А. Б. Семенчук кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету > Т. М. Камишова кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського дер

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Переклад назв державних та громадських установ


Хід практичної роботи:

1.Особливості газетно-публіцистичного жанру.

2 .Способи перекладу державних та громадських установ.

3. Переклад назв вулиць, проспектів, площ.


Питання для контролю попередніх занять, самостійного вивчення:

1. Вживання іншомовних слів у перекладі.


Таблиця № 1
Особливості мови газетних текстів:

 • стандартизація мовних засобів

 • експресивністьТаблиця № 2
Для стилю американських мас медіа характерна певна варіативність мовних засобів в залежності від установки на ті чи інші соціальні версти, що позначається і на рівні жанру текстуТаблиця № 3
синтаксичні особливості газетного тексту:

 • використання теперішнього часу активного і пасивного стану(особливо в англійській мові);

 • в повідомленнях англійських інформаційних агентств, урядових постанов, інтерв’ю тематичних матеріалах використовуються інфінітивні, дієприкметникові й герундіальні конструкції, відсутні в українській мові;

 • часто телевізійна/інтернетна інформація подається у клішованій формі

Таблиця № 4
Переклад назв державних та громадських установ ,а також компаній, корпорацій, фірм:

 • транскрипція

 • транслітерація

 • пояснення, тлумачення(для

назв часописів ,журналів (в англійській мові потрібне більш широке пояснення, ніж в українській)Таблиця № 5
Переклад назв вулиць, проспектів, площ:

а) транслітерація, транскрипція

б) за допомогою додаткового пояснювального іменника

Таблиця № 6Назви громадських організацій, установ здебільшого перекладаютьсяЗавдання 1.

Перекладіть текст на соціально –політичну тематику.


Airoport Association Marks its 10th Anniversary

On December 18 the association will turn ten. During this period the number of association members has increased sixfold. This is the best proof that asso­ciation is viable and that the interest in it is growing. The association has two major functions - rendering all-round assistance to airport development and protecting the interests of the associa­tion members.


Завдання 2.

Перекладіть імпліцитну рекламу – довідку.

Information About Leeds

Leeds is a lively, student-friendly city, easily accessible by road, rail and air, in the middle of Great Britain. England's sixth largest city, it is the commercial, industrial, fi­nancial and sporting centre of West Yorkshire. It boasts more green space than any other European city except Vienna. Its University now has more than 28,000 students, with around 2,000 academic staff on a single-side. 140 acre campus within walking distance of the city centre. Attracting students from many dif­ferent countries, the University is a multiracial and multi-religious community.

Завдання 3.

Перекладіть назви компаній, видавництв, інформаційних агентств, готелів, газет, вулиць.


1. Associated Biscuit Manufactures.

2. Campbell Soups Co.

3. West Texas Intermediate Co.

4. Cambridge University Press.

5. Edward Arnolds (Publishers) Ltd.

6. (The British) Reuters (News Agency).

7. Drury Lane.

8. Commercial theatre.

9. The Mitre Hotel.

10. Business week.

11. The Seaman.

12. News of the World.

13. Narrow Lane.

14. Farringdon Road.

15. Unwin Place.


Завдання 4.

Перекладіть назви українських профспілок, навчальних закладів.


1. Профспілка робітників гірничорудної промисловості України.

2. Профспілка працівників освіти, вищої школи і наукових установ.

3. Профспілка машинобудівників.

4. Музична школа імені М. Лисенка.

5. Київський медичний університет ім. Богомольця.

6. Київський державний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

7. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.


Завдання 5.

Перекладіть речення, застосовуючи заміну українського підрядного речення на англійський дієприкметниковий або прикмет­никовий зворот, що вводиться сполучником once:


1. Структура розширеної сім'ї, що колись була достатньо поширеною, є типовою для всіх доіндустріальних суспільств, як великих, так і малих. 2. Сама форма шрифту, що раніше була жорсткою і нездатною до модифікації. зараз може змінювати нахил, робитися зворотною та розтягуватися. 3. Письменник Севела, емігрант, який колись був висланий із колишнього Радянського Союзу і який зараз є громадянином США, є одним з 10 переможців конкурсу сценаристів ім. Ейзенштейна. 4. Командиром легіону є Сергій Хвалько, який колись був активним членом Демократичного союзу. 5. Тероризм, що колись був абстрактним поняттям, зараз стає реальністю. 6. Завдяки реформі індійський рупі, що ко­тить був маргінальною валютою, став конвертованим. 7. Єдиним досвідченим професіоналом на телестанції є Дмитро Політай, який колись був телевізійним ведучим. 8. Але якщо товар куплено, його вже не можна повернути. 9. Людиною, яка наполягала на публікації, був Алєксандр Яковлєв , якого колись відправили у заслання послом у Канаді. 10. Проте поправкою Джексона-Веніка, яку колись прийняли у відповідь на обмеження еміграції євреїв? 11. Його "головним обвинувачем" є лідер Згоди центристських сил, яка раніше вважалася пропрезидентською партією. 12. Така практика, що колись вважалася незаконною, може, на думку банкірів, суттєво пожвавити підприємницьку діяльність у країні. 13. Наслідки таких обставин ми бачили днем раніше у розтерзаній Луанді, яка колись вважалася перлиною атлантичного узбережжя Африки. 14. Цей регіон, що колись вважався житницею східної Прусії, після 1946 року занепав. 15. Чи приведе ця дорога, яку обрали, знову до вла­ди? 16. Якщо нинішня тенденція збережеться, то великі сім'ї, що колись були нормою, будуть виглядати як дивина. 17. Всупереч поширеному раніше уявленню, народні пісні часто створюються окремими особами, але якщо їм навчаються інші, то вони змінюються і часто спрощують­ся. 18. Він із успіхом відбивав напади своїх численних суперників, і коли міцно закріпився при владі, реорганізував усю систему місцевого дер­жавного управління. 19. Після того, як присяжного обрано і він приведе­ний до присяги, його опитують адвокати та суддя. 20. Коли будівництво нового міста закінчувалося, воно переходило під управління місцевого органу врядування.


Література:

1. Жлуктенко Ю.О. Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова США і Канади. – К.: Вища шк., 1982.

 1. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. Роздуми і спостереження. – Київ: Дніпро, 1972.

 2. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси. – Київ: Наук. думка, 1970.

 3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

 4. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

6. Крупнов В.Н. Пособие по общественно-политической и деловой лексике. –М.: Высш.шк., 1984.

8. http://linguistics.narod.ru

9. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця, 2003.

10. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Вінниця, 2008.


Практичне заняття № 13


Тема : Засоби посилення експресії газетного тексту та труднощі перекладу.


Хід практичної роботи :

1 .Стандартизація та експресивність мовних засобів газетних текстів.

2. Інтернаціональна лексика.

3. Стилістичні модифікації


Питання для контролю попередніх занять, самостійного вивчення:

1 .Переклад прислів'їв.

2. 3астосування емоційно-підсилювального do у перекладі з української на англійську мову.

3. Інверсія іменної частини складного іменного присудка.


Таблиця № 1Передача семантики інтернаціоналізмів:

а) буквальний переклад

б)транскрипція(передача звучання)

в) практична транскрипція

г) описовий переклад

д) синонімічна заміна
Таблиця № 2


псевдоінтернаціоналізми


буквалізми


адекватний переклад

accurate

billet

акуратний

білет


точний

ордер на постій

compositor

композитор

складач

data

дата

дані

decade

декада

десятиріччя

decoration

декорація

нагорода,при-краса

delicate

делікатний

тендітний

fabulist

фабуліст

байкар,вигад-ник

intelligence

інтелігент-ція

кмітливість

momentous

моменталь-ний

важливий


Таблиця № 3

Способи перекладу сленгових одиниць:

а) за допомогою еквіваленту

б) застосування лексико – стилістичної заміни(напр., грубий сленгів вираз перекладається менш грубим

в) вилучення сленгового виразу чи слова

застосування прийому компенсації
Таблиця № 4

Стилістичні прийоми перекладу авторських тропів:

 • повний переклад

 • збереження образу із зміною тропа

 • збереження тропа з частковою заміною образності

 • часткова заміна як образу, так і тропа, іншим, близьким за семантикою, тропом

 • вилучення образності ,переклад лексичними засобами з прямою семантикою


Таблиця № 5

Способи перекладу українських метафоричних слів:

 1. словниковим відповідником з тим же образом

 2. метафоричним словом з іншим образом

 3. неметафоричним словом із втратою образностіЗавдання 1.

Перекладіть на українську мову англійські псевдоінтернаціоналізми:


Obligation, prospect, replica, spectre, fabric, null, personell, prospect, resin, satin,       spirt, troop, mayor, genial, honorary, list, pretend, camera, cartoon, solid, speculation.


Завдання 2.

Перекладіть речення, звертаючи увагу на правильний вибір способу перекладу метафоричних слів та на ті українські слова, які можна перекласти метафорою:


1. Деякі вбачали в ньому рятівника країни, який залізною рукою наведе порядок. 2. Нещодавнім прикладом цієї тенденції стала "човникова дипломатія" державного секретаря США Генрі Кісінджера на Близькому Сході. 3. Можливо, люди, які підписали петицію, дійсно вважали її шансом припинити війну, і в той самий час вважали, що вона дасть їм можливість відчути себе справжніми громадянами, а не пішаками в руках властей. 4. Деякі казали, що був зроблений витік інформації з державних органів безпеки. 5. Усе своє життя офіцера я провів у затінку залізної завіси, що розділяла Європу надвоє. 6. Бути атеїстом не обов'язково означає не належати до жодної релігії, бо існують так звані "високі" релігії, такі як буддизм і даосизм, в яких не стверджується існування понадприродної істоти. 7. Що за ведмідь! 8. Ех, ти, дурне теля! Вона не збирала­ся виходити за нього. 9. Ключ до пояснення такої мовчанки можна знай­ти в іншому листі. 10. Наприклад, у жовтні 1993 року дуже вже багато журналісток поспішили поділити жертви тих трагічних подій на "нас" та "них"; вони закликали "задавити гадів". 11. Для того, аби наша економі­ка вижила, нам потрібно виробити в собі міцну волю, яку ще мають наші японські та німецькі партнери. 12. Для Бердяєва головним осердям осо­бистого життя є свобода. 13. Це вразливий паросток нашого майбутньо­го. 14. Здається, ця ідея захопила уяву президента. 15. Злочинність про­цвітає там, де забуто про почуття відповідальності, сором та честь. 16. Чи хтось усвідомлює, що це таке - заморозити атомну електрос­танцію? 17. Суспільство в цілому повинно визнати, що воно може вижи­ти в економічному плані тільки завдяки плодам думки молодих вчених. 18. А тим часом відбувся витік інформації щодо того, що вибір Міністерства атомної енергетики не був випадковий. 19. Вони просто зелені підлітки, а ти державний службовець. 20. Парадоксальним є те, що ці країни побоюються утворення вакууму влади в регіоні. 21. Холод­на війна залишила жахливу спадщину. 22. Країна швидко наближається до безодні національної катастрофи. 23. Саме у Вестмінстерському ко­леджі (м. Фултон) Вінстон Черчілль заговорив про залізну завісу, прого­лосивши тим самим холодну війну. 24. Знайти правду у такому морі брехні з боку супротивних сторін практично неможливою. 25. Багато зірок потрапляють у пастку свого успіху: він паморочить їм голову, вони кидають дівчину, яку кохають, і заводять нових вигідних друзів. 26. Ра­зом з тим, консервування незрілої свободи є прірвою, в якій може зник­нути державність. 27. Успіх азіатських "тигрів" був зумовлений тим, що вони знаходилися під заступництвом США. 28. Видавці тримали цю книгу під сукном цілих три роки, поки цензура не порізала її у відповідності зі своїми уподобаннями. 29. Мистецька культура країни гине у залізних обіймах ринку. 30. Уряд гарячково почав урізати бюджетні видатки на 1 мільйон гривень. 31. Однак ми не повинні дозволяти собі весь час бути світовим жандармом, який направляє свою молодь у зони великого ризику, і викидати на вітер наше національне багатство.


Завдання 3.

Проаналізуйте особливості використання тропів у га­зетних та журнальних текстах. Визначте ступінь оригінальності і новизни метафор та інших тропів у наведених фрагментах. Запро­понуйте свій варіант перекладу.


1. During the most impressive periods of their economic expansion, Japan, South Korea, Taiwan and other tiger economies of south-east Asia grew at a quicker pace than China ("Financial Times"). 2. The writer also suggests that the Chinese economy is not healthy. Perhaps it is just a question of perspective, but I found the Chinese economy looking very healthy ("International Herald Tribune"). 3. Protecting the Earth's Blanket of Ozone (title and subtitle, "Environment"). 4. What does it mean to think like a mountain? First, it means that we must continue to deepen our understanding of the extraordinary intricacies and interconnections that define and bind the human and natural worlds. 5. Today, thinking like a mountain - thinking deeply about how to sustain ourselves and our environment - has become as task for us all ("Environment"). 6. Guenter Pfeiffer has traveled the corporate-restructuring route before, and he knows its bumpy road. Pfeiffer recalls when four years ago, at the trough of the last German recession, strategic planners at Daimler-Benz where he works, "came for the first time with their big scythe"'. They cut 1,000 of his colleagues from the payroll ("The Los Angeles Times"). 7. Sauna summit may break the ice. The Russian President is hoping his country's traditional frosty relations with Japan will thaw in the Siberian bath house where he meets Japanese Prime Minister this weekend ("Financial Times"). 8. A global epidemic of civil strife has exacted a heavy toll in human lives, and it has loosed a torrent of refugees ("The National Journal"). 9. Prime Minister of China, economic czar and respected No.2, was under fire from anti-West, free-trade opponents in Bejing even before NATO'S bombing of the Chinese Embassy in Belgrade. And if the anti-West political fallout from that attack continues to be felt inside China for some time to come, he would lose his room to maneuver and perhaps his job ("Los Angeles Times"). 10. The Kaliningrad region squeezed between Poland and Lithuania is an economic disaster zone, a regional hub of organized crime ("Newsweek"). 11. Globo was one of the first networks to marry melodrama with social conscience ("Newsweek"). 12. To avoid much of the labor unrest that plagued nearby Italy and France ("Los Angeles Times").


Завдання 4.

Перекладіть речення, звертаючи увагу на доцільність кивання у перекладі підсилювального дієслова do:


1. Як гарно ви граєте на піаніно! 2. О, давайте ж забудемо про все і почнемо все спочатку. 3. Однак партії при владі все ж виконують більшість своїх передвиборних обіцянок, якщо їх можна представити у законодавчій формі. 4. Не люблять спонсори й Гагаріна, що асоціюється в них із соціалізмом. 5. Проте це все ж таки свідчить про те, що світ є безпечнішим тоді, коли ми зменшуємо вплив ідеології, а не нав'язуємо її. 6. Через те, що країни звичайно все ж таки накладають вищі тарифні ставки на кінцеві продукти, а не на початкові сировинні ресурси, фактичні ставки захисних тарифів звичайно вищі, ніж номінальні ставки. 7. Загрозу усьому світу вони й справді несуть, але вже відпрацьовані засоби вкорочувати їм руки. 8. У колишньому Радянському Союзі дозволяли займатися справжньою політологією, проте вчені все ж проводили емпіричні дослідження. 9. Лише у двох випадках анархісти ж таки мали реальну можливість втілити свої ідеали у практику. 10. Всупереч поширеній думці, тероризм ніколи не був невід'ємною частиною теорії і практики анархізму. Однак самі анархісти справді займалися тим, що вони називали "пропаганда дією". 11. Однак, не дивлячись на царистську політику русифікації, така література у XIX сторіччі все ж почала розквітати, що видно на прикладі творів Тараса Шевченка. 12. Цікаво, де ж насправді починається ця річка? 13. Однак, одне в ній все ж не можна було не помітити – це її очі. 14. Однак, у мене все ж є план. 15. Гаразд, може, ти все ж трохи знаєш математику. 16. Гаразд, здається, що у мене все ж є для тебе робота. 17. Йому це правді сподобалося, то ж не лайся, Петре. 18. Виявилося, що видимість все ж суттєво погірши­лася. 19. Статут Руху безпосередньо не закликав до незалежності (це положення було схвалено лише через рік на другому з'їзді), проте в ньому все ж таки зазначалася необхідність "національного самовизначен­ня" і "суверенітету".


Завдання 5.

Перекладіть речення ,застосовуючи в англійському реченні інверсію присудка.


1. У вузькому сірому коридорі стояв другий охоронець, схожий на першого. 2. За ним великими кроками йшов його брат. 3. На столі у вітальні висить фотографія. 4. Через відчинене вікно почулося нерівне дзижчання. 5. За столом сидів чоловік у досить дивному костюмі та великому капелюсі. 6. Далеко у незвіданих закутках немодного краю західної частині спіралі галактики знаходиться невеличке непримітне жовте сонце. 7. В основі дебатів щодо тієї чи тієї політики лежить конфлікт між конкуруючими політичними культурами. 8. Так виникло тертя, що продовжується й досі. 9. Знову настала хвилина чи дві тиші з боку порушника володінь. 10. Саме тут лежать витоки антиамериканізму. 11. Останньою була станція "Армстронг", значно більша і сучасні­ша. 12. Значно далі за цим, біля корми великого корабля стояли інже­нерні модулі і великі ядерні реактори. 13. Саме у ваших руках, мої дорогі співгромадяни, а не стільки в моїх, будуть знаходитися, врешті-решт, ключі до успіху або провалу нашої справи. 14. Серед найневизначеніших слів у політичному дискурсі є слово "рівність". 15. Напроти стіни стояв великий робочий стіл, на якому були звалені папери. 16. З кухні був пря­мий вихід до комори. 17. На верхівці скали понад ним сиділа пташка. 18. Всюди розкидані недопалки та порожні пляшки. 19. Недалеко від нас лежить бідолаха-жінка із новонародженим немовлям. 20. На основі післявоєнного Плану Маршалла та постачань товарів, отриманих внас­лідок надлишку сільськогосподарської продукції, сформувалася низка програм спеціальної та продовольчої допомоги, призначеної країнам, що розвиваються.


Література:

1. Коруне:ць І.В. Теорія і практика перекладу. – Київ: Вища школа., 1986.

2. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. О газетно-информационном и военно-публицистическом переводе. – М: Воениздат, 1973.

3 .Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы аспекты. – М: Наука, 1988.

4. Баранник Д.І. До питання про "інформаційний" стиль мови // Мовознавство. – №6. – 1967.

5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

6. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

7. http://linguistics.narod.ru

8. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця, 2003.

9. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Вінниця, 2008.


Практичне заняття № 14


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації