Для загальноосвітніх навчальних закладів

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

6-й клас

(68 год, 2 год на тиждень, з них 5 год резервні)п/п

К-сть

год

Зміст теми

Навчальні досягнення учнів

1

2

3

4
2

Вступ.

Біологія — наука

про живу природу.

Значення біології

для медицини,

сільського

господарства,

у житті людини.

Різноманітність

живих організмів і

їх класифікація.


Екскурсія в природу

з метою

узагальнення знань

про природу

рідного краю.

Фенологічні

спостереження:

організація

спостережень,

ведення календаря

природи

Учень називає:

— живі організми, вияви життя, царства живої природи, науки, що вивчають вияви життя, методи вивчення живої природи.

Наводить приклади:

— застосування біологічних

знань у медицині, сільському

господарстві, практичній

діяльності людини, у справі

охорони природи.

Спостерігає:

— за сезонними змінами в

житті рослин

РОЗДІЛ 1. Царство Рослини

1

1

Загальна

характеристика

царства.

Учень називає:

— характерні ознаки царства

Рослини, наводить приклади

рослин.

Робить висновок:

— про значення рослин в

природі й житті людини
1

2

3

4

2

4

Клітинна будова

рослин.

Збільшувальні

прилади: лупа і

мікроскоп. Будова

клітини.

Різноманітність

клітин.

Життєдіяльність

клітин.


Практична робота

1. Будова лупи і мікроскопа.

Правила роботи зі

збільшувальними

приладами.


Лабораторна

робота № 1.

Виготовлення тим-

часових препаратів.

Будова рослинної

клітини

Учень називає:

— методи вивчення клітини,

складові частини світлового

мікроскопа.

Розпізнає:

— органели клітин на

мікропрепараті, таблиці.

Характеризує:

— будову рослинної клітини:

клітинна оболонка, цитоплаз-

ма, ядро, пластиди, вакуолі;

— процеси життєдіяльності

клітини: живлення, дихання,

розмноження, ріст, розвиток.

Спостерігає:

— за рухом цитоплазми і

хлоропластів.

Робить висновок:

— про клітину як одиницю

будови і життєдіяльності

рослинного організму.

Дотримується правил:

— виготовлення мікропрепа-

ратів і розгляду їх за допомо-

гою мікроскопа

3

2

Тканини і органи

рослин.

Загальний план

будови організму

рослини.


Лабораторна

робота № 2.

Розпізнавання

органів рослини

Учень називає:

— тканини рослин і їх функції,

органи рослини і їх функції.

Розпізнає:

— тканини та органи рослин

на гербарних зразках і

таблицях.

Характеризує:

— основні види тканин, з яких

складаються органи рослини:

вегетативні й репродуктивні.

Порівнює:

— структуру і функції різних

тканин, органи рослин.

Робить висновок:

— про структуру рослинного

організму (клітини, тканини,

органи)
1

2

3

4

4

3

Водорості.

Загальна

характеристика

водоростей.

Різноманітність,

значення в природі

й житті людини.


Демонстрування

одноклітинних,

колоніальних і

багатоклітинних

водоростей з різних

відділів; діафільмів

і діапозитивів.


Лабораторна

робота № 3. Будова

клітини водоростей

Учень називає:

— основні ознаки будови і

життєдіяльності водоростей,

середовища їх існування.

Наводить приклади:

— водоростей, які мешкають у

місцевих водоймах;

— пристосування водоростей

до середовища існування.

Характеризує:

— місце і роль водоростей в

природі й житті людини.

Порівнює:

— одноклітинні й

багатоклітинні водорості.

Робить висновок:

— водорості — нижчі рослини.

Дотримується правил:

— розгляду за допомогою

мікроскопа клітин водоростей.

5

6

Вищі спорові

рослини.

Відділи рослин:

Мохоподібні,

Плавуноподібні,

Хвощеподібні,

Папоротеподібні.

Загальна

характеристика.

Різноманітність,

значення в природі

й житті людини.

Демонстрування

представників

мохоподібних,

плавуноподібних,

хвощеподібних і

папоротеподібних;

діафільмів та

діапозитивів.

Лабораторні роботи

4. Будова і

Учень називає:

— загальні ознаки відділів:

Мохоподібні, Плавуноподібні,

Хвощеподібні, Папоротепо-

дібні.

Наводить приклади:

— видів рослин, які зростають

у найближчому оточенні.

Характеризує:

— особливості будови

мохоподібних, плавуноподіб-

них, хвощеподібних, папоро-

теподібних, спосіб життя,

процеси життєдіяльності

рослин;

— значення рослин в природі і

житті людини.

Пояснює:

— зміни в будові,

життєдіяльності, розмноженні

як результат пристосування

організмів до життя на

суходолі.

Розпізнає:
1

2

3

4різноманітність

мохоподібних*.

5. Особливості

будови плавуна

булавоподібного і

хвоща польового*.

6. Будова

щитника чоло-

вічого, або чолові-

чої папороті*

— мохоподібних, плавунопо-

дібних, хвощеподібних, папо-

ротеподібних на гербарних

зразках, малюнках, таблицях.

Спостерігає:

— особливості будови

мохоподібних, плавуноподіб-

них, хвощеподібних,

папоротеподібних.

Порівнює:

— будову вищих спорових

рослин з будовою водоростей,

знаходить риси ускладнення в

будові вищих спорових

рослин;

— представників відділів ви-

щих спорових рослин порівняно з водоростями

6

2

Насінні рослини.

Відділ Голонасінні.

Загальна

характеристика,

різноманітність,

значення в природі

й житті людини.

Демонстрування

діапозитивів, фраг-

ментів кінофільмів, живих об'єктів,

гербарних зразків

голонасінних.


Лабораторна

робота № 7. Будова і різноманітність

голонасінних

Учень називає:

— загальні ознаки відділу

Голонасінні.

Наводить приклади:

— найпоширеніших

представників флори України і

свого регіону.

Характеризує:

— середовища існування, при-

стосування голонасінних до

навколишнього середовища;

— особливості розмноження

голонасінних;

— роль голонасінних в природі

й житті людини.

Розпізнає:

— види рослин за гербарними

зразками, малюнками.

Порівнює:

— різні таксони голонасінних,

голонасінних з вищими

споровими рослинами.

Робить висновок:

— про причини, що зумов-

люють поширення голона-

сінних на земній кулі
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації