Міністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”

Скачати
Програма
Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова приймальної комісії

Луцького національного

технічного університету

___________В. В. Божидарнік

__”___________2010 р.


ПРОГРАМА

вступних випробувань та критерії оцінки знань і вмінь

з предмета „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська, німецька, французька) для вступників, які вступають на спеціальності

8.092101 „Промислове і цивільне будівництво”, 8.092103 „Міське будівництво та господарство”, 8.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра


Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № ___ від „___”____2010 р.)


Луцьк – 2010


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни

„Англійська мова за професійним спрямуванням”

Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до вимог програми з англійської мови для професійного спілкування (ESP/АМПС – рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-481 від 02.03.2005 р.))

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом з фаху. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу бакалаврів. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

1. Моя спеціальність.

2. Вища освіта України, Великої Британії та США.

3. Екологія та охорона навколишнього середовища.

4. Стосунки з колегами і клієнтами (інтернет, ділове спілкування).

5. Ділова подорож. Проходження митного контролю.

6. Здоров’я та особиста безпека.

7. Життя суспільства (наука, мистецтво і технічний прогрес).

8. Будівлі та архітектура.

9. Будівельні матеріали.

10. Дороги та аеродроми.

Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, еквівалентні українським відмінкам.

2. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: as…as, not so…as, the more…the better.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, підсилювальні, присвійні, сполучні, взаємні, неозначені, заперечні, кількісні).

6. Дієслово, його форми, часи (Indefinite tenses, Continuous tenses, Perfect tenses, Perfect-Continuous tenses), стан (active, passive), модальні дієслова та їхні еквіваленти, неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій, конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб дієслова. Узгодження часів.

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.

8. Прийменник. Відповідність англійських прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому.

9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники.


Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів в англійському реченні. Головні та другорядні члени речення. Конструкція there + to be. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.

Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.


Голова предметної комісії доц. Приходько В.Б.


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни

„Німецька мова за професійним спрямуванням”

Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до вимог КМСОНП у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою програми навчального курсу (за вимогами ECTS), затвердженою МОН України, лист № 14/18, 2-715 від 09.04.04р.

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом з фаху. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу бакалаврів. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

1. Моя спеціальність.

2. Вища освіта України, Німеччини.

3. Екологія та охорона навколишнього середовища.

4. Стосунки з колегами і клієнтами (інтернет, ділове спілкування).

5. Ділова подорож. Проходження митного контролю.

6. Здоров’я та особиста безпека.

7. Життя суспільства (наука, мистецтво і технічний прогрес)

8. Будівлі та архітектура.

9. Будівельні матеріали.

10. Дороги та аеродроми.

Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні. Прийменники, еквівалентні українським відмінкам.

2. Артикль. Означений, неозначений. Основні правила вживання.

3. Прикметник. Класифікація, синтаксичні функції прикметників. Способи утворення ступенів порівняння прикметників. Звороти типу: so…wie, nicht so…wie.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник, його види (особові, вказівні, питальні, зворотні, присвійні, сполучні, неозначені, заперечні, кількісні).

6. Дієслово, його форми, часи (Präsens, Imperfect, Perfect, Futurum, Plus-quamperfect), стан (Activ, Passiv), модальні дієслова та їхні еквіваленти, неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, конструкції з неособовими формами дієслова. Умовний спосіб дієслова. Узгодження часів.

7. Прислівник, його види (місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку), ступені порівняння та синтаксичні функції.

8. Прийменник. Відповідність німецьких прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому.

9. Сполучник, його види. Місце сполучників у реченні. Складні сполучники.


Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів в німецькому реченні. Головні та другорядні члени речення. Конструкція gibt es. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.

Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.


Голова предметної комісії доц. Приходько В.Б.


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПРОГРАМА

вступних випробувань із дисципліни

„Французька мова за професійним спрямуванням”


Вступний іспит проходить у вигляді тестування. Тестові завдання складено відповідно до вимог КМСОНП у вищих навчальних закладах та узгоджено з примірною структурою програми навчального курсу (за вимогами ECTS), затвердженою МОН України, лист № 14/18, 2-715 від 09.04.04р.

Тестові завдання систематизовано за рівнями складності (І-ІІІ рівні), а також за тематикою (лексичні, граматичні, завдання для читання).

У розділі „Лексика” тести виявляють ступінь володіння лексико-семантичним матеріалом з фаху. У розділі „Граматика” перевіряються граматичні навички абітурієнтів у межах програмного матеріалу бакалаврів. У розділі „Читання” текстові завдання перевіряють не лише розуміння загальної ідеї тексту, а й уміння визначити значення слова відповідно до контексту. Текстові завдання спрямовано на виявлення здатності абітурієнтів до когнітивно-мовленнєвої діяльності.

Перелік лексичних тем для тестування:

1. Моя спеціальність.

2. Вища освіта України, Франції.

3. Екологія та охорона навколишнього середовища.

4. Стосунки з колегами і клієнтами (інтернет, ділове спілкування).

5. Ділова подорож. Проходження митного контролю.

6. Здоров’я та особиста безпека.

7. Життя суспільства (наука, мистецтво і технічний прогрес)

8. Будівлі та архітектура.

9. Будівельні матеріали.

10. Дороги та аеродроми.


Перелік граматичних тем для тестування:

Морфологія

1. Іменник. Визначення і класифікація іменників. Рід іменників. Число іменників. Синтаксичні функції іменників у реченні.

2. Артикль. Означений, неозначений. Частковий артикль. Артикль перед власними назвами, перед назвами місяців, днів тижня. Відсутність артикля.

3. Прикметник. Класифікація: якісні та відносні прикметники. Рід прикметників. Число прикметників. Узгодження прикметників. Ступені порівняння прикметників. Місце прикметника. Синтаксичні функції прикметників. Займенникові прикметники: вказівні, присвійні, питальні, відносні, неозначені.

4. Числівник, його види (кількісні, порядкові) і утворення.

5. Займенник. Особові самостійні займенники. Особові несамостійні займенники. Адвербіальні займенники “en” та “y”. Зворотні займенники. Вказівні, присвійні, відносні, питальні, неозначені займенники.

6. Дієслово. Види дієслів. Три групи дієслів. Дійсний спосіб дієслів. Часи дійсного способу (прості, складні). Узгодження часів дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Вживання часів після “si” умовного. Четвертий спосіб французького дієслова Subjonctif: його форми та вживання. Активний та пасивний стан. Займенникові дієслова. Безособові дієслова. Неособові форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, герундій.

7. Прислівник. Види прислівників (прислівники місця, часу, способу дії, ступеня, причини, мети, наслідку). Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Синтаксичні функції: місце прислівника в реченні. Ствердження та заперечення. Обмежувальний вираз “ne … que”.

8. Прийменник. Відповідність французьких прийменників українським відмінкам: родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому. особливості вживання прийменників у французькій мові.

9. Сполучник, його види (прості, складні). Сполучники сурядності та підрядності. Місце сполучників у реченні.


Синтаксис

1. Поняття про речення. Прості і складні речення. Розповідні, питальні, спонукальні. Порядок слів у французькому реченні (розповідному та питальному). Головні та другорядні члени речення. Виділення окремих членів речення. Пряма та непряма мова.

2. Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення.

Оцінювання тесту

Вірне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала (20 балів : 10 завдань = 2 бала).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали (30 балів : 10 завдань = 3 бали).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.


Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів (50 балів : 10 завдань = 5 балів).

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.


Голова предметної комісії доц. Приходько В.Б.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / За ред. В.К. Шпака. – К., 2004.

2. Шворак О.П., Маковська Г.Я., Мірошниченко С.І., Крам М.С. Англійська мова. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів І-ІІ курсів технічних спеціальностей денної форми навчання. – Луцьк, 2008.

3. Шворак О.П. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності „Промислове і цивільне будівництво” денної форми навчання. – Луцьк, 2002.

4. Маковська Г.Я. Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності „Міське будівництво та господарство” денної форми навчання. – Луцьк, 2003.

5. Приходько В.Б. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності „Автомобільні дороги та аеродроми” денної форми навчання. – Луцьк, 2004.

6. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Посібник. – К., 2004.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Сущинский И.И. Практический курс грамматики немецкого языка: Учебно-справочное пособие. – М., 2001.

2. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme. Самоучитель немецкого языка (в двух томах). – К., 2008.

3. Басова Н.В. Немецкий для технических вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. Жукова Н.Б., Дауе К.М. Довідник з граматики французької мови. – К., 1971.

2. Коржавин А.В. Практический курс французского языка для технических вузов. – М.: Наука, 2000.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації