Методичні рекомендації.

1   2   3   4
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної діяльності» для студентів спеціальності 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. – Київ: нау, 2010. — 47 с
Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція
Тема Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 5-х класах у 2005/2006 навчальному році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. №1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” в 2005/2006 навчальному році розпочинається перехід на новий зміст та структуру освіти основної школи
Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Вашуленко М. С., Вдовиченко В. В., Гудзик І. П., Дивак В. В., Зубалій М. Д., Коваль Н. С., Кузнецов В. О., Листопад Н. П., Мартиненко В. О., Масол Л. М., Мухін В. В., Остапенко О.І., Пархоменко І. М., Пономарьова К.І., Прищепа О. Ю., Савченко О. Я., Сидорчук Л. А., Тименко В
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон україни
Ксимально наближені до життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний мовленнєвомислительний, інтелектуальний і духовний розвиток школярів. При цьому розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України
Методичні рекомендації для учителів-словесників
Переднє слово
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст
Використання ппз «музичне мистецтво, 5 клас» при проведенні уроку музичного мистецтва 6
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Іноземні мови
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування
Методичні рекомендації 5 серпня 2011 року Іноземні мови Кафедра методики викладання філологічних дисциплін іппо чернівецької області
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 4 класів з іноземних мов
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів з іноземних мов
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році Ніна Яременко
Рекомендується під час проведення Першого уроку продовжити роботу з виховання в учнів патріотичних почуттів: любові до рідного краю, України, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, ветеранів війни, формування національної самосвідомості
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році
Серед предметів, що вивчаються в загальноосвітній школі, чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним йому впливом на свідомість і підсвідомість особистості, на інтелектуальну та емоційну сфери, на моральне і фізичне здоров’я людини
Методичні рекомендації щодо вивчення риторики в 3-4 класах
Програма з риторики і посібники для учнів ( Риторика, 1 клас, Риторика, 2 клас, Риторика, 3 клас, Риторика, 4 клас) одержали гриф Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів
Методичні рекомендації з досвіду роботи щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома з учнями, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку.— К., 2000.— 32 с
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «основи ідентифікації» для студентів 3 курсу
Укладач: ст викладач кафедри «Метрології та інформаційно-вимірювальних технологій» Рожко Жанна Анатоліївна, кількість сторінок
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10
Робоча програма навчальної дисципліни «Судова риторика + модуль «Основи культури мови»
Методичні рекомендації щодо написання письмової консультації для студентів-заочників
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента-заочника є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у міжсесійний період
Методичні рекомендації по формуванню мотивації на уроці. Навчальна діяльність це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання
Навчальна діяльність – це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання
Методичні рекомендації до складання робочої програми навчальної дисципліни за вимогами кредитно модульної системи навчання
Метою впровадження в університеті кредитно-модульної системи навчання є інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом
Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови в загальноосвітніх навчальних закладах додаток
Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів (рефератів) з дисципліни: Логіка для студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Логіка
Методичні рекомендації для магістрів економічного факультету Затверджено
Топалов А. Д., Рибалко О. М. Асистентська та наукова практика: Методичні рекомендації для магістрів економічного факультету. – Запоріжжя: зну, 2007. – 16 с
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „ економічна історія для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Економічна історія” ( для студентів заочної форми навчання спеціальностей 050106 „Облік І аудит”, 050107 „Економіка підприємства”). Укл. С.І. Штефан. − Харків: хнамг, 2005. − 36 с
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 050107.«Облік і аудит», 05106.»Економіка підприємства»)
«Економічна історія» ( для студентів 2 і 3 курсів спеціальностей 050107.«Облік і аудит», 05106.»Економіка підприємства»)
Україна
Процес політичної консолідації східних слов'ян звершився наприкінці IX ст утворенням великої, відносно єдиної середньовіч­ної Давньоруської держави — Київської Русі
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»
Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент». Харків: хнамг, 2006 – 61 с
Методичні рекомендації щодо вивчення історії у 2006/2007 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії як послідовно, так і паралельно; планувати повторювально — узагальнювальні уроки після вивчення кожної теми, навіть якщо такі уроки не передбачені програмою
Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Рег. №117/417 – 05. 12. 08. Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних (семінарських) занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
В умовах становлення й розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ, що відбуваються в країні, виникає необхідність підготовки спеціалістів нової формації, глибоко розуміючих економічні процеси в суспільстві
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 1
В умовах становлення й розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ, що відбуваються в країні, виникає необхідність підготовки спеціалістів нової формації, глибоко розуміючих економічні процеси в суспільстві
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань 8 монографія 8 підручники І навчальні посібники 10
Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань викладачів І студентів рдгу
Методичні рекомендації до написання есе
Курс „Теорія управління безпекою соціальних систем” вивчається протягом одного семестру і завершується складанням заліку, до якого допускаються лише ті студенти, які написали, своєчасно здали і захистили власне Есе
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації