З “Порівняльно-історичного і типологічного мовознавства

Скачати
Протокол
1   2   3   4   5IV. Плани семінарських (практичних) завдань


Практичне заняття №1


Тема: Зіставне мовознавство як наука

і основи зіставного мовознавства як навчальна дисципліна


План


 1. Предмет і завдання зіставного мовознавства.

 2. Зіставне мовознавство та суміжні сфери знань.

2.1. Зіставне мовознавство і лінгвістична типологія.

  1. Зіставне мовознавство і характерологія.

  2. Зіставне мовознавство та універсологія.

 1. Лінгвістична типологія та її різновиди.

 2. Типологічна класифікація мов.

  1. Мовний тип і тип у мові.


Ключові слова: зіставне мовознавство, порівняльно-історичне мовознавство, лінгвістична типологія, універсальна типологія, спеціальна типологія, структурна типологія, функціональна типологія, квантитативна типологія, ареальна типологія, характерологія, універсологія, універсалія, фреквенталія, мовний тип, тип у мові.


Завдання для індивідуальної роботи:


1) Дібрати наукові дослідження, які ілюструють різні погляди вчених на проблему типологічної класифікації мов та законспектувати основні положення 2–3 першоджерел. Обґрунтувати переваги та недоліки опрацьованих класифікацій.


2) Виписати з тлумачного словника усі значення слова «тип», з’ясувати особливості його вживання.


Література

основна:

 1. Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. – 432 с.

 2. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 7–64.

 3. Солнцев В. М. Типология и тип языка Вопросы языкознания. – 1978. – № 2. – С. 26–41.

 4. Ярцева В. Н. К определению понятия “языковой тип” Лингвистическая типологія. – М., 1985. – С. 6–12.

додаткова:

 1. Бурячок А. А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов : Назви відносин між державами, народами / Андрій Андрійович Бурячок. – К. : Наукова думка, 1983. – 248 с.

 2. Васильев Л. М. Методы современной лингвистики : [учеб. пособие] / Леонид Михайлович Васильев. – Уфа : Башкирск. гос. ун-т, 1997. – 180 с.

 3. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация. Общие вопросы / [под ред. Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой]. – М. : Наука, 1977. – С. 230-293.

 4. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : [монографія] / Анатолій Павлович Загнітко. – 2. вид., випр. і доп. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 219 с.

 5. Историческая типология славянских языков : Фонетика, словообразование, лексика и фразеология / [В. Т. Коломиец, Т. Г. Линник, Т. Б. Лукинова] ; под ред. А. С. Мельничука. – К. : Наукова думка, 1986. – 288 с.

 6. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / Олена Олександрівна Селіванова. – К. : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 1999. – 148 с.Практичне заняття № 2

Тема: Історія порівняльно-історичного мовознавства


План


 1. Чотири наукові традиції описового мовознавства: давньоіндійська, давньокитайська, класична, арабська.

 2. Європейське мовознавство епохи Середньовіччя та Відродження.

 3. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства.

 4. Порівняльно-історичний метод (проблема мови – еталону порівняння).

 5. Лінгвістична концепція Вільгельма фон Гумбольдта.


Ключові слова: tertium comparationis, анкетні мови, граматика Паніні, словник “Амаракоша”; граматика Сібавейхі, логіко-граматична школа “модистів”, емпірична концепція Ф. Бекона, націоналістська концепція Р.Декарта, науково-філософська концепція Г.-В. Лецбніца, “Всезагальна раціональна граматика” А. Арно і К. Лансло; граматика Пор-Рояля.


Завдання для індивідуальної роботи:

1) Розробити порівняльну таблицю лінгвістичних відкриттів у арабській та класичній описовій традиції;

2) Законспектувати основні теоретичні положенні лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта.


Література

основна:

 1. Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. – 432 с.

 2. Виноградов В. В. Методы типологии Общее языкознание: Методы лингвистических исследований / Отв. ред Б. А. Серебренников. – М., 1973. – С. 224–253.

 3. Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях / Владимир Андреевич Звегинцев. – М. : Просвещение, 1965. – Т. 1. – 406 с.

 4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 24–40, 76–107.

 5. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Изд-во МГУ имени М. В. Ломоносова, 1992. – 336 с.

додаткова

 1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : [учеб. пособ.] / Ирина Владимировна Арнольд. − М. : Высшая школа, 1991. – 140 с.

 2. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Юрий Сергеевич Степанов. – 4. изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 311 с.

 3. Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание [Электронный учебник] / Иван Павлович Сусов. – Тверь, 1999. – Режим доступу : http://homepages.tversu.ru/%7Eips/LingFak1.htm#2Практичне заняття № 3

Тема: Типологія мовних систем і підсистем

План

 1. Фонетико-фонологічні системи різних мов

 2. Граматичні системи різних мов

 3. Методика зіставно-типологічного аналізу мовних одиниць різних систем


Ключові слова: вокалічні та консонантні мови, синтетичні й аналітичні мови, аглютинація, фузія, тонічні й атонічні мови, зіставний метод, конгруентність, компонентний аналіз, граматична категорія, граматичне значення, граматична форма.

Завдання для індивідуальної роботи:

1) Описати одну з неслов’янських мов за схемою, довівши прикладами зроблені висновки:

– за ступенем вокалічності;

– за способом вираження граматичного значення;

– за характером сполучення морфем;

2) Порівняти граматичні системи української та іноземних мов, які вивчаються.

Література

основна:

 1. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / Владимир Дмитриевич Аракин. – М. : Просвещение, 1979. – 216 с.

 2. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. – 1963. – Вып. III. – М. : Прогресс. – С. 60–94

 3. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. [Навчальний посібник] / Ілько Вакулович Корунець. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 464 с.

 4. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. ― С. 107–260.

 5. Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. –2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2001. – 312 с.

додаткова

 1. Георгиев В. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию / В. Георгиев. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1958. – 320 с.

 2. Динамика и структура современного русского языка ; [отв. ред. проф. В. В. Колесов]. – Л. : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1982. – 135 с.

 3. Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении : [монография] / Елена Самойловна Кубрякова. – М. : Наука, 1978. – 116 с.

 4. Мельникова А. А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности / Алла Александровна Мельникова. – СПб. : Речь, 2003. – 320 с.

Практичне заняття № 4


Тема: Лексико-семантичні системи мов

у порівняльно-історичному та зіставно-типологічному аспектах


План


1. Семантичний обсяг слів. Гіперо-гіпонімія.

 1. Фонова лексика. Слова-символи.

 2. Полісемія. Специфіка переносних значень.

 3. Омонімія й омографія. Міжмовна омонімія.

 4. Безеквівалентна лексика. Лексичні лакуни. Емоційна лексика.


Ключові слова: обсяг словникового фонду, лексика з національним асоціативним ореолом, полісемія, слова-дублети, абсолютні та відносні лакуни, слова-кореляти, полісемія, багатозначність слів, метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація.


Завдання для індивідуальної роботи:


1) Виписати основні характеристики поняття “слово-символ”. Визначити слова символи в англійській, французькій та китайській мовах.


2) Підібрати приклади безеквівалентної лексики для трьох груп (Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 298)


Література

основна:

 1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. – 2-е изд., испр. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.

 2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

 3. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с.

 4. Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. –2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2001. – 312 с.

 5. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 294–339.

додаткова

 1. Алефиренко Н. Ф. Проблема фразеологического значения и смысла (в аспекте межуровневого взаимодействия) / Н. Ф. Алефиренко, Л. Г. Золотых. – Астрахань : Изд-во Астраханск. гос. пед. ун-та, 2000. – 220 с.

 2. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры. – М. : Прогресс, 1990. – C. 153–172.

 3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Лідія Георгіївна Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.

 4. Забуранна О. В. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / О. В. Забуранна. – К., 2003. – 18 с.

 5. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. – К. : Знання, 2004. – 326 с.


Практичне заняття № 5


Тема: Міжкультурна комунікація

План


 1. Принципи формування мовних картин світу різних носіїв мови.

 2. Типологія стереотипів.

 3. Міжкультурний етикет.

 4. Національно-культурна семантика різнорівневих мовних одиниць та їх значення для успішного міжкультурного спілкування.


Ключові слова: мовна картина світу, стереотип, гендерний стереотип, національно-культурна семантика, концепт.


Завдання для індивідуальної роботи:

1) Підготувати презентацію у Power Point про те, які подарунки можна дарувати у різних країнах світу. Що ці подарунки означатимуть? Пояснити, з чим пов’язаний такий вибір, які культурні коди закодовані в цих подарунках.


Література

основна:

 1. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Изд-во МГУ имени М. В. Ломоносова, 1992. – 336 с.

 2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

 3. Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М. : Academia, 2005. – 432 с.

додаткова:

 1. Архангельська А .М. “Чоловік” у словянських мовах : [монографія] / Алла Мстиславівна Архангельська. – Рівне : РІС КСУ, 2007. – 448 с.

 2. Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : Этнолингвистические исследования / Елена Львовна Березович. – М. : Индрик, 2007. – 600 с.

 3. Жайворонок В. B. Українська етнолінгвістика : Нариси : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Віталій Вікторович Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

 4. Забуранна О. В. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / О. В. Забуранна. – К., 2003. – 18 с.

 5. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / Олег Александрович Корнилов. – [2-е изд., испр. и доп] – М. : ЧеРо, 2003. – 349 с.

 6. Крысин Л. П. Лингвистический аспект изучения этностереотипов (постановка проблемы) / Л. П. Крысин // Встречи этнических культур в зеркале языка : в сопоставительном лингвокультурном аспекте. – М : Наука, 2002. – С. 171–175.


V. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента

Репродуктивний рівень


1) Дібрати наукові дослідження, які ілюструють різні погляди вчених на проблему типологічної класифікації мов та законспектувати основні положення 2–3 першоджерел. Обґрунтувати переваги та недоліки опрацьованих класифікацій.

2) Виписати з тлумачного словника усі значення слова «тип», з’ясувати особливості його вживання.

3) Законспектувати основні теоретичні положенні лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта.

4) Виписати основні характеристики поняття «слово-символ». Визначити слова символи в англійській, французькій та китайській мовах.


Б. Виконати запропоновані практичні завдання.


1) Розробити порівняльну таблицю лінгвістичних відкриттів у арабській та класичній описовій традиції;

2) Описати одну з неслов’янських мов за схемою, довівши прикладами зроблені висновки:

– за ступенем вокалічності;

– за способом вираження граматичного значення;

– за характером сполучення морфем;

3) Підібрати приклади безеквівалентної лексики для трьох груп (Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 2006. – С. 298)


Творчий рівень

Завдання 2. Порівняти граматичні системи української та іноземних мов, які вивчаються.


Інноваційний рівень

Завдання 3. Підготувати презентацію у Power Point про те, які подарунки можна дарувати у різних країнах світу. Що ці подарунки означатимуть? Пояснити, з чим пов’язаний такий вибір, які культурні коди закодовані в цих подарунках.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації