Методичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики, філософії, курсу «Людина і світ» у 2011 2012 навчальному році Раїса Євтушенко

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4
історичного профілю рекомендується під­ручник "Всесвітня історія" авторів Ладиченко Т., Заблоцького Ю.І.


Філософія

Філософію можна визначити як вчення про загальні принципи буття, пізнання і стосунків людини і світу. Навчальний предмет «Філософія» включає і розгляд питання про те, що таке сама філософія, передбачає також вивчення її історії.

Вивчення філософії учнями загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) розпочинається з історії філософії у 10 класі. Для профільного навчання учнів 10-11 класів чинною є програма "Філософія" авторів Огнев'юка В.О., Утюж І.Г., яка розрахована на 70 годин (2 години на тиждень); вчитель самостійно визначається із кількістю годин до кожної теми.

Курс "Філософія" покликаний продовжити процес введення учнів у сферу формування, функціонування і розвитку духовності, продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання. Як теоретична основа світогляду, філософія відкриває учням перевірені багатові­ковою практикою духовні орієнтири для глибокого осмислення реальності. Цей курс дозволяє освоїти теоретичну і методологічну інтелектуальну спадщину та неоціненний, найбагатший категоріаль­ний апарат, необхідний для успішної теоретичної і практичної діяльності. Розглядаючи людину як рівновелику цінність, філософія покликана бути саморефлексією в усвідомленні людиною змісту і цілей свого життя, долі своєї нації та людської цивілізації.

Необхідною умовою формування світоглядної культури є активне усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, які виникають на основі сукупності знань, що їх набувають учні у школі. Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити тільки тоді, коли випускник школи здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця, ролі і значення в світі. Тож важливішою формою навчання учнів є самостійна робота, основою якої відповідно до завдань курсу "Філософії" має стати вивчення філософської літератури та інших джерел, в яких знайшли відображення актуальні проблеми філософії.

Таким чином, головними складовими навчального процесу є розв’язання завдань пізнавального характеру, а також виконання прак­тичних робіт, що мають бути спрямовані на розвиток в учнів самостійності мислення, формування вмінь застосовувати набуті знання в житті.

Підручник з курсу – "Філософія. 11 клас" (автор Кремень В.Г.)

Автор прагнув ознайомити учнів, які вивчають філософію, з її різними напрямами, течіями, школами, системами та основною філософською проблематикою в процесі її виникнення, становлення та розвитку.

Мета підручника – допомогти учням сформувати уявлення про предмет "історія філософії", про найважливіші філософські системи та видатних мислителів, які зробили значний внесок у вирішення "вічних" проблем людства.

Людина і світ

У старшій школі знання про взаємозв'язки людей і суспільства, про моральний зміст культури та релігій, моральні цінності, історію та основні засади світових релігій учні отримують під час вивчення навчального предмета "Людина і світ", який з 2011/2012 навчального року став обов’язковим для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає опанування філософських, світоглядних знань інтегрованого узагальнюючого характеру й має величезний виховний потенціал.

Для рівня стандарту, академічного рівня на вивчення предмета "Людина і світ" відводиться 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), а профільного рівня – 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинними є програми: "Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)" та "Людина і світ. 11 клас (профільний рівень)" авторів Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Марголіної Л.В.

Предмету притаманний інтегративний характер. Він спрямований на узагальнення знань, отриманих учнями з різних навчальних предметів (літератури, історії, права, географії, біології, астрономії тощо) та досвіду, набутого в процесі життєдіяльності дитини; освоєння базових знань з філософії, політології, соціології, культурології, розвиток теоретичних та практичних умінь і навичок, формування самосвідомості особистості.

Важливість шкільного суспільствознавчого предмета «Людина і світ» зумовлюється змістом стратегічних завдань, які покликані вирішувати загальноосвітні навчальні заклади, готуючи особистість до життя у суспільстві. Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Знання учнів про людину і світ як специфічну цілісність мають бути засвоєні на високому науковому рівні, тому в структурі курсу інтегровані знання цілісного циклу суспільних наук: соціології, політології, правознавства, етики, економічної теорії, соціальної психології, культурології, соціальної екології, філософії.

За результатами конкурсу для вищезазначених профілів в за­гально­освітніх навчальних закладах будуть використовуватися 2 під­ручники:

При написанні підручника автори намагалися викласти матеріал, що запланований у програмі, не лише з наукової точки зору, але й таким чином, щоб під час його вивчення учням необхідно було розмірковувати, замислюватися, шукати власні відповіді на питання. Це допоможе їм осягнути свою роль у житті суспільства.

З метою реалізації особистісно орієнтованого навчання, створення умов для роз­витку нахилів та здібностей школярів, наближення освіти до потреб дітей у навчаль­них закладах України вивчення базових і профільних предметів доповнюється курса­ми за вибором. Курси за вибором створюються за рахунок варіативного компонен­та змісту освіти.

При забезпеченні і розподілі годин варіативної складової необ­хідно врахувати накази Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 та накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 "Про викорис­тання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчаль­них закладах", від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми".

Відповідно до зазначених документів у реалізації варіативної складової навчальних планів потрібно використовувати програ­ми, навчальні та навчально-методичні посібники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи (факуль­тативів, групових та індивідуальних занять) також можливе ви­ко­ристання навчальних програм і навчально-методичних ви­дань, схвалених науково-методичною радою Київського облас­ного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Функцією курсів за вибором є формування у школярів правиль­ного вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої про­фесійної діяльності, усвідомлення учнями своїх переваг з позиції майбутньої діяльності.

За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки ознайом­люють учнів зі світом сучасних професій; розширюють знання учнів зі шкільних пред­метів; вчать оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

Курси за вибором у старшій школі забезпечують поглиблене та розширене вив­чення профільних предметів. Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофіль­них предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання, який обрав учень. Наводимо перелік курсів за вибором для учнів основної та старшої школи, програми яких затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. Програма курсу за вибо­ром для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарно­го напря­му.

Автори програми: О.Пометун, Л.Пилипчатина, І.Сущенко, В.Дюков; загальна редакція завіду­вача лабораторії суспільствознавчої освіти Інс­титуту педагогіки НАПН України, доктора пе­дагогічних наук, професора О.Пометун. 35 го­дин (1 година на тиждень протягом навчального року) чи 52 години (1,5 години на тиждень про­тягом навчального року). газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.5.

"ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ". Програма курсу за вибо­ром для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного на­пряму.

Автор програми – М.Відейко, кандидат іс­торичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. (17 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.19

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ. 10-11 клас.

Автор програми – І.Гирич, кандидат іс­торичних наук, завідувач відділу Інститу­ту української археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. (17 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №46, 2010, с.1.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ПОЧАТКУ НОВОЇ ДОБИ. Програма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарно­го напряму.

Автор програми – В.Власов, кандидат педа­гогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії скспільствознавчої освіти Інститу­ту педагогіки НАПН України. 70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах). газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.19.

ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ. Програма курсу за вибо­ром для учнів профіль­них класів суспільно-гуманітарного напряму. Новітня історія України. 10 клас.

Автор програми – Ю.Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробіт­ник лабораторії суспільствознавчої освіти Інсти­туту педагогіки НАПН України. (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.33.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. В ОСОБАХ. Програма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.

Автор програми – Т.Чубукова, кандидат пе­дагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. (70 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.47.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГ­РАФА XX ст. Навчальна програма курсу за ви­бором для профільної школи. 11 клас.

Автор програми – А.Приходько, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробіт­ник лабораторії суспільствознавчої освіти Інсти­туту педагогіки НАПН України. (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №25-27, 2010, с.57.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ. Програма курсу за вибором для учнів 11 класу.

Автори програми: Ю.Василюк, учитель-методист Івано-Фран­ківського обласного лщею-інтер-нату для обдарованих дітей із сільської місцевості, М .Семкіяш, учитель-методист, Надвірнянської за­гальноосвітньої школи І-III ступенів № 4 Надвір­нянської районної ради (Івано-Франківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дис­циплін лабораторії суспільно-філологічних дис­циплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (17 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №46, 2010, с.5.

УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ У ХХ СТОЛІТТІ.

Програма курсу за вибором для учнів 11 класу.

Автор програми: Т.І.Мацейків, старший науковий співробітник Інституту педагогікиНАПН України. (35 годин). Збірник навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІ. Київ. – 2010. – С.70-79.

СПЕЦІАЛЬНІ (ДОПОМІЖНІ) ІСТОРИЧ­НІ ДИСЦИПЛІНИ. Програма курсу за вибо­ром для учнів 10-11 класів.

Автори програми: Ю.Василюк, учитель-мето­дист Івано-Фран­ківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місце­вості, В.Островський, завідувач відділу суспіль­них дисциплін лабораторії суспільно-філологіч­них дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах). газета "Історія України" (Шкільний світ) №31, 2010, с.7.

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX ст. Програма допрофільного курсу для учнів 9 класу.

Автори програми: НЛівун, учитель-методист Пнівської загальноосвітньої школи І-III ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Космірак, старший учитель Пнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-фі­лологічних дисциплін Івано-Фран­ківського об­ласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №2, 2011, с.8.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЕДИНИ XVI-XIX ст. Програма допрофільного курсу для учнів 8-9 класів.

Автор програми – С.Загребельна, учитель-методист загально­освітньої школи І-ІІІ ступе­нів № 4 Калуської міської ради (Івано-Фран­ківська обл.). (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №30, 2010, с.13.

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVI-XVIII ст. Програма допрофільного курсу для учнів 8 класу.

Автори програми: Н.Лівун, учитель-методист Пнівської загально­освітньої школи І-III ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-фі­лологічних дисциплін Івано-Фран­ківського об­ласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №46, 2010, с.11.

МІФОЛОГІЯ. Програма допрофільного курсу для учнів 6-7 класу.

Автор програми – І.Нікітіна, вчитель-методист спеціалізованої школи № 10 м. Сум. (35 годин.) газета "Історія України" (Шкільний світ) №30, 2010, с.3.

Однією із найбільш традиційних позакласних та позашкільних форм організації історичної освіти є предметні олімпіади, участь у роботі територіальних відділень Малої академії наук України, участь у творчих конкурсах. Серед позитивних моментів Всеукраїнської олімпіади з історії 2010-2011 н.р. назвемо підвищення рівня пред­метних компетентностей учнів: хронологічної, логічної, мов­леннєвої, аксіологічної. Водночас зауважимо, що учням бракує системних знань з історичної картографії (просторова компетенція) та джере­лознавства (інформаційна компетенція). Очевидно, це пояснюється недостатньою кількістю додаткового хрестоматійного матеріалу, який опрацьовують учні. Крім того, учні краще володіють матеріалом з істо­рії України. Тому, при підготовці учнів до олімпіад вчителям необхідно звернути увагу на всесвітню історію. За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії найкращі результати показали команди міст Білої Церкви, Ірпеня, Кагарлицького, Миронівського, Бородянського районів. Переможцями та призерами IV етапу XVІ Всеукраїнської олімпіади з історії стали Кириленко Максим, учень Державного ліцею м.Білої Церкви, вчитель Бурлака О.В.; Дещенко Богдан, учень Ново­олександрівського навчально-виховного комплексу "Загально­освітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок" Згурівського району, вчитель Дробот Н.Г; Панфілов Ілля, учень гімназії м.Білої Церкви, вчитель Коваленко Р.А. Переможцями обласного та призерами Все­ук­раїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України стали: Вареник Тамара, учениця гімназії м.Білої Церк­ви, (секція "Історія України"), науковий керівник Потильчак С.Й.; Шевченко Михайло, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Білої Церкви, (секція "Соціологія"), науковий керівник Шевченко С.М. Лідерами у підготовці учнів до творчих конкурсів, зокрема, присвячених Шевченківським дням та 20-річчю незалежності України стали вчителі Тетіївського, Миронівського, Києво-Святошинського районів. Відповідно, їхні вихованці стали переможцями обласного і Всеукраїнського етапів конкурсів.

Основним, в плані методичної допомоги, є сайт МОН України www. mon.gov.ua та освітній портал КОІПОПК www.kristti.com.ua, де розміщується інформація про програмні вимоги у викладанні нав­чальних предметів, інструктивні листи, методичні рекомендації тощо.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації