Робоча навчальна програма дисципліни «Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір» Севастополь

Скачати
Програма
1   2   3   4
Тема 9.Словотвір іменників. Словотвір прикметників

Час за робочою навчальною програмою: Л -2.

Зміст теми

 1. Структура іменникових і прикметникових основ. Словотвірні типи іменників, прикметників.

 2. Афіксація іменників, прикметників..

 3. Іменники й прикметники безафіксного творення.

 4. Творення складних іменників, прикметників. Абревіація.

Основні поняття: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, - флективний; безафіксні способи творення іменників, прикметників, нульова суфіксація лексико-семантичний, лексико-синтаксичний, морфолого-синтаксичний способи творення похідних іменників, прикметників, субстантивація, ад’єктивація, композити, юкстапозити, абревіація.

Література

1. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.

2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразованые.- М., 1973.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – К., 1991.

4. Сучасна українська літературна мова. / за ред. А. П. Грищенка.-К.,1997.


ЛЕКЦІЯ №8

Тема 11. Морфонеміка і морфонологія

Час за робочою навчальною програмою: Л -2.

Зміст теми

 1. Поняття про морфонеміку і морфонологію.

 2. Морфонологічні явища. Типи морфонологічних явищ.

 3. Наголос як морфонологічне явище.

Література

  1. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.

  2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразованые.- М., 1973.

  3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – К., 1991.

  4. Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. - К., 1995.

  5. Сучасна українська літературна мова/ за ред. А. П. Грищенка.-К.,1997.


Основні поняття: морфонеміка, морфонологія, мор фонема, валентність морфем, елізія, інтерфіксація, аглютинація, фузія, морфонологічне чергування.

VII. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1: Морфеміка як розділ мовознавства

Час за робочою навчальною програмою:

ПЗ - 2 год., СР - 4 год.

Зміст теми

 1. Поняття про морфеміку й морфемологію.

 2. Одиниці мофемології (морфеміки).

 3. Класифікація морфем за роллю в будові слова.

 4. Поняття про афіксоїди.

Основні поняття: морфеміка, морфемологія, морфотактика, морфонологія; морфема, морф, аломорф, варіант морфеми; обов’язкові морфеми, факультативні морфеми; корінь, афікси (префікс, суфікс, флексія, постфікс, інфікс, інтерфікс, конфікс, уніфікс); радиксоїди; афіксоїди (префіксоїди, суфік-соїди).

Рекомендована література

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г, Морфеміка української мови. – К., 1987.

 2. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова/ Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К. 1999.

 3. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Г. І. Сучасна українська літературна мова. - К., 1976.

 4. Голова щук С. І., Зайцева Т. В., Назарова І. С., Русанівський В. М. Орфографічний словник української мови. – К., 1974.

 5. Горбачук В. Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – К., 1982.

 6. Морфемна структура слова. – К., 1979.

 7. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М. Я. Плющ. - К., 1994.

 8. Сучасна українська мова./ За ред. О. Д. Пономарева.- К., 1993.

 9. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: У 2 т. – К., 1980. – Т. 1; 1981. - Т. 2.

Завдання для самостійної роботи

I.Опрацюйте рекомендовану літературу, дайте відповіді на запитання:

 1. Яке значення мають терміни морфеміка, морфемологія, морфотактика, морфонологія?

 2. У чому полягає різниця між морфемою, морфом й аломорфом?

 3. На які групи поділяються морфеми за роллю у будові слова?

 4. Чим відрізняються кореневі морфеми від афіксальних?

 5. Як називаються слова, що не мають у своєму складі афіксів?

 6. Які найхарактерніші ознаки афіксальних морфем.

 7. Які морфеми називають афіксоїдами?

II.Складіть і запишіть тезисний план відповіді на питання:

III. Виконайте практичні завдання:

 1. Випишіть з « Орфографічного словника» слова, які поєднуються з коренем:

-кінь-, -ліс-, -стіл-, -віз-, -мудр -, -рук -, -тривог-.

Виділіть афіксальні морфеми. Назвіть іменникові, прикметникові, дієслівні, прислівникові суфікси й префікси.

 1. Доведіть, що дані морфеми можуть бути омонімічними.

Вод-, буд-, ніс-, пит-, газ-, хор-.

План практичного заняття

I. Висвітлення теоретичних питань:

II. Виконання практичних завдань.

Завдання 1. Від поданих слів утворіть ряд однокорен-невих, використовуючи префікси з-, під-, о-, від-, над-, у-, за-, по-, при-, роз-, до-, ви-. Які префікси мають аломорфи? Назвіть їх.

Іти, їхати, садити, гнути, писати, радити.

Завдання 2. Виберіть рядок, в якому всі слова є аломор- фами коренів:

а) зеленити, відловлювати, слушність, перечитування, людськість;

б) вибрати, замріяний, вихованість, прислужник;

в) п’ять, заморський, вощина, відгадувати, водомір;

г) козацтво, відродження, юнацтво, убозтво, волоський.

Завдання 3. Випишіть окремо: іменники, що склада-ються лише з кореня, іменники з префіксами, іменники з суфіксами, іменники з префіксами й суфіксами.

І здається мені, що, минувши потемнілі вітряки, я входжу в синє крайнебо, беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся узголів’ї на другому покосі, торкається повік і наближає до мене зірки.

Їх стає все більше та більше, ось вони закружляли, наче золота метелиця, я почув їхній шелест, їхню музику… і поплив, поплив на хиткому човника по химерних ріках сну… (М. Стельмах.)

Завдання 4. До поданих слів доберіть однокореневі з афіксами з-, по-, про-, най-, -ува-, -уч- (-юч-), -іш- (-ш-). Поясніть значення префіксів і суфіксів.

Довгий, їсти, кращий, переписати, синій, співати, читати, шити.

Завдання 5. Від поданих слів утворіть по 5 похідних, використовуючи словотворчі суфікси й префікси.

Верх, дуб, дім, чорний, білий, нести, везти.

Завдання 6. Поясніть, що означає кожна із складових частин у словах аеродром, гідропарк, дендропарк, барокамера, бібліотека, біосфера, мототрек.

Пригадайте, які слова можна утворити, використовуючи першу й другу частини кожного з наведених прикладів. Запишіть ці слова за таким зразком: аеродром, аероплан, ракетодром.

Завдання 7. Використовуючи словотворчі афіксоїди авіа-, авто-, ультра-, міні-, електро-, фото-, -воз, -роб, -граф, -фон, -різ-, супер-, екстра- утворіть і запишіть слова.

Пригадайте й запишіть слова, при творенні яких використано по два з цих елементи.


Тема 2: Класифікація афіксальних морфем

Час за робочою навчальною програмою:

ПЗ - 2 год., СР - 6 год.

Зміст теми

 1. Класифікація морфем за місцем розташування в слові.

 2. Класифікація афіксів за функцією та структурою.

 3. Класи морфем за формою та походженням.

 4. Класи морфем за походженням і продуктивністю.

Основні поняття: препозиційні, поспозиційні морфеми; словотворчі (дериваційні), словозмінні (реляційні) морфеми; модифікаційні, мутаційні морфеми; виражені, невиражені, сегментні, супрасегментні морфеми; прості, складні, питомі, запозичені (непитомі) морфеми.

Рекомендована література

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.

 2. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова/ Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К. 1999.

 3. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Г. І. Сучасна українська літературна мова. - К.,1976.

 4. Горбачук В. Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – К., 1982.

 5. Морфемна структура слова. – К., 1979.

 6. Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. - .к., 1995.

 7. Сучасна українська літературна мова/ за ред. А. П. Грищенка.-К.,1997.

 8. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М. Я. Плющ.- К.,1994.

 9. Сучасна українська мова./ За ред. О. Д. Пономарева.- К., 1993.

 10. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: У 2 т. – К., 1980. – Т. 1; 1981. - Т. 2

Завдання для самостійної робот

I. Опрацюйте рекомендовану літературу, підготуйтеся до висвітлення теоретичних питань:

   1. Класифікація афіксів за функцією й семантикою.

   2. Класифікація морфем за формою та походженням.

   3. Класифікація морфем за структурою та продуктивністю.

II. Складіть і запишіть план характеристики кожної службової морфеми.

III. Виконайте практичні завдання:

1. Виділіть у поданих словах аломорфи.

Піщина, дзвіночок, криворізький, висловлення, відловлюватимете, дрібновласницький, тогочасний, відрядження, відрядження, розіслати, козаччина, тогочасний, ткацький, вимощується, розіслати, всепереможно, прислів’я, щиросердно.

3. Зробіть морфемний розбір поданих слів. Проаналізуйте морфеми у виділених словах.

Зразок аналізу: шістка

Шіст- : основна, корінь, речове значення, незв’язаний, виражений,

багатофонемний, змішаний, питомий;

-к- : службова, поспозиційна, суфікс, дериваційна, лексико-

граматична, мутаційна, питома, виражена, проста,

однфонемна, змішана;

-а : службова, поспозиційна, флексія, реляційна, граматична,

питома, виражена, проста, однофонемна, вокалічна.

В-1. Поплутаний, кристалізуватися, заземлений, глядач, приятелювати, урядовець, кругозір, округлити, взимку, громадськість, нагородити, коли-небудь, сидячки, випробувальний.

В-2. Приятелька, проспати, сходження, незастелений, виноградарський, затінок, дзвінко, котрий-будь, шестигодинний, увімкнений, місточком, безсоння, пересвистуватися, держвидавництво.

План практичного заняття

 1. Висвітлення теоретичних питань.

 2. Характеристика префікса, суфікса, флексії, інтерфікса як службових морфем.

 3. Виконання практичних завдань:

Завдання 1. Слова якого лексико-граматичного класу утворюють подані префікси й суфікси. Назвіть їх аломорфи.

Пра-, па-, су-, на-, при-, про-, за-, над-, по-, пере-, пре-, ре-, а-, де-, не-, від-;

-ок-, -ва-, -ну-, -о, -і-, -и-, -н-, -езн-, -ев-, -от-, -ищ-, -ик-, -тель, -н-, -юва-, -ець, -ор-, -уват-, -ав-.

Завдання 2. Випишіть слова із словотворчими суфікса-ми. Укажіть, які вони є: мутаційні чи модифікаційні.

Сонце почало повертати під гору. Воно своїми косими парусами обливало землю, увесь світ. Як квіточка красувалася земля під його золотим сяйвом, небо, мов з синьої шовкової матерії намет: розкинулося-розляглося. По ньому де-не-де, як павутиння, розтяглися маленькі хмарочки; сонце пронизувало їх наскрізь, сріблило, золотило. Вітерець – і не дихне, тихо-тихо… світ наче любувався своєю красою, пишною вродою. (П. Мирний.)

Завдання 3. Запишіть слова в дві колонки: перша – із словотворчими афіксами, друга – реляційними.

Везти, річечка, квіти, несли, чистилище, двічі, деколи, кривився, бородач, жінчин, білуватий, пишучи, синіший, найсприятливіший, рісши, потрушувати, сонечко, суцільний, сучасніший, безкрилий, грюкнути, співаючий, забуто.

Завдання 4. Виділіть суфікси у поданих словах. Підкресліть слова із складними морфемами.

Торжествувати, батьківський, мелодичний, виклик,

дзвоник, спростовувати, торічний, межувальник, міжнародник, медичний, поступальний, горьківський, капосничати, ліберальничати, аморальний, метелиця.

Завдання 5. Випишіть слова із складними префіксами.

Занедбати, попоходити, занепокоїти, обезводити,

знести, занести, обмежити, перебувати, позаздрити,

оглянути, позавчора, знеболити, поповнити, понадпла-новий, понасаджувати.

Завдання 6. Визначте, що покладено в основу групува-ння морфем. Запишіть з ними слова. Уведіть їх у речення.

 1. а-, архі-, -іст-, -із-, де-, -аж-, суб-, -ер-, ус-, дис-, -ад-, -фон-, про-.

 2. у-, -тв-, до-, під-, -еч-, -юк-, -ц-, не-, -інь-.

 3. су-, па-, -тель-, воз-, -изн-, -знь-.

 4. проект-, мініатюр-, аромат-, радіо-.

Завдання 7. Зробіть повний морфемний аналіз слів.

Усміхнувся, виготовляється, висаджуватиметесь, поназбирувалося, приєднаєтесь, спікся, наївшись, таких, виявлений, швидкоплинність, самозаохочення, цього, яка–небудь, по-учительському, вміло.

Схема морфемного аналізу слів.

 1. Записати слово.

 2. Виділити морфеми (закінчення, основу, корінь, префікс, суфікс, інтерфікс, постфікс).

 3. Обґрунтувати виділення кореня, добравши однокореневі слова.

 4. Охарактеризувати афіксальні морфеми: за місцем розташування в слові; за функцією й семантикою; за формою та походженням; за структурою та продуктивністю.


Тема 3: Поділ слів на морфеми. Морфемний аналіз слів

Час за робочою навчальною програмою:

ПЗ - 2 год., СР - 4 год.

Зміст теми

 1. Критерії поділу слів на морфеми.

 2. Труднощі морфемного аналізу.

 3. Типи морфемного членування.

Основні поняття: сегмент, сегментація, вертикальний і горизонтальний ряди, субституція, десемантизація, етимологічний аналіз, живе, умовне, дефектне членування.

Рекомендована література

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.

 2. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова/ Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К. 1999.

 3. Горбачук В. Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – К., 1982.

 4. Морфемна структура слова. – К., 1979.

 5. Клименко Н. Ф. Морфеміка сучасної української мови. – К., 199.

 6. Полюга Л. М. Морфемний словник. – К. 1983.

 7. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: У 2 т. – К., 1980. – Т. 1; 1981. - Т. 2.

Завдання для самостійної роботи

1. Законспектуйте 1 параграф другого розділу із

джерела № 5.

2. Дайте відповіді на запитання:

3. Підготуйтесь до висвітлення теоретичних питань.

4. Із морфемного словника випишіть 30 слів, у яких морфемний поділ ускладнюється різними причинами. Укажіть ці причини.

План практичного заняття

1. Висвітлення теоретичних питань:

2. Виконання практичних завдань.

Завдання 1. Укажіть рядки, в яких усі слова мають по два суфікси:

а) щасливий, злостивий, виготовлений, перенесли, взуття, дощаний;

б) прославляли, заробіток, зачитаний, новачок, зносити, згадуваний;

в) сутінки, відданий, візерунок, провулок, полум’яний;

г) безграмотність, дивування, знижати, стилістика, годинникар.

Завдання 2. З’ясуйте, в яких словах наявний один пре- фікс, а в яких - два. Які значення подвійних префіксів?

Вивідати, винаходити, поназбирувати, повиводити, позашивати, попідкладати, повиснути, поскликати, узаконити, удосконалити, поз’їжджатися, відкидати, пооббирати, возз’єднати, порозсовувати, воздати, попрочитувати, знеболювати, обезводнити, віднайти, відполірувати, поприводити.

Завдання 3. З’ясуйте, в яких словах виділяється, а в яких не виділяється сегмент –аж як словотворчий суфікс.

Гараж, вантаж, віраж, екіпаж, дренаж, тоннаж, фактаж, пілотаж, саботаж, пейзаж, пляж, камуфляж, вояж, масаж, дубляж, міраж, корсаж, абордаж.

Завдання 4. З’ясуйте, в яких словах префікс наявний, а в яких він відсутній.

Аморфний, аморальний, апперцепція, револьвер, реевакуація, реанімація, реформація, контрастний, контрудар, контрольний, профашистський, променевий, суперечливий, супермодний, античний, антинародний.

Завдання 5. Подані слова згрупуйте за типами морфемного членування.

Бувальщина, варяг, бобук, бочка, буженина, ганьбити, вирізьблювати, висівки, витривалий, виховувати, вишивка, вишка, шурхотіти, шукач, цуцик, ускач, указаний, торбиночка, танковий, схід, судина, стоншений, справа, совок, склад, скат, свинка, роликовий, розсіл, ринок, противний, прокат, перепел, примус посібник, дятел, завдаток, портвілий, калина, навколишній, обручатися, посперечатися, обруч, поуспадковувати, зонтик, студійований, посвяткувати, протинати, ліщина, спокуса, протикати, пружинити.

3. Графічний диктант: Прослухавши слова, визначте їх морфемну структуру. Запишіть морфемні схеми слів.

А. Біжить, змалку, антинауковий, досліджують, взути, далекоглядний, навичка, переписуватимете, провулок, радіомовлення, запишімось, приєднався, збіжжя, тричі, саньми, відбулося, вп’ятеро, стільком, складність.

В. Зупинка, бережімось, зверху, вільнодумствував, вулиця, відловлювання, всезнайка, блищить, прийти, ультрамодно, відстоявся, якнайвищий, страшилищем, вигін, надбрів’ям, котрогось, поліпшуймо.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації