Конспект лекцій Частина 1

Скачати
Конспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Тема 5. Морфологія мінеральних
індивідів та агрегатів


Потрібно знати

Із курсу «Кристалографія та кристалохімія»: класи симетрії, прості форми кожного класу, індекси Мілера {hkl}, поняття: двійник, закони двійникування, поверхня зростання, двійниковий шов, типи двійників.

Література для самостійного вивчення

  1. Лазаренко Е. К. Основы генетической минералогии. – Львов, 1963. – С. 16–45.

  2. Лазаренко Є. К. Курс мінералогії. – К.: Вища школа, 1970. –
    С. 65–87.


  3. Годовиков А.А. Введение в минералогию. – Новосибирск: Наука, 1973. – С.166–207.

Морфологія та внутрішня будова мінеральних індивідів

Варіації розмірів мінеральних індивідів. Приклади велетенських кристалів кварцу, польових шпатів, берилу, топазу, слюд. Розмірність індивідів у глинах. Залежність розміру від умов мінералотворення: поняття перенасичення, залежність розміру від перенасичення, характерні варіації розмірності індивідів у різних ситуаціях мінералотворення:

Морфологія ідіоморфних індивідів. Габітус та кшталт. Габітус – відображення кристалохімічних особливостей мінералу. Кшталт – відображення динаміки росту індивіда. Вплив структури кристала на кшталт індивіда. Приклади різноманітних габітусів та кшталтів.

Ідіоморфні кристали вільного росту. Зміна морфології індивідів одного мінерального виду. Метакристали та порфіробласти - ідіоморфні індивіди, що виросли в твердому тілі внаслідок метасоматозу та метаморфізму.

Неправильні, мозаїчні, блокові, розщеплені індивіди. Виявлення блоковості індивіду за скульптурою граней та площинами спайності. Розщепленість індивідів кварцу, піриту, гіпсу, доломіту.

Нитчасті індивіди (брусит, хризотил-азбест, галіт, кварц-халцедон).

Скелетні (реберні, вершинні форми), антискелетні та футлярні індивіди.

Скульптура поверхні ідіоморфних індивідів. Східчастість та штрихуватість. Діагностичне значення штрихуватості на гранях мінералів (турмалін, пірит, кварц, берил). Індукційні поверхні – свідчення одночасності зростання двох мінералів. Поверхні розчинення та дроблення.

Внутрішня будова мінеральних індивідів. Зональність, секторіальність індивідів.

Двійники: морфологічні та генетичні типи двійників. Двійники зростання та проростання, полісинтетичні та міметичні двійники. Ростові та деформаційні двійники. Закони двійникування (польові шпати, гіпс, ставроліт, кварц, флюорит, пірит).

Будова мінеральних агрегатів

Зростки мінеральних індивідів: закономірні та незакономірні.

Епітаксичні зростки – орієнтоване послідовне наростання одного індивіда на інший зі збереженням орієнтації деяких структурних елементів мінералу-підкладки; приклади: наростання альбіту на ортоклазі, халькопіриту на сфалериті, піротину на кальциті). Відміни епітаксичних зростків: синтаксичні (одночасовий ріст підкладки та новоутворення), ендотаксичні (внутрішні, що формуються внаслідок розпаду твердих розчинів: нова фаза закономірно орієнтована всередині підкладки), автоепітаксичні (орієнтоване наростання двох індивідів одного мінерального виду; для прикладу: булавоподібні зроски кристалів кварцу, зроски індивідів кальциту).

Графічні та мірмекітові зростки – свідчення одночасного формування мінералів (приклади: зростки кварцу та ортоклазу; зростки сульфосолей).

Структури розпаду твердих розчинів (пертити, зростки сфалериту та халькопіриту, піротину та пентландиту, борніту та халькозину).

Дендритигілчасті зростки мінеральних індивідів (самородна мідь, піролюзит).

Псевдоморфози – заміщення мінералу або агрегату мінералів агрегатом мінералу або мінералів іншого виду із повним або частковим збереженням його форми (ґетит по піриту, пірит по органічних утвореннях, кварц по кальциту).

Мінеральні агрегати

Визначення структури та текстури агрегату.

Основні різновиди структур - зернистих (за розміром, варіаціями розміру), орієнтованих (за формою індивідів, розміром і типом з’єднання).

Головні типи текстур мінеральних агрегатів. Масивні та смугасті агрегати. Друзи та тичкуваті агрегати (кварц, флюорит, кальцит). Геометричний відбір. Коломорфні агрегати (малахіт, кальцит, ґетит). Сталактити, геліктити. Ооліти, секреції та конкреції (халцедон, кремінь, пірит, карбонати, ґетит). Брекчії та прожилки. Будова гідротермальних жил: зональний розподіл мінеральних асоціацій та структур, розвиток друз, що облямовують порожнини, мінеральні висні.


ЗмістДеякі пояснення 3

План лекційного курсу
4

Література для самостійної роботи 7

Тема 1. Поняття мінералу. Історія мінералогії. Місце мінералогії в системі геологічних наук 9

Тема 2. Кристалохімічні
особливості мінералів 13

І. Конституція мінералу. Типи хімічного зв’язку.
Залежність властивостей мінералу від типів хімічного зв’язку 13

ІІ. Типи кристалічних структур. Упорядко­ваність –
невпорядко­ваність, поліморфізм та політипія 20

ІІІ. Хімічні властивості мінералів 25

ІV. Варіації складу мінералів. Тверді розчини.
Розпад твердих розчинів. 29

V. Методи дослідження структури
та хімічного складу мінералів 37

Тема 3. Фізичні властивості ііііррррррмінералів 18

І. Відбивання і заломлення світла в мінералах.
Блиск, полиск. Колір мінералу, колір риси 18

ІІ. Механічні, магнетні та електричні
властивості мінералів 29

Тема 4. Генеза мінералів 37

І. Процес мінералотворення:
середовище, умови, рушійні сили 37

ІІ. Типи мінералотворних процесів 42

Тема 5. Морфологія мінеральних
індивідів та агрегатів 63Навчальне видання


Леонід Зіновійович Скакун


МІНЕРАЛОГІЯ

Конспект лекцій


Частина 1

Загальна мінералогія


Коректор М. В. Ревега

Технічний редактор С. З. Сеник


Підп. до друку 02.08.2002. Формат 60х84/16. Папір друк.

Друк на різогр. Умовн. друк. арк. 4,6. Обл. -вид. арк. 4,9.

Тираж 100 прим. Зам.

Видавничий центр Львівського національного університету
імені Івана Франка. 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.1 Градієнт – це зміна певного параметра зі зміною відстані. Наприклад, температурний градієнт 10°С/км відображає зміну температури в 10°С у разі переміщенні на 1 км.

2 Фази - однорідні (гомогенні) частини системи, відділені одна від іншої граничними поверхнями, що можуть бути роз’єднані (бодай у принципі) механічними засобами.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації