Позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді

Скачати
Документи
1   2   3
<81>

І рівень (по 2 бали)
 1. Тіло рухається за законом . Який шлях тіло пройде за 5 с руху?
 1. На скільки відсотків зміниться тиск газу, якщо об‘єм його збільшити в 3 рази, а температуру зменшити на 80%?
 1. Визначити оптичну силу лупи, що дає двохкратне збільшення. Лупа максимально наближена до ока. Відстань найкращого зору людини 25 см.
ІІ рівень (по 4 бали)
 1. До джерела живлення з ЕРС 3 В і внутрішнім опором 1 Ом необхідно приєднати такий опір, щоб споживана ним потужність була максимальна. У вашому розпорядженні є декілька опорів по 1 Ом та 3 Ом. Яку схему підключення ви можете запропонувати?
 1. Вверх по площині, що нахилена під кутом 300 до горизонту, починає рухатись тіло з початковою швидкістю 10 м/с. Коефіцієнт тертя 0,2. Якої максимальної висоти досягне тіло?
 1. Робоче тіло теплової машини, що працює за циклом Карно 70% теплоти, що отримано від нагрівника віддає холодильнику. Температура нагрівника 430оС. Визначити температуру холодильника.ІІІ рівень (по 7 балів)
 1. При електролізі протягом години пройшов струм силою 2А. Яка температура водню, що виділився, якщо при тиску 0,1 атм його об‘єм дорівнює 1,5 л? ККД установки 70%, електрохімічний еквівалент водню 10-8 кг/Кл.
 1. Визначити прискорення вільного падіння на полюсі планети, якщо на її екваторі вага тіла на 20% менше, ніж на полюсі. Тривалість доби на планеті 12 годин, її радіус 10000 км.
 1. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора, ємність якого 200 мкФ і котушки індуктивності 0,2 Гн. Конденсатор зарядили до напруги 32В. Якими будуть струм в колі, напруга на конденсаторі в момент часу, коли енергія електричного поля конденсатора буде рівна енергії магнітного поля котушки ?. Запишіть закон, за яким змінюється заряд на конденсаторі.РОЗВ’ЯЗКИ
 1. Швидкість тіла змінюється за законом . Отже, тіло зупиниться через 2с. В цей момент часу координата рівна м. Враховуючи, що початкова координата 2 м, то шлях до зупинки 4 м. Через 5 с після початку руху координата тіла рівна м. Шлях, пройдений тілом м.

 2. З рівняння стану ідеального газу , підставляючи , , маємо . Тиск зменшився на 93,3%.

 3. Розглядуваний предмет розміщують перед фокусом лупи, тому зображення в лупі буде уявним. Відстань між предметом і лупою позначимо через , відстань між лупою і зображенням через . Запишемо формулу тонкої лінзи. . Зображення предмета буде на відстані найкращого зору. . Знаючи збільшення лупи, запишемо . Підставляючи в формулу тонкої лінзи, отримаємо відповідь дптр.

 4. Щоб споживана зовнішнім опором потужність була максимальної, необхідно, щоб величина зовнішнього опору була рівна внутрішньому опору ЕРС. Ом.

 5. У основи похилої площини тіло має кінетичну енергію . Коли тіло зупинилось на висоті , воно має потенціальну енергію . Різниця механічних енергій рівна роботі сили тертя. . Враховуючи, що сила тертя при русі тіла визначається як , а шлях , маємо рівняння . Легко визначити максимальну висоту =3,73 м.

 6. ККД теплової машини, що працює за циклом Карно рівний . За умовою задачі . Підставляючи в рівняння, маємо . Знаючи температуру нагрівника К, отримуємо відповідь 492 К=219оС.

 7. При електролізі на електродах виділяється речовина, маса якої визначається за законом Фарадея . Підставляючи масу водню в рівняння Менделєєва-Клапейрона , маємо . Звідки знаходимо невідому температуру 71,6 К.

 8. Вага тіла – це сила, з якою тіло тисне на опору, або розтягує підвіс. На полюсі , на екваторі . Тут - доцентрове прискорення точок екватора. Вага тіла на екваторі . За умов задачі , отже, , або . Знайдемо доцентрове прискорення точок поверхні екватора через період обертання планети. . Прискорення вільного падіння на планеті рівне 0,27 м/с2.

 9. В початковий момент часу вся енергія коливального контура зосереджена в конденсаторі і рівна . В момент часу, коли енергія електричного поля конденсатора рівна енергії магнітного поля котушки, кожна з них рівна половині початкової енергії . Напруга на конденсаторі в цей момент знаходиться з рівняння і рівна 22,6 В. Сила струму в колі задовольняє рівнянню і рівна 0,72 А. Знайдемо максимальний заряд на конденсаторі. Кл. В початковий момент часу напруга максимальна, отже і заряд теж максимальний. Закон зміни заряду на конденсаторі . Власна частота коливального контура визначається параметрами коливального контуру індуктивністю котушки і ємністю конденсатора с-1. Заряд на конденсаторі змінюється за законом .
Голова предметної комісії з фізики


Засєдка Людмила Миколаївна – вчитель ліцею № 41 «Голосіївський м. Києва, кандидат фізико-математичних наук
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації