Навчальний посібник.

  1   2
Навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки. Протокол n 5 від 30 грудня 2004 р. Вінниця внту 2005 удк 378. 14
Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки. Протокол n 5 від 30 грудня 2004 р
Київський міжнародний університет інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
Обговорено на засіданні кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, протокол №17 від 26 лютого 2009 р
Список рукописів навчальної літератури для знз, що поступили на грифування в іітзо у червень 2011 року
Навчальний посібник "Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Не обчислювальні алгоритми"
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо у січні 2010 року
«Проектування та виготовлення шкіргалантерейних та лимарних виробів»
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 20. 06. 2011 р по 25. 06. 2011 р
Гринь Ю.І. – д техн н., Інститут гідротехніки І меліорації уаан
Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ- іv рівнів акредитації. 2005 рік. Загальна редакція Б. П. Ковальського Колектив авторів: професори: Ковальський Б. П., Гнатюк Н. Ф
Об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу в радянський період. Україна на шляху суверенного розвитку: суспільно-політичні трансформації
Список рукописів підручників для знз, що поступили на грифування в іітзо у травні 2010 року
Навчально-методичний посібник „Полікультуріка: кроки до опанування культури міжнаціональної толерантності в школі та позашкільній роботі”
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо
Новицький В.Є,- проф., Інститут світової економіки І міжнародних відносин нан україни
Навчальний посібник Видання друге, доповнене й переробл
Книга сканувалась з метою некомерційного використання для цілей навчання і викладання
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 01. 11. 2010 по 05. 11. 2010 р
Донецький націон ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо у грудні 2010 р
Волков Л. В. – проф. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди
Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ- іv рівнів акредитації. 2006 рік. Загальна редакція Б. П. Ковальського Колектив авторів: професор кпі, доц. Лебедєв І. К
Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки і техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності
Навчальний посібник для студентів всіх бакалаврських напрямів. Протокол №9 від 26 квітня 2007 р. Вінниця внту 2007
Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх бакалаврських напрямів. Протокол №9 від 26 квітня 2007 р
Навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів. 7-ме видання, стереотипне. Київ, Вища школа, 2006
Г. О. Козачук. Українська мова для абітурієнтів. Навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів. — 7-ме видання, стереотипне. — Київ, Вища школа, 2006
Навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів. 7-ме видання, стереотипне. Київ, Вища школа, 2006
Г. О. Козачук. Українська мова для абітурієнтів. Навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів. — 7-ме видання, стереотипне. — Київ, Вища школа, 2006
Навчальний посібник для абітурієнтів (протокол №14/18. 2-2614 від 10. 12. 2004). Автори: Мішуков О., голова авторського колективу, заслужений діяч мистецтв України, доктор філологічних наук, професор
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету (протокол №4 від 03. 03. 2003) та науково-методичною радою Херсонського державного університету (протокол №2 від 12. 02. 2003)
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 26. 04. 2011 р по 29. 04. 2011 р
Козловський В. В. – проф. Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації нтуу «кпі»
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 20. 12. 2010 по 24. 12. 2010 р
«Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості»
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо у жовтні 2010 р
Бажора Ю.І., Шевелєнкова А. В., Пашолок С. П., Левицька Н. А., Чеснокова М. М., Сікорська О. О., Колтунов О. Ю
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 04. 10. 2010 по 08. 10. 2010 р
Бажора Ю.І., Шевелєнкова А. В., Пашолок С. П., Левицька Н. А., Чеснокова М. М., Сікорська О. О., Колтунов О. Ю
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Г. Ю. Богданович – доктор філологічних наук, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 17. 01. 2011 по 21. 01. 2011 р
Луганський державний медичний ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
Список рукописів навчальних посібників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 23. 05. 2011 р по 27. 05. 2011 р
Двнз «Український державний хіміко-технологічний університет»
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 22. 03. 2010 р по 26. 03. 2010 р
Садєков А. А. проф., Донецький нац ун-т економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
Навчальний посібник київ 2009
Вони формують ту площину проблем, від осмислення та намагань розв’язання яких не може осторонь стояти жодна особистість, тим більше – сучасний філософ. Тому, таким необхідним стало включення курсу «Філософські аспекти біоетики» в університетську філософську освіту
Навчальний посібник написаний у формі питань та відповідей. У ньому лаконічно викладена інформація з навчальних дисциплін «Господарське (підприємницьке) право»
Колектив авторів: Саніахметова Н. О. — д ю н., професор (розділ 1, питання 1-3, 5, 8-Ю, 14,17-21, 23, 27, 29, 32-37, 41-69,113-132, 135-137, 143,147, 149-156, 158-161); Вишняков О. К. — к ю н., доцент — (розділ 2); Мельник С. Б. — к ю н., доцент — (розділ 1, питання 133—134, 138-142)
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 22. 02. 2010 по 26. 02. 2010р
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Список рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 16. 11. 09 р по 20. 11. 09 р
«Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи»
Навчальний посібник с уми Сумський державний університет 2011 удк 81’42 (075. 8) Ббк 81. 001. 1 К 71 Рецензенти
С. О. Швачко д філол н., професор, зав кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету
Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курса спеціальності “Переклад”. Частина / Уклад.: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є.; Пдту. – Маріуполь, 2004. 309 с
“Розвивальні завдання на уроках зарубіжної літератури в 5 класі”
Мендель Світлана Василівна, вчитель зарубіжної літератури Улянівської зош І-ІІІ ст
Навчальний посібник за рішенням Вченої ради академії, протокол №9 від 28. 04, 2006 року
Електричний транспорт”, 092200”Охорона праці та безпека на електричному транспорті”), спеціальностей 100401”Організація регулювання дорожнього руху”, 100402 “Транспортні системи” і 100403 “Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)”
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Ренесансу, культура Бароко та ін Нарешті, по-четверте, слово "культура" вживається як абстрактна, узагальнююча назва для різноманітних способів, форм і наслідків інтелектуальної та художньої діяльності людей у галузі літератури, музики, живопису, театру, кіномистецтва тощо
В. М. Гром В. І. Цибульський
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації