А. Б. Семенчук кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету > Т. М. Камишова кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського дер

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Способи відтворення значень у віршованому та прозовому перекладі.


Хід практичної роботи

1. Характерні зовнішні та внутрішні особливості поетичних

текстів і їх відтворення в перекладі.

2. Відтворення поетичної матриці в поетичному перекладі.

3. Відтворення компонентів внутрішньої матриці поетичного

твору.

4. 3асоби відтворення естетичної інформації в прозовому творі.


Питання для самостійної роботи

1 .Еквівалентність перекладу під час відтворення семантики

мовних одиниць.

2. Підрядковий переклад.


Таблиця № 1Поетичні твори розрізняють за типом римування:

 • послідовного

 • перехресного

 • вибірковогоТаблиця № 2
Верлібр (від фр. verse libre) – вільний вірш без ритмічної організації рядків та їх римуванняТаблиця № 3Переклад верлібрових віршів зводиться до збереження єдності змісту речень різних типівТаблиця № 4Головні компоненти зовнішньої матриці віршового твору:

–наявність еквілінеарності

– консонантна чи вокалічна рима

–чоловіча чи жіноча рима

–послідовне чи перехресне римування

–збереження кількості строф

–характер рими

–наявність повторів,паралелізмів і т.ін.
Таблиця № 5Внутрішні елементи віршової матриці:

 • зміст окремого рядка/строфи

 • авторський набір різних стилістичних засобів

 • синтаксичні/структурні особливості строфи

 • евфонічна /звукова структура рядків

 • прагматичний підтекст

 • авторські образи твору


Таблиця № 6Рамки обмежень поетичної форми:

 • ритм

 • розмір

 • кількість стоп

 • рима

 • тип чергування рим

 • каденція

 • строфа

 • рефрен

 • звукопис


Таблиця № 7Завдання перекладача поетичного твору :

 • зберегти розмір і стопність

 • зберегти каденцію

 • зберегти тип чередування рим

а)суміжна(характерна для пісенного складу; б)перехресна(характерна для сюжетної оповіді); в)опоясувальна(характерна для сонетної форми)

– зберегти звукопис

зберегти кількість і місце лексичних і синтаксичних повторів


Таблиця № 8Засоби оформлення естетичної інформації в прозовому творі:

– епітети передавати з врахуванням їх структурних і семантичних особливостей

 • порівняння передаються з врахуванням структурних особливостей та стилістичного забарвлення лексики ,що входить до нього

 • метафори передаються з врахуванням структурних характеристик та семантичних відношень між образним і предметним планом

 • авторські неологізми передаються за існуючою в мові перекладу словотворчою моделлю із збереженням компонентів слова і стилістичного забарвлення

 • повтори фонетичні,морфемні, лексичні,синтаксичні,лейтмотивні –

передаються по можливості із збереженням кількості компонентів повтору і самого принципу повтору

– гра слів,основана на багатозначності,

зберігається в перекладі ;в інших

випадках гра не передається

 • для передачі іронії в перекладі

передається перш за все сам принцип контрастного зіткнення
Завдання 1.

Проаналізуйте семантичні та структурні особливості розгорнутих метафор, перекладіть речення, поясніть лексичні або синтаксичні трансформації при передачі розгорнутих тропів.


1. It was noon, without a breath of wind, and the sky seemed like a blazing aluminum lid clamped over the world (P. Caputo).

2. For our dead are a part of the earth of Spain and the earth of Spain can never die. Each winter it will seem to die and each spring it will come alive again. Our dead will live with it forever (H. Hemingway).

3. Campbell is the spider which weaved the web of spin which kept Tony Blair intact ("Newsweek").

4. "The Earth is going to be married, and this is her bridal dress", whispered the Turtle-doves to each other (O. Wilde).

5. Not only a mandrake screams; torn roots have their cries, each weed Mr. Owen pulled out of the ground screamed like a baby (D. Thomas).

6. There is a garden in her face.

Where roses and white lilies grow,

A heavenly paradise is that place,

Wherein all pleasant fruits do flow.

(T. Campion)

7. No time to turn at Beauty's glance,

And watch her feet, how they can dance;

No time to wait till her mouth can

Enrich that smile her eyes began.

(W.H.. Davies)

8. The house changed to his moods, and a lawn was the sea or the shore or the sky or whatever he wished it. When a lawn was a sad mile of water and he was sailing on a broken flower down the waves, the gardener would come out of his shed near the island of bushes. He too would take a stalk, and sail (D. Thomas).

9. Oh, God, make small

The old star-eaten blanket of the sky,

That I may fold it round me and in comfort lie.

(T. Hulme)

10. The charabanc pulled up outside the Mountain Sheep, a small, unhappy public house with a thatched roof like wig with ringworm [...]. The landlord stood at the door to welcome us, simpering like a wolf. He was a long, lean, blackfanged man with a greased love-curl and pouching eyes. "What a beautiful August day!" he said, and touched his love-curl with a claw. That was the way he must have welcomed the Mountain Sheep before lie ate it, 1 said to myself (D. Thomas).

11. The katydids began their slumber song. How wise they are. They do not chatter like people. They tell me only: "Sleep, sleep, sleep." (K. Chopin)

12. But one hundred years later, we must face the tragic fact that (he Negro is still not free. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast ocean of material prosperity (M.L. King).


Завдання 2.

Порівняйте вірш "Океан" з його англійським перекладом і визначте письмово достовірність його відтворення: 1) на змістовому рівні; 2) на евфонічному рівні; 3) на поетичному рівні: а) на рівні еквілінеарності; б) на рівні дотримання метрики; в) на рівні дотримання рим; г) дотримання ритміки оригіналу тощо.


Михайло Семенко

Океан

Я не знаю - є

Що ще більш таємне

Як це співуче слово -

Океан.

Скільки людей-героїв

В твої простори впивалося –

Скільки надій ламалося –

Крізь туман.

Скільки народів твоїми водами –

Крізь піну невірних хвиль –

Змагалося з бурями й непогодами

Проклинало могутній Штиль.

Скільки губів безгучно зціпилось

В бажанні непевних ран

І проклинало - й благословляло

В шепоті:

Океан.

І я - закоханий - я наче мрію –

Прагну хвилинами найгостріших стум,

До тебе - в обрій - приходь зогрію

І душа повна невиразних Ран.

Що це мені й сьогодні вдарило –

За колом полярним – барабан?

Серце в мені клично захмарило –

Океан –

Океан!

The Ocean

I don't know if

There is anything more mysterious

Than this singing word

Ocean.

How many people-heroes

Have been gulped

In your expanses

How many hopes have been broken

Through fog.

How many peoples through your waters –

Through the foam of unsteady waves

Have struggled with storms and bad weather

And condemned the mighty

Calm of the sea.

How many lips have been silently clenched

In the hope of uncertain wounds

And damned - and blessed

In a whisper:

Ocean.

And I - In love - It's as if I'm dreaoming

In the moments of the sharpest obscurity I strive

To you - to the horizon - come – Г’ll –warm you up

And my soul is filled with indistinct

Wounds.

What has struck me today

Beyond the polar circle – a drum?

My heart has become overcast –

Ocean,

Ocean!

Translated by Michael M. Naydan


Завдання 3.

Прослідкуйте ,як взаємодіють ритм і лексичне наповнення у вірші Г.Лонгфелло "Afternoon in February". Дайте свій варіант перекладу.


The day is ending,

The night is descending;

The marsh is frozen,

The river dead.

Through clouds like ashes

The red sun flashes

On village windows

That glimmer red.

The snow recommences;

The buried fences

Mark no longer

The road o'er the plain.

While through the meadows,

Like fearful shadows

Slowly passes

A funeral train.

The bell is pealing,

And every feeling

Within me responds

To the dismal knell;

Shadows are trailing,

My heart is bewailing,

And toiling within

Like a funeral bell.


Завдання 4.

Проаналізуйте вірш Т. Гуда «Пісня про сорочку» в оригіналі та перекладі П. Грабовського.


With fingers weary and worn,

With eyelids heavy and red,

A woman sat in unwomanly rags,

Plying her needle and thread -

Stitch! Stitch! Stitch!

In poverty, hunger, and dirt,

And still with a voice of dolorous pitch

Work! Work! Work!

While the cock is crowing aloof!

And work - work - work,

Till the stars shine through the roof.

It's Oh! To be a slave

Along with the barbarous Turk,

Where woman has never a soul to save,

If this is Christian work!


Потомилися пальці слабі,

Червоніють отемрені очі, -

Швачка ж голкою вертить в журбі

На ній лахми якісь нежіночі

Ший,ший,ший –

Серед бідності ,голоду, спраги!

I тремтів її голос смутний, -

Про сорочку співав без розваги.

Поробляй, поробляй, поробляй!

Доки півень не крикне на дворі.

Поробляй, поробляй, поробляй,

Доки з неба присвічують зорі.

О, була б краще, нещаснице, ти

Хоч рабою у турка-деспота.

Де вік жінці душі не спасти,

Коли се християнська робота!


Література:

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.:Вьісшая школа,1999

2. Толстой С.С. Как переводить с английского. – М., 1960.

3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

4. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

 1. Гришкова Л.В. Проблема переводческой зквивалентности. – Л., 1982.

 2. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

7. Крамар В.Б. Практичний переклад з англійської мови., Хмельницький, 2007.

8. http://linguistics/narod/ru


Практичне заняття № 8


Тема: Теорія рівнів еквівалентності


Хід практичної роботи

 1. Визначення перекладної еквівалентності.

 2. Класифікація мовних функцій.

3. Види семантичних перетворень.

4. Характеристика п'яти рівнів еквівалентності.

Питання для контролю попередніх занять, самостійного вивчення:

1 .Семантика слів.

 1. Лексико-семантичні заміни.

3. Рівні паралелізму в структурній організації тексту.


Таблиця № 1


Еквівалентність як основна ознака і умова існування перекладу:

– еквівалентність повинна

– включатися в саме поняття перекладу

 • поняття” еквівалентність” набуває оціночного характеру, вірним перекладом визнається тільки еквівалентний переклад

оскільки еквівалентність є умовою перекладу, слід вказати в чому заклечається перекладна еквівалентність, що повинно бути обов’язково збережено в перекладіТаблиця № 2Основні підходи до визначення поняття “еквівалент”:

 • еквівалентність підмінюється тотожністю

 • спроба виявити в змісті якусь інваріантну частину , збереження якої необхідно і достатньо для досягнення еквівалентності

 • емпіричний підхід(не прагнути апріорі вирішувати в чому повинна складатися спільність перекладу і оригіналу, а зіставивши виконані переклади з оригіналом і виявити в чому заключається їх еквівалентність


Таблиця № 3Головні компоненти вербальної комунікації:

(Р. Якобсон)

 • відправник повідомлення

 • адресат

 • референт

 • канал зв’язку

 • мовний код

саме повідомлення
Таблиця № 4Основні мовні функції

 • емотивна функція( якщо висловлювання орієнтоване на відправника повідомлення);

 • функція волевиявлення чи спонукаюча(установка на адресата);

 • референтна функція(орієнтація на зміст повідомлення);

 • контактно – установча чи фатична(установка на канал зв’язку);

 • металінгвістична функція( орієнтація на мовний код);

поетична(установка на форму повідомлення);Таблиця № 5


Види семантичних перетворень:

 • ступінь деталізації опису( з більшими чи меншими деталями);

 • зміна способу об’єднання у висловлюванні описуваних ознак ситуації;

 • зміна напрямку відношень між ознаками;

зміна типу речень;Таблиця № 6

Рівні еквівалентності:

 • I рівень(заключається в збереженні тільки тієї частини оригіналу, яка становить ціль комунікації);

 • II рівень(спільна частина змісту оригіналу і перекладу не тільки передає однакову ціль комунікації, але й відображає одну і ту ж позамовну ситуацію);

 • III рівень(збереження в перекладі мети комунікації і ідентифікації тієї ж ситуації та способу опису ситуації);

 • IV рівень( поряд з компонентами змісту , котрі зберігаються в третьому рівні, відтворюється значна частина значень синтаксичних структур оригіналу;

V рівень ( максимальна ступінь близькості оригіналу і перекладу, збереження в оригіналі всіх основних частин змісту оригіналу);Завдання 1. Перекладіть текст.


DARTMOOR

by W. G a 1 1 a c h e r (Extract)

One day I got a letter from a prisoner. Such letters were not uncommon. My interest in prisons and prisoners was well known, and many prisoners, when they wanted to let off steam, wrote to me and gave me the sum of their complaints. These I always took up, sometimes with good results.

But this particular prisoner was so very urgent in his request that I went to see him. He wanted advice and he wanted help. I applied for, and received, a visiting order from the Home Office and made my way down to what had been my enforced residence for quite a spell twenty-odd years before. The prisoner was a good-looking, well set-up lad with a quite intelligent mind. Like most sensitive prisoners, he was in a highly nervous condition.

His case was too personal, as well as too complicated, to go into here, but I tried my best to help him. After my interview I had a talk with the prison doctor about him. I suggested he get special care and attention because of his high strung condition, which was making him somewhat intractable. He had received, both in Dartmoor and Wandsworth, a whole series of punishments for a variety of offences including insolence to officers. The doctor was of the opinion that he was very clever and that he was doing a bit of acting. What for I could never understand, as every offence meant further punishment and a loss of remission — it was poor pay for a clever actor.

In the prison I saw twelve other prisoners, and had a talk with each of them lasting fifteen minutes. Each of them had his own particular grievances but all of them were agreed about one thing. The food for a considerable time had been badly cooked and had often been uneatable. Protests had gone to the governor and to the Home Office. Nothing happened, so the prisoners decided to stage a demonstration. When they were finished with yard exercise one day, they formed up and refused to march back into the prison hall. There had been no violence, no mutiny in any recognized sense, but it was treated as mutiny.

Certain alleged ringleaders were selected for punishment. If a prisoner commits an offence he is brought before the governor. An officer or officers make a statement about the alleged offence. The governor is sitting behind his desk with the deputy governor and chief warder at his side. The prisoner stands at attention facing the governor. After the accusation has been made the governor says to the prisoner: «Have you anything to say?» The prisoner is often tongue-tied. He looks around at nothing but unfriendly faces. He stutters something. The governor cuts things short and imposes a sentence.

Just try to think of anyone outside being tried and punished under such conditions!


Завдання 2.

Проаналізуйте вірш Т.Мура «Those evening bells»(«Вечірній дзвін») в оригіналі та в перекладі П. Грабовського:


Those evening bells! Those evening bells!

How many a tale their music tells.

Of youth and home, and that sweet time,

When last I heard their soothing chime.

Those joyous hours are passed away;

And many a heart, that then was gay,

Within the tomb now darkly dwells,

And hears no more those evening bells.

And so t’will be when I'm gone;

That tuneful peal will still ring on,

While other bards shall walk these dells,

And sing your praise, sweet evening bells!


Увечері дзвін як задзвоне,

То серце з журби аж холоне:

Згадаю про рідну хатину,

Про те, як колись-то кохався,

Про дзвін, що дзвонив, як прощався

Я з домом та кидав дівчину.

Як часом, то тихо й заплачу,

Що краю свого не побачу,

Товариші любі та милі,

Що щастя дізнали зі мною,

Навік десь узяті труною:

Не чути їм дзвону в могилі.

Та скоро й мені вже вмирати...

Другий хтось тут буде співати;

Вітри його голос тужливий

Розвіють кругом по долині...

Я ж ляжу в сирій домовині,

Проживши свій вік нещасливий .


Завдання 3.

Поясніть які перетворення відбулися в перекладах С. Маршака та В. Тодорова у вступному чотиривірші У. Блейка “Auguries of Innocence” “Изречения невинности”.


To see a World in a grain of sand,

And Heaven in a wild flower,

Hold Infinity in the palm of your hand,

And Eternity in an hour.

В о дном мгновенье видеть вечность,

Огромннй мир - в зерне песка,

В единой горсте – бесконечность

И небо - в чашечке цветка (С.Маршак)


Небо синее – в цветке,

В горсти праха – бесконечность;

Целый мир держать в руке,

В каждом миге видеть вечность. ( В. Топоров)


Завдання 4.

Виконайте поетичний переклад вірша Р.Бернса “To a kiss”.


Humid seal of soft affections,

Tenderest pledge of future bliss,

Dearest tie of young connections,

Love's first snowdrop, virgin kiss!

Speaking silence, dumb confession,

Passion's birth, and infant's play,

Dove-like fondness, chaste concessions,

Glowing dawn of brighter day.

Sorrowing joy, adieu'e last action,

When lingering lips no more must join,

What words can ever speak affection

So thrilling and sincere as thine!


Література:

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода . – М.: Высшая школа, 1999.

2. Толстой С.С. Как переводить с английского. – М., 1960.

3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

4. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

5. Гришкова Л.В. Проблема переводческой зквивалентности. – Л., 1982.

6. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

7. Крамар В.Б. Практичний переклад з англійської мови., Хмельницький, 2007.

8. http://linguistics/narod/ru

9. Карабан В.І.Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову, Вінниця, 2003.

10. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства, Вінниця, 2008.


Практичне заняття № 9


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації