А. Б. Семенчук кандидат філологічних наук, старший викладач Запорізького національного університету > Т. М. Камишова кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології Мелітопольського дер

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Граматичні аспекти перекладу газетно-публіцистичних текстів.


Хід практичної роботи:

1 .Загальне переконструювання і поєднання речень.

2. Переклад англійської пасивної конструкції.

3. Передача контекстуальних значень артикля.

4. Емфатичні та еліптичні конструкції.


Питання для контролю попередніх занять, самостійного вивчення:

1. Чим обумовлюється переклад інфінітива та герундія?

2.В чому полягає складність перекладу дієприкметникових конструкцій ?


Таблиця № 1Загальне переконструювання речень:

1) обставини можуть бути перенесені на кінець речення;

2) обставини часу можуть бути залишені на початку, а інші перенесено в кінець речення;

3) обставини можуть бути замінені іншими членами речення

4) заміна складного речення оригіналу простим реченням у перекладі;

5) підрядний зв’язок у реченні оригіналу може змінюватися сурядним зв’язком у перекладі;Таблиця № 2Способи перекладу англійської пасивної конструкції:

 1. якщо підметом виступає непрямий додаток відповідної активної конструкції,то смисл англійської пасивної конструкції передається неозначено – особовою конструкцією;

 2. якщо один з присудків виражено дієсловом у пасивній формі,а інший-в активній, потрібна синтаксична перебудова речення;

 3. англійська пасивна конструкція передається українською пасивною конструкцією;

 4. пасивна конструкція, виражена інфінітивним комплексом,перекладається складним реченням;

 5. неозначено – особові речення української мови із дієсловом –присудком у формі активного стану перекладаються англійськими реченнями із дієсловами – присудками у формі пасивного стану.Таблиця № 3Реалізація контекстуальних значень означеного артикля:

вказівним займенником-цей, ця, це, ці;

вказівними займенниками-такий, той, та, те, ті. Такий самий

присвійними займенниками – _її, їхні, свій, своя, своє, свої;

означальними займенниками –весь. вся, все, цілий;

відносними займенниками – який, яка, яке, які;

неозначеними займенниками – якийсь, якась, якесь;

означальними атрибутивними займенниками – сам, сам собою, інший;

прикметником або ад’єктивним дієприкметником ;

часткою або єднальним сполучником, щоб виділити іменник;

іменником в непрямих відмінкових формах;Таблиця № 4Реалізація контекстуальних значень неозначеного артикля:

1) кількісними числівниками –один, одна, одне;

2) неозначеними займенниками – якийсь, якась, якесь;

3) вказівними займенниками – цей, ця. цей;

4) одним з присвійних займенників відповідно до контекстового значення;

5) негативним займенником – жоден;

6) відносним займенником – цілий;

7) прислівниками;Таблиця № 5


Еліптичні конструкції виражають думку в скороченій формі. При перекладі ця думка має бути розгорнутою.

Еліптичні конструкції if any, if anything, if at all, if ever, if only, if then мають експресивно-підсилююче значення і передаються ук­раїнською мовою підрядними умовними реченнями, що вводяться сполучниками якщо і, хоча і, прислівниками типу взагалі, майже чи описово.

If anything, investment is slowing, despite Schroder's assurance. У будь-якому випадку, не дивлячись на запевнення Шрьодера, темп надходження інвестицій уповільнюється.

Еліптичні конструкції, що вводяться сполучниками whatever, however, у яких відсутній присудок (інколи підмет) перекладаються пов­ними підрядними реченнями зі сполучниками який би не, яким би не.

Whatever the problem we can solve it.

Якою би не була проблема, ми можемо її вирішити.

Еліптичні підрядні речення, що складаються зі сполучення if + дієприкметник II (чи прикметник) перекладаються підрядними обставинними реченнями.

There is a danger that the scaffolders' dispute, if unresolved, will prompt sympathy actions by other workers throughout the building industry.

Існує небезпека, що якщо не вирішити проблему з риштувальниками, інші робітники будівельної промисловості перейдуть на їх бік.Завдання 1.

Перекладіть низки речень, застосувавши відповідну трансформацію їх об'єднання у складне або просте речення:


1. Втім, міністр закордонних справ Анджей Олєховський започатку­вав у лютому 1994 р. важливу ініціативу в межах східної політики Польщі. Вона передбачала посилення контактів між людьми і торговельних зв'язків Польщі з її східними сусідами, а також містила програму спри­яння цим країнам у побудові демократичних інститутів і ринкової еконо­міки. 2. Мені ставлять багато запитань про те, як я домігся успіху. Тому я спочатку відповім на деякі з них, а потім висловлю свої думки з приво­ду важливості помилок - зворотного боку успіху. 3. Проте вченню бра­кувало психологічної напруженості. Ось тоді й з'являється ідея "бога живого", що мав чимало аналогів в історії

релігії. 4. І все ж не варто потребувати катастрофи, аби любити життя сьогодні. Достатньо пам'я­тати, що ми – люди, і смерть може настати сьогодні вночі. 5. Мушу зізнатися: я байдужий до фантастики. На мій погляд, саме життя фанта­стичне, і немає більшого дива, ніж те, що ми бачимо щодня перед очи­ма. 6. Дуже доброю ознакою було також те, якщо того дня випав пер­ший сніг. Це мало означати вчасну і погідну весну. 7. Але у нього воно виглядає логічно і природно. Особистість Гітлера все затьмарювала. 8. ЄБРР планує надати Україні кредит обсягом 25 млн. американських доларів для вдосконалення аеронавігаційної системи. Про це наприкінці серпня повідомив Володимир Ігнащенко. 9. Результатом стала книга, в якій зібрані всі можливі для автора ресурси ненависті до Гітлера і його режиму. Таке виношування в собі ненависті характерне: воно чи то по­легшує, чи то замінює каяття.


Завдання 2.

Перекладіть речення, застосувавши при перекладі трансформацію пасивізації.

1. Нездоланні фінансові проблеми звичайно виникають на шляху його коханих. 2. Більшість суспільствознавців відкидають суперечливі поло­ження Ардрі про вроджений характер агресивності гомо сапієнс. 3. Римо-католицька церква санкціонує їх страту. 4. Українські компанії здійснюють близько 90 відсотків вантажоперевезень автомобільним транспортом. 5. Чиї інтереси стоять за його останнім призначенням? 6. Не дивно, що півгодинна зустріч проходила за закритими дверми. 7. Результати слідства розчарували шанувальників детективного жанру. 8. Парла­ментські вибори в Україні вперше пройдуть за змішаною виборчою си­стемою. 9. Про те, яке значення мала Лемківщина в галицькому цер­ковному житті, свідчить і той факт, що митрополитом був лемко Сильвестр Сембратович. 10. Злиденність та нужда створюють передумови виникнення тоталітарних режимів. 11. Його обвинувачами рухає по­чуття образи. 12. Таку тактику застосовує більшість партій.


Завдання 3.

Перекладіть речення, звертаючи особливу увагу на переклад артиклів.

1. It also contends that Iraq proposed to Iran last week that the two countries relink the oil pipelines.

2. His reasoning is likely to be reinforced by the representatives , who visited Teheran two days ago.

3. Only a year ago , regulators had expected that 859 billions would do the job.

4. When she returned, she drew a chair near his.

5. Nobody knew the real state of affairs in the country.

6. Hellen had not a minute to meet her the next week.

7. I watched the man in the red sweater.

8. There is a great difference.

9. For the moment the adviser fell in thinking and then said…

10. The Richard who appeared in More’s account was a man highly – strung and capable of both great evil and great suffering.


Завдання 4.

Перекладіть речення, визначивши вид емфатичної конструкції.


1. It is here that thorough analysis is most desirable.

2. This is where I find the drawbacks of his variant of translation.

3. It's this assumption, which makes it possible to ground the urgency of this topic.

4. It is at this point that a behavioristic analysis of self-knowledge becomes most important and, unfortunately, is most likely to be misunderstood.

5. What distinguishes the human species, however, is the development of a culture, a social environment that contains the contingercies generating self-knowledge and self-control.

 1. It was Pablo who blew up the train at Arevalo.

 2. This is why they walked up the road together to the man's shack and gone in through its open door. 8. That is how I should do it. That is what we cannot have.

8. What's clear from government statistics is that crime has risen by nearly 10 percent across France since January.

9. All that remained was the speech.


Завдання 5.

Перекладіть речення, звертаючи увагу на способи пе­рекладу еліптичних підрядних речень:


 1. Objections to this plan, if any, should be reported to the committee at once.

 1. Very little, if anything, could be advanced in the defense of his policy.

 2. Our people have to submit to new taxation, however high.

4. If considered from this point of view, the problem takes on a new aspect.

But the decision, if logical, requires a measure of courage.

This construction, though useful, is not used on a wide scale.

Whatever the shape of the magnet, is has two poles.

The nucleus determines the radioactive properties, if any, of the atom.

Though a quarter of million miles away, the Moon is our nearest neighbour in space.

10. Whatever the shape and size of the body, – it is always possible to find one point at which a force equal and opposite the weight of the body can be applied so that the body will remain at rest


Література:

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Київ: Вища школа, 1986.

 1. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. – М.: Междунар.отношения, 1976.

 2. Швейпер А.Д. Социальная диференциация английского язика в США. – С.: Наука, 1983.

 3. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. Роздуми і спостереження. – Київ: Дніпро, 1972.

 4. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М., 2004.

 5. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

7. http://linguistics.narod.ru

8. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. Вінниця, 2003.

9. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. Вінниця, 2008.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації