Програма курсу складається з таких розділів: Мета і завдання курсу

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

АНОТАЦІЯ


Представлений до Вашої уваги навчально-методичний комплекс дисципліни “Фінанси підприємств” спирається на вимоги державного освітнього стандарту України і покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні матеріалом курсу.

Зміст навчально-методичного комплексу дисципліни в логічній послідовності відображає структуру курсу.

Програма курсу надає уявлення про загальну структуру та послідовність викладення тем дисципліни (тематичний план); про короткий зміст кожної теми дисципліни (програма); про список літературних джерел, що можна використовувати для поглибленого вивчення тем курсу (список літератури).

Опорний конспект теоретичного матеріалу створено згідно з типовою програмою дисципліни “Фінанси підприємств”, яка включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів економіки і підприємництва. Він висвітлює основні положення теоретичної та практичної спрямованості, які розкривають зміст теми даної дисципліни.

Тести та задачі дають змогу більш активно засвоювати теоретичний матеріал та отримувати навички його практичного застосування.

Перелік екзаменаційних питань допомагає студентові зосередити свою увагу на основних положеннях теми під час вивчення теоретичного матеріалу.

ПРОГРАМА КУРСУ


Програму курсу "Фінанси підприємств" призначено для студентів економічних спеціальностей базової освіти бакалаврського рівня денної, заочної та дистанційної форм навчання. Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо фінансових відносин і фінансового механізму підприємства в умовах ринкової економіки.

Програма курсу складається з таких розділів:

1. Мета і завдання курсу

2. Зміст курсу

3. Тематичний план

4. Список рекомендованої літератури

1.Мета і завдання курсу

Мета вивчення курсу


Головною метою курсу є формування у студентів системи знань щодо базових понять в галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямків його фінансової діяльності та їх взаємозв'язку.

Завдання вивчення курсу


Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка студентів з питань:

2.Зміст курсу

Тема 1. Основи фінансів підприємств


Поняття фінансів. Фінансова система держави, її сфери. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та напрями. Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств. Форми державного регулювання фінансової діяльності підприємства. Завдання фінансів підприємств. Механізм фінансів підприємств.

Тема 2. Грошовий оборот та система грошових розрахунків підприємств


Сутність грошового обороту підприємств. Загальний та поточний грошовий оборот. Платіжний оборот і його форми.

Розрахункові операції підприємств. Касові операції підприємств. Рахунки підприємств в національній та іноземній валюті та їх види. Схема відкриття рахунків підприємством.

Сутність безготівкових розрахунків і їх класифікація. Форми безготівкових розрахунків та їх порівняльна характеристика. Розрахунки підприємств платіжними дорученнями; платіжними вимогами; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; інкасовими дорученнями. Готівкові розрахунки і їх зміст. Порядок оформлення та здійснення розрахунків готівкою.

Тема 3. Грошові надходження підприємств


Сутність грошового потоку підприємств та його різновиди. Механізм формування грошових потоків. Методи визначення чистих грошових потоків підприємств від операційної діяльності, інвестиційної діяльності, фінансової діяльності.

Види джерел грошових надходжень підприємств: внутрішні та зовнішні. Структура внутрішніх грошових надходжень: дохід від реалізації продукції; інший операційний дохід; дохід від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи. Дохід від реалізації продукції та схема його формування.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку на підприємствах


Прибуток як економічна категорія і результат фінансово-господарської діяльності підприємств. Сутність та схема формування балансового прибутку підприємств. Методи розрахунку планової величини прибутку від реалізації: метод прямого розрахунку; на основі показника витрат на 1 грн. продукції; економічний метод. Розподіл і використання загальної суми балансового прибутку. Схема використання чистого прибутку.

Сутність і методи обчислення рентабельності. Види показників рентабельності.

Тема 5. Система оподаткування підприємств


Система оподаткування підприємств, сутність та функції. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків і податкових платежів. Склад та характеристика загальнодержавних платежів. Прямі податки та їх склад: податок на прибуток; платежі за ресурси (плата за землю; податок з власників транспортних засобів; на нерухоме майно; збір за спеціальне використання природних ресурсів; за забруднення навколишнього середовища). Непрямі податки та їх склад: податок на додану вартість; акцизний збір, мито. Обов’язкові збори та їх склад: збір на обов’язкове пенсійне страхування; на обов’язкове соціальне страхування; до Державного інноваційного фонду. Склад та характеристика місцевих податків та зборів: комунальний податок; податок з реклами тощо. Механізм встановлення та сплати місцевих податків та зборів. Відповідальність підприємств за порушення податкового законодавства.

Тема 6. Активи підприємств


Поняття та склад активів підприємств. Принципи формування активів підприємств. Методи оцінки вартості майна підприємств як цілісних майнових комплексів: балансової оцінки; оцінки вартості заміщення (витратний метод); оцінки ринкової вартості цілісних майнових комплексів; оцінки майбутнього чистого грошового потоку.

Сутність і класифікація оборотних активів. Система показників, що характеризують стан та ефективність використання оборотних активів. Методи визначення потреби в оборотних коштах, джерела її фінансування. Баланс оборотних коштів підприємства. Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку.

Тема 7. Кредитування підприємств


Сутність, задачі, принципи кредитування підприємств. Види кредитів. Форми та види банківського кредиту. Умови кредитування підприємств та зміст кредитного договору. Сутність фінансового лізингу як різновиду кредитування. Форми та види фінансового лізингу. Товарний кредит як джерело формування оборотних коштів. Форми та види товарного кредиту.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств


Характеристика основних фондів підприємств та їх класифікація. Знос основних фондів та його види. Амортизація основних фондів та методи її нарахування. Фінансові показники стану, руху та ефективності використання основних фондів.

Відтворення основних фондів підприємств, його види. Просте та розширене відтворення основних фондів, його форми. Капітальні вкладення підприємств. Джерела фінансування капітальних вкладень підприємств, їх склад та структура. План капіталовкладень та їх фінансування.

Сутність та види ремонту основних фондів. Джерела фінансування поточного і капітального ремонту.

Тема 9. Фінансовий стан підприємства та його характеристика


Сутність і задачі фінансового аналізу підприємства, його види та характеристика. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Джерела інформації. Оцінка фінансового стану підприємства та система показників, що для цього використовується. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства. Показники оцінки рівня платоспроможності (ліквідності) підприємства. Система показників ділової активності та прибутковості підприємств. Комплексна оцінка.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах


Сутність, мета, задачі фінансового планування. Передумови розробки фінансового плану. Зміст складових елементів фінансового плану. Методи розробки фінансового плану.

План доходів та витрат підприємства, зміст та порядок розробки. План надходження та використання грошових коштів, зміст та порядок його розробки. Платіжний календар, особливості розробки. Балансовий план, зміст та порядок його розробки.

Тема 11. Банкрутство та фінансова санація підприємств


Сутність банкрутства та його види. Фінансово-економічні передумови банкрутства підприємств. Правові засади регулювання банкрутства підприємств в Україні. Порядок дій ліквідаційної комісії, схема ліквідаційних процедур.

Сутність санації підприємств. Умови та форми проведення санації підприємств. Розробка програми санації. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств. Джерела фінансування санації підприємств. Санаційний аудит, зміст та мета. Державна фінансова підтримка санації підприємств.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації