Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас Пояснювальна записка

Скачати
Програма
1   2   3   4   5   6
Тема 2.

Багатоклітинні.

Двошарові тварини.

Теорії походження багатоклітинних.

Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Пластинчасті тварини. Загальна характеристика, філогенетичне значення. Тип Губки. Загальна характеристика.

Тип Кишковопорожнинні.. Загальна характеристика. Класи Гідроїдні, Сцифоїдні медузи, Коралові поліпи.

Тип Реброплави. Загальна характеристика. Роль двошарових тварин у екосистемах та їхнє значення для людини. Охорона двошарових тварин. Взаємозв’язок рослин і двошарових тварин у водних екосистемах.

Учень (учениця):

називає:

- загальні ознаки представників підцарства Багатоклітинні;

- загальні ознаки представників типів Пластинчасті тварини, Губки, Кишковопорожнинні та Реброплави;

наводить приклади:

- представників прісноводних і морських губок та кишковопорожнинних;

- зв’язків кишковопорожнинних з іншими групами організмів;

- впливу середовища існування на кишковопорожнинних;

- пристосувальних рис будови і процесів життєдіяльності губок та кишковопорожнинних;

- ускладнення організації пластинчастих та реброплавів порівняно з найпростішими;

розпізнає:

- життєві форми представників типу Кишковопорожнинні на зображеннях;

- шари клітин на мікропрепаратах поперечного та поздовжнього перерізах гідри за допомогою мікроскопа;

характеризує:

- спосіб життя та особливості будови пластинчастих тварин, губок, кишковопорожнинних та реброплавів;

- процеси життєдіяльності, рефлекторний характер реакції на подразнення;

порівнює:

- особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин;

- функції клітин одноклітинних та багатоклітинних тварин;

- особливості будови багатоклітинних та колоніальних найпростіших організмів;

- особливості розвитку губок та кишковопорожнинних;

пояснює:

- основні теорії походження багатоклітинних тварин;

- роль пластинчастих тварин, губок, кишковопорожнинних та реброплавів в філогенезі багатоклітинних;

- особливості регенерації у двошарових тварин;

- необхідність заходів охорони губок та кишковопорожнинних;

застосовує знання:

- про біологічні особливості кишковопорожнинних для попередження опіків;

дотримується правил:

- розгляду організму тварини на постійному мікропрепараті за допомогою мікроскопа;

робить висновок:

- про ускладнення будови багатоклітинних тварин (2 типи клітин у пластинчастих тварин; морфо-функціональна диференціація клітин, мінеральний та органічний скелет губок; двошаровість, морфо-функціональна диференціація клітин, кишкова порожнина у кишковопорожнинних, променева і

білатеральна симетрія, двошаровість та зачаток мезодерми у реброплавів; поява нервової системи);

- про роль двошарових тварин у екосистемах та житті людини.







Демонстрування: постійних мікропрепаратів кишковопорожнинних, спікул і гемул губок.

Лабораторна робота

5. Вивчення будови прісноводної гідри (на постійних мікропрепаратах)

[Тема портфоліо: «Кишковопорожнинні в морських екосистемах»]

6

12

Тема 3. Тришарові тварини. Черви.


Тип Плоскі черви. Загальна характеристика. Класи Війчасті черви, Дигенетичні сисуни, Стьожкові черви. Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність. Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика. Класи Багатощетинкові, Малощетинкові черви, П’явки. Роль червів у екосистемах та їхнє значення в житті людини. Профілактика гельмінтних захворювань людини.

Учень (учениця):

називає:

- загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів;

наводить приклади:

- вільноживучих видів червів;

- червів - паразитів людини, тварин і рослин;

- ускладнення організації червів порівняно з губками та кишковопорожнинними;

- пристосування паразитичних червів до їх способу життя;

розпізнає:

- особливості зовнішньої та внутрішньої будови молочно-білої планарії, печінкового сисуна і бичачого ціп’яка на зображеннях і препаратах;

- органи та системи органів, порожнину тіла у аскариди, нереїса, дощового черв’яка, п’явки медичної на зображенні і наочності;

- будову шкірно – м’язового мішка планарії, нереїса, дощового черв’яка та п’явки на зображенні;

характеризує:

- загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності плоских, круглих та кільчастих червів;

- життєві цикли найпоширеніших паразитичних червів;

спостерігає та описує:

- рухи та поведінку кільчастих червів;

- результати досліду з вивчення реакції дощового черв’яка на подразнення;

порівнює:

- особливості будови і процесів життєдіяльності вільноживучих та паразитичних червів;

- особливості будови тіла плоских, круглих та кільчастих червів та еволюцію порожнини тіла у цих груп;

пояснює:

- пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя;

застосовує знання:

- про життєві цикли паразитичних червів для попередження зараження ними;

- про новоутворення у плоских, круглих та кільчастих червів для пояснення їх еволюційного значення;

дотримується правил:

- особистої гігієни;

робить висновок:

- про ускладнення будови червів ( двобічної симетрії, наявність шкірно-м’язового мішка, формування систем органів, наявність центральної нервової системи; наявність порожнини тіла, наскрізної травної системи, роздільностатевість у плоских червів; сегментованість тіла, поява кровоносної системи та органів пересування – параподій у кільчастих червів;

- про особливості вільноживучих червів та їхню роль у екосистемах для обґрунтування заходів їх охорони;

- про значення червів в екосистемах та у житті людини.








Демонстрування: препаратів плоских, круглих та кільчастих червів.

Лабораторна робота

6.Вивчення будови плоских червів на прикладі молочно-білої планарії

7. Вивчення зовнішньої будови та локомоторних органів кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

[Тема портфоліо: «Профілактика гельмінтних захворювань людини]

7

6

Тема 4. Молюски


Тип Молюски. Загальна характеристика молюсків. Класи: Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини. Викопні молюски та їх роль в геології та стратиграфії.

Учень (учениця):

називає:

- загальні ознаки представників типу Молюски;

- основні класи Молюсків і їх характерні риси.

наводить приклади:

- найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів;

- значення молюсків для людини;

розпізнає:

- молюсків на зображеннях, у природі, колекціях;

характеризує:

- середовища існування молюсків;

- особливості будови молюсків;

- пристосованість молюсків до умов існування;

- особливості розмноження і розвитку молюсків;

спостерігає та описує:

порівнює:

- організацію молюсків та червів;

- організацію різни х класів молюсків;

пояснює:

- зв'язок особливостей будови та способу життя молюсків;

- особливості розмноження і розвитку молюсків;

застосовує знання:

- про біологічні особливості тварин для догляду за молюсками;

дотримується правил:

- роботи з визначником;

робить висновок:

- про ускладнення будови молюсків( поява органів: серця, печінки, нирок, зябер, легенів)

- про значення молюсків у екосистемах і в житті людини







Демонстрування: черепашок та вологих препаратів молюсків, науково-популярних фільмів.

Лабораторна робота

8. Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних або наземних видів).

9. Порівняння та визначення черепашок молюсків.

[Тема портфоліо: «Примати моря – головоногі моллюски»]

8

14

Тема 5. Членистоногі


Загальна характеристика типу Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних. Роль у екосистемах, їх значення в житті людини. Клас Багатоніжки. Загальна характеристика класу. Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Класифікація комах. Ряди: Ногохвостки, Щетинкохвостки, Бабки, Одноденки, Таргани, Прямокрилі, Рівнокрилі, Клопи, Воші, Лускокрилі, Волохокрильці, Жуки, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи. Поведінка комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Взаємні адаптивні біологічні риси рослин і комах-запилювачів. Охорона членистоногих.

Учень (учениця):

називає:

- загальні ознаки типу Членистоногі;

- загальні ознаки представників ракоподібних, павукоподібних, багатоніжок, комах.

наводить приклади:

- видів ракоподібних, павукоподібних, багатоніжок, комах, що зустрічаються у своєму регіоні;

- типів розвитку у окремих членистоногих;

- видів членистоногих, що потребують охорони;

- видів членистоногих, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;

- видів, комах-шкідників сільського та лісового господарства;

- основних рядів комах та їх представників;

- комах-запилювачів, свійських комах;

- зміни довкілля, що причиняються діяльністю членистоногих;

розпізнає:

- представників класів членистоногих на зображеннях, у колекціях та природі;

- представників деяких рядів комах у природі, в колекціях та на зображеннях;

- окремі органи членистоногих на зображеннях та препаратах;

- типи ротових апаратів комах на постійних мікропрепаратах;

- деякі види комах «Червоної книги» України.

характеризує:

- способи життя членистоногих;

- особливості життєдіяльності суспільних комах;

- роль членистоногих у екосистемах;

- адаптивні риси комах-запилювачів і рослин;

спостерігає та описує:

- особливості зовнішньої будови членистоногих;

- поведінку комах;

- процеси життєдіяльності комах;

порівнює:

- особливості організації членистоногих та кільчастих червів;

- особливості організації ракоподібних, павукоподібних, багатоніжок та комах;

- особливості розвитку деяких комах, що належать до рядів з повним та неповним перетворенням;

пояснює:

- особливості пристосованості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;

- внутрішньовидові та міжвидові взаємозв’язки членистоногих;

- взаємозв’язки членистоногих з неживою природою;

- значення членистоногих у житті людини;

обґрунтовує:

- видову різноманітність та незначні розміри сучасних членистоногих;

- роль рослин в житті сучасних членистоногих;

застосовує знання:

- про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;

- біологічних особливостей паразитичних членистоногих при дотриманні особистої гігієни і профілактики захворювань, що ними спричинюються;

- для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;

- для збереження комах;

дотримується правил:

- спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;

- особистої гігієни;

- роботи з таблицями для визначення таксонів різного рангу;

робить висновок:

- про ускладнення будови членистоногих в порівнянні з кільчастими червами ( поділ тіла на сегменти неоднакової будови, членистість кінцівок, твердий покрив, наявність посмугованої мускулатури, виділення в центральній нервовій системі головного мозку,

- про значення членистоногих в екосистемах і в житті людини.









Демонстрування вологих препаратів ракоподібних, павукоподібних та комах, колекцій комах, науково-популярних фільмів.

Лабораторні роботи

10. Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.

11. Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовищ існування.

12. Вивчення різноманітності ротових апаратів та грудних ніг у комах

13. Визначення комах за допомогою визначника, або окремої його частини (або його фрагменту).

[Теми портфоліо: « Членистоногі в польоті», «Фасетковий зір: переваги та недоліки»]


9

4

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації