Методичні рекомендації.

1   2   3   4
Методичні рекомендації для вчителів художньої культури обговорено на засіданні кафедри теорії та методики виховної роботи (Протокол №6 від 02 листопада 2007 р.)
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський Додатково див
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання)
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський Додатково див
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання)
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання)
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська мова, математика, історія України, іноземна мова (перша мова — англійська, французька, німецька) та російська мова (у школах з російською мовою навчання)
Методичні рекомендації щодо викладання математики в 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика”, видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р та у науково-методичному журналі “Математика в школі”( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон (№13-14, 2005-2009 рр.), у журналі «Математика в школі»
Мон (№13-14, 2005 – 2007 рр.) та у журналі «Математика в школі» (№6, 2005 – 2007 рр.)
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення
Амвросіївського району у 2010/2011 навчальному році де тимчасово припинено навчальний процес
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Політологія: предмет, методи та функції. Понятійно-категоріальний апарат політичної науки
Методичні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу із суспільствознавчих дисциплін
За період перебування на карантині абсолютною більшістю шкіл втрачено 4 (чотири) навчальні тижні. Оскільки обсяг курсів освітньої галузі «Суспільствознавство» складає 35-70 годин для шкіл універсального профілю, то втрати навчального часу знаходяться в межах 4-8 годин
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у середніх загальноосвітніх закладах
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя
Методичні рекомендації до навчальної програми «Харківщинознавство» спецкурсу варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області для учнів 8 9-х класів
Методичні рекомендації схвалені кафедрою історичних дисциплін хнпу ім. Г. С. Сковороди
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Культурологія" / професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009 р
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів для усіх напрямків підготовки (спеціальностей) студентів
України (соціально-політичний аспект): методичні рекомендації до самостійної роботи для усіх напрямків підготовки студентів бакалаврського циклу денної форми навчання / Уклад.: О. С. Білявська, О. В. Лабур. – К.: Івц "Видавництво «Політехніка»", 2007. с
Методичні рекомендації щодо підготовки есе з модуля "Теорія та історія державного управління"
М 54 Методичні рекомендації щодо підготовки есе з модуля “Теорія та історія державного управління”. Уклад. В. П. Капітон, Л. Л. Прокопенко. – Д.: Дріду наду, 2004. – 16 с
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка») / Укл.: Бурмака В. П., Жигло В. В. – Харків: хнамг, 2008. – 24 с
Українська література (перша половина ХІХ ст.) Навчальна програма, плани практичних занять та методичні рекомендації Київ – 2006
Українська література (перша половина ХІХ ст.): Навчальна програма І методичні рекомендації/ Київ нац ун-т ім Т. Шевченка/ Укл. Л. В. Боярська. – К., 2006. – с
Херсонський національний технічний університет
Викладання історії образотворчого мистецтва та дизайну спрямовано на всебічний гармонічний розвиток особистості студентів, формування їхнього світогляду, морального і естетичного ідеалу, виховання культури почуттів
Методичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі
Методичні рекомендації стосуються нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення навчання історії та суспільствознавчих дисциплін у школі, містять вимоги щодо ведення ділової документації
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Кладинога В. С., Лісова Т. В. Ніжин: нду, 2007. 25 с
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2009-2010 навчальному році черкаси 2009 ббк 74. 200
Народе мій! У твоїх гарячих жилах козацька кров пульсує І гуде”: Методичні рекомендації до проведення Першого уроку у 2009 – 2010 навчальному році. – Черкаси: Видавництво обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2009. – 66 с
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Культурологія" для студентів
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 13 23
Структура програми с. 4
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Філософія
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Релігієзнавство". (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Методичні рекомендації до вивчення курсу “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: Мауп, 2000. – 384 с
Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів формою самостійної роботи студентів заочного
Формою самостійної роботи студентів заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу "Історія України" (за вибором студента)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації