Технології для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю загально-технологічного спрямування спеціалізація деревообробка

Скачати
Документи
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   47

1.2.

Тема 1.2. Схеми та їх застосування в металообробці.

Основні відомості про кінематичні, електричні та інші схеми. Умовності та спрощення у їх виконанні. Складні схеми, методи читання кінематичних, електричних схем.

Лабораторно-практичні роботи. Виконання креслень схем.

Виконання креслень кінематичних схем.

Читання креслень кінематичних схем.

Читання креслень складних схем.

2

Розпізнає і відтворює різні види схем в машинобудівному кресленні;

виконує креслення кінематичних, електричних та складних схем;

використовує отриманні знання з виконання схем, умовності та спрощення при їх кресленні в практичній діяльності та при читанні креслень схем.
2.

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ.

252.1.

Тема 2.1. Технологія обробки фасонних поверхонь.

Способи обробки фасонних поверхонь на токарних верстатах. Налагоджування верстата для обробки фасонних поверхонь профільним (фасонним) різцем. Види налагоджування верстата на визначений режим різання.

Класифікація і будова різців для точіння фасонних поверхонь.

Способи і засоби контролю фасонних поверхонь під час обробки.

Основні види дефектів, заходи запобігання їх виникненню.

Правила безпечної праці.

Практична робота. Розробка технології і виготовлення деталей, що мають фасонні поверхні способом комбінування двох подач.

15

Називає способи обробки фасонних поверхонь на токарно-гвинторізному верстаті;

обґрунтовує вибір режимів різання для обробки фасонних поверхонь;

розпізнає токарні різці для обробки фасонних поверхонь;

виконує обточування і засоби контролю фасонних поверхонь;

дотримується правил безпечної роботи.
2.2.

Тема 2.2.. Технологія оздоблення поверхонь виробів.

Вимоги до якості поверхонь важливих деталей. Загальні відомості про фінішну (оздоблювальну) обробку, її призначення.

Шліфування на токарних верстатах, інструмент, оснащення і режими обробки.

Полірування абразивними та алмазними стрічками і пастами.

Основні дефекти під час фінішної обробки поверхонь.

Способи накатування рельєфного узору на циліндричній поверхні: припуски, інструмент, що застосовується, режими різання.

Правила безпечної праці.

Практична робота. Розробка технології і оздоблення виробів, виготовлених на токарних верстатах.

10

Розпізнає види оздоблення виробів;

наводить приклади особливостей технологічних процесів оздоблення;

виконує прийоми оздоблення поверхонь виробів з металу;

користується пристосуваннями для виконання оздоблення;

дотримується правил безпечної роботи.
3.

Розділ 3. МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ ФРЕЗЕРНОЇ ГРУПИ.

153.1.

Тема 3.1. Технологічний процес фрезерної обробки металів.

Зміст технологічного процесу та його основні елементи. Поняття про види заготовок деталей машин.

Вихідні дані для складання технологічного процесу. Установочні бази. Призначення і зміст операційних карт і технологічних карт фрезерної обробки деталей відповідно до Єдиної системи технічної документації (ЄСТД). Структура і послідовність складання операційних та технологічних карт.

Послідовність фрезерної обробки площин, канавок, пазів, багатогранників.

Вибір способу і послідовності обробки окремих поверхонь.

Лабораторно-практична робота. Розробка технологічної карти на виготовлення деталей на фрезерному верстаті.

2

Називає основні поняття фрезерної обробки металів;

характеризує технологічний процес фрезерування;

обґрунтовує послідовність фрезерування площин, канавок, пазів;

розробляє технологічні карти на виготовлення деталей, які містять операції фрезерування.
3.2.

Тема 3.2. Основні відомості про фрезерну обробку.

Елементарні поняття про суть обробки металів різанням.

Фреза як багатолезовий інструмент, її елементи. Фрези з гострозаточеними затилованими зубами.

Верстати, інструменти і пристрої, що використовуються піл час фрезерування.

Попереднє й остаточне фрезерування. Припуск на обробку.

Поняття про організацію й обслуговування робочого місця.

Лабораторно-практична робота №1. Вивчення будови фрезерного верстата.

Лабораторно-практична робота №2. Встановлення фрези у верстаті.

1

Називає види фрез та пристроїв;

характеризує види фрезерування;

обґрунтовує вибір фрез при фрезеруванні;

закріплює фрези у верстаті.
3.3.

Тема 3.3. Основи теорії різання при фрезеруванні.

Особливості фрезерування. Види фрезерування: тангенціальне і радіальне.

Режими різання при фрезеруванні. Стійкість інструменту. Правила вибору режимів різання при фрезеруванні. Рухи, необхідні для здійснення процесу різання.

Рух заготовки та інструментів при фрезеруванні. Зустрічне та попутне фрезерування. Фізико-хімічні явища під час фрезерування.

Лабораторно-практична робота. Розрахунок режимів різання (за завданням вчителя).

2

Обґрунтовує вибір режимів різання у правильній послідовності при фрезеруванні;

називає основні поняття процесу різання при фрезеруванні;

характеризує процес різання та основні фактори, які впливають на силу різання при фрезеруванні;

обґрунтовує вибір режимів різання при фрезеруванні;

розраховує режими різання при фрезеруванні;

наводить приклади впливу режимів різання на якість поверхні, яка фрезерується.
3.4.

Тема 3.4. Ділильні головки.

Види ділильних головок, їх призначення. Ділильні пристрої безпосереднього та простого ділення. Універсальні ділильні головки. Розрахунки, пов'язані з налагоджуванням на просте і диференційне ділення. Вправи в розрахунках. Приладдя до ділильних головок.

Лабораторно-практична робота. Ознайомлення з будовою і принципом роботи ділильної головки. Проведення необхідних розрахунків.

5

Називає види ділильних головок;

характеризує ділильні пристрої;

пояснює будову і принцип дії ділильних головок;

виконує необхідні розрахунки.
3.5.

Тема 3.5. Верстати фрезерної групи.

Класифікація фрезерних верстатів. Механізми, що застосовуються у верстатах для зміни частоти обертання валів.

Призначення й будова консольно-фрезерного верстата, його складальних одиниць і механізмів. Правила змащування і технічного обслуговування верстата.

Вертикально-фрезерні та горизонтально-фрезерні верстати, їх призначення і будова

Будова і принцип роботи горизонтально-фрезерного верстата типу 6Н82Г і вертикально-фрезерного верстату типу 6Н12ПБ.

Призначення й будова основних складальних одиниць фрезерних верстатів. Робота основних складальних одиниць і деталей фрезерних верстатів.

Прийоми керування фрезерними верстатами та їх налагоджування.

Догляд за фрезерним верстатом.

Правила безпечної роботи на фрезерних верстатах.

Лабораторно-практична робота. Вивчення будови і принципу дії горизонтально- фрезерного верстата типу 6Н82Г і вертикально-фрезерного верстату типу 6Н12ПБ.

5

Характеризує призначення і принцип роботи фрезерного верстата;

розпізнає складові частини фрезерного верстата;

здійснює підготовку верстата до роботи;

виконує вправи на керування верстатом.
4.

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ НА ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ.

454.1.

Тема 4.1. Фрезерування плоских поверхонь.

Види площин. Вимоги до обробки площин. Способи фрезерування горизонтальних, вертикальних і похилих площин у різному спряженні.

Фрези, що застосовуються для обробки плоских поверхонь: циліндричні, торцеві, кутові та інші, їх конструкції, призначення й умови, що визначають раціональне застосування. Застосування упорів. Умови, що впливають на подачу і швидкість різання під час фрезерування плоских поверхонь.

Технологічне оснащення для установлення і закріплення заготовок лід час обробки площин.

Контрольно-вимірювальні інструменти, методи вимірювання і контролю.

Види дефектів, їх причини і заходи запобігання виникненню.

Вимоги безпечної праці під час фрезерування площин.

Практична робота. Технологія фрезерування деталей, що мають плоскі поверхні.

10

Називає способи фрезерування плоских поверхонь;

характеризує можливі помилки при фрезеруванні плоских поверхонь;

виконує прийоми установлення фрез і заготовок;

дотримується правил безпечної роботи на фрезерному верстаті;

виконує фрезерування плоских поверхонь.
4.2.

Тема 4.2. Фрезерування пазів, канавок і уступів.

Відрізування металу. Види пазів, канавок і уступів; їх будова, призначення та умови, що визначають раціональне застосування.

Режими різання за умови відрізування металу.

Пристосування для установлення та закріплення деталей для обробки пазів, канавок і відрізання.

Контрольно-вимірювальний інструмент, методи вимірювання і контролю.

Види дефектів, їх причини і заходи попередження.

Вимоги безпечної праці під час фрезерування пазів, канавок і під час відрізування.

Практична робота №1. Технологія фрезерування наскрізних прямокутних пазів дисковими фрезами.

Практична робота №2. Технологія відрізування заготовок відрізними фрезами.

10

Називає види пазів, канавок і уступів;

характеризує режими різання

обґрунтовує види дефектів, їх причини і заходи;

дотримується правил безпечної роботи;

виконує фрезерування пазів і відрізування заготовок.
4.3.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації