Методичні рекомендації.

1   2   3   4
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст департаменту
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації для державної підсумкової атестації з української мови і літератури 11 клас
Изначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г. Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А. В. – К.: Освіта, 2011) і оголошений по радіо та телебаченню в день проведення атестації
Методичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів предмету «Правознавство» в 10-12 класах профільної школи Вступ
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребують виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів рівне 2007 зміст
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки нових технологій навчання, що активізує проблему піднесення рівня професійної підготовки вчителя
Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи бакалавра студентами спеціальностей 050200 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання всту п
Радикальні економічні та соціально-політичні перетворення, які здійснюються в Україні, спрямовані на забезпечення трансформації всіх сфер суспільного життя, утвердження соціально орієнтованої ринкової економіки
Методичні рекомендації по написанню науково-дослідницької роботи для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій. (іноземна мова) Рекомендації підготували
Це досить нелегка справа, яка потребує від ваших вихованців великого терпіння, сили волі, концентрації уваги, бачення вирішення поставленої проблеми, користь від неї
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол №6 від 03. 2009 р
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту
Колодійчук В. А., к е н., доц. Піхоцький В. Ф., к е н., в о доц. Олейнюк Р.Є., д е н., проф. Тринько Р.І., д е н., проф. Черевко Г. В.,, ст викладач Мищишин І. Р., к е н., ас. Крупський В. С., ас. Черевко Д. Г., – Львів, Відділ технічних засобів навчання та видавництва лдфа. – 2010. – 45 с
Методичні рекомендації з написання студентських науково-пошукових робіт
Методичні рекомендації створені за ухвалою науково-методичної ради Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «організація туризму»
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни „Організація туризму” (для студентів І курсу напряму підготовки 0504 «Туризм») Укл. Поколодна М. М. – Харків: хнамг, 2006. 18 с
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 12 Розділ План самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету кібернетики з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням"
Я. С. Дибчинська перекладацька практика
Методичні рекомендації призначаються для студентів ІІІ курсу денного відділення факультету менеджменту та викладачів кафедри ділової комунікації з метою забезпечення якісної організації І проведення перекладацької практики студентів
Методичні рекомендації щодо змісту та організації роботи в ХІ допоміжному класі з виробничим навчанням
Укл. Ю. М. Горбик, Л. С. Дробот, П. І. Кириченко, В. В. Матвєєв, Н. І. Насібович, Є. П. Пузир, Є. П. Постовойтов — К.: 2000.— 24 с
Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34
На відміну від середньої школи, де студентами було засвоєно основні факти української історії, майбутні спеціалісти повинні зорієнтуватись в сучасних історичних концепціях, засвоїти навички наукового підходу в роботі з історичними документами та історичною літературою
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни " Політична економія"
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей). – Харків: хдамг, 2000. 17 с
Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології
За змістом програма підвищення кваліфікації спрямована на приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність із вимогами сьогодення, індивідуальними і виробничими потребами з урахуванням тенденцій розвитку сучасної післядипломної педагогічної освіти
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни іноземна мова для студентів 2 курсу
Автоматизація та компютерно-інтегровані технології. / Укладач: ст викл. Сіденко Н. Г., викл. Залєська Ю. О. – Херсон: хнту, 2009. – 51 стор
Методичні рекомендації з підготовки та оцінювання реферату слухача факультету підвищення кваліфікації
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (протокол №6 від 26 листопада 2008 р.)
Методичні рекомендації складено згідно з Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
Державна уніфікована система документації” дсту4163 – 2003, постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року №870 „Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України” та на основі практичного досвіду роботи фахівців загального відділу облдержадміністрації
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами 5 курсу факультету заочного та вечірнього навчання кнлу уклад.: ст викл. В. Г. Ожидрянова
Рекомендовано до виконання методичною радою кафедри теорії та практики перекладу кнлу та затверджено на засіданні кафедри 9 жовтня 2008 року
А. Б. Семенчук кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету > Т. М. Камишова кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського дер
Методичні рекомендації з теорії та практики перекладу/ Укладач М. В. Малюга – Мелітополь: мдпу ім. Богдана Хмельницького, 2011 – 77 с
Методичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики, філософії, курсу «Людина і світ» у 2011 2012 навчальному році Раїса Євтушенко
Методичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики, філософії, курсу «Людина і світ» у 2011 – 2012 навчальному році
Б. Д. Грінченка, Оксана Володимирівна Єргіна
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика” (видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р.) та в науково-методичному журналі “Математика в школі” (№4, 2002р., №6,7, 2004р., №6, 2005р.)
Математика О. Я. Біляніна
Мон (№13-14, 2005 – 2007 рр.) та у журналі «Математика в школі» (№6, 2005 – 2007 рр.)
Природничо-математичний цикл навчальних дисциплін
Мон №13-14, 2005 – 2007 р., та у журналі «Математика в школі» (№6, 2005 – 2007 р.)
Інструктивно методичний лист про вивчення математики у 2008-2009 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 2009/10 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика", видавництво „Навчальна книга", Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі „Математика в школі"( №4, 2002 р., N° 6, 7, 2004 р., №6, 2005 р.)
Природничо-математичний цикл навчальних дисциплін математика
У новому 2008/2009 навчальному році шкільний курс математики вивчатиметься за двома програмами
Про вивчення математики у 7 класі у 2007-2008 навчальному році за новою програмою
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 2009/10 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика", видавництво „Навчальна книга", Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі „Математика в школі"( №4, 2002 р №6, 7, 2004 р., №6, 2005 р.)
Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 2009/10 навчальному році
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика», видавництво «Навчальна книга», Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі «Математика в школі» ( №4, 2002 р., №6,7 2004р., №6, 2005р.)
Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2009-2010 навчальному році. Заступник Міністра П. Б. Полянський
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Додаток 4 до листа відділу освіти Глибоцької рда
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації