Програма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» Завідувач кафедри електропостачання Л.

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії

____________В.Божидарнік

«___»____________2011 р.


ПРОГРАМА


вступних випробувань

за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»


Завідувач кафедри

електропостачання

_______________Л.Н.Добровольська


РЕДАКЦІЙНО–ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЛУЦЬК 2011


ЗМІСТ 1. Електротехнічні системи електропостачання

4

 1. Контроль споживання та якість електричної енергії

7

 1. Основи релейного захисту і автоматики

9

 1. Уведенння до електротехніки

11

 1. Математичні задачі електроенергетики

13

 1. Електрична частина станцій і підстанцій

15

 1. Енергозбереження

17

 1. Основи світлотехніки

18

 1. Програмне забезпечення задач електротехніки

19

 1. Математичне моделювання в електроенергетиці

21

 1. Монтаж і експлуатація електрообладнання промислових підприємств

22

 1. Загальнопромислові електроприймачі

24

 1. Основи електропостачання.

26

 1. Електричні системи і мережі

28

 1. Електромагнітні перехідні процеси

30

 1. Теоретичні основи електротехніки

32

 1. Електричні машини

34

 1. Основи електроприводу

36ВСТУП


Для організації та проведення вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» кафедрою електропостачання розроблено фахові тестові завдання 3-х рівнів складності по таких дисциплінах: електротехнічні системи електропостачання, контроль споживання та якість електричної енергії, основи релейного захисту і автоматики, уведенння до електротехніки, математичні задачі електроенергетики, електрична частина станцій і підстанцій, енергозбереження, основи світлотехніки, програмне забезпечення задач електротехніки, математичне моделювання в електроенергетиці, монтаж і експлуатація електрообладнання промислових підприємств, загальнопромислові електроприймачі, основи електропостачання, електричні системи і мережі, електромагнітні перехідні процеси, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, основи електропостачання, основи електроприводу.

В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам перед складанням відповідних вступних випробувань.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Електротехнічні системи електропостачання»

Мета та завдання курсу: створення у студентів наукового поняття про електричні мере­жі та системи і режими їх роботи, ознайомлення з методами розра­хунку, вимогами до покращення режимів та умов оптима­льного керування режимами, подолання проблем, які виникають при проектуванні і експлуатації елект­ричних мереж.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Основи проектування систем електропостачання.

Основні дані про завдання проектування електричних мереж. Основні вимоги, характеристика категорійності споживачів. Загальні положення, вимоги до схем побудови електромереж в залежності від категорійності споживачів. Вибір трансформаторів, проводів, схем підстанцій і ліній. Техніко–економічні розрахунки при виборі оптимального варіанту схеми електропостачання

Тема 2. Якість електричної енергії і її регулювання в системах електропостачання

Показники якості електроенергії і їх нормування в стандартах. Методи регулювання частоти в мережі. Поняття допус­тимих втрат напруги в розподільчих мережах. Завдання регулювання напруг в мережі. Способи ре­гулювання напруг. Місцеве регулювання і зміна ре­жимів напруг в розподільчій мережі за допомогою пристроїв регулювання під навантаженням (РПН) і переключення без збудження (ПБЗ). Визначення потрібних коефіцієнтів трансформації.

Тема 3. Основні відомості про схеми, конструктивне виконання і характеристики обладнання 3потужних вузлових підстанцій вищою напругою 110-330 кВ і вище.

Схеми вузлових підстанцій вищою напругою 110–330 кВ і вище. Вимоги до схем. Забезпечення надійноті електропостачання. Виконання і компоновка розподільчого пристрою на стороні вищої напруги. Схеми вузлових підстанцій вищою напругою 110–330 кВ і вище. Компоновка розподільчого пристрою на стороні споживача. Виконання резервування.

Тема 4. Схеми, конструктивне виконання та характеристика обладнання районних ПС вищою напругою 35-110 кВ.

Основні відомості про схеми, конструктивну побудову, і характеристику обладнання трансформаторних підстанцій вищою напругою 35–110 кВ. Компоновки розподільчих пристроїв на стороні вищої напруги. Використання і виконання аварійних і ремонтних перемичок. Схеми трансформаторних підстанцій вищою напругою 35–110 кВ. Компоновки розподільчих пристроїв на стороні споживача. Встановлення пристроїв автоматичного введення резерву

Тема 5. Виконання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів напругою 6-10 кВ, їх компоновка.

Основні відомості про схеми, конструктивну побудову, і характеристику обладнання трансформаторних підстанцій напругою 6–10/0,4 кВ. Комплектні трансформаторні підстанції. Схеми, компоновка і конструктивна побудова, характеристика обладнання розподільчих пунктів напругою 6–10 кВ. Закриті і відкриті розподільчі пункти.

Тема 6. Виконання схем електропостачання у сільській місцевості. Трансформаторні підстанції 6-10 кВ, їх компоновка

Основні відомості про виконання розподільчих електричних мереж у сільскій місцевості. Вимоги до схем. Забезпечення надійності електропостачання. Компоновка і конструктивна побудова трансформаторних підстанцій 6–10/0,4 кВ у сільскій місцевості. Виконання комплектних трансформаторних підстанцій 6–10/0,4 кВ

Тема 7. Електричні мережі напругою до 1 кВ

Електричні мережі напругою до 1 кВ. Вимоги до електромереж напругою до 1 кВ. Схеми електричних мереж напругою до 1 кВ. Обладнання і монтаж електромереж напругою 0,4 кВ. Розподільчі і силові пункти (шафи).

Тема 8. Організація експлуатаційного обслуговування електричних мереж

Загальні поняття про організацію експлуатаційного обслуговування електричних мереж. Види технічного обслуговування, їх періодичність. Капітальний ремонт. Профілактичний ремонт.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Блок В.М. «Электрические сети и системы» – М.: Высш. шк., 1986 – 430с.

 2. Сидоров В.С. «Розрахунок параметрів усталених режимів електричних мереж» – Метод. вказ.– Львів: ЛПІ, 1987 – 71с.

 3. Солдаткина Л.А. «Электрические сети и системы» – М.: Энергия, 1978– 430с.

 4. Идельчик В.И. «Электрические сети и системы» – М.: Энергоатомиздат, 1989 – 592с.

 5. Веников В.А., Идельчик В.И., Лисеев М.С. «Регулирование напряжения в электрических системах» – М.: Энергоатомиздат, 1989–590с.

 6. Справочник по проектированию электроэнергетических систем»/ Под. ред. С.С.Рокотяна и Шапиро.–М.: Энергоатомиздат,1985.–285с.

 7. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. «Проектирование электрических сетей и систем» – Минск: Высш. шк., 1978.

 8. «Расчеты и анализ режимов работы сетей» / под. ред. В.А.Веникова. М.: Высш. шк., 1974.

 9. «Электрические сети и системы» / Н.В.Буслова, В.Н.Винославский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач; под. ред. Г.И.Денисенко. – Київ:Вища школа, 1986.–584с.

 10. Правила устройства электроустановок.– М.: Энергоатомиздат, 1986.

 11. Крючков И.П., Кувшинский И.Н., Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования.– М.: Энергия, 1978.

 12. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.– М.: Энергоатомиздат 1989.

 13. Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. Барыбина Ю.Г. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

 14. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей. /В.М.Блок. - М.: Высшая школа, 1990.

 15. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2-х томах. Т.1. Электроснабжение/ Под общ. ред. А.А.Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 568 с.
«Контроль споживання та якість електричної енергії»

Мета та завдання курсу: ознайомлення з типовими схемами електропостачання промислових установок, набуття навиків з заключення договорів на користування електричною енергією.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Електровикористовуючий сектор економіки і його сучасний стан.

Вступ. Об’єм та структура курсу. Об’єкт теорії та практики курсу. Принципи розгляду. Об’єктів теорії і практики курсу. Основні проблемно-орієнтовані поняття. Електровикористовуючий сектор економіки і його сучасний стан. Енергозбереження, як основа державної політики забезпечення енергетичної ефективності господарчого механізму. Основні перспективи енергетичної політики держави.

Тема 2. Особливості сучасного електроенергети-чного виробництва і структура енергосистеми.

Особливості сучасного електроенергети-чного виробництва і структура енергосистеми. Структура та завдання органів енергетичного контролю.Основні принципи і документи, що регламентують взаємовідносини між енергосистемою та сподивачами. Юридично-правові питання організації взаємовідносин. Оперативно-диспетчерські питання взаємовідносин. Основні функції енергетичного контролю при організації взаємовідносин.


Тема 3. Структура та класифікація споживачів.

Структура та класифікація споживачів. Оформлення заявки на приєднання. Технічні умови енергосистеми. Оформлення дозволу та приєднання електроустановок та здача в експлуатацію.

Тема 4. Принцип організації вимірю-вань та системи контролю.

Інженерно-технічні вимоги до систем обліку. Основи побудови системи обліку в умовах енергоринку. Принцип організації вимірю-вань та системи контролю. Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Електричні та індукційні лічильни-ки електроенергії. Контрольно-вимірювальні та керуючі системи обліку та контролю електричної енергії та потужності. Системи зв’язку та передачі інформації. Система стандартів. Вимоги до функцій та характеристик систем обліку і контролю електровикористання.

Тема 5. Характеристика режимів роботи електро-приймачів і схем електропостачання.

Характеристика режимів роботи електро-приймачів і схем електропостачання. Розван-таження енергосистеми при виникненні дефіциту потужності і енергії. Методика розрахунку режимних графіків та обмежень. Прогнозування корисного відпуску і споживання електроенергії. Організація роботи з економії електроенергії. Методи контролю за раціональним використанням. Реактивне навантаження споживачів. Показники, що характеризують оснащеність мережі споживачів компенсуючими засобами. Вимоги до персоналу, відповідального за експлуатацію електроустановок. Оперативне управління електроустановками. Технічна документація. Характеристики технічного стану силових трансформаторів, повітряних і кабельних ЛЕП, розподільчих злагод, засобів обліку електроспоживання, пристроїв заземлення, електричного освітлення.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Правила устройства електроустановок. / Миненерго СССР. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Енергоатомиздат, 1986.

 2. Правила користування електричною енергією. – НКРЕ України. – Київ. – 1996.

 3. Временная инструкция по учёту електроенергии. / Миненерго Украины. – Киев. – 1995.

 4. Головкин Г.И. Енергосистема и потребители електрической енер-гии. – М. : Енергоатомиздат, 1984.

 5. Инструктивные материалы Главгосенергонадзора. – М. : Енерго-атомиздат. 1986.

 6. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.-К. Госстандарт Украины.1999

 7. Правила технической експлуатации електроустановок потреби-телей. – М. : Енергоатомиздат, 1989.
«Основи релейного захисту і автоматики»

Мета та завдання курсу: ознайомлення з принципами релейного захисту та автоматики ліній електричних систем, узгодження дії захисту та автоматики, призначення окремих пристроїв захисту та автоматики для забезпечення безперервного живлення споживачів електроенергії.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ

Ціль і задачі курсу. Основні пошкодження і особливі режими в системах електропостачання. Основні вимоги до пристроїв релейного захисту і автоматики.

Тема 2. Способи виконання захисту.

Способи відображення реле і схем захисту на кресленнях. Техніка безпеки при роботі в установках релейного захисту і автоматики.

Тема 3. Елементи пристроїв релейного захисту та автоматики.

Насичувальні трансформатори струму та напруги. Блоки живлення. Загальні відомості про електромеханічні системи. Використання електромагнітного принципу для виконання реле. Використання індукційного принципу для виконання реле. Електричні реле з постійними магнітами. Реле на геконах. Напівпровідникові реле. Виконання захисту на основі мікропроцесорів. Короткі відомості про плавкі елементи, біметалічні пластини, мембрани, терморезистори. Керовані запобіжники.

Тема 4. Захист та автоматика електричних мереж напругою до 1000 В.

Вибір плавких запобіжників з врахуванням забезпечення селективності та чутливості. Вибір автоматичних повітряних вимикачів. Чутливість і селективність розчіплювачів автоматичних повітряних вимикачів. Захист від однофазних коротких замикань на землю в чотирипровідній мережі з глухозаземленою нейтраллю. Вимоги до пристроїв АВР в мережах напругою до 1000 В.

Тема 5. Триступеневий струмовий захист і його основні органи.

Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірних органів на повні струми фаз. Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірного органу на струм нульової послідовності мереж з глухозаземленими нейтралями. Вибір параметрів струмової відсічки без витримки часу (перша ступінь струмового захисту). Вибір параметрів струмової відсічки з витримкою часу (друга ступінь струмового захисту). Неселективна струмова відсічка. Комбінована відсічка за струмом та напругою. Струмовий захист з залежною від рівня третьої гармоніки струму витримкою часу.

Тема 6. Пристрої автоматики.

Пристрої АВР. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АВР. Пристрої АПВ. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АПВ. Пристрої АЧР. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АЧР.

Тема 7. Струмові направлені захисти.

Принцип дії, і вибір параметрів максимального струмового направленого захисту. Схеми вмикання реле напряму потужності. Струмові направлені відсічки без витримки часу і з витримкою часу.

Тема 8. Дистанційний захист.

Призначення, принцип дії дистанційного захисту. Вибір параметрів спрацювання дистанційного захисту зі ступінчатою характеристикою витримки часу.

Тема 9. Диференційні захисти.

Види і способи виконання диференційного захисту. Принцип поздовжнього диференційного струмового захисту. Поздовжній диференційний захист ліній і особливості його виконання. Поперечний диференційний струмовий захист. Схема і область використання поперечних диференційних струмових направлених і ненаправлених захистів.

Тема 10. Захисти ліній від однофазних замикань на землю в мережах з ізольованими або заземленими через дугогасний реактор нейтралями.

Вимоги до захисту від замикань на землю. Пристрій загальної неселективної сигналізації. Струмові ненаправлені і направлені захисти нульової послідовності, які реагують на струми усталеного режиму. Захист трансформаторів напруги контролю ізоляції при виникненні субгармонічного резонансу в мережах з ізольованою нейтраллю.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика системы электроснабжения. –М: Высшая школа, 1979.

 2. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика системы электроснабжения. –М: Энергоиздат, 1984.

 3. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. –М: Энергия, 1984.

 4. Беркович М.А. Основы техники релейной защиты. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: „Розрахунок захисту ліній напругою 6(10) кВ розподільчих мереж” для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2003.

 6. Основи релейного захисту і автоматики. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2004.

 7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи на тему: „Захист мереж до 1 кВ” для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2005.

 8. Основи релейного захисту та автоматики. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи на тему: „Захист мереж напругою до 1000 В” для студентів факультету перепідготовки фахівців спеціальності (7.090603) “Електротехнічні системи електроспоживання” заочної форми навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2006.
«Уведенння до електротехніки»

Мета та завдання курсу: ознайомлення студента з історією розвитку електротехніки, сучасними проблемами електротехніки, з фізичними особливостями функціонування та будовою електричних апаратів і машин; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії, енергетичними ресурсами країни; екологічними проблемами енергетики, закономірностей та законів, які безпосередньо використовуються в галузі електроенергетики

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації