Природа – це різні форми матерії

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
§ 10. Закон сталості складу


Кожна чиста речовина має сталий (постійний) склад, що не залежить від способу її добування.

Наприклад, карбон (IV) оксид можна одержати різними способами.

С + О2 = СО2,

2 СО + О2 = 2 СО2,

СаСО3 = CaO + CO2,

CaCO3 + 2HCl = CaO + H2O + CO2.

У CO2 завжди міститься 27,27 % С і 72,73 % О.

Закон сталості складу поширюється на речовини молекулярної будови . Такі речовини називаються дальтонідами.

Речовини немолекулярної будови (бертоліди), одержані за різних умов, можуть мати сталий і змінний склад.

Наприклад, ванадій (ІІ) оксид залежно від умов одержання може мати склад від V O0,9 до V O1,3.


Ключові слова і терміни.

Українські

Англійські

Французькі

Арабські

закон

law

loi

قانون

одержання

obtaining, production

prodiction, obtention,

preparatifs

حصول؛استلام ؛تسلم

спосіб

method, way

moyen, mode

طريقة


Зверніть увагу!

що залежить (не залежить) від чого

Склад речовини не залежить від способу його одержання.


Контрольні запитання

  1. Сформулюйте закон сталості складу.

  2. Які речовини називаються: а) дальтонідами; б) бертолідами?§ 11. Закон еквівалентів


Речовини взаємодіють між собою у кількостях, пропорційних їх хімічним еквівалентам.,


де m - маси речовин А і В; Е - еквіваленти речовин А і В.

Для розв’язання задач використовують інше формулювання:

маси (об'єми) елементів, що реагують, відносяться між собою як їхні еквівалентні маси (об’єми).
,


де mекв - еквівалентні маси; Vекв – еквівалентні об'єми.

Еквівалентом елемента називають таку його кількість, яка сполучається з 1 молем атомів водню або заміщує таку саму кількість атомів водню в хімічних реакціях. Наприклад, у сполуках HCl, H2S, NH3, CH4 еквіваленти Хлору, Сульфуру, Нітрогену і Карбону дорівнюють відповідно 1 моль, моля, моля і моля.

Маса одного еквівалента елемента називають його еквівалентною масою.


Наприклад, для HCl, H2S, NH3, CH4


Еквівалентна маса елемента дорівнює відношенню молярної маси його атомів до валентності елемента в даній сполуці.,


де mекв(х) – еквівалентна маса елемента х;

М(х) - молярна маса елемента х;

В - валентність елемента.

Еквівалент елемента і його еквівалентна маса не є сталими величинами, вони залежать від валентності елемента.

Наприклад, еквівалент Сульфуру S і його еквівалентна маса в SO2 і SO3 дорівнюють:

Приклад 1. Визначте еквівалент і еквівалентну масу Нітрогену N у таких сполуках: NH3, NO2, N2O5, N2O.

Розв’язання:


Еквівалентом складної речовини називають таку її кількість, яка взаємодіє без залишку з одним еквівалентом водню або з одним еквівалентом будь-якої речовини.

Для визначення еквівалента і еквівалентної маси складної речовини використовують правила:


1. Еквівалентна маса оксиду дорівнює відношенню його молярної маси до добутку валентності елемента на число атомів елемента.

, , де

В - валентність елемента, n - число атомів елемента.

Наприклад,

, .


2. Еквівалентна маса кислоти дорівнює відношенню її молярної маси до основності:

.


Наприклад,

, .

Основність кислоти – це число атомів Гідрогену, здатних заміщуватися атомами металу. HCl, HNO3, HCN – одноосновні, H2S, H2CO3, H2SiO3 – двохосновні, H3PO4, H3BO3 – трьохосновні кислоти.


3. Еквівалентна маса основи дорівнює відношенню його молярної маси до кислотності.Наприклад,

, .


Число гідроксильних груп, зв’язаних з атомом металу, визначає кислотність основи. NaOH, KOH, LiOH – однокислотні, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Cu(ОН)2 – двокислотні, Ni(OH)3, Bi(OH)3, Fe(OH)3 – трикислотні.


4. Еквівалентна маса солі дорівнює відношенню її молярної маси до добутку валентності металу на кількість його атомів.

, , де

n - кількість атомів металу; В - валентність металу.

; .

Якщо реакція відбувається між газами, використовують еквівалентні об'єми, які обчислюють за формулою,


де Vm – молярний об'єм; n – кількість атомів газу; В – валентність.

Наприклад,

;

;

.


Еквівалент і еквівалентна маса можуть змінюватися залежно від того, в яку реакцію вступає речовина.

Наприклад, еквівалент і еквівалентна маса Al(OH)3 у реакціях із HCl будуть різними.

Al(OH)3 + HCl = Al(OH)2Cl + H2O,

, mекв.(Al(OH)3) = = 78 г/моль,

Al(OH)3 + 2HCl = AlOHCl2 + 2H2O,

, mекв.(Al(OH)3) = = =39 г/моль,

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O,

, mекв.(Al(OH)3) = = =26 г/моль.


Ключові слова й терміни

Українські

Англійські

Французькі

Арабські

еквівалент

equivalent

equivalence

مكافئ

еквівалентна маса

equivalent

weight
الكتلة المكافئة

залежність

relation, dependence

dependance

علاقة

кислотність основи

acidity of base

acidite de base

حموضة

оксид

oxide

oxide

اوكسيد

основа

base

base

قاعدة

основність кислоти

basicity of acid

basite de acide

القاعدية


Зверніть увагу!

1) що визначає що

Число гідроксильних груп визначає кислотність основи.

2) що змінюється залежно від чого

Еквівалент може змінюватися залежно від того, у яку реакцію вступає речовина.


Контрольні питання

  1. Сформулюйте закон еквівалентів.

  2. Що таке: а) еквівалент; б) еквівалентна маса?


Завдання для самостійної роботи

  1. Розрахуйте еквівалент і еквівалентну масу Мангану в сполуках: MnO, M2O3, MnO2, Mn2O7, MnO3.

  2. Розрахуйте еквівалент і еквівалентні маси складних сполук:

а) CrO3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, Cr2O3, Cr(NO3)2,

б) NO, NO2, HNO3, Fe(NO3)3,

в) Fe2O3, FeO, Fe(OH)3, FeSO4.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації