Олег Казак Донецький національний університет

Скачати
Документи
Олег Казак

Донецький національний університет

(Педагогіка і освіта)


РОЗРОБКА ОБОЛОНКИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ

Ключові слова: тест, система тестування, алгоритм, реалізація.


ВСТУПНА ЧАСТИНА
На сучасному етапі при оцінці знань досить широко використовують таку форму контролю, як тестування. Тест, не зважаючи на ряд його недоліків, є єдиним відомим в теперішній час інструментом виміру результатів педагогічного процесу [1].

За конкретними обставинами, що склалися в країні, а саме, у зв’язку з вступом багатьох провідних вузів країни до Болонської системи вищої освіти, проведення контролю, без застосування тестування, взагалі неможливе.

Для створення тестів необхідна математична обробка результатів тестування та визначення якості створених тестів. Робота із створення тестів повинна розпочинатися з компонування проекту тесту, який в подальшому буде вихідним тестовим матеріалом. Вихідний матеріал, завдяки методам математичної статистики, має перетворитися в тест хорошої якості. Методами математичної статистики, що застосовуються при цьому, є розрахунок та аналіз коефіцієнтів якості та валідності тесту [2].

Враховуючи, що створення тесту потребує величезних матеріальних та інтелектуальних затрат, необхідно звести їх до оптимального мінімуму, а це безумовно передбачає програмну оцінку якості тесту і результатів тестування.

На теперішній час існує велика кількість програмних продуктів для проведення тестування. Переважна більшість з них проводить лише оцінку знань за невідомими користувачам критеріями і не проводить жодних оцінок якості самого тесту. Також відсутні можливості: доповнювати та корегувати бази тестових завдань, випадкового вибору тестових завдань для формування тесту, змінення часу проходження тесту, включення в тестові завдання графічних елементів та введення формул, вільне переміщення по завданнях одного тесту, відсутність захисту тестових завдань. Більшість існуючих систем працюють виключно з закритою формою тестових завдань. Все це пов’язане з певними труднощами програмної реалізації та відсутністю відпрацьованого алгоритму роботи такої системи [3].

Відзначаючи теоретичну значимість і практичну важливість розглянутого питання, і з огляду на недостатнє його пророблення, можна зробити висновок, що існує необхідність в удосконаленні систем розробки і створення тестів.

У даній роботі сформульовані загальні вимоги до тестових систем, створений алгоритм побудування системи, що дозволяє працювати з усіма відомими видами тестових завдань а також мати підтримку усіх елементів тестових завдань: графічних елементів усіх форматів, введення формул та інше. Згідно цьому алгоритму створена оболонка комплексної системи тестування, що дозволяє створювати та корегувати базу тестів (кожне завдання цього тесту може бути закритого і відкритого типу), проводити оцінку якості тесту та формувати поради що до придатності кожного з тестових завдань. При проходженні тесту програма дозволяє вільне переміщення по питаннях, а також дає можливість змінювати час проходження тесту. По закінченні тестування формується протокол його проходження учнем.ОСНОВНА ЧАСТИНА

Навчальний процес, як складна система, містить у собі чотири складні частини: навчальний план, структуру і зміст курсу, навчальне середовище (педагог, засоби і технології навчання) і контроль освітнього процесу. Перші дві частини утворюють педагогічну модель знань предметної області.

Контроль навчання здійснюється шляхом оцінки відповідності між педагогічною моделлю знань і особистісною моделлю знань того, кого навчають, з допомогою проміжних і підсумкових вимірів рівнів знань, умінь і навичок особистісної моделі знань.

Педагогічна модель знань є, як правило, лінійною структурою, яку можна представити у виді сукупності послідовно взаємозв’язаних модулів знань.

Кожен модуль припускає вхідну інформацію з інших модулів і генерує власні нові поняття і властивості. Модуль може бути представлений у вигляді бази даних, бази знань, інформаційної моделі.

Головна мета тестування – виявлення взаємної невідповідності цих моделей і оцінка рівня їхньої невідповідності.

Складною задачею експерта з контролю є задача розробки тестових завдань, що дозволять максимально об'єктивно оцінити рівень чи відповідності, чи невідповідності педагогічної моделей знань і особистісної моделі знань [1,2].

Створення тесту поділяється на наступні етапи:

1. Визначення мети та завдань, для досягнення яких створюється тест.

2. Структурування навчального матеріалу (складання логіко-структурної схеми чи реєстру елементів знань, з яких складається навчальний матеріал).

3. Складання плану тесту.

4. Вибір оптимальної форми тестових завдань.

5. Складання тестових завдань та самого вихідного тесту, дотримуючись вимог до тесту і пунктів 1-4 алгоритму.

6. Проведення тестування вибірки студентів (більш ніж 100 осіб).

7. Статистична обробка результатів тестування та визначення якості тестових завдань.

8. Відбір валідних тестових завдань у фонд валідних тестових завдань (ФВТЗ).

9. Складання кінцевих тестів у відповідності з пунктом 3 алгоритму та з вимогами до тестів.

10. Оцінка якості кінцевих тестів [2].

За вищевказаним алгоритмом в даній роботі був розроблений алгоритм створення комп’ютерної системи тестування:

1. формалізація експертної цільової моделі знань;

2. спадаюче проектування тестового простору;

3. формування і наповнення тестових завдань;

4. формування повного комп'ютерного тесту;

5. тестовий експеримент;

6. вибір ефективного тесту;

7. аналіз, корегування і доведення тесту до експлуатаційного.

Кількість тестових завдань (тестовий простір), відповідно до принципу вичерпного тестування, взагалі кажучи, може бути нескінченною. Однак, очевидно, що існує кінцева підмножина тестових завдань, використання яких дозволяє з великою ймовірностною точністю оцінити відповідність особистісної моделі знань експертним моделям знань (повний тест). Найважливішим елементом у підготовці тестів виступає клас еквівалентності тестових завдань [2].

У більшості випадків тестові оболонки (ТО) побудовані на принципах однозначного розпізнавання відповідей учня: вибір, шаблонова відповідь, конструювання відповіді.

Іншою важливою властивістю ТО повинна бути можливість передачі результатів і протоколу тестування якому-небудь статистичному пакету для подальшої обробки [3].

Система повинна робити статистичну обробку результатів тестування на основі латентного методу оцінки якості тесту, тобто розраховувати всі кореляційні коефіцієнти та на основі встановлених критеріїв надійності і валідності виводити рекомендації що до придатності тестових завдань до використання [4].

На основі вище переліченого в роботі були розроблені наступні вимоги до комп’ютерної системи тестування, яку доцільно використовувати як інструментальний засіб: 

При програмній реалізації необхідно враховувати, що комп’ютерна система тестування повинна мати дві частини. Перша - тестуюча частина системи проводить безпосередній контроль знань та умінь. Друга частина адресована розробнику тестових завдань, вона призначена для автоматизації математичних підрахунків коефіцієнтів надійності та валідності тесту.

Кожна з зазначених частин повинна мати свої властивості. Так, тестуюча частина повинна мати “дружній” інтерфейс, зрозумілі пояснення до тестів та до користування програмою в загалі. Кожен з учнів повинен розуміти інтерфейс цієї системи, навіть якщо він має невеличкий досвід роботи з комп’ютером. Система повинна обчислювати та оцінювати результати тестування з урахуванням складності завдань, по закінченні тестування формувати протокол відповіді. В системі повинна бути врахована можливість змінення часу проходження тесту, кількості тестових завдань в тесті, у кожному випадку повинно бути можливість змінювання і вільного переміщення по тестових завданнях.

Частина, яка адресована розробникам тестів, повинна дозволяти вводити до системи тестові завдання та відповіді на них. Всі завдання можуть мати графічні елементи та формули. Ця частина повинна також розраховувати всі коефіцієнти якості та валідності тесту, робити математичне опрацювання цих коефіцієнтів та на основі встановлених критеріїв визначати надійність та валідність тесту, робити поради щодо використання кожного завдання в загальному тесті. Всі тести повинні зберігатися під паролем і бути недосяжними для учнів.

Для створення тестової оболонки була використана мова програмування Borland Delphi 5.0 (Borland Delphi 7.0 - остання версія на момент написання роботи, споряджена вбудованим декомпілятором, що ставить під сумнів увесь захист бази з тестовими завданнями) [5].

На даному етапі розроблена оболонка комплексної системи, реалізоване введення та корегування бази закритих тестів, які містять графічні елементи, можливість обмеження часу проходження тесту, вільне пересування між завданнями тесту, можливість змінення відповіді до закінчення тестування. По проходженні тесту формується протокол проходження тесту з можливістю занесення до бази відповідей. Також реалізована можливість проведення тестування з внесенням результатів до бази оцінки якості тестових завдань. При кожному новому проходженні тесту можливо задати час тестування, максимальну оцінку, кількість завдань, які обираються випадково з бази тестових завдань. Також реалізована можливість друку, як результатів тестування так і завдань для проведення тесту з бази тестових завдань.

Програма складається з загальної частини до якої підключені дві основні частини оболонки(мал. 1). Для безпосереднього тестування потрібно обрати «Войти в тест», при введенні тесту до бази обрати «Файл»-«Создать», здійснюється перехід до частини введення тестових завдань до бази тестів, де обирається назва майбутнього тесту, код доступу для корегування завдань та друку, та загальної кількості завдань(мал. 2). Для кожного тестового завдання необхідно ввести формулювання питання, можливі відповіді, номер правильної відповіді та графічні елементи завдання(мал. 3).

Для проведення тестування необхідно обрати назву тесту з бази тестів, час тестування, найбільший бал оцінки за проходження тесту, кількість завдань в тесті (які обираються з бази випадковим чином), особисті данні про особу яка проходить тестування. Також треба зазначити, чи потрібно враховувати результати тестування при оцінці якості тесту(мал. 4). Для кожного завдання виводиться формулювання завдання, графічні елементи питання, та можливі відповіді на питання. Також вказано час який залишився на проходження тесту. Пересування по питаннях вільне та можливе змінення вказаної відповіді до закінчення тестування. При закінченні часу на проходження тесту автоматично підраховується кількість вірних відповідей на запитання(мал. 5). Можливе проведення розрахунку всіх необхідних коефіцієнтів для оцінки якості тесту та формування рекомендацій що до якості кожного з тестових завдань у пункті меню «Качество теста»-«Расчет коефициентов» та «Качество теста»-«Оценка теста». Усі елементи програми мають автоматичну підказку роботи з ними, також програма має розгорнуту довідку.

Мал. 1Мал. 2Мал. 3Мал. 4Мал. 5

ВИСНОВКИ

  1. На основі аналізу літератури проведено порівняння різних форм педагогічного контролю. Визначене місце тестування серед них.

  2. Проаналізовані відомі методики оцінки якості тесту та на їх основі розроблений алгоритм автоматичної оцінки якості тесту з використанням комп’ютерної системи тестування.

  3. Розроблене програмне забезпечення (комп’ютерна система тестування), що дозволяє проводити тестування з використанням закритої форми тестових завдань, а також оцінювати якість тесту.

  4. Програмний продукт використовується для перевірки знань.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Аванесов B.C. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе / В.С. Аванесов. – М.: МИСиС, 1989. – 168 с.

2. Олійник М.М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання / М.М. Олійник, Ю.А. Романенко. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 84 с.

3. Пак Н.И., Филиппов В.В. О технологии создания компьютерных тестов. // Информатика и образование. – 1997. №5., С. 19 – 24.

4. Ермакова М.Г., Андреева Л.Е. Вопросы разработки тестирующих программ. //Информатика и образование. – 1997. №3., С. 87 – 89.

5. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс. – М.: Нолидж, 1999. - 447с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації