Методичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики, філософії, курсу «Людина і світ» у 2011 2012 навчальному році Раїса Євтушенко

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4
Правознавство

Одним з найважливіших чинників розвитку особистості, станов­лення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості громадянина є правова освіта. Вона спрямована на отримання знань, формування навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функ­ціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань. Зважаючи на те, що формування правосвідомості учнівської молоді передбачає поєднання знань з внутрішньою позицією особи, умінням діяти відповідно до вимог права, закону, особливу увагу варто приділяти як засвоєнню системи знань учнями, так і розумінню ними обов’язковості правових норм для всіх членів суспільства.

У 2011/2012 навчальному році учні 9-х класів навчатимуться за програмою "Правознавство. Практичний курс" авторів Пометун О.І., Ремех Т.О., особливістю якої є створення вчителем на уроці умов не тільки для засвоєння знань чи формування навчальних умінь і навичок учнів, а й для розвитку їхнього позитивного ставлення до права, правомірної поведінки, для практичного апробування ефективних поведінкових моделей та досвіду такої поведінки. Тому, на відміну від інших навчальних курсів, "Правознавство. Практичний курс" перед­бачає, що учні набувають ряд основних умінь, зокрема: викорис­товувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповно­літніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’я­зувати проблеми.

"Правознавство" як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, формування в учнів навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях та використовувати набуті знання у практичному житті.

Для 10 класів рівня стандарту / академічного на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й.

Для класів правового профілю чинною є програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. "Правознавство. 10-11 класи (профіль­ний рівень)". Програма розрахована на 105 годин протягом навчаль­ного року (3 години на тиждень). Метою курсу "Правознавство" у профільних класах є формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і грома­дянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

Особливої уваги вчителя потребують способи організації навчаль­ної діяльності учнів на уроках правознавства. Поряд з лекційними та фронтальними формами роботи на уроках правознавства як в основній так і старшій школі слід широко використовувати інтерактивні педагогічні технології, за яких вчителеві відводиться роль організатора процесу навчання через ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, групову роботу тощо. Слід урізноманітнити й типи уроків, включивши до вже відомого арсеналу уроків такі як уроки – юридичні практикуми, уроки з використанням мультимедійного комплексу, уроки роботи з нормативними джерелами тощо. Це сприятиме максимальному досягненню запланованих навчальних результатів, розвиткові (формуванню) загальних і спеціальних компетентностей учнів.

Актуальними, практично значимими, орієнтованими на форму­вання компетентностей учнів профільних класів старшої школи є кур­си за вибором правознавчого та громадянознавчого спрямування, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (див. таблицю).

Важливу роль у правовій освіті та вихованні учнів відіграють Всеукраїнська олімпіада та конкурс-захист науково-дослідниць­ких робіт учнів-членів Малої академії наук України з право­знавства. Цього року ІV етап Всеукраїнської олімпіади проходив у м. Рівне. Команда учнів Київської області була представлена учнями навчальних закладів, які традиційно посідають призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства. За підсумками виконання завдань обласного етапу найкращі результати показали команди Ставищенського, Кагарлицького районів, міст Броварів, Славутича, Білої Церкви, Василькова, Обухова.

На ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства команду Київщини представляли вихованці таких вчителів:

Призерами IV етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства ста­ли Міщенко Вікторія (ІІ місце), учениця 11 класу Ставищенського навчально-виховного комплексу № 2 та Грищук Ольга (ІІІ місце), уче­ниця 9 класу Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9.

Під час проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з правознавства найви­щий рівень підготовки показали учні Ставищенського (Ставищенський навчально-виховний комплекс № 2), Бориспільського (Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), міст Білої Церкви (Білоцерківський колегіум), Броварів (СЗОШ І-ІІІ ст. №7, ЗОШ І-ІІІ ст. №9). Переможцем (нагороджена дипломом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з правознавства стала Міщенко Вікторія, учениця 11 класу Ставищенського навчально-виховного комплексу № 2.

Для ефективного вивчення правознавства та інших правознавчих курсів важливою є підготовка вчителя, досконале знання ним змісту предмета, володіння новими інноваційними педагогічними техно­логіями, потреба і зацікавленість у самоосвіті. Бажано щоб ці курси у загальноосвітніх навчальних закладах викладалися одним і тим самим учителем, а курси за вибором – відповідно підготовленими через самоосвіту або систему післядипломної освіти вчителями чи фахів­цями з юридичною освітою. До проведення уроків з правознавства, активізації правовиховної роботи варто залучати представників обласних (районних) управлінь юстиції, що сприятиме поповненню знань учнів із правових дисциплін, підвищенню їх зацікавленості в самоосвіті.

Назва програми, автор

Форма реалізації

Класи

Обсяг

навч. год

Де опублікована навчальна програмаЖиви за правилами. Автор-укладач: Ремех Тетяна


курс за вибором

7

35

  1. Шкільний світ, Історія України, №28, липень 2010 р.

  2. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів сус­пільно-гуманітарного на­п­ряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.9 -14

2.

Правовідносини та судо­чинство Запорозької Січі: Поліщук А.С., Цирульник Л.М.


курс за вибором

9

17

Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 кла­сів основної школи та 10-11 класів сус­пільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.15–17

3.

Уроки для стійкого розвитку. Автори: Пометун О.І., Сущенко І.М.

курс за вибором

8

35

Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гума­ні­тарного напряму стар­шої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.81 –84

4.

Вчимося бути громадянами. Автори: Вербицька Поліна, Войтенко Олександр, Мисан Віктор.

курс за вибором

7 (8)

35

1. Методичні реко­мен­­дації щодо організації та змісту навчально-вихов­ного процесу в закладах освіти Київщини в 2006-2007 н.р. / За заг. ред. Н.І.Клокар, С.І.Мірош­ник – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – Ч.ІІ.
2. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані-тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.46-49

5.

Основи культури тендерної рівності: ми різні – ми рівні.. Укладачі: Бакка Т.В., Євтушенко Р.І., Мелещенко Т.В., Семиколєнов В.М., Семиколєнова.О.І.

курс за вибором

9(10 -11)

35

Шкільний світ, Історія України, № 40, жовтень 2010

6.

Ми – громадяни України. Авторський колектив: Вербицька Поліна, Пометун Олена, Костюк Ірина


курс за вибором

9 (10)

35

1. Методичні рекомен­дації щодо організації та змісту навчально-вихов­ного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 н. р. / За заг. ред. Н.І.Клокар – Біла Церква: КОІПОПК, 2002. – Ч.ІІ – 323 с.;

2. Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гу­манітарного напряму стар­шої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.40-45

7.

Основи демократії. Авторський колектив: Бакка Т.В., Ладиченко Т.В., Марголіна Л.В.


курс за вибором

11

35

1. Шкільний світ, Історія України, № 4, січень 2011

2. Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гу­манітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.56 – 64

8.

Конституційне право України. Автори: Галенко М.В., Куцакові О.І.


курсу за вибором

10

(11)

35

1. Шкільний світ, Історія України, №40, жовтень 2010.

2. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.26-30

9.

Досліджуючи гуманітарне право : Бакка Т., Євтушенко Р., Ремех Т..


курсу за вибором

10-11

17 (35)

1. Журнал "Історія в школах України", 2006 р, №6;

2. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 кла­сів основної школи та 10-11 класів суспіль­но-гуманітарного напря­му старшої школи. Час­тина ІІІ. Київ. – 2010. – С.36-39

10.

Основи відновного право­суддя: за заг.ред О.М.Левчишиної.


курс за вибором

10- 11

35

Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані­тарного напряму стар­шої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.22-25

11.

Світ юридичної професії. Автори: Способ В.Г., Левицький В.В.


курс за вибором

10

17

Збірник навчальних про­грам для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гумані­тарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.19 - 21

12.

Історія держави і права України.


курс за вибором

10

(11)

35

Шкільний світ, Історія України, №28, липень 2010

13.

Права людини. Автори: Ремех Тетяна, Пометун Олена.

курс за вибором

10

(11)

35

Шкільний світ, Історія України, №28, липень 2010

14.

Права людини в Україні. Автор: Ремех Т.О.


курс за вибором

10 (11)

35

1. Шкільний світ, Історія України, №28, липень 2010;

2. Збірник навчальних програм для учнів 1-9 класів основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина ІІІ. Київ. – 2010. – С.31-35

15.

Практичне право. Авторський колектив: Пометун Олена, Ремех Тетяна, Гейко Ірина

курс за вибором

8

35

Готується до друку нова редакція програмиПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації