Документи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні: міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на міжкультурний аспект в оволодінні мовами
«менеджмент в охороні здоров’Я»
Максимальна кількість балів з кожного іспиту 100 (менше 60 незадовільно, 60-75 балів задовільно, 76 90 балів добре, 91 100 балів відмінно)
2008 умови вступу на маґістерські програми Наукма «менеджмент в охороні здоров’Я» «охорона громадського здоров’Я»
Письмовий іспит зі спеціальності передбачає перевірку знань вступників щодо основних демографічних тенденцій, динаміки показників здоров’я населення, функціонування системи охорони здоров’я в Україні та пріоритетних напрямів її функціонування, а також основ менеджменту
“менеджмент в охороні здоров’Я”
Наукова студія – це публікація або рукопис (роздруковка комп’ютерного набору) обсягом 15 – 30 сторінок на тему за обраною спеціальністю подається українською або англійською мовою. Комп'ютерний набір виконується в такому форматі: шрифт -times New Roman, розмір шрифту 12, міжрядковий інтервал -1,5
Ч.І. (для рівня B1 +) / За загальною редакцією проф. Корольової А. В. Київ 2007 Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання. – Ч. 1 (для рівня B1 +) / За загальною редакцією проф. Корольової А. В. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 300 с
Біржа проектів для донорів
Вашій увазі пропонується черговий номер вісника “Можливості фінансування”, що випускається Біржею проектів для донорів
Передмова Мета та завдання курсу Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістичні проблеми перекладу»
Важливу частину курсу становить тлумачення специфіки соціолінгвістичного підходу до перекладу іншомовного дискурсу
Contents contents

Єрєміьж м.ґрЪафкамж іьміь дєоІкоіь иєјмІґіьіоіь рішіикІріь ріпіпбхщ щ` и Ппбс` к.јбЙЫіЭ
ОбЭпіПп Сілу 22 59 19 ( 091) 40 62 57
Єрєміьж м.ґрЪафкамж іьміь дєоІкоіь иєјмІґіьіоіь рішіикІріь ріпіпбхщ щ` и Ппбс` к.јбЙЫіЭ
ОбЭпіПп Сілу 22 59 19 ( 091) 40 62 57
Паказальнік літаратуры, якая прапануецца для пераразмеркавання выпуск 1, 2010 г
Прапануем першы выпуск Паказальніка літаратуры, які змяшчае інфар-мацыю аб новых паступленнях у фонд ўнутрырэспубліканскага дакументаабме-ну і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай біблія-тэкі Беларусі
Мовознавство
Системна організація лексико-семантичних одиниць американського студентського сленгу
Фонетика
Заняття будуть проходити у формі самостійного вивчення частини навчального матеріалу та виконання контрольних тестів, робіт і т д. Наше спілкування буде здійснюватись 2 рази на місяць, відповіді на отримані завдання необхідно надсилати електронною поштою на адресу
Інформаційний список №-1-09 нових надходжень літератури у бібліотеку чтеі кнтеу за січень-жовтень 2009 року
Бубняк Т.І. Вища математика: навчальний посібник /Т.І. Бубняк. Львів: Новий світ-2000,2009. 436с
Педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. – 205 с
Іван огієнко історія української літературної мови
Політика в обороні "ісконного єдінства русскіх нарєчій" 13. Необґрунтованість теорій учених російської школи
Exchange List
Ремезовський Й. Д. Про перебування сім ї Ульянових у Києві напередодні першої російської революції.– Київ: кду, 1957.– 129с
Розділ 1 Загальні засади забезпечення гарантій права власності на землю в Україні
В україні
Зміст вступ розділ історіографічна та джерельна база дослідження
Розділ формування І діяльність репресивно-каральних структур
2. Код модуля: мл 6034 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: ІV обсяг модуля
Алексєєв І. В., Мороз А. С., Романів Є. М. та ін фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч посіб. – Л.: Бескид Біт, 2003. – 152 с
О. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої загальноосвітньої школи «Рідна мова. 5-11 кл.» (В.І. Новосьолова, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, 2001 р.)
Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Ходаков В.Є. Вступ до комп’ютерних наук: Навч посібник/ В.Є. Ходаков, Н. В. Пилипенко, Н. А. Соколова. К.: Цнл, 2005. 496 с.+Гриф мон
Історія держави і права України
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-1224 від 10 липня 2003 р.)
Робочий зошит з української мови
Перед тобою зошит, який звільнить тебе від непродуктивності механічної роботи і допоможе краще засвоїти матеріал з синтаксису української мови
Н 03. 09. 11 ові надходження
Основи моделювання систем І процесів в електротехніці Використання пакета прикладних програм matlab/Simulink : навч посіб Львів: Новий Світ-2000, 2010. 385с
Тема: Вступний фонетико-орфоепічний курс
Мета: Повторення звуків та букв, інтонації, наголосу, типів складів, правил читання голосних у чотирьох типах складів, читання буквосполучень
Завдання для учнів 1-Б, 1-В, 1-г класів на період карантину Математика
Вашуленко М. С. Українська мова: Підручник для 3 кл., 2 частина – К.: Освіта, 2006
Про затвердження складу оргкомітетів, фахових журі та умов проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2009»
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24. 04. 2008 №4/14 – 19 та відповідно до п. 10. 2 наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009» від 26. 11. 2008 №1078 наказую
Гадяцька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №4 Коломієць Алла Іванівна
У збірці розміщена система уроків з англійської мови з теми«Харчування» за новою програмою 12 – річної освіти. Підручник Оксани Карп»юк «Англійська мова,» 7 клас
Про вивчення іноземних мов у 2004-2005 навчальному році
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві
П/п Назва
Я і Україна, предметно-практичне навчання, образ мистецтво, основи здоров’я, рос мова для шкіл з навч мовами нац меншин
Освіта. Виховання. Навчання бакурадзе, А. Б. Мотивация труда педагогов / А. Б. Бакурадзе; Отв ред. М. А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2005. – 188, [4] с. – Б-ка журн. „Директор школы”
Бакурадзе, А. Б. Мотивация труда педагогов / А. Б. Бакурадзе; Отв ред. М. А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2005. – 188, [4] с. – (Б-ка журн. „Директор школы”; Вып. 3). (Удк 371. 1 Б 19)
Науково-дослідна робота
Теоретико-методо­логічні основи вдоскона­лення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення
Англійська мова. Посібник різнорівневих завдань для рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів за підсумками семестрових контрольних робіт
Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення контролю рівня сформованості їх мовленнєвих навичок. Призначено для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації