Методичні рекомендації щодо вивчення історія, правознавства, етики, філософії, курсу «Людина і світ» у 2011 2012 навчальному році Раїса Євтушенко

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4
Курси морально-духовного спрямування

Україна є багатонаціональною державою, в якій органічно переплетені культури багатьох народів, їх традиції, звичаї, вірування, обряди. Органічне поєднання національного і загальнолюдського – це необхідна передумова розвитку і збагачення кожної культури. Життєві реалії зумовлюють формування концепції полікультуралізму, котра акцентує увагу на загальнолюдських цінностях, на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя та стверджують необхідність підготовки учнів до взаємодії із соціальним середовищем, формування в них соціальних та комунікативних навичок, почуття власної гідності, відповідальності, здатності визначати власну активну життєву позицію тощо.

Сприяти реалізації цих завдань покликані предмети морально-духовного та суспільствознавчого спрямування. Головними завданнями таких навчальних курсів є:

• ознайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями та формування особистості учня на основі науково-філософської та християнської (мусульманської, іудейської тощо) духовної, моральної і культурної традицій;

• виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити і творити в сучасному демократичному суспільстві;

• творення належних умов для глибшого самопізнання, розкриття та реалізації своїх творчих здібностей і таланту в позитивному річищі.

У 2011/2012 навчальному році у 5-6 класах загальноосвітніх на­вчальних закладів України продовжується вивчення навчального предмета "Етика", що спрямований на формування моральних ці­нностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури пове­дінки учня.

Діючою є програма "Етика, 5-6 кл." ( видавництво "Перун" 2005 ро­ку).

Оскільки курс "Етика" має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісному підходові слід надавати пріоритетного значення. Учителям, які викладають цей курс, варто вбачати свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати розуміння добра і зла, моралі та справедливості, навчитися діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні правила та цінності. Слід прищепити учням розуміння того, що основним в етиці вважається не вміння гарно говорити про добро та зло, а намагання чинити добро, стверджувати його своїми вчинками, своїм життям, тобто бути добродієм.

Етика як шкільний предмет передбачає певні особливості орга­нізації навчально-виховного процесу. На уроках етики вчитель використовує інтерактивні технології навчання. Актуальними є також бесіда, тестування, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення.

Вивчення основ етики здійснюється за рекомендованими Мініс­терством освіти і науки, молоді та спорту України підручниками:

"Етика. 5 клас" (автори О. Данилевська, О. Пометун) та "Етика. 5 клас" (автори В.І. Фесенко, О.В. Фесенко, Т.С. Бакіна) ;

"Етика. 6 клас" (авторів О. Данилевської, О. Пометун) та "Етика. 6 клас" (авторів А. Мовчун, Л. Хоружої).

Частиною навчально-методичного комплекту з етики для учнів 5- 6 класів є "Робочий зошит з етики для учнів 5 класу", "Робочий зошит з етики для учнів 6 класу" (автор О. Данилевська), видавництво "Літера ЛТД".

Як і минулі роки продовжується вивчення курсів духовно-морального спрямування за програмами, рекомендованими Мініс­терством.

Курси духовно-морального спрямування є дисциплінами перш за все світоглядного, культурного та освітньо-виховного спрямування, які вибудовуються як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. Вони не є вченням віри, не можуть включати релігійні обряди, і не повинні ставити за мету залучення до певної конфесії. Вивчення цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей; здатності до спів­життя в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Викладання предметів духовно-морального спрямування в загально­освітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому слід інформувати батьківську громадськість про особливості вивчення цих предметів, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи.

Вивчення основ християнської етики у 2011/2012 навчальному році відбуватиметься за рекомендованими Міністерством навчаль­ними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів: "Основи християнської етики" для учнів 1-11 класів (авторський колектив під керівництвом Жуковського В.М.); "Біблійна історія та християнська етика" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом архієпископа Полтавського і Миргородського Пилипа); "Християнська етика в українській куль­турі", "Етика: духовні засади" для учнів 5-11 класів.

Комплект з християнської етики для учнів 5 класів включає підручник, хрестоматію для читання та робочий зошит (видавництво "Літера ЛТД", 2008 рік).

У підручнику з основ християнської етики для учнів 5 класу (автори Жуковський В.М., Ніколін М.М., Саннікова Т.В., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я.) міститься методично організований матеріал, подано ключові вірші, словничок нових слів, біблійні історії, оповідання та вірші повчального характеру, завдання для перевірки отриманих знань та їх застосування на практиці для формування відповідної поведінки.

Хрестоматія з основ християнської етики для 5 класу (Жуков­ський В.М., Мазур І.Є.) включає матеріал для читання, укладений відповідно до тематики підручника. Зошит для учня (Жуковський В.М., Кучма Л.Є., Гаврилюк О.Я.) призначений для закріплення навчального матеріалу, вивченого на уроці.

У 6 класі предмет "Основи християнської етики" викладається за підручником "Основи християнської етики. 6 клас" (автори Жуков­ський В.М., Ніколін М.М., Филипчук С.В.).

Також Міністерство рекомендує для використання в загально­освітніх навчальних закладах підручники Галини Сохань "Основи християнської етики. 5 клас" та "Основи християнської етики. 6 клас" львівського видавництва "Світ", котрі вийшли друком у 2008 ро­ці, а також робочі зошити з основ християнської етики автора Галини Добош для 5-6 класів видавництва "Світ" (2010 рік).

З метою формування у дітей та учнівської молоді високо­моральних цінностей та орієнтирів, патріотичної і громадянської свідомості, пошанування національних традицій та культур народів України, Європи та світу у 2011/2012 навчальному році продов­жується реалізація програми курсу за вибором "Розмаїття релігій і культур світу" (автор Є.В. Більченко) для учнів 1-11 класів. Цей інтегрований спеціальний навчальний курс знайомить учнів з ду­ховним простором світової цивілізації у всій багатоманітності релі­гійно-культурних традицій. Він має на меті сприяти виробленню толе­рантності світогляду і здатності до активної участі в діалозі культур в інформаційному суспільстві. Курс побудований на міждисциплінарних засадах релігієзнавства, культурології, етики, естетики тощо.

Особливості викладання курсів духовно-морального спрямування висувають відповідні вимоги до професійної підготовки. Як було зазначено вище, викладати навчальний предмет "Етика" та факуль­тативні курси духовно-морального спрямування можуть особи, які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження відпо­відної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної педагог­гічної освіти. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педа­гогічних кадрів у Національному університеті "Острозька академія", Львівському католицькому університеті, при обласних інститутах після­дипломної педагогічної освіти. Для належного підвищення ква­ліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спря­мування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, методичні кабінети тощо.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загально­освітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки №240 від 23.06.2000) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, зробленими на основі навчальних програм. На основі календарних планів учителі роз­робляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань "круглих столів" тощо.

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються вчителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок учитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

Підручники, посібники, робочі зошити, атласи та контурні карти, зошити для контролю і корекції навчальних досягнень тощо, що використовуються на уроках, повинні мати гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі вищезазначені програми з предметів суспільно-гуманітарного циклу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Програми курсів за вибором для учнів основної та старшої школи, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надруковані у Збірнику навчальних програм для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи. Частина І-ІІІ. Київ. – 2010.

Інтернет-ресурси


www.president.gov.ua

Офіційне інтернет-представництво Прези­дента України

www.rada.gov.ua

Верховна Рада України

www.kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua

Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua

Верховний Суд України

www.arbitr.gov.ua

Вищий Господарський Суд України

www.ombudsman.kiev.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

www.rainbow.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони Украї­ни

www.minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України

www.mvs.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України

www.mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України

www.vru.gov.ua

Вища рада юстиції України

www.gp.gov.ua

Генеральна прокуратура України

www.cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія України

www.nbuv.gov.ua

Національна парламентська бібліотека України ім. В.І. Вернадського

www.golos.com.ua

Газета Верховної Ради України "Голос України"

www.ukurier.gov.ua

Газета центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур’єр"

www.pravo.biz.ua

Електронна бібліотека з правознавства

www.pravo.org.ua

Центр політико-правових реформ

www.uapravo.org

Правовий Інтернет – журнал "UApravo"

www.nau.kiev.ua

Нормативні акти України – законо­давство для практиків

www.legality.kiev.ua

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого

www.kphg.org

Харківська правозахисна група

www.pension.kiev.ua

Пенсійна реформа в Україні

www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини

www.history.org.ua

Інститут історії Національної Академії наук України

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.memory.gov.ua

Український інститут національної пам’яті

www.livius.org

Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)

www.ancient-china.net

Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт)

www.7wonders.synnegoria.com

Сім чудес світу

www.historic.ru

"Познаємо людину через її історію" (енциклопедії, довідники, історичні мапи)

www.vivl.ru

Всесвітня історія в особах

ancienthistory.spb.ru

Електронний підручник з історії стародавнього світу (Російська Федерація)

www.ostu.ru/personal/nikolaev

Історичні мапи

www.history.rin.ru

Історична інформація, мапи, цікаві факти

www.pero-maat.ru

Історія Давнього Єгипту

www.ellada.spb.ru

Історія Давньої Греції

www.ancientrome.ru

Історія Давнього Риму

www.mythology.sgu.ru/mythology/ant

Антична міфологія

www.worldhist.ru/index.htm

Єдиний науково-освітній простір вчителів Російської Федерації

www.his.1september.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)

www.tgorod.ru

Матеріали з історії середньовічного міста

www.bukvaa.narod.ru

Проект "Бібліотека хрестоносця"

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія "Британіка"

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія "Вікіпедія"

history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

www.http://www.thehistorynet.com

Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт)

www.nsta.org

NSTA (Британське наукове співтовариство вчителів)

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

Музейний простір України

www.louvre.historic.ru

Російськомовний переклад офіційного сайту музею Лувр (Франція, Париж)

www.hermitagemuseum.org

Офіційний сайт музею "Державний Ермітаж" (Російська Федерація)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації