Програма для студентів напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» Додаткова кваліфікація «Вихователь з правом навчання англійської мови»

Скачати
Програма
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Д. Бородій


«______» __________________ 2010 р.


ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(фонетика і граматика)


Робоча навчальна програма

для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Додаткова кваліфікація

«Вихователь з правом навчання англійської мови»


Укладач – І. Нестер,

викладач англійської мови


Схвалено на засіданні

циклової комісії викладачів

іноземних мов початкового навчання

Протокол № від 2010 р.


Голова Л. Нос


Львів – 2010

Пояснювальна записка


Програма з теоретичного курсу англійської мови призначена для студентів педагогічного коледжу відділення "Дошкільне виховання", які отримують додаткову кваліфікацію "Вихователь з правом навчання англійської мови". Цей предмет вивчається на випускному курсі і займає важливе місце в завершенні професійної підготовки вихователів дошкільних закладів з правом навчання англійської мови.

Підсумовуючи в єдиному комплексі матеріал про фонетичну та граматичну системи англійської мови, даний курс сприяє закріпленню системи знань з фонетики та граматики англійської мови, правильне їх застосування під час практичного використання мови.

Курс фонетики та граматики будується на основі таких принципів:

1. Професійна спрямованість розвитку навичок володіння теоретичним матеріалом.

2. Висока інформативність.

3. Координація міжпредметних зв'язків з практичним курсом англійської мови, курсом з країнознавства, методикою навчання англійської мови.


Теоретичний курс фонетики і граматики покликаний забезпечити майбутніх вихователів знаннями, необхідними для вирішення складних завдань навчання і виховання. Здійснення міжпредметних зв'язків і координації з зазначеними вище науками сприяє, з одного боку, здійсненню комплексного підходу до навчально-виховної роботи, з іншого боку – комплексному використанню студентами отриманих знань для розвитку дітей дошкільного віку.

Завдання курсу:


Загальноосвітня мета курсу — сприяти розширенню лінгвістичної ерудиції студентів, а також формуванню мовної компетенції майбутніх вихователів.

Професійна мета передбачає розвиток та систематизацію знань студентів про будову та структуру англійської мови, стимулювання пізнавальних інтересів в галузі обраної кваліфікації, на розвиток творчої активності і формування професійної компетенції.

Практична мета полягає в удосконалюванні практичної підготовки студентів з англійської мови за рахунок розширення знань з граматики і фонетики, і синтезування умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.

Зміст і організаційні засади вивчення курсу:

Теоретичний курс англійської мови складається із двох модулів:

 1. Фонетика, вимова, інтонація, наголос, базова граматика – частини мови, будова речення, система і узгодження часів дієслова.

 2. Пасивний стан дієслова, умовний спосіб, виняткові граматичні структури, граматично-синтаксичний аналіз речення.

За навчальним планом на теоретичний курс відводиться 54 години, з низ 34 – аудиторні заняття, 20 годин – самостійна робота студентів. Закріплення матеріалу лекційного курсу здійснюється на практичних заняттях та під час самостійної роботи у формі виконання вправ, аналізу речень, прослуховування навчальних аудіо та відео записів.

Викладачу доцільно заохочувати студентів до самостійної роботи, пропонуючи їм творчо-пошукові завдання, та приділяти увагу контролю знань студентів, впровадженню сучасних освітніх технологій (проектної, інтерактивної). Рекомендуються різні форми організації навчального процесу. Студенти самостійно готуються до діалогів, дискусій, конкурсів.

Аудиторні заняття включають лекції та практичні заняття англійською мовою.

Самостійна робота студентів:

 1. Граматичні вправи.

 2. Аналіз речень.

 3. Прослуховування та перегляд навчальних аудіо та відео матеріалів з фонетики англійської мови (вимова, інтонація, наголос).

 4. Підготовка наочності (альбомів, таблиць, схем)

Усі форми навчання — лекції, практичні заняття і самостійна робота студентів — повинні здійснюватися у взаємодії при чіткій координації і дотриманні наступності.

Однією з форм завершального контролю знань матеріалу кожного модуля є контрольна робота, співбесіда, тестування. З огляду на специфіку педагогічного профілю, необхідно розглянути особливості англійської граматики та фонетики з точки зору подання її дітям.

На лекціях і практичних заняттях варто використовувати якнайбільше ілюстративних матеріалів із застосуванням ТЗН.

Підсумковий контроль – диференційований залік.


Вимоги щодо володіння студентами матеріалом курсу:

Студенти мають знати:


Студенти повинні вміти:

> гнучко і творчо застосовувати одержані знання під час використання англійської мови;

Критерії оцінювання

Для перевірки та обліку знань проводяться контрольні роботи та практичні заняття, які поруч з поточним опитуванням виявляють реальний стан і рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою згідно з міжнародною шкалою оцінювання ЕСТS, набрана сума балів також переводиться в оцінку за 4-бальною національною шкалою оцінювання.

«відмінно» - студент дає грамотну відповідь на теоретичні запитання з граматики чи фонетики, розкрити та обговорити теми вивченого програмового матеріалу, виконати практичні вправи, творчо використовувати засвоєний матеріал.

«добре» - студент може розкрити з незначними граматичними, лексичними чи змістовими неточностями і похибками теми вивченого програмового матеріалу, відповідати на питання викладача, виконати практичні вправи.

«задовільно» - студент здатний розкрити більшість тем вивченого програмового матеріалу, відповісти на більшість питаь викладача та виконати практичні вправи, допускаючи при цьому суттєві лексичні, граматичні чи змістові помилки.

«незадовільно» - студент не знає тем програмового матеріалу, або знає меншість з них, не може відповісти на питання викладача, виконати практичні вправи, допускає грубі помилки.


Конкретні вимоги і норми оцінювання контрольних робіт визначаються при їх складанні. Викладач творчо підходить до виконання програми, може вносити певні корективи та зміни відповідно до можливостей, інтересів та потреб студентів.


Орієнтовний тематичний план

і розподіл годин

зміст

всього

лекції

семінар,

практич

Кон

сульт

с/р7 семестр – 1 година на тиждень


Module 1


 1. Introduction. Main goals, terms, plans. 4 2 2

Phonetic system of English. Transcription.

i/w: watching study video. Pronunciation.

Transcribe 5 sentences.


 1. Typical and complicated sound-combinations. 4 2 2

Main reading rules.

i/w: audio book - reading out loud.


 1. Intonation, stress, linking, reduction. 4 2 2

i/w: work with study video. Reading practice.


 1. Types of pronunciation. Accents. 4 1 1 2

i/w: work with specific website

http://accent.gmu.edu/


 1. System of English grammar. General scheme. 4 2 2

i/w: grammar exercises on different tenses.


 1. Parts of speech. Peculiarities. 4 2 2

Their role in a sentence.

i/w: grammar exercises. Sentence analysis.


 1. Practical class: System of Tenses. 4 2 2

Kinds of action. Sentence analysis.

i/w: make up a comparative table.


 1. Combination of Tenses. Sequence of Tenses. 4 2 0,5 2

Sentence analysis.

i/w: grammar exercises. Analyze 5 sentences.


 1. Test. Summary lesson. 2 1 1Total: 34 14 4 0,5 16


8 семестр – 1 година на тиждень


Module 2


 1. Passive Voice. Impersonal sentences. 4 2 2

Modals. Complexes. Sentence analysis.

i/w: make up comparative table.


 1. Conditionals. Simple and compound sentences. 4 2 2

i/w: grammar exercises. Make up a scheme.


 1. Substitution of grammar by intonation. 5 1 1 0,5 3

Articulation. Technique of pronunciation.

i/w: phonetic practice. Loud reading.

Sentence analysis.


 1. Practical class. Grammar ex. Sentence analysis. 5 1 1 3

i/w: grammar and phonetic exercises.


 1. Test. Summary lesson. 2 2


Total 20 8 2 0,5 10


Всього за рік: 54 22 6 1 26


Підсумковий контроль – диференційований залік


Питання до заліку


 1. Вимова звуків, звукосполучень, артикуляція.

 2. Наголос, акцент, придих, інтонація.

 3. Смислові групи, паузи, читання, вимова вголос.

 4. Транскрипція. Транскрибування слів та речень.

 5. Частини мови.

 6. Система часів.

 7. Узгодження часів.

 8. Пасивний стан.

 9. Умовний спосіб.

 10. Речення. Синтаксичний аналіз.Література:


 1. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. К., 2004.

 2. Бонк Н.О., Котій Г.А., Лук’янова Н.О. Підручник з англійської мови 1 і 2 част. М. 1992.

 3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К. «Освіта», 1993.

 4. Longman Exams Dictionary. Longman, 2006.

 5. Mark Hancock - English Pronunciation in Use. Cambridge University press 2003.

 6. Raymond Murphy. English grammar in use. Intermediate. Cambridge University Press 2004.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації