Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами 5 курсу факультету заочного та вечірнього навчання кнлу уклад.: ст викл. В. Г. Ожидрянова

Скачати
Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОГО ТА ВЕЧІРНЬОГО НАВЧАННЯ КНЛУ


Уклад.: ст. викл. В.Г.Ожидрянова

Рекомендовано до виконання методичною радою кафедри теорії та практики перекладу КНЛУ та затверджено на засіданні кафедри 9 жовтня 2008 року.

Метою виконання даної контрольної роботи є: 1) перевірка практичного застосування студентами 5 курсу факультету заочного та вечірнього навчання КНЛУ професійних навичок і вмінь писемного перекладу різностильових типів тексту; 2) заохочення студента-заочника до самостійного пошуку і розв'язання перекладацьких проблем та до постійного підвищення рівня своєї кваліфікації.

Виконання даної контрольної роботи дозволить перевірити рівень оволодіння студентами системою професійних теоретичних та практичних перекладацьких умінь та навичок, набутих в процесі вивчення перекладознавчих дисциплін: аспектного перекладу, письмового двостороннього перекладу, перекладацького аналізу тексту, практичного курсу перекладу.

Контрольна робота містить публіцистичні, суспільно-політичні, економічні та науково-технічні тексти для письмового перекладу з англійської мови на рідну та з рідної на англійську мову.

Письмовий переклад кожного тексту необхідно виконати у тій формі, яка вимагається у завданні, а саме, повний, вибірковий, реферативний, скорочений, описовий, переклад-аналіз або переклад-синтез. При цьому необхідно провести ефективний документований текстовий пошук у разі недостатньої обізнаності з темою оригіналу.

Для успішного виконання контрольної роботи необхідно звернути особливу увагу на релевантне відтворення та подолання лексикологічних і граматичних складнощів англійської мови українською й української англійською та розглянути різні перекладацькі моделі адекватної передачі особливостей тексту оригіналу, включаючи застосування трансформації вербалізації та номіналізації структури речення при перекладі. При виконанні перекладу потрібно проаналізувати орфографічні, граматичні й стилістичні труднощі, виявити неточності змісту, замінювати нестандартні терміни й уніфіковувати термінологію, адекватно відтворювати скорочення та позначення одиниць вимірювання, ретельно слідкувати за відповідністю цифрових даних у перекладі й оригіналі.

Для успішного перекладу текстів контрольної роботи необхідно:

Переклад текстів контрольної роботи здійснюється письмово в зошиті або у друкованому вигляді (бажано) (А4).

Контрольні роботи необхідно представити методисту факультету заочного та вечірнього навчання за 2 тижні до початку зимової сесії.


Навчально-методична література для виконання контрольної роботи

 1. Ажнюк Б.М. Українські власні назви в англійському написанні /Мовознавство, 1993, № 1/.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод.- М., 1975.

 3. Зарицкий М.С. Переклад: створення та редагування. – К.: Парламентське видавництво, 2004.

 4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад.- Львів, 1989.

 5. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова книга, 2003.

 6. Казакова Т.А. Практические основи перевода. - СПБ: Изд. «Союз», 2001.

 7. Комиссаров В.Н. Теория перевода.- М., 1990.

 8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС. – 2004.

 9. Корунець І.В. Принципи і способи перекладу українських особових і географічних назв англійською мовою.- Київ - Вінниця, 1995.

 10. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу.- Вінниця, 2003.

 11. Тіщенко О. Сучасний публіцистичний текст у перекладацькій інтерпретації. // Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця”. – Київ, 2006. – С. 154-157.

 12. Чередниченко 0.1. Теорія і праткика перекладу.- К., 1995.

 13. Федоров А.В. Основы общей теории перевода.- М., 1983.

 14. Щвейцер А.Д. Теория перевода.- М., 1988.

 15. Collins COBUILD English Language Dictionary. J.Sinclair (Ed.). - London: Collins,1987.

 16. Collins English Dictionary, Harper Collins Publishers, 1992.

 17. Fowler H.W. A Dictionary of Modern English Usage. 2nd ed. - Oxford: Oxford Univ. Press, 1980.

 18. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Essex: Longman, 1992.

 19. Shorter Oxford English Dictionary. Fifth Edition. – Oxford: Oxford University Press, 2002.

 20. Webster's New World Dictionary of American English. Third College Edition. New York: Prentice Hall, 1994.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації