Земля” Е.Золя, “Злочин і кара” Ф.Достоєвського


Василь Стефаник (1871—1936)

Новина”, “Камінний хрест”, “Марія”


Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі. “Се найвищий тріумф поетичної техніки” (І.Франко). Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем та М.Черемшиною (“покутська трійця”). Поезія в прозі “Моє слово” як художній маніфест, кредо письменника. Роздуми в ньому автора про призначення художнього слова.


Два періоди творчості В.Стефаника. Змалювання трагічного становища галицького селянства в ранній творчості (“Збірки новел “Синя книжечка”, “Камінний хрест”, “Дорога”).

Новела “Новина”, її ідейний зміст, художня майстерність, образ Гриця Летючого. Пейзажі, художні деталі, портретні характеристики дітей, глибокий психологізм новели.

Новела “Камінний хрест”. Історична основа твору (психологічне розкриття теми еміграції галицького селянства в каналу). Сюжетно-композиційні особливості (в центрі новели — трагічна подія). Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображеного в стилі експресіонізму. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм. Художні деталі у творі. Символічний смисл назви новели.


Творчість В.Стефаника другого періоду (збірка “Земля”), її антивоєнне спрямування, гуманістичний та патріотичний пафос, зображення наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби Січових стрільців за незалежну соборну Україну (“Марія”,”Сини”).


Новела “Марія”. Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки.


Особливості художнього стилю В.Стефаника (лаконізм, психологізм, художні деталі, символічні образи, розповідь від першої особи, діалектизми в мові персонажів). Місце письменника серед видатних новелістів світу (П.Меріме, Гі де Мопассана, А.Чехова). Вшанування пам’яті письменника.


ТЛ: Експресіонізм.

4


Знати основні віхи життя і творчого шляху письменника. Вміти прокоментувати висловлювання І.Франка.


Мати загальне уявлення про два періоди в творчості В.Стефаника, називати його збірки, тематику творів.

Уміти робити ідейно-художній аналіз новели “Новина”.

Вміти коментувати зміст новели “Кам’яний хрест” як модерністичного твору, пояснювати його сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації.

Характеризувати образ головного героя Івана Дідуха. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя.


Знати зміст новели “Марія”, характеризувати образ матері. Знаходити символічні образи в творі, розкривати їх зміст. Уміти пояснити роль пісень Січових стрільців у творі.


Визначати особливості художнього стилю В.Стефаника та його місце серед новелістів світу.


Виховання співчуття, співпереживання до драматичних напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що прагнення допомогти є виявом громадянської позиції людини.

Формування почуття національної самосвідомості.


Європейський експресіонізм

(Ф.Кафка, М.Шагал, Г.Кайзер).


Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. (історія України).

Леся Українка (Лариса Косач) (1871—1913)

Contra spem spero”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, “Хвиля”. “Стояла я і слухала весну”, “Все, все покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “він навіки згинув!””, “Дим”, “Одержима”, “Лісова пісня”, «Бояриня»


Життєвий і творчий шлях письменниці, що мужньо вела тридцятилітню боротьбу з невиліковною хворобою. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.


Збірка поезій “На крилах пісень”, її місце в літературі, висока оцінка І.Франком. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Основні цикли поезій: “Подорож до моря”, “Сім струн”, “Мелодії”, “Невільничі пісні”, “Пісні про волю”.

Мотиви поетичної творчості Лесі Українки: ідея патріотизму (“Сторононько рідна! коханий мій краю!..”), утвердження незламності духу людини (“Хто вам сказав, що я слабка...”), призначення поета і поезії (“Слово, чому ти не твердая криця...”), прагнення до волі (“Мріє, не зрадь!..”), краса рідної природи (“Нічка тиха і темна була”), інтимна лірика (“Квіток, квіток...”, “Ви щасливі, пречистії зорі...”).


Вірш “Contra spem spero”. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у поезії. Афористичність мови.


Громадянські мотиви у поезії “І все-таки до тебе думка лине...”, вираження у ній співчуття патріотки до страждань свого народу. Емоційно наснажені епітети у творі. Заклик до активних дій за визволення рідного краю.

Вірш “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”. Використання в ньому біблійних мотивів і образів, порівняння з долею України. Актуальність поезії. Болісний докір сучасникам за пасивність у національно-визвольних змаганнях, у пробудженні національної свідомості.


10Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці.

Вміти розкрити основні теми і мотиви її віршів, схарактеризувати образи-символи, алегорії, композиційні і ритмомелодійні особливості.


Уміти прокоментувати висловлювання І.Франка про збірку “На крилах пісень”. Знати основні цикли поезій Лесі Українки.


Визначати ідейний зміст та художні особливості поезій, їхні віршові розміри. Вивчити напам’ять вірш “Contra spem spero”.

Знайти біблійні образи і мотиви у вірші “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, пояснити їх.Поезія Г.Гейне.


Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Ф.Шумана, Л.Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки, її улюблені живописці І.Айвазовський, О.Мурашко.

Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші “Хвиля”.

Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну”.

Поезія в прозі “Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…”. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах “Все, все покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “він навіки згинув!””.


Поєднання патріотичних мотивів із співчуттям до болю інших народів у поезії “Дим”. Майстерність у володінні білим віршем.

Особливості поетичного стилю Лесі Українки, її новаторство в галузі ритміки, строфіки. Співзвучність її лірики з поезією Г.Гейне.


Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів (“Одержима”, “Кассандра”, “Камінний господар”), до історії свого народу (“Бояриня”).


“Бояриня”, історична основа драматичної поеми. Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві.


Драматична поема “Одержима”, її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам.Знаходити образотворчі засоби у поезіях, визначати їх віршовий розмір.

Уміти пояснити особливості білого вірша.

Визначати особливості поетичного стилю Лесі Українки.


Назвати найвизначніші драматичні твори письменниці, пояснювати їхній зв’язок із традиціями зарубіжної драматургії.

Уміти аналізувати драматичну поему «Бояриня»

Знати зміст драматичної поеми “Одержима”, розкривати її проблематику, характеризувати головну героїню.

“Лісова пісня” — шедевр світової драматургії. Оригінальність жанру (драма-феєрія). Фольклорно-міфоло-гічна форма сюжету, піднесена до філософських узагальнень. Особливості композиції (переплетення життя двох світів — світу природи і людини). Майстерне розкриття у творі загальнолюдських проблем (взаємини людини з природою, людина і власність, краса в людському житті, вірність і зрада, вічність життя). Ідея невмирущості людської мрії про щастя.

Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Роздвоєність душі Лукаша. Природа і людина у творі. Мистецтво (зокрема музика) в житті людини. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі людини, дійсністю і мрією. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини.

Художні особливості драми-феєрії. “Лісова пісня” в інших мистецтвах (музика, хореографія, кіно). Зв’язок “Лісової пісні” із західноєвропейською драмою М.Метерлінка, Г.Гауптмана.


Особливості творчого методу Лесі Українки (неоромантизм). Її місце серед визначних письменників світу (Дж.Г.Байрона, Ф.Шиллера, Г.Ібсена, Ж.-Б.Мольєра, Й.В.Гете). Вшанування пам’яті.


ТЛ: Неоромантизм. Драма-феєрія. Білий вірш.

Вміти визначити основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”, розкрити фольклорну основу сюжету, характеризувати образи. Порівнювати образи Мавки та Лукаша, Мавки і Килини. Вміти показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини і матері Лукаша, їхню обмеженість, байдужість до краси, природи, мистецтва. На прикладах з “Лісової пісні” розкрити красу глибокого почуття, антигуманність душевного убозтва і користолюбства. Висловлювати власне ставлення до поведінки героїв.

Складати порівняльну характеристику героїв, виконувати творчу роботу на літературно-публіцистичну тему.

Вивчити напам’ять останній монолог Мавки.


Висловлювати власні судження про життя і творчість Лесі Українки, визначати її місце у вітчизняній та світовій літературах.


Виховання шани і поваги до життя-подвигу славетної українки. Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду. Розуміння того, що любити “слово у вірші” — могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток почуття любові до краси природи рідного краю. Усвідомлення кохання як життєстверд­жуючого почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини. Вміти бачити переваги високої духовності над буденністю.

Усвідомлення необхідності збереження історичної пам’яті народу, гордості за приналежність до свого родоводу.“Лісова пісня” Лесі України і “Тіні забутих предків” М.Коцюбинського.

Микола Вороний (1871—1938)

Іванові Франкові”, “Блакитна панна”, “Інфанта”, “Ти не любиш мене”, “Легенда”


Життя і творчий шлях М.Вороного, поета-новатора, “ідеолога” модернізації української літератури, першого представника українського символізму. Літературна полеміка з І.Франком про роль мистецтва в житті народу.

Інтенсивна діяльність на театральній ниві. Вимушена еміграція і повернення в Україну.


Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поезії бути “цілим чоловіком”.

Вірш “Іванові Франкові”, заклик рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на багатогранну поезію, що підносить красу в житті.


Пейзажна лірика М.Вороного. Вірш “Блакитна панна”, неоромантичне змалювання природи, єдність краси природи і мистецтва. Образотворчі засоби твору.


Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя, душевних страждань через нерозділене кохання (“Ти не любиш мене”). Уславлення безкорисливої материнської любові (“Легенда”).


Вірш “Інфанта” написаний в дусі французького та російського символізму. Мотив самотності в земному житті. Узагальнено-ідеалізованим жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень.


Новаторство М.Вороного в українській поезії (оригінальність строфічної будови, віртуозність римування і ритміки).


Поема “Євшан-зілля”, її патріотичний зміст, проблема історичної пам’яті у творі (узагальнююче повторення).

Перекладацька діяльність. Значення творчості М.Вороного в українській літературі, збагачення її мотивами модерністської світової літератури (вливи французьких та російських символістів), удосконалення культури українського поетичного слова.

ТЛ: Символізм.

3Знати основні віхи життя і творчого шляху М.Вороного.


Вміти розпізнавати символічний твір серед інших поезій. Вміти характеризувати тематику і проблематику віршів М.Вороного, визначати їхні жанрові та ритмомелодичні особливості. Визначати ознаки символізму у творі.

Схарактеризувати ідейний зміст поезії “Іванові Франкові”, визначити його віршовий розмір.


Розкрити неоромантичне звеличення краси природи у вірші “Блакитна панна” визначити його художні засоби.

Вивчити напам’ять вірш “Блакитна панна”.


Висловити своє враження від вірша “Ти не любиш мене”, визначити його віршовий розмір, образотворчі засоби.

Дати оцінку вчинкам літературних персонажів у вірші “Легенда”.

Передати власні емоційні відчуття від вірша, аналізувати поетичну символіку у поезії “Інфанта”.


Уміти пояснити, в чому полягає новаторство М.Вороного в поезії. Визначати його місце в історії української та світової літератур.


Усвідомлення національної свідомості як важливого фактора громадянської позиції людини. Цінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумати над вічними проблемами життя.

Розуміння невмирущості краси справжніх людських почуттів кохання і материнської любові.
Вплив французького (А.Рембо, П.Верлен, Ш.Бодлер)

і російського символізму (К.Бальмонт, О.Блок. В.Брюсов) на творчість Вороного.

Олександр Олесь (Кандиба) (1878—1944)

З журбою радість обнялась”, “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий!..”, “Лебідь”, “Яка краса: відродження країни!..”, “О принесіть як не надію...”,
“По дорозі в Казку”Життя і творчість Олександра Олеся — одного з найбільших ліриків України. Світоглядні переконання. Формування ідейно-естетичних поглядів під впливом І.Франка, “молодомузівців”. Підтримка національно-визвольного руху. Еміграція за кордон. Неоромантичні, символістські тенденції у його творчості.


Збірка поезій “З журбою радість обнялась” як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя, в якому переплелися добро і зло, горе і щастя, радість і сум. Майстерне використання антитези для відображення контрастів життя у однойменному вірші із збірки.


Вірш “О слово рідне! Орле скутий!..” Експресивне висловлювання патріотичних почуттів, любові до рідного слова та осудження тих, хто його цурається. Образотворчі засоби вірша, символічні образи. Художня довершеність ритмомелодики.


Алегоричний образ народного співця як лебедя — символу незнищенності української нації (“Лебідь”). Відгук поета на національно-визвольний рух народу. Алегоричне зображення у вірші втрачених надій і сподівань. Осудження рабської покори, віра в національне відродження. Художній засіб контрасту у вірші, досконалість тропів.


Віра у щасливе майбутнє народу, його соціальне і національне визволення (“Яка краса: відродження країни!..”). Яскраві порівняння, які передають радість ліричного героя з приводу боротьби за свободу рідного краю. Риторичні запитання, символічні образи у вірші.

4Знати основні події життя і творчості письменника.

Вміти визначити провідні мотиви, жанри його поезій, віршові розміри, пояснити ритмо-мелодичні особливості, художні засоби, характеризувати поетичні образи.

Вміти висловити власні судження про прочитані ліричні твори.

Вивчити напам’ять одну з поезій О.Олеся (на вибір).


Пояснювати роль антитези у вірші “З журбою радість обнялась”.


Знаходити символічні образи у вірші, пояснювати їх зміст.


Розкривати символічний смисл назви вірша “Лебідь”.

Називати художні засоби вірша, виясняти їхню роль у творі.
Шевченківські мотиви, біблійно-християнська символіка в поезії О.Олеся.

Перегуки з творчістю Дж.Байрона, П.Б.Шеллі.

Перегуки з творчістю М.Метерлінка, Г.Гауптмана, Г.Ібсена.

Ідеї філософії Ф.Ніцше.

“Чари ночі” — шедевр інтимної лірики О.Олеся, уславлення в поезії краси кохання і молодості, філософські роздуми про необхідність жити в гармонії з природою. Музичність, звукова виразність поезії. Майстерність у відтворенні настрою і почуттів.

Мальовничі картини пейзажної лірики О.Олеся (цикл “Щороку”), майстерність звукопису.


Збірки поезій “Чужиною” та “Кому повім печаль мою”. Туга ліричного героя за рідним краєм (вірш “О принесіть як не надію...”). Алегоричний образ грудочки рідної землі.


Особливості драматургії О.Олеся, використання фольклорних і міфологічних образів (“Ніч на полонині”, “Над Дніпром”).

Символізм драматичного етюда “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема поводиря і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокою дійсністю. Спорідненість твору О.Олеся із філософською поемою І. Франка “Мойсей”. Використання біблійно-християнської символіки.

Поетичність і психологізм драматичних творів О.Олеся, перегук їх із “Лісовою піснею” Лесі Українки та з “драмами настрою” А.Чехова, Г.Ібсена, Г.Гауптмана, М.Метерлінка, із філософією Ф.Ніцше.


Особливості поетичного стилю О.Олеся, його місце серед визначних ліриків української та світової літератур (Дж.Г.Байрона, П.Б.Шеллі, Р.Бернса).


ТЛ: Драматичний етюд.
Уміти висловити власне враження від поезії “Чари ночі”.


Пояснювати зміст алегоричних образів у вірші “О принесіть як не надію...”.


Знати зміст драматичного етюда “По дорозі в Казку”. Вміти визначати його тему, проблеми, розкривати власне розуміння образів-символів, зокрема символу дороги в Казку.

Дискусійне обговорення питання: “Казка життя людства — вимисел чи реальність?”

Порівняти драматичний етюд О.Олеся з поемою І.Франка “Мойсей”.

Вміти висловити власні міркування з приводу порушених у творі проблем (лідерства, шляхів успішного досягнення мети).

Розуміння, що свобода і незалежність особистості є обов’язковою умовою творчості митця. Усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги.

Усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонуки до активної дії. Осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей, краси кохання і молодості.
Володимир Винниченко (1880—1951)

Момент”, “Записки кирпатого Мефістофеля”, “Гріх”


Життєвий і творчий шлях письменника, його багатогранна літературна, громадська і політична діяльність, еміграція.

Публіцистичний твір В.Винниченка “Відродження нації”. Щоденник В.Винниченка. Захоплення митця живописом.


Рання творчість В.Винниченка, її новаторство В.Винниченко — новеліст. Ідейно-стильові особливості збірки“Краса і сила”, де зібрані зразки нової соціально-психологічної прози модерного характеру. Висока її оцінка І.Франком та М.Коцюбинським.

“Момент” — неореалістична новела про філософські проблеми життя і щастя. Проблематика твору (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності). Образ Панни як втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіоністичні мотиви в новелі.

Неореалістичні тенденції в оповіданнях та новелах письменника: гострий соціальний і психологічний конфлікт, зображення героя у незвичайних ситуаціях, динамічність сюжету, психологічна характеристика персонажів, елементи імпресіонізму.


Романістика письменника. Створення першого в українській літературі науково-фантастичного роману-утопії (“Сонячна машина”). Висока оцінка роману М.Зеровим та О.Білецьким, його місце серед науково-фантастичних творів світової літератури (О.Толстого, Г.Уеллса, Р.Бредбері, С.Лема). Викриття “культу особи” Сталіна (роман “Слово за тобою, Сталіне!”.


Шукання нового літературного героя (роман “Записки кирпатого Мефістофеля”). Використання в ньому образів із світової літератури, їх нова інтерпретація. Засоби психологічної характеристики героїв.

7


Знати основні моменти життя і творчого шляху письменника, про його громадську та політичну діяльність.

Давати загальну характеристику новелам і оповіданням В.Винниченка, визначати їхню тематику, неореалістичні мотиви.

Вміти прокоментувати висловлювання І.Франка та М.Коцюбинського про В.Винниченка.


Знати зміст, розкривати тематику та проблематику новели “Момент”. Вміти висвітлити її філософський підтекст. Схарактеризувати образ Панни, роль героя-оповідача. Розвивати вміння аргументовано передавати власні роздуми, судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини. Вміти розкрити стильові особливості твору, його імпресіоністичні елементи.


Називати основні романи В.Винниченка, визначати їхню тематику.


Знати зміст роману “Записки кирпатого Мефістофеля”, уміти розкрити нову інтерпретацію образу Мефістофеля у творі, дати йому характеристику.


Західноєвропейський і російський модернізм (Г.Ібсен, М.Метерлінк, Г.Гауптман, А.Чехов).

Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О.Толстой, Г.Уельс, Р.Бредбері, С.Лем).Популярність В.Винниченка-драматурга на світовій арені. Драматичні твори письменника, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність (“Чесність з собою”, “Пророк”, “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, “Між двох сил”, “Гріх” та ін.).


Морально-філософські проблеми у драмі В.Винниченка “Гріх” та їхня актуальність у наш час. Утвердження загальнолюдських норм християнської моралі. Змалювання трагічної долі Марії Ляшківської, засоби психологічної характеристики героїні. Інші персонажі п’єси, їхня роль у розкритті назви твору.


Співзвучність творів В.Винниченка з творами західноєвропейських та російських модерністів (Г.Ібсена, М.Метерлінка, Г.Гауптмана, А.Чехова), його місце в історії української та світової літератур.


ТЛ: Неореалізм. Психологічна драма.

Називати основні п’єси В.Винниченка.


Знати зміст драми “Гріх”, характеризувати основні елементи її сюжету і композиції, проблематику, героїв. Уміти пояснити засоби психологічної характеристики головної героїні п’єси, роль інших персонажів у розкритті назви твору.

Виконувати творчу роботу на тему дискусійного характеру.


Вміти визначати особливості художнього стилю письменника, його місце в історії української та світової літератур.


Формування загальнолюдських норм християнської моралі.

Усвідомлення художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань, а також життєвого покликання людини, її родинного обов’язку. Усвідомлення ролі театру як школи виховання почуттів.
Інші письменники кінця ХІХ — початку ХХ ст.
(на вибір)Володимир Самійленко — видатний український лірик і гуморист. Патріотичні мотиви в ліриці поета (“Україна”, “Українська мова”). Сатиричні і гумористичні твори (“Патріота Іван”).


Реалістичні картини з життя народу у творах С.Васильченка (“Циганка”, “Талант”, “На перші гулі”). Модерністські шукання поетів (П.Карманський, В.Пачовський, Б.Лепкий).

Новаторські шукання в новелістичному жанрі (М.Черемшина, Н.Кобринська, Дніпрова Чайка, Л.Мартович, О.Маковей).

Новаторські пошуки в драматургії (С.Черкасенко).3


Мати загальне уявлення про творчість В.Самійленка, С.Васильченка, називати їхні твори та їх тематику.


Характеризувати одну з поезій модерністів.


Називати прізвища найвідоміших українських новелістів. Характеризувати одну з їхніх новел.

Мати загальне уявлення про драматургію С.Черкасенка.


Усвідомлення того, що справжній письменник повинен служити своєму народові.
Підсумково-узагальнююче повторенняБесіда або дискусія про твори, які справили на учнів найбільше враження і викликали різні думки.

Семінарське заняття або конференція.

1

Уміти висловлювати власні судження про прочитані твори, брати участь у їх обговоренні, пояснювати актуальність для нашого часу.

Уміти користуватись допоміжною довідковою літературою.
Резервний час


Розвиток зв’язного мовлення


Позакласне читання


Література рідного краю


Новинки художньої літератури


Тематичні атестації


(16)


4


4


2


2


4Виконувати різні творчі роботи за вивченими літературними творами.


Обговорювати прочитані книги, готувати на них відгуки та рецензії.


Вміти самостійно характеризувати творчість письменників-земляків, висловлювати свої судження про них. Самостійно готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді.


Готувати повідомлення про сучасних письменників та їхні твори, вміти характеризувати їх, пояснювати власні уподобання, мистецькі інтереси.


Проведення тематичних атестацій за вивченою творчістю письменників.Д л я д о д а т к о в о г о (самостійного) ч и т а н н я:


І.Нечуй-Левицький “Дві московки”, “Микола Джеря”, “Хмари”, “Над Чорним морем”, “Гетьман Іван Виговський”.

Панас Мирний “Лихі люди”, “Повія”, “Лимерівна”.

І.Карпенко-Карий “Хазяїн”, “Суєта”, “Наймичка”.

М.Старицький. Поезії, “Молодість Мазепи”, “Кармелюк”, “Остання ніч”, “Богдан Хмельниицький”, “Руїна”, “Не судилось”.

І.Франко. “Терен у нозі”, “Із записок недужого”, “Основи суспільності”, “Для домашнього вогнища”, “Смерть Каїна”, “Великі роковини”.

М.Коцюбинський. “Сміх”, “Сон”, “Дебют”, “Хвала життю”, “На острові”, “Під мінаретами”.

О.Кобилянська “Людина”, “Царівна”, “Некультурна”, “Битва”, “У неділю рано зілля копала”.

В. Стефаник. “Катруся”, “Святий вечір”, “Палій”, “Сини”.

Леся Українка. Поезії, “Касандра”, “Бояриня”, “Оргія”, “Камінний господар”.

М.Вороний. Поезії.

О.Олесь. Поезії.

В.Винниченко. “На той бік”, “Раб краси”, “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, “Сонячна машина”.

Я.Щоголев. Поезії.

В.Самійленко. Поезії.

О.Маковей. Оповідання.

П.Карманський. Поезії.

В.Пачовський. Поезії.

С.Васильченко. “Талант”.

С.Черкасенко. “Казка старого млина”.

Г.Хоткевич. “Авірон”, “Кам”яна душа”.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації