Документи.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   58
Мистецтво ефективної комунікації та презентації мистецтво ефективної комунікації та презентації огс в громадських кампаніях протидії корупції
Мета тренінгу: надати знання І розвинути навички представникам організацій громадянського суспільства щодо їх ефективних комунікацій та презентацій під час співпраці з органами влади та змі в громадських кампаніях протидії корупції
Тут буде назва книги Тут будуть реквізити зміст

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку
Розвиток світ ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст до інтенсифікації міжнар ек спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін к-лу призвели до виникнення світ госп-ва
Мовний матеріал. Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції
Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень
І. Часи в активному та пасивному стані 7 (Tenses in the Active and Passive Voices) 7
Відмінки іменників та особових займенників (Case of Nouns and Personal Pronouns) 20
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»
Мета викладання дисципліни – навчити студентів усім видам мовленєвої діяльності: монологічному та діалогічному мовленню, аудіюванню, читанню та письму на основі тематики та мовного матеріалу, передбаченого програмою з французької мови для 5 курсу
Черкаської міської ради Effective Techniques for Teaching Speaking Skills Черкаси 2008 Розділ виставки: «Англійська мова»
Названі граматичні явища є найбільш частими та необхідними для читання та розуміння поетичної літератури. Вони також найбільш часто вживаються для розмовної мови і підлягають оволодінню на певному рівні автоматизму
В.І. Косолапов англійська мова
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Київ 1996 ббк 81. 2 Анг 923 Рецензенти
Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О. М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний університет України ), кандидат педагогічних наук, ст науковий співробітник Полонська Т. К, (Академія педагогічних наук України)
Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок
І. Структурно-семантичні особливості розвитку граматичних категорій виду й часу англійського дієслова. 5
І. Артикль у системі функціонування сучасної мови 5 > Поняття артиклю в сучасному мовознавстві. 5
Крім того, останнім часом досліджується контекстна зумовленість вживання артиклів, а також відмічається роль артикля в організації наукового тексту в якості засобу встановлення зв’язку між членами речення, визначенням логічного наголосу
Сумський інститут агропромислового виробництва
Бондаренко М. П., Собко М. Г., Огієнко Н.І., Скляренко Ю.І., Бордун Р. М. Сумський інститут апв наану
Відомості про
Лебединського нвк №1, керівник динамічної дослідницької творчої групи учителів-україністів
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІV кварталі 2010 року та їх розподіл у підрозділах бібліотеки
Бюлетень №6 нових надходжень літератури в бібліотеку в червні-серпні 2005 року Місця збереження докуметів
Социология: Общий курс: Учеб пособие. 2-е изд., доп и перераб. Москва: Орайт, 2001. 527с. 22. 37
Тема: Економіка України
Мета: Закріпити та усвідомити раніше засвоєний матеріал про Україну, формувати навички самостійної роботи над текстом, розвивати навички діалогічного мовлення та письма, виховувати культуру спілкування
Список нових термінів Вступ
Характеристика чинного цивільного законодавства та наукової думки цивілістів щодо процентів
“академія” т/ф: (044) 456-84-63, 456-90-79, 483-19-83 Поштова адреса: 04119, Київ-119, а/с 37 На 25 серпня 2011 р. Електронна адреса
Тофтул М. Логіка (Видання 2-ге, перероблене, доповнене)…
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо уквітні 22011 р
Сокурянська Л. Г. – проф. Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Баксанский, О. Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб пос. / О. Е. Баксанский, Е. Н. Гнатик, Е. Н. Кучер. – М.: Книжный дом "либроком", 2010. – 224 с
1. Назва модуля: Ділова англійська мова Код модуля: тмім 8 4 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість – 54 (кредитів єктс 4 ); аудиторні години 24 (практичні заняття -24 )
2. Код модуля: тмім 8 2 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість – 54 (кредитів єктс 4 ); аудиторні години 24 (практичних занять -24 )
Розділ 1 Поняття дискурсу у сучасному мовознавстві 6 1 Поняття дискурсу 6
Специфіка перекладу науково-технічних текстів в галузі кібернетики та комп‘ютерних технологій 40
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Найкращі книжки для найкращої освіти
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
ІйісПіыз эеіпіпб ё лэ№ЗсЭ сБ
Піыз эеіпіпэ ї бхліэзхэ сзэ лбнбс уэ й н с Сіэ й іЭ·Й с эз ё сіЫ с эз бэ№СіЭбхс ё ійіэуэіСіпбхП пЗеіµіЭіПіЭ ·Н сБ
Тураева Айгүл Тасболатқызы Қазақ тіліндегі белгілілік пен белгісіздіктің функционалды-семантикалық категориясы
Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация
Ця книга розміщена на сайті
Поняття про догмати та догматичне богослів'я з істини християнського віровчення
Коран в Україні. Українські переклади Корану
Сходознавство було не дуже популярним. Хоча відомо чимало видатних науковців, які присвятили своє життя вивченню арабської та ісламської культур з усіма їхніми складовими. Один із визначних науковців минулого століття А. Кримський багато працював у цій царині
Частина перша
Господиня пропонує засіб його виправлення й поліпшення майнового стану — одруження з княжною Болконською. Князь погоджується, адже дівчина багата й з хорошого роду. Анна Павлівна обіцяє цього ж вечора переговорити з Лізою, дружиною молодого князя Болконського, про сватання Анатоля до її зовиці
Семантична полівекторність квантитативних слів: лінгвокогнітивні аспекти (замість передмови)
Лінгвальних та екстралінгвальних факторів. Квантитативні ознаки позначаються у мові по-різному – лексично, граматично, аналітично, синтетично, однозначно, синкретично, прямо, опосередковано, фігурально, експліцитно, імпліцитно, точно, приблизно, невизначено, нейтрально, емоціонально, гіпертрофовано
Словник чужомовних слів І термінів

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекеттік аралық бақылау бағдарламасы
Тақырыпша-Медициналық мемелер. Қазақстан Республикасында және тілін оқып отырған елде медициналық қызмет көрсету
Філософський факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Наш факультет – перший філософський факультет на півдні й сході України
Вы сможете работать в индустрии досуга и развлечений, в сфере шоу-бизнеса, журналистики, в области паблик рилейшнс, рекламы; быть имидж-мейкером
Гук г. Москвы библиотека украинской литературы звездные имена украинской науки полиглот, ученый, педагог
Известные ученики: Станислав Владимирович Семчинський, Константин Николаевич Тищенко, Александр Данилович Пономарев, Нина Федоровна Клименко
Наукові публікації викладачів та аспірантів кафедри англійської мови за 2007-2009 рр
Сша–Великобританія, ”Author House”, Bloomington, in (usa), 2007. – pp. 57–62
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації