Документи.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
География : учебник по специальностям "Менеджмент организации", "Туризм" / С. А. Тархов, Е. В. Середина, Л. В. Королёва; Российская международная академия туризма. – Москва : Советский спорт, 2008. – 344 с. – (Профессиональное туристское образование)
Зміст висновки 11 список використаних джерел 20

Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 16. 05. 2011 р по 20. 05. 2011 р
Захидов Б. С. – проф. Інститут філософії, соціології та права нан азербайджана
Вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва наказ №30 про підсумки роботи міських методичних об’єднань за 2008-2009 н р
Раді директорів протягом 2008-2009 навчального року функціонували 23 методичних об’єднання (надалі ммо)
Exchange List Список видань
Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна. 1839 2009: путівник-довідник: до 170-річчя Ботанічного саду ім акад. О. В. Фоміна.– Київ: Київський університет, 2009.– 368 с.– Isbn 978-966-439-168-6
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет програми вступних іспитів зі спеціальності
Концепцію програми вступного іспиту в кнеу на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" розроблено творчою групою у складі
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Вступ 1 висновки 8 Список використаних джерел 13
В цих умовах особливого значення набуває діяльність міжнародних організацій економічного профілю – Міжнародного Валютного Фонду (мвф), Міжнародного Банку Реконструкції І розвитку (мбрр), Конференції ООН з Торгівлі І розвитку (юнктад), Міжнародної Торговельної Палати (мтп) та інших
Переклад як складова лінгвістичної підготовки юристів
Все більше спеціалістів, які знають мову в межах своєї професії, намагаються засвоїти хоча б основні навички письмового та усного перекладу, а іноді виявляють інтерес навіть до синхронного перекладу
Сліпченко Володимир Іванович удк: 343. 156 (043. 3) Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій
Спеціальність 12. 00. 09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте
Розділ сутність прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля
Висновки
Виділення у структурі кримінально-процесуальних фактичних складів різнопорядкових елементів: причин (підстав), умов та приводів, що у сукупності спричиняють певні правові наслідки
Зміст вступ 2 висновки 10 Список використанИх джерел 14

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Перспективи правового регулювання корпоративних відносин у рамках єс (фундаментальна реформа європейського корпоративного права) 43
Виконавці: Салатинська М. В
З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П. П. Вороб1енко [та ін.]. К. Самм1т-книга, 2010. 640 с. іл. Isbn 978-966-7889-53-1 5 прим
О. М. Завальнюк кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Одеська національна юридична академія
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Ніжинська вища школа викладачі І випускники календар знаменних І пам'ятних дат на 2009 рік шановний користувачу !
У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника “Ніжинська вища школа. Викладачі і випускники. Календар знаменних і пам'ятних дат”. Перший випуск на 2008 рік вийшов друком (невелика кількість примірників) та розміщений в Інтернеті на сайті університету
Історія англійської мови вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни Основна мета
Вступ до мово­знавства", "Латинська мова", "Країнознавство", граматика, фонетика, лексикологія англійської та української мов. Для досягнення поставленої мети студент повинен знати
Код модуля: ам 26 3 Тип модуля: факультативний Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів єктс – 3); аудиторні години – 38 (лекцій – 22, практичних занять – 16)
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 6 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 144 (кредитів єктс–4), аудиторні години – 32(лекції – 20 год., практ ичні заняття – 12 год.)
Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами
Користування двома мовами в житті значної частини населення ставить перед учителями ряд суттєвих завдань, які стосуються не тільки проблеми культури мовлення, але й проблеми змісту шкільного курсу української мови, методів і прийомів роботи вчителя-словесника
Бакалаврська робота на тему
Не стоять осторонь і англійські та американські лінгвісти, котрі наполегливо розробляють лексикографічні аспекти неологізмів. Тут мається на увазі словники нових слів, та додатки до тлумачних словників. 4
Севастопольський міський гуманітарний університет філологічний факультет Кафедра української філології «Затверджую»
Шифр і назва напрямку: 010103. Педагогіка і методика середньої освіти
Змістові модулі
Модуль Постмодерні риси у творчості вісімдесятників, дев’яностівців та міленіумного покоління
Львівсько-Варшавський науковий семінар, 14–21 листопада 2004 р
Основні засади феноменологічної концепції пізнання і питомі завдання феноменологічної епістемології 116
Імпресіонізм як предмет І стиль літературно-критичного мовлення І. Франка василь Будний
Серія філологічна. 2003. Вип. 32. С. 118–129 Ser. Philologi. 2003. №32. Р. 118–129
Реферат на тему : поема Т. Г. Шевченка «Великий Льох»
Москвою та фатальних для нації політичних, соціальних, соціопсихологічних вислідів цього акту. У "Великому льосі" висловлено провіденційні уявлення поета про майбутнє Краю, віру в пробудження українського народу, його духовне відродження, здобуття незалежності та розбудову національної держави
Реферат з української літератури Драматургія української діаспори
Пустеля чужини – може й найбільша підстава для нашої надії на велике майбутнє нашої літератури
Підготовка та оформлення дипломних робіт з основної іноземної мови
Дипломні роботи в залежності від їх конкретного змісту зазвичай поділяють на два типи: реферативні та дослідницікі
Образ автора наукового твору
Автор наукового твору відіграє роль безстороннього передавача інформації і його особистісні якості не відображені, на перший погляд, у тексті. Проте уважний аналіз текстових засобів дає змогу зробити певні висновки про особистість автора-науковця
Київ 2005 Рекомендуємо також прочитати
Автор "Імені троянди", інтелектуал і ерудит Умберто Еко опублікував п'яту художню книжку "Чарівне полум'я королеви Лоани". Це останній його твір. Італійський письменник запевняє, що більше романів не писатиме
Використання лінгвістичних характеристик реферату у навчанні академічного письма студентів-заочників мовних спеціальностей
Тому соціальне замовлення виражається не просто у практичному володінні ім, а й у вмінні використовувати цю мову в реальній міжкультурній комунікації, тобто у формуванні іншомовної комунікативної компетенції у сукупності її компонентів: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, професійної та навчальної
Міністерство освіти і науки України Київський національний лінгвістичний університет
«Лексико-семантичні особливості перекладу на прикладі оповідання О. Генрі «Останній листок»
Метою цієї роботи є дослідження засобів створення оцінки в англомовних соціально-політичних текстах на основі статтей з різних видань. Актуальність
Ця курсова робота присвячена проблемі оцінних значень та засобам їх вираження в мові. Розглядаються загальні відомості про оцінку, її структурні елементи, функціональні особливості оцінних висловлювань в цілому та засоби вираження оцінки, зокрема в англомовних соціально-політичних текстах
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації