Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено

Скачати
Програма
1   2
Тема 5. Устрій християнських церков та їх правове становище. 2 години


Адміністративно-територіальний поділ церкви. Устрій та правове становище католицької церкви. Устрій та правове становище православної помісної церкви. Автокефальна православна церква: суть, устрій та правовий статус.

Устрій, організація та функціонування парафії, церковно-адміністративного благочинного округу, єпархій. Особливості правового становища монастирів та чернецтва.

Церковне управління та ієрархія Української Православної церкви.


Тема 6. Правовий статус суб’єктів канонічного права. Об’єкти канонічного права.


Церква як суб’єкт канонічного права. Види церковної влади. Законодавча влада церкви. Церковне управління та нагляд.

Церковно-судові інстанції. Еволюція та юрисдикція церковного суду. Церковний суд Давньої церкви. Візантійський церковний суд. Церковний суд на Русі. Церковний суд в католицькій церкві. Вищі церковні інстанції Римського престолу. Особливості сучасної судової церковної влади.

Повчальна влада церкви. Система церковної освіти.

Особливості правового статусу служителів церкви та мирян.

Поняття та зміст правового статусу служителів церкви. Ієрархія священицьких санів і посад. Вимоги до кандидатів кліру. Права та обов’язки служителів церкви. Правовий статус чернецтва. Канонізація та беатифікація.

Поняття, види та особливості об’єктів канонічного права. Зміст та порядок проведення церковних таїнств.


Тема 7. Цивільно-канонічні правовідносини. 2 години


Особливості цивільно-канонічних правовідносин. Майнові цивільно-канонічні правовідносини. Церковне майно та його правовий статус. Об’єкти церковного майна. Майнове утримання духівництва.

Канонічне договірне право. Нотаріальні функції суб’єктів канонічного права.

Канонічне спадкове право.

Система канонічних цивільно-процесуальних процедур. Канонічні колізійні процедури. Процедури розгляду цивільних справ. Порядок подання та розгляду судових апеляцій.


Тема 8. Канонічні шлюбно-сімейні правовідносини. 2 години


Сутність шлюбу, значення шлюбного союзу. Шлюб як таїнство та договір. Вінчання та його правові наслідки. Порядок укладання шлюбу. Перепони до шлюбу. Процедура, підстави та юридичні наслідки розлучення. Конфесійні особливості правового регулювання шлюбних відносин.


Тема 9. Санкції в канонічному праві. 2 години


Поняття та особливості канонічно-кримінальних правовідносин в історичному аспекті. Співвідношення злочину і гріха.

Поняття єпитимії. Загальні та особливі церковні покарання. Відповідальність служителів церкви та мирян за правопорушення. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.

Порядок судочинства за канонічним правом. Поняття та види доказів. Роль клятви та ордалії. Застосування церковних покарань. Інквізиція та скрутинія у судовий процесі церкви.

V. Контрольні питання для перевірки знань студентів


 1. Монотеїстичні релігії. Загальна характеристика та географія поширення

 2. Зародження та загальна характеристика іудаїзму

 3. Зародження та загальна характеристика буддизму

 4. Зародження та загальна характеристика християнства

 5. Філософські джерела християнства

 6. Зародження та загальна характеристика мусульманства

 7. Предмет, методологія та принципи канонічного права.

 8. Система канонічного права.

 9. Зв’язок з іншими галузями права та місце канонічного права в системі права.

 10. Співвідношення канонічного та церковного права

 11. Джерела іудейського права

 12. Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в іудаїзмі

 13. Кримінальне право в іудаїзмі

 14. Джерела мусульманського права

 15. Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в мусульманському праві

 16. Кримінальні відносини в мусульманському праві

 17. Течії та основні доктрини буддизму

 18. Роль буддизму в формуванні східної традиції права

 19. Роль християнства в формуванні західної традиції права

 20. Східна та Західна традиції канонічного права.

 21. Вивчення канонічного права в історії юридичної науки.

 22. Рецепція римського права та схоластичний метод дослідження.

 23. Виникнення європейських університетів.

 24. Суб’єкти та об’єкти канонічного права

 25. Біблія як генетичне джерело канонічного права. Структура, зміст та загальна характеристика

 26. Система джерел канонічного права, ієрархія норм.

 27. Загальні та особливі джерела канонічного права.

 28. Донікейські християнські джерела

 29. Вселенські собори. Поняття, цілі проведення та значення в канонічному праві

 30. Великий розкол (Велика схизма) 1054 р. Причини та наслідки

 31. Джерела права православ’я

 32. Номоканони та Кормчі книги. Структура, зміст та роль в канонічному праві

 33. Правовий статус церковного суду.

 34. Джерела права католицизму

 35. IV Латеранський собор. Його роль в формуванні канонічного та світського права Європи

 36. Кодекс канонів східних церков. Загальна характеристика та значення.

 37. “Папська” революція і нове канонічне право

 38. Основні положення та джерела права протестантизму

 39. Течії в протестантизмі

 40. Юридичний статус церкви

 41. Соціальне вчення церкви

 42. Канон, догмат, доктрина

 43. Основні догми християнства, Символ віри в католицтві та православ’ї

 44. Таїнства в католицизмі, православ’ї та протестантизмі

 45. Санкції за канонічним правом

 46. Поняття церковного сану та порядок його набуття

 47. Поняття, види та правовий статус церковних посад

 48. Канонізація та беатифікація служителів церкви

 49. Поняття, види та організація монастирів. Система монастирського управління. Монашеські та військово-монашеські ордени

 50. Адміністративно – територіальний поділ церкви

 51. Повчальна функція церкви. Роль церкви в формуванні європейської системи освіти

 52. Правовий статус церковного майна

 53. Взаємовідносини церкви та держави. Теорії, правове забезпечення, історична еволюція

 54. Устрій та правове становище Католицької церкви

 55. Устрій та правове становище Православної церкви

 56. Особливості сучасної судової церковної влади. Церковно-судові інстанції.

 57. Інквізиція і судовий процес

 58. Конституційні засади розвитку системи канонічного права

 59. Укладення шлюбу в канонічному праві

 60. Порядок припинення шлюбу за нормами канонічного права

 61. Цивільні відносини в канонічному праві

 62. Кримінальні відносини в канонічному праві

 63. Розмежування понять «злочин» та «гріх»

 64. Вплив канонічного права на формування правової системи сучасної України


VI. РЕКОМЕНДОВАНА Література


 1. Законодавство імператора Юстиніана. Корпус світського права.

 2. Ветхий Завіт – К., 1999

 3. Новий Завіт – К., 1999

 4. Коран – М., 1990

 5. Аннерс Э. История европейского права – М., 1996

 6. Бачинский А. Право церковное – Львов, 1900

 7. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни – М., 2004

 8. Берман Г.Дж. Западная традиция права: епоха формирования – М. 1998

 9. Блок М. Феодальне суспільство / Пер. с фр. – К., 2001

 10. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М., 2001

 11. Васильев Л.С. История религий Востока – М., 1988

 12. Вишневский А.А. Брачно-семейные отношения в средневековом каноническом праве // Вестник российского университета Дружбы народов – М., 1997 - №2 – С. 41-48

 13. Гараджа В.И. Социология религии – М., 1996

 14. Гергей Е. История папства – М., 1996

 15. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. – К., 1999

 16. Грушевський М. Історія України – Русі – К., 1992

 17. Рене Давид Основные правовые системы современности – М., 1996

 18. Джероза Либеро. Каноническое право в католической церкви – М., 1996

 19. Джероза Ліберо. Церковне право – Львів, 2001

 20. Егер О. Всемирная история. Средние века – М., 2006

 21. Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы – М., 2000

 22. Ісіченко Ігор, Архієпископ. Загальна церковна історія – Х., 2001

 23. Історія православної церкви в Україні – К., 1997

 24. Історія релігії в Україні. За ред. Колодного А.М. і Яроцького П.Л. – К., 1999

 25. Карташев А.В. Вселенские Соборы. – М., 1994

 26. Карташев А.В. История Русской Церкви - М., 2004

 27. Ключевский В.О. Курс русской истории – М., 1987

 28. Колодний А.М. Історія релігії в Україні – 1999

 29. Колодний А.М. Релігія в духовному житті українського народу – К., 1994

 30. Кураев А. Православне и право. Издание Сретенского монастыря, 1997

 31. Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века – СПб., 2001

 32. Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках – СПб., 2001

 33. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. – Екатеринбург, 2005

 34. Лінч Д. Середньовічна Церква – К., 1994

 35. Липинський В. Релігія і Церква в Україні – К., 1995

 36. Лозинский С.Г. История папства – М., 1986

 37. Лубський В.І. Релігієзнавство – К., 1999

 38. Мень А. История религии. В 2-х кн. – М., 1998

 39. Мишель Малерб. Религии человечества – М., 1997

 40. Никольский Н.М. История Русской церкви – М., 1983

 41. Огієнко І.І. Українська церква – К., 1993

 42. Павлов А.С. Курс церковного права – СПб., 2002

 43. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій – К., 1998

 44. Победоносцев К.П. История Православной Церкви до начала разделения Церквей – СПб., 2006

 45. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI – XVII вв.) – Л., 1990

 46. Релігієзнавство. За ред. Рибачука М.Ф. – К., 2000

 47. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви – М., 1998

 48. Стратилатов И. Древность и важность апостольских правил – СПб., 1996

 49. Суворов Н.С. Учебник церковного права – М., 2004

 50. Тихонравов Ю.В. Основы философии права – М., 1997

 51. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії – К., 1995

 52. Толкачова Н.Є. Звичаєве право – К., 2005

 53. Флавий И. Иудейские древности – М., 2002

 54. Цвєткова Ю.В. До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини / Бюлетень Міністерства юстиції 2008, №

 55. Цыпин А. Курс церковного права – М., 2004

 56. Яблоков И.Н. Религиоведение – М., 1998VII. Теми для рефератів

 1. Співвідношення та взаємовплив релігійних та правових норм

 2. Релігія як світогляд та культура

 3. Загальна типологія світових релігій

 4. Релігія Стародавнього Єгипту

 5. Загальна характеристика індуїзму

 6. Зародження та основні течії буддизму

 7. Концепція конфуціанства

 8. Релігії Стародавнього Китаю

 9. Національна релігія сінто

 10. Релігія Стародавньої Греції та Риму

 11. Давньословянська релігія

 12. Стародавній іудаїзм

 13. Еволюція іудаїзму

 14. Походження християнства. Стародавнє християнство.

 15. Зародження та поширення ісламу

 16. Філософські джерела християнства

 17. Вселенські собори церкви

 18. Віровчення та догматика християнства

 19. Великий розкол 1054 р. Причини та наслідки

 20. Інквізиційний суд Церкви

 21. Історія української митрополії

 22. “Папська” революція і нове канонічне право

 23. Протестантська течія в християнстві

 24. Зародження та розвиток англіканства

 25. Сучасні нетрадиційні релігії

 26. Перспективи розвитку католицтва

 27. Перспективи розвитку православ’я

 28. Архієрейський собор 5-8 жовтня 2004 р.

 29. Характеристика Статуту Руської Православної церкви.

 30. Характеристика Статуту Української Православної церкви.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ

ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(денна та заочна форма навчання)


Написання студентами рефератів та контрольних робіт є видом самостійної роботи та однією з умов для успішного навчання та кращого засвоєння навчального матеріалу.

Головна мета контрольних робіт та рефератів – навчити самостійно працювати з правовими джерелами (документами), науковою літературою, монографіями, аналізувати та порівнювати нормативні документи, висловлювати свою точку зору логічно і послідовно та робити науково обґрунтовані висновки.

Підготовка до написання реферату чи контрольної роботи включає:

 1. Вибір теми та погодження її з керівником.

 2. Пошук необхідної літератури.

 3. Вивчення літератури та першоджерел.

 4. Складання плану написання роботи.

Процес написання роботи – творче мислення та обробка матеріалів, встановлення проблеми та пошук варіантів можливість її вирішення. Реферат чи контрольна робота захищається на семінарі, у співбесіді з викладачем чи на науково-теоретичній конференції.

Пункти плану обов’язково повинні розкривати зміст теми. Наприкінці кожного пункту має бути невеличкий висновок та загальний, ґрунтовний висновок у кінці роботи. Важливою умовою при використанні літератури та першоджерелє її критичне осмислення.

Студент при оформленні роботи повинен на кожну цитату, взяту з використаної літератури давати посилання наприкінці сторінки або усього тексту по формі:

ПРИКЛАД: 1. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., видавництво «Норма», 2005 – С. 15-16


Обсяг реферату – 10–15 сторінок, контрольної роботи 15–20 сторінок. Титульна сторінка повинна містити: назву навчального закладу, тему роботи, факультет, курс, групу, прізвище, ім’я та по батькові студента, прізвище та ініціали викладача, який керує виконанням роботи. Нумерація сторінок здійснюється з другої сторінки.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації