А. Б. Семенчук кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету > Т. М. Камишова кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського дер

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Кафедра англійської філології та

методики викладання англійської мови


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ


Мелітополь 2011

УДК 811.111’255(076.5)

Методичні рекомендації з теорії та практики перекладу/ Укладач М.В. Малюга – Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2011 – 77 с.


Пропоновані методичні рекомендації з теорії та практики перекладу адресовані студентам п’ятого курсу філологічного факультету. Завдання рекомендацій – активізувати знання студентів теоретичної програми , допомогти їм свідомо підходити до практичного володіння теоретичним матеріалом , розвивати навички перекладу з точки зору дотримання адекватності перекладу. Пропоноване видання призначене для семінарських занять.


Рецензенти:

А. Б. Семенчук – кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету

Т. М. Камишова – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького


Затверджено

вченою радою МДПУ ім. Богдана Хмельницького

Протокол № 6 від 12 січня 2011 р.


ВСТУП


Пропоновані методичні рекомендації з теорії та практики перекладу адресовані студентам V курсу філологічного факультету педагогічного університету.

Методичні рекомендації складено згідно з програмою з теорії та практики перекладу.

Метою даної роботи є активізація знань студентів теоретичної програми, навчити студентів застосовувати правила перекладу текстів та усвідомити завдання та обов’язки перекладача.

Завдання методичних рекомендацій – прищепити міцні знання, що розкривають і розвивають навички перекладу текстів з англійської та української мов.

Пропонований матеріал для семінарських занять включає 14 розділів, присвячених розробці окремих тем.

Методичні розробки складаються з трьох частин :

 1. Перелік тем для обговорення в аудиторії, який є розгорнутим планом занять. Увага студентів зосереджується на проблемних питаннях курсу, що обговорюються на семінарських заняттях. Деякі теми можуть бути опрацьовані шляхом підготовки окремих повідомлень, доповідей, рефератів.

 2. Таблиці, в яких дається стислий виклад відповідного теоретичного матеріалу, що призначається головним чином як зорова опора для усного обговорення проблемних питань та практичного виконання вправ на закріплення даного матеріалу.

 3. Практичні завдання, які повинні допомагати розвитку навичок у студентів перекладу текстів.

Виконання більшості завдань вимагає попереднього опрацювання теоретичного матеріалу та ознайомлення з таблицями. Вправи виконуються після обговорення відповідної теми і є засобом контролю знань і розуміння основних положень рекомендованої літератури.

4. Список використаної літератури.


У кінці розділу додається література, що включає обов’язковий та додатковий матеріал для опрацювання.


Практичне заняття № 1


Тема: Предмет перекладознавства


Хід практичної роботи

1. З історії перекладу.

2. Розвиток методології перекладознавства.

3. Єдність змісту і форми в перекладі.


Питання для контролю попередніх занять, самостійного вивчення:

1. Як повинні взаємодіяти ціле і часткове в перекладі?

2. Як розвивався художній переклад на Україні?


Таблиця 1Переклад – це викликаний суспільною необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), що виражений в письмовому чи усному тексті однією мовою, засобом еквівалентного (адекватного) перекладу тексту іншою мовою.Таблиця 2Луцій Лівій Андронік – перекладач «Одісеї» Гомера

Квінт Еній – перекладач грецьких п’єс

Цицерон – торкався теоретичних проблем перекладу

Боецій – перекладач філософської літератури
Таблиця 3Переклад перших віків християнства


Переклад

Власне Біблії (перекладачі Аквіл, Сілмах, Феодотін)
Переклад християнської літератури


Таблиця 4
Переклад на Русі (XIII- XVIIIст.)


Література на Русі починалася з перекладу.

Твори церковних діячів Іоана Златоуста, Василя Великого, Афанасія Александрійського).

XIV ст. – переклад «Чина православ’я»

XVIII ст. – переклад збірника «Чина православ’я»

XV ст. – центр перекладацької діяльності – в Новгороді

XVIст. - центр перекладацької діяльності – в Москві

XVIIст. – з’явилися словники

XVIII ст. – переклад збірника «Чина православ’я»

Таблиця 5
Нівелятори КомпенсаториГраматичні (маркери означеності,аналітичні складники граматичних часів,частка «to» біля англійського інфінітива

Лексичні (складні дієслова,ідіоматичні звороти,компонентами яких є власні імена)
Лексичні(слова, що мають ізосилабічні еквіваленти або ж еквіваленти з меншою кількістю складів,

Граматичні(частотність вживання прийменників та займенників)

Лексико- граматичні (наприклад,неозначено – особове “when a man” замінюється ліричним”ти “

Завдання 1.

Встановіть які перетворення синтаксичних зв’язків відбулися у перекладі.

Чи змінився при цьому зміст?


Sun of the sleepless: melancholy star,

Whose tearful beam glows so tremulously far.

Безсонних сонце , зірко в млі,

Як слізно мерехтить промінчик твій.

(Переклад Д.Паламарчука)


Завдання 2.

Встановіть нівелюючи та компенсуючи засоби

Чи дотримана в перекладі єдність змісту і форми?


The agony they do not show.

The suffocating sense of woe,

Which speaks but in its loneliness.

And then is jealous lest the sky

Should have listener , nor will sight

Until its voice is echoless


…Ти стогін, роджений одчаєм ,

Душив у грудях , щоб той звук

Не виказав таємних мук,

Знімівши на устах , аж доки

Наглядач неба відлетить ,

Щоб мук агонії й на мить

Боги не вгледіли жорстокі.

(Д. Паламарчук)


Завдання 3.

Встановіть які перетворення синтаксичних зв’язків відбулися в перекладі.

Чи змінився при цьому переклад?


‘This time this heart should be unmoved,

Since others it hath ceased to move.


Вгамуйся, серце. Вибив час.

Нікого нам не зворушить.

(Переклад Д.Паламарчука)


Завдання 4. Дайте правильну відповідь:

 1. Із старогрецької "hermenia" означає:

 1. переписати

Б) трансформувати

 1. висловити

 2. Г) передати
 1. Грек Луцій Лівій Андронік відомий як:

 1. як перекладач "Одіссей" Гомера

Б) перекладач філософської літератури

 1. перекладач трагедій Еврипіда

Г) перекладач-теоретик


 1. Розвиток перекладу на Русі починається з:

 1. XI ст.

Б) XII ст.

 1. XIII ст.

Г) X ст.


 1. Спочатку на Русі перекладна література була:

A)сакральною

Б) природничо-науковою

B) світською
Г) діловою

 1. В XVI в. Центр перекладацької діяльності знаходився в:

 1. Києві

Б) Москві

 1. Новгороді

Г) Санки-Петербурзі


 1. Перша всесоюзна нарада перекладачів відбулася в:

 1. 1918

Б)1920

 1. 1936

Г)1940


 1. Радянський стиль в перекладі був запропонований:

 1. Горьким

Б) Кундзічем

 1. Кашкіним

Г) Рильським


 1. Артикль "the" належить до:

 1. лексичних нівеляторів

Б) лексичних компенсаторів

 1. граматичних нівеляторів

Г) граматичних компенсаторів


Завдання 5. Перекладіть текст на українську мову.


THE MEMO 1

By Bill O'Reilly


Hi, I'm Bill O'Reilly, reporting tonight from Los Angeles. Thanks for watching us. Who has the moral high ground in the Iraq debate? That is the subject of this evening's Talking Points Memo.

As you know, both sides of the debate are saying God is on their side. Those who favor peace point to the pope calling the war immoral, and those who favor the removal of an evil man, Saddam, say they're protecting lives by that action.

In this case, I think both sides are wrong. Nobody knows for sure what the absolute right thing to do is. We can only have opinions. Thus, it's intellectually dishonest to be claiming God is on your side when only God knows for sure what the right thing to do is. Talking Points bases its support of military action against Saddam on one overwhelming fact. And note the word «fact».

According to the United Nations, Saddam has refused to account for 8,500 liters of anthrax, as well as З l ,000 other chemical munitions. Again, that's according to the U. N.

Faced with that fact, it is dangerous to allow an evil dictator to remain in power. Now if you want to chance that Saddam would never use those deadly weapons that is your right in a free society, and I respect ihat right, but I don't want to chance that.

In the wake of 9/11 and after the United Nations has demanded 18 times that Saddam give up his weapons, again, I don't want to take the chance. And international law is on my side.

In an absolutely disgraceful column today, Los Angeles Times writer Robert Scheer says the United States will join the ranks of «war criminals* if we attack Iraq.


Література:

1. Коптілов В. Хай слово мовлено інакше. – К., 1982.

2. Коптілов В. Першотвір і переклад. – К., 1989.

3. Левин Ю.Д. Русские переводчики 19 века. Л., 1995.

4. Федоров А. Исскуство перевода и жизнь литературы. – Л., 1983.

5. Виноградов И.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. – М., 2004.

6. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

7. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства з української мови на англійську. – Вінниця,2008. – С. 10-50.


Практичне заняття № 2


Тема: Динаміка перекладності. Національна, часова, авторська.


Хід практичної роботи

 1. Динаміка перекладності.

 2. Текстологічні аспекти

 3. Семантичні аспекти.


Питання для контролю попередніх занять,самостійного вивчення:

 1. В чому полягає часова динаміка перекладності?

 2. Що таке глобальний зміст тексту?


Таблиця 1


Змістова структура текстувертикальна горизонтальна глибинна


смислові мовний зміст

формально-тематичний формальні

зміст зв’язки

(когерентність)

між вислов-

люваннями

(когезія) логічна послідовність,

логічні зв’язки

підтема, субпідтема,

мікротема, окремі

судження сполучники, повтори,

слова-замінники,

узгодження часів


Таблиця 2


Глобальний зміст
семантичні шаримовний зміст конкретно-

контекстуальний

смисл

додатковий смисл

(імплікація, вид припускання)інформативні комплекси
антецедент консеквент

( прямо (виходить з антецеденту)

виражений

мовними

засобами)


Таблиця 3


Види імпліцитності


мовний зміст

конкретно- контекстуальний

смисл


Таблиця 4


Семантична модель перекладу


ОО
ПЛ
ОП
b

c

d

e

b=Bd=D
a

ba


B


c


a

b

c

Таблиця 5


Фактори впливу на діяльність перекладача/тлумачап/п

Виокремлений фактор

Важливий для

Перекладача

Тлумача

1

Вільне володіння мовами джерела та перекладу

Обов'язково

Обов'язково

2

Багатий словниковий запас із обох мов

Обов'язково

Обов'язково

3

Досконала вимова, чітка дикція

Бажано

Обов'язково

4

Виняткова працьовитість і старанність

Обов'язково

Обов'язково

5

Висока виконавська відповідальність

Обов'язково

Обов'язково

6

Націленість на свідоме й повне осво­єння усного чи писемного мовленнє­вого матеріалу мови-джерела

Обов'язково

Обов'язково

7

Винахідливість при відшуканні лексичних та інших текстових відповідників

Обов'язково

Обов'язково

8

Уміння швидко й повно використову­вати різні типи словників та різні до­відники в процесі перекладу

Обов'язково

Бажано, але практично неможливо

9.

Уміння користуватися сучасними тех­нічними засобами

Бажано

Обов'язково

10.

Уміння скорочувати зміст усного дис­курсу/писемного мовлення й передава­ти найголовніше

При потребі

Обов'язково

11.

Чуття/розуміння найтонших

відтінків виражальних засобів мови-джерела і мови перекладу

Обов'язково

Обов'язково

12.

Моторна (динамічна) пам'ять і швидка реакція в процесі перекладу/тлумачення

Бажано

Обов'язково

13.

Добра слухова та зорова пам'ять

Бажано

Обов'язково

14.

Знання лексики й ідіоматики просто­річного та найпоширенішого діалек­тного мовлення

Обов'язково

Обов'язково

15.

Володіння всіма стилями мови-джере­ла та мови перекладу

Обов'язково

Обов'язково

16.

Знання психології, смакових та етич­них норм, уподобань носіїв мови-дже­рела та мови перекладу

Бажано

Обов'язково

17.

Знання звичаїв, традицій, етикету но­сіїв мови-джерела та мови перекладу

Обов'язково

Обов'язково

18.

Знання найважливіших історичних подій, персоналій, пам'яток, географії країни мови-джерела та мови перекладу

Обов'язково

Обов'язково

19.

Знання і розуміння специфіки гумору, міміки, темпераменту носіїв мови-джерела та мови перекладу

Бажано

Обов'язково

20.

Зовнішність без фізичних дефектів (шрамів, бородавок, родимок), низько­го чи надто високого зросту

Не обов'язково

Обов'язково


Завдання 1.

Зробіть самостійний переклад уривку з твору Р. Олдінгтона

“Смерть героя”. Зверніть увагу, з допомогою яких перекладацьких засобів відтворено емоційно-експресивний і прагматичний потенціал художнього з елементами патетики, мовлення Р. Олдінгтона.


The death of a hero! What mockery, what bloody cant! What sickening putrid cant! George's death is a symbol to me of the whole sickening bloody waste of it, the damnable stupid waste and torture of it. You've seen how George's own people were affected by his death. The Army did its bit, but how could the Army individually mourn a million "heroes"? How could the little bit of Army which knew George mourn him? At dawn next morning we were hot­foot after the retreating enemy, and did not pause until the Armistice -and then we had our own lives to struggle with and disentangle.

That night in Venice, George and his death became a symbol to me- and still remain a symbol . Somehow or other we have to make these dead acceptable, we have to atone them, we have to appease them. How, I don't quite know. I know there’s the Two Minutes' Silence. But after all, a Two Minutes' Silence once a year isn't doing much - in fact it’s doing nothing. Atonement –how can we atone? How can we atone for the lost millions and millions of years of life, how atone for those lakes and seas of blood? Something ig is unfulfilled, and that is poisoning us. It is poisoning me, though I have agonized over it, as I now agonize over poor George, for whose death no other human being has agonized. What can we do? Headstones and wreaths and memorials and speeches and the Cenotaph - no, no, it has got to be something in us. Somehow we must atone to the dead - the dead, murdered, violently -dead soldiers. The reproach is not from them, but in ourselves. Most of us don't know it, but it is there and poisons us. It is the poison that makes us heartless and hopeless and lifeless - us the war generation and the new generation too.

Yes, but why so sentimental? Why all this fuss over a few million men killed and maimed? Thousands of people die weekly and somebody's run over in London every day. Does that argument take you in'? Well, the answer is that they're not murdered. And your "thousands who die weekly" are the old and the diseased; here it's the young and the strong and the healthy, the physical pick of the race. All men, too, and no women. [...] Loud cheers - we're winning. Yes, but, going back to murder - people are murdered all the time; look at Chicago. Look at Chicago! We're always patting ourselves on the back and looking smugly at wicked Chicago. When there's a shoot-up between gangs, do you approve of it, do you give the winning side . medals for their gallantry, do you tell 'em to go to it and you'll kiss them when they come back, do you march 'em by with a brass band i and tell 'em what fine fellows they -are? Do you take the gunman as the high ideal of humanity? I know all about military grandeur and devotion to duty - I'm a soljer meself, marm. Thanks for all you've done for us, marm. If violence and butchery are the natural state of r man, then let's have no more of your humbug. Violence and butchery beget violence and butchery. Isn't that the theme of the great Greek tragedies of blood? Blood will have blood. All right, now we know.

It doesn't matter whether murder is individual or collective, whether committed on behalf of one man or a gang or a state. It's murder. When you approve of murder you violate the right instincts of every human being. And a million murders egged

on lauded, exulted over, will raise a legion of Eumenides about your ears.

The survivors will pay bitterly for it all their lives. Never mind, you'll go on? More babies, soon make up the losses? Have another merry old war soon, sooner the better...


Завдання 2. Виконайте тест.

1. В межах часової динаміки перекладу перекладач повинен відтворити:

а) вік мовних заходів

б) стилістичну роль мовних засобів

в) архаїчне забарвлення мовних засобів

г) граматичну структуру твору

2. Антецедент є:

а) прямо виражений мовними засобами

б) виходить з контексту

в) опущення мовної одиниці

г) припущення повідомлення

 1. Когерентність - це:

а) підтема

б) окремі судження

в) логічні зв'язки

г) формальні зв'язки

 1. Вертикальна структура тексту створюється:

а) когезією

б) когерентністю

в) мовним змістом

г) формально-тематичним змістом

 1. Головним змістом більшої частини мовленнєвих актів є:

а) мовний зміст

б) конкретно-контекстуальний смисл

в) імпліцитний смисл

г) формально-тематичний зміст

 1. Мовний зміст є складовою частиною:

а) горизонтальної структури тексту

б) вертикальної структури тексту

в) глибинної структури тексту

г) семантичної структури тексту

 1. Автором теорії основних функцій мови є:

а) К.Бюлер

б) К. Райс

в) М. Мінський

г) Я.Рецкер

 1. Різні оціночні значення (зменшення, аргументація) перекладаються :

а) на рівні речення

б) на рівні слова і словосполучення

в) описово

г) розгорнутим поясненням

 1. Архісема:

а) містить ті ознаки понять, котрі відрізняють її від інших

б) є основою для створення переносних значень

в) містить компаративні поняття

г) містить ті ознаки понять, що об'єднуються в класи

 1. Семантична модель перекладу побудована на принципах:

а) компонентного аналізу

б) процесу опису тієї ж ситуації, що описана мовою оригіналу

в) перетворень, з допомогою яких перекладач переходить від одиниць іноземної мови до перекладної мови

г) передачі предметно-логічних значень

 1. Фрейм - це:

а) зміна опису предметної ситуації

б) звуки з різними комбінаціями літер

в) асиметрія мовних картин світу

г) структура даних для пред'явлення стереотипної ситуації


Література:

 1. Федорова А.В. Введение в теорию перевода. – М., 1953. – С. 291-321.

 2. Гамлет (о заимствовании переводоведческих решений) // 36. «Теорія і практика перекладу». – 1989. – №16. – С. 52-70.

 3. Перевод и перевод переводчика // К. Чуковский. Высокое искусство. – М., 1964. – С. 18-51.

 4. Федоров А. Ще раз до питання про перекладність // Хай слово мовлено інакше. – К., 1982 – С. 12-17.

 5. Зорівчак Р.П. Релія і переклад. – Л., 1989. – С. 11-12.

 6. Виноградов В.С. Перевод. Общее и лексические вопросы. – М. Унив. книж. дом, 2004.

 7. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.,2004.

 8. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. – В.,2008.

9. Крамар В.Б. Практичний переклад з англійської мови. – Хмельницький, 2007.


Практичне заняття № 3


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації