П край ў цэлым

Скачати
Документи
1   2   3   4   5

Францыск Скарына.


Аколава В.

Вяртанне ў заўтра: Лірыка / В. Аколава.- Мн., 1990.

Змест: “Палачанка Ітрэна альбо “Вяртанне Скарыны”: П’еса.

Аб

Барадулін Р.І.

Самота паломніцтва / Р.І. Барадулін .- Мн., 1990

Змест: Ф. Скарына


Кавко А.К.

Францишек Скорина в литературной жизни Беларуси. 20-е годы / А.К. Кавко

//Нация. Личность. Литература / Рос. акад. Наук. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького.- М., 2003.- Вып.2.- с. 146 – 166.- Библиогр. В примеч МБА


Казбярук У.М.

Францішак Скарына: навук.- папул. нарыс: (Для сярэд и ст. шк. узросту) / У. Казбярук.- Мн.: Маст. Лит., 2003.- 172 с.

МБА


Медведев А.

Первопечатник и просветитель: (Памятник Ф. Скарине будет установлен в Калининграде) / А. Медведев

//Беларусь сегодня.- 2004.- 10 июня.- с.5


Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., 16 – 17 мая: У 2 ч. / (Рэдкал.: Станкевіч А.А. (гал. Рэд) і інш.)- Гомель: ГДУ, 2002.- 21 см.- У надзаг.: Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны

Ч. 1 – 2002.- 246 с.


Скарына і наш час: Матэрыялы ІІ міжнар навук. канф., 16 – 17 мая: У 2 ч.- 42. Гомель: ГДУ, 2002. МБА


Францыск Скарына: Спадчына і пераемнікі: Анат. Бібліягр. паказ / Нац. б-ка Беларусі; Аўт – склад Г.Я. Галенчанка.- Мн.: (ВТАА “Красіка – Прынт”), 2002.- 175 с. МБА

П 69 Рэлігійнае жыццё.
Козик А.

День Евфросинии: (5 июня в Беларуси отмечался День памяти святой Евфросинии Полоцкой ) / А. Козик

//Вит. курьер.- 2004.- 8 июня.


Малашэня Л.

Дзень святой Еўфрасінні / Л. Малашэня

//Народнае слова.- 2004.- 8 чэрвеня.- с.2


Малашевич З.

Садовник Спасо-Евфросиниевского монастыря: (Полоцк) / З. Малашевич.

// Урожайные сотки.- 2004.- №6- с. 2-4


Месяца мая в 23-й день житие преподобныя матери нашея Евфросинии Полоцкой) / Подгот. Е. Дороховой // Жития святых в древнерусской письменности: Тексты. Исслед. Материалы.- М., 2002.- Вып.1- с. 153 – 172.

МБА


Небесная покровительница Беларуси: (5 июня – день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой).

//Новая г-та.- 2004.- 4 чэрвеня.- с.7

Трифонова Н.Я.

О портретах монахов – доминикан из Полоцка / Н. Я. Трифонова

//63.3 (4Беи) Гісторыя і археалогія Полацка і полацкай зямлі.- Полацк, 2003.- с. 287 – 289.


П 71. Архітэктура.

Здановіч Н.І.

Да пытання рэканструкці старажытнай забудовы Полацка / Н.І. Здановіч

// 63.3 (4Беи) Гісторыя і археалогія Полацка і полацкай зямлі Полацк, 2003.- с. 131 – 137.


Ганецкая І.

Будаўнічыя матэрыялы: будаўнічая тэхніка ў культавым дойлідстве Полацкай зямлі ХІ – ХІІІ ст.: (Па матэрыялах археал. даслед) / І. Ганецекая

//Матэрыялы па археалогіі Беларусі.- Мн., 2003.- №6.- с. 26 – 40.- Бібліягр.: с. 35 МБА


П 73 Жывапіс. Скульптура. Графіка.

“Душу не схаваеш пад вопраткай!”: (Аб персан. выст. бел. маст. Н. Шчаснай: Мінск) / Б.К. // Культура.- 2003.- 1 – 7 лістапада (№44).- с. 16


Счастная Н.И.

Испытание на разрыв: (Беседа с заслуж. худож Беларуси Н.И. Счастной / Записал С. Павлов).

//Лит. газета.- 2003.- 22 – 28 октября (№ 43).- с. 13.- (Лад; Вып. 14)


Шчасная Н.

«Дзяржавы фарбаў думная царыца...» / Н. Шчасная; Гутарыла Таццяна Куварына

//Голас Радзімы.- 2004.- 8 – 15 студзеня. (№2/3).- с.12

Гутарка з мастаком. Н. Шчасная: пра яе творчасць і жыццёвы шлях.


Трапезникова Л.

Озарение души...: (Выставка народных умельцев в Полоцке) / Л. Трапезникова

//Полацкі веснік.- 2004.- 23 красавіка.- с.2


П 75 Музыка.

Гавяйновіч В.

Братва, надзея!: (Дабрачынны канцэрт Багуслаўскай Н.І. Капланава І. у Полацку) / В. Гавяйновіч

// Полацкі веснік.- 2004.- 14 мая.- с.7


Гарэлаў Дз.

На сустрэчы з цудоўным: (16 красавіка ў канцэртнай зале Сафійскага сабора адбылося ўрачыстае адкрыццё XVII Міжнароднага фестывалю старажытнай і сучаснай камернай музыкі) / Дз. Гарэлаў

//Полацкі веснік.- 2004.- 21 красавіка.


Малашэня Л.

Свята музыкі ў Сафійскім саборы / Л. Малашэня

//Народнае слова.- 2004.- 22 красавіка.- с.1


П 76 Тэатр.

Каленік А.

Віват, тэатр!: (Да Міжнароднага дня тэатра) / А. Каленік

//Полацкі веснік.- 2004.- 23 сакавіка.


Каленік А.

Тэатр яе жыцця: (Валянціна Нагорная, рэжысёр узорнага тэатра-студыі “Гармонія”) / А. Каленік

//Полацкі веснік.- 2004.- 26 сакавіка.

Тэатральная афіша

//Полацкі веснік.- 2004.- 16 красавіка.- с.8


Уселенок Н.

Полоцк театральный: (Выставка) / Н. Уселенок

//Телемаркет.- 2004.- 3 іюня.- с.1


П 782 Фестывалі мастацкай самадзейнасці.

Каленік А.

Творчасць – без межаў: (Фестываль “Беларусь – мая песня” у ГДК) / А. Каленік

//Полацкі веснік.- 2004.- 30 сакавіка.


Петров С.

Скрипит, но едет: (Фестіваль “Рок – кола”) / С. Петров

//Полацкі веснік.- 2004.- 23 сакавіка.


Студенческая весна: (Фестиваль молодёжи прошёл в Полоцке)

//Полоцкий вестник.- 2004.- 18 мая.- с.5


«Полоцк с высоты...», Верхний замок с Софийским собором / Фото И. Супроненка,- Новополоцк: Студия фото – производства «ХS» , 2003.- 1 л.: офсет цв.; 10х15 см.- Б.ц., Б.т.


С Новым годом! С Рождеством! Софийский собор зимним вечером / Фото Э. Тетеревского.- Полоцк; Изд.: Изд. И. П. Судник, (2003).- 1л., 2 раза: офсет цв.; 15х20см.- Б.ц.


П 8 Літаратурнае жыццё. Край у мастацкай літаратуры.

Фальклор.

Красоўская А.

У Полацку-Франц Сіўко: (Сустрэча са старшынёй Віцебскага абласного аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў) / А. Красоўская

//Полацкі веснік.- 2004.- 14 мая.- с.7


Зелёная лампа. Лит. альманах / (Ред.- сост. А. Бесперстых) – Новополоцк: Б.И., 2002.-

(Вып) 5: Признание: Стихи.- 2003.- 167 с.- Содерж.

Авт.: Аркуш А., ... Баршчэўскі Л., Барэйша М., Гальпяровіч Н., Лукша В., Сокалаў-Воюш С., Стадольнік І., Старинский В ...


Зелёная лампа: Лит. альм / (Ред – сост. А.Бесперстых).- Новополоцк; Б.И. 2002.-

(Вып.) 3: Под парусом мечты: Стихи.- 2002.- 63 с.- Содерж. Авт.:... Бесперстых А.


Там, дзе вежы Сафіі: Полаччына літ.: Проза, паэзія / (Уклад Н. Гальпяровіч).- Мн.: Маст. Літ., 2003.- 285 с.

Змяшчае аўт.: Аколава В., Аксак В., Аркуш А., Арлоў У., Баршчэўскі Л., Баршчэўскі Я., Барэйша М., Броўка П., Бураўкін Г., Васючэнка П., Гальпяровіч Н., Дарафейчук І., Жарнасек І., Журба Я., Каленік В., Касцюк Ю., Кірылаў Г., Куніцкі З., Леаненя В., Лукша В.,


Мінкін А., Мудроў В., Неўдах Л., Панізнік С., Полацкі С., Раткевіч А., Савіцкі А., Салодкая Н., Самуйлёнак Э., Скарына Ф., Снарская І., Сокалаў – Воюш С., Сом Л., Стадольнік І., Хадкевіч Т., Хмарка Т., Шыпіла А., Ярмак Н.


Зелёная лампа: Лит. альм / Ред-сост. А. Бесперстых).- Новополоцк; Б.И., 2002.-

(Вып.) 3: Под парусом мечты: Стихи.- 2002.- 63 с.- Содерж. Авт.:... Бесперстых А. МБА


Творы нашых зямлякоў.

Аркуш А.

Полацк – Вільня: (Вершы) / А.Аркуш // Дзеяслоў.- 2003. № 3.- с. 107- ІІІ.- Змест: Над Полацкам; “Дзічыну вязуць кравічы...; “Твой сум як чайка на Дзвіне...”; “Янка Журба”; Полацкія трохрадкоўі; Рэха між камяніцаў; На літарацкай горцы.” МБА


Аркуш А.

Полацк жывы літаратурай: “Маладняку”- 80: (Аб дзейнасці ўсебел літ. аб’яд-ня “Маладняк”) / А. Аркуш // Дзеяслоў.- 2003.- № 5.- с. 203 – 235 МБА


Арлоў У.

Букет залацістых бяссьмертнікаў: (Вершы) / У. Арлоў //Дзеяслоў.- 2003.- № 5.- с. 83 – 88.- змест: Мая полацкая канапа; “Абсталёўваю...”; Кактэйль “Дзяцінства”. МБА


Арлоў У.

Крыжы Мантэнэгра: (Апавяданне) / Уладзімер Арлоў // Наша ніва.- 2003.- 26 снежня (№ 48).- с.20-21. МБА


Арлоў У.

Маленькі канцэрт для міланскіх катоў: Фрагм. аднаго падарожжа: Эсэ / У. Арлоў // Дзеяслоў.- 2003.- № 3.- с. 127 –140.

МБА


Орлов В.А.

Владимир Орлов: “Тяжело писать сомнительную литературу”: (Беседа с бел писателем / Записал Г. Лободенко)

// Вечер. Минск.- 2003.- 16 декабря. МБА


Алейнік Л.

Некалькі слоў пра літаратурную ўмоўнасць (аповесць У. Арлова “Ордэн Белай Мышы”) / Л. Алейнік

//ЛіМ.- 2004.- 26 сакавіка.- с.7


Краіна Беларусь: іл. гісторыя / Тэкст У. Арлова; маст. З. Герасімовіч.- Б.М.: Б.В., (2003).- 317 с.


Мароз У.

Альфа і Амега Уладзіміра Арлова / У. Мароз

// Бярозка.- 2003.- №8/9.- с. 14 – 16.

Пра жыццё і творчасць пісьменніка МБА


Пачынальнікі. З гіст.- літ. матэрыялаў ХІХ ст. / НАН Беларусі, ін-т імя Я.Купалы; Уклад Г.В. Кісялёў; Рэд.; В.В. Барысёнка; А.І. Мальдзіс.- 2е выд. Мн.: Бел. навука, 2003.- 549 с.

Змест.: Я. Баршчэўскі...


Васючэнка П.

Абрысы мастацкага свету Сакрата Яновіча (Хранатоп, іронія, сімвал) / П. Васючэнка

// Тэрмапілы.- 2003.- № 7.- с. 101 – 105

МБА

Васючэнка П.

Бэзавая аблачынка ІІ: Апавяданьне / П. Васючэнка

// Дзеяслоў.- 2003.- № 2.- с. 69 – 75 МБА


Васючэнка П.

Жылі – былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі: (казачныя аповесці) для сярэд. шк. ўзросту. – Мн; 2003.- 103 с.

Рэц. // ЛіМ.- 2004.- 20 лютага.- с.16


Васючэнка П.

Пясочны гадзіннік: Гульні з прывідам: У 2 дз. / П. Васючэнка

//Маладосць.- 2004.- № 2.- с. 74 – 100.


Сучасная беларуская драматургія: традыцыі і наватарства: (Зб.тв. / Уклад і прадм П. Васючэнкі; Пад агульн рэд . У.М. Сіўчыкава).- Мн.: ТАА “Сэо- Віт”, 2003.- 639 с.

Змест:... Хведар Набілкін - беларускі касінер / П. Васючэнка.- с. 621 – 638.


Беларусь мая, песня мая...: (Фотоальбом з вершамі бел. пісьменнікаў / Уклад А. Бадак: Фота В. Ганчарэнка і інш).- Мн. Літ. і маст., 2003.

Змяшчае аўт.:... Гальпяровіч Н.,...


Гальпяровіч Н.

Тры вершы пра каханне: (“Калі душа сціскаецца ад суму...” “Калі табе твой боль туманіць вочы зноў...”; “Апошняе каханне, бы восеньскі туман.” / Н. Гальпяровіч // Звязда.- 2003.- 13 лістапада.


Из века в век: белорусская поэзия – М.: Пранат, 2003.- 702 с.-

(Из века в век: славянская поэзия ХХ-ХХІ).- Содерж.:”... Ты хочешь праздника?; “Сколько мечтал я и столько искал...”; “С печалью погляжу тебе я вслед...”; “За каждое движенье твоих рук...” / Наум Гальперович, перевод Г. Киселёва, с. 394 – 399. ; Памяць; Dega Vu: твои имена / Владимир Орлов; Пер авт. Наше лето / Владимир Орлов; Перевод Г. Артханова, с. 476 – 481... Янка Купала / Сержук Соколов – Воюш; Перевод М. Стригалёва, с 560 – 561. Шарманка / Алесь Аркуш; Перевод А. Стригалёва, с. 594 – 595. ...


Гальпяровіч Н.

“На снезе першым першыя сляды...”: (Верш) / Навум Гальпяровіч // Бел. нива - 2003.- 23 декабря.


Гальпяровіч Н.Я.

Святло ў акне: Вершы: (Для сярэд. і ст шк. узросту) / Н.Я. Гальпяровіч.- Мн.: Юнацтва, 2002.- 110 с.

Марціновіч А. “Душы... хочацца цяпла” / А. Марціновіч // Полымя.- 2003.- №9.- с. 213 – 215.


Савіцкі А.

Пісьмо ў рай: Раман споведзь: Часоп. варыянт / А. Савіцкі // Полымя.- 2003.- №5.- с. 6 – 71; № 6.- с. 9 – 74.


Катлярэнка В.

Беларускі Шэкспір жыве на вёсцы: (Пісьменнік з Полаччыны Мікалай Манохін) / В. Катлярэнка

//Культура.- 2004.- 8 – 14 мая.- с. 15


Мамедава Т.Я.

Новыя творы беларускай мастацкай літаратуры: (“А. Савіцкі “Пісьмо у рай”...) / Т.Я. Мамедава // Новыя кнігі.- 2004.- №4 – с. 11 / Дадатак


Мудроў В.

Хэмінгуэй: Апавяданне / В. Мудроў // Дзеяслоў.- 2003.- №2.- с. 42 - 64 МБА


Сіўко Ф.

У добры шлях!: (10 сакавіка радай Саюза беларускіх пісьменнікаў у творчую арганізацыю прынята паэтка з Полацка Надзея Салодкая) / Ф. Сіўко

//Народнае слова.- 2004.- 25 сакавіка.- с. 8


Салодкая Н.

(Вершы) // ЛіМ.- 2004.- 16 красавіка.- с.8


Сокалаў- Воюш С.

Зламаная скрыпка: (Вершы) / С. Сокалаў – Воюш // Дзеяслоў.- 2003.- №2.- с. 65 – 68 МБА


Сокалаў-Воюш С.

Поле бою: (Апавяданне) / С. Сокалаў – Воюш // Дзеяслоў.- 2003.- № 5.- с. 39 – 51. МБА


Стадольнік І.

Назавіце імя сваё...: Апавяданне – быль / І. Стадольнік // ЛіМ.- 2004.- 23 красавіка.- с.9


П 85 Літаратурныя аб’яднанні і гурткі.

Раткевич А.М.

Белорусский литературный союз “Полоцкая ветвь”: История и библиография / А.М. Раткевич //Проблемы истории литературы: Сб. ст.- М.: Новополоцк, 2003.- Вып. 17.- с. 332 – 337.- Библиогр.: с. 333 – 337. МБА


П 87 Край ў творах мастацкай літаратуры.

Коўтун В.

Пакліканыя: Раман: Кн. 1-2 / В. Коўтун // Полымя.2002.- №2.- с. 17 – 124; 2003.- № 8.- с. 11 – 65

Эпоха станаўлення на Полацкай зямлі хрысціянскай культуры. Гісторыя Полаччыны падаецца праз успаміны гал. гераіні Е. Полацкай.


Мамедава Т.Я.

Новыя творы беларускай мастацкай літаратуры: (В. Коўтун “Пакліканыя”) Т.Я. Мамедава //Новыя кнігі.- 2004.- № 4.- с.1 / Дадатак


Лужанін М.

Як нараджаўся новы свет. Паэма.- Мн., 1975.

Змест: Полацк


Тарасов К.И.

Три жизни княгини Рогнеды; Милость для атеиста; Заложники успеха: Повести: Для ст. шк. возраста.- Мн: «Коллегиум». 1994.- с. 446

Шніп В.

Полацкая балада: “Нам вяртацца ў святло старажытнай зямлі...”: (Верш) / В. Шніп

// Звязда.- 2003.- 23 снежня.- Дадат.: с.2- (Чырвоная змена; № 57).


П 9 Гісторыя , этнаграфія, археалогія краю.

Краско В.Д.

Вопыт манаграфічнага вывучэння Полацкай тытунёва- махорачнай фабрыкі / В.Д. Краско

// 63.3 (4Беи) Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі.- Полацк, 2003.- с. 163 – 166.


Кручэнка Т.

Ля муроў старажытнага Полацка: (З гісторыі горада) / Т. Кручэнка // Гомел. праўда.- 2003.- 29 лістапада

МБА

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації