Б. Д. Грінченка, Оксана Володимирівна Єргіна

Скачати
Методичні рекомендації
Валентина Михайлівна Михайленко,

ст.викладач кафедри природничо-математичної освіти

та технологій ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка,

Оксана Володимирівна Єргіна,

методист НМЦ природничо-математичної освіти

ІППО КМПУ ім. Б.Д.Грінченка.


Про вивчення математики у 2008-2009 навчальному році


Навчання математики у 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008-2009 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика” (видавництво “Навчальна книга”, Київ, 2003 р.) та в науково-методичному журналі “Математика в школі” (№ 4, 2002р., № 6,7, 2004р., № 6, 2005р.).

Шкільний курс математики в 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за новими програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” (видавництво “Перун”, Київ, 2005 р.) та у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№2, 2006р.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-8 класах подано в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України” (№ 13-14, 2005, 2006, 2007 рр) та в журналі “Математика в школі” (№ 6, № 7, 2006р, 2007, 2008рр.).

У 2007-2008 навчальному році учні 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за навчальними планами і програмами з математики 12-річної школи.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2008 року за №278 “Про завершення проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти” вивчення математики у 8-х класах буде здійснюватись за такими новими підручниками:

Учні 8-х класів з поглибленим вивченням математики розпочнуть навчання за новою програмою “Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики”, 2008 р.

Тематичне планування навчального матеріалу має здійснюватися відповідно до навчального плану для шкіл і класів з поглибленим вивченням математики, згідно з яким у 8 класі вивчають два предмети - алгебру (5 год на тиждень, разом 170 год) і геометрію (3 год на тиждень, разом 102 год).

У зв’язку з тим, що в класи з поглибленим вивченням математики приходять школярі з різним рівнем підготовки, перші 10 год. у 8 класі мають бути присвячені повторенню і систематизації навчального матеріалу з курсу 7 класу.

Тема ”Множини і операції над ними” на початку курсу дозволяє в подальшому ефективно використовувати символіку і понятійний апарат теорії множин.

Вивчення теми ”Нерівності” дає можливість суттєво урізноманітнити зміст завдань під час вивчення тем “Властивості арифметичного квадратного кореня”, “Розв’язування рівнянь з модулем”, “Побудова графіків функцій”.

Програма передбачає можливість вивчення змісту курсу з різним ступенем повноти. Додаткові питання і теми, узяті в квадратні дужки, не є обов’язковими для вивчення, що дозволяє вчителеві в залежності від конкретних умов варіювати обсяг матеріалу, який вивчається, і, відповідно, ступінь поглиблення і розширення курсу.

Для реалізації програми вчитель може обирати підручник як з числа тих, що використовуються в загальноосвітній школі, так і тих, що призначені для поглибленого вивчення математики:

Змін щодо змісту, обсягу, послідовності вивчення навчального матеріалу з математики у 9-11 класах в 2008-2009 навчальному році в порівнянні з минулим навчальним роком не відбулося. Проте вчителям математики необхідно звернути увагу на пропедевтику вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики при вивченні курсу математики в 5-9 класах. Це має здійснюватися через включення відповідного матеріалу до системи вправ.

Для забезпечення наочності при вивченні математики, підтримки групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно-урочної системи, підвищення ефективності і динамічності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів незамінними помічниками вчителя стають комп’ютер та інтерактивна дошка.

Програмно-методичні комплекси (ПМК) та педагогічні програмні засоби (ППЗ) можуть використовуватися вчителем для підготовки до уроку, створення власних уроків і редагування запропонованих у кожному конкретному засобі, пояснення нового матеріалу, формування і закріплення навичок розв’язування вправ, а також для контролю і оцінки знань. При виборі вже існуючих електронних засобів навчального призначення можна скористатися таким переліком:

Ці продукти містять необхідний теоретичний матеріал, довідкову інформацію, вправи і запитання, приклади розв’язування задач і конструктор уроків, що надасть можливість учителю створювати власні уроки в залежності від рівня підготовленості класу і пізнавальної активності учнів.

Окремо слід зазначити, що існуючий ППЗ «Програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика, 5-6 класи» призначений для вивчення математики в 5-6 класах за новою програмою 12-річної школи. Він складається з уроків, кожен з яких розкриває конкретну тему та містить відповідні засоби для її пояснення (тексти, формули, анімацію, аудіо- та відеофрагменти, малюнки, схеми). Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, вправи, задачі, тести для контролю і самоконтролю. Крім того, ПМК «Математика, 5-6 класи» містить довідкову інформацію, словник термінів і понять, історичні довідки, додатки (таблиця простих чисел, координатна площина). Конструктор уроків дасть можливість учителю самому створювати уроки у відповідності до власного бачення кожної теми і рівня підготовленості учнів окремо взятого класу. В комплекті з мультимедійними засобами цей програмно-методичний комплекс реалізує інноваційний підхід до навчання математики, а наявність у школі комп’ютерного класу сприятиме індивідуальному підходу до навчання і зробить урок інтерактивним.

Доцільно також використовувати можливості програми Microsoft Office Power Point для створення уроків-презентацій, програми Excel для будови діаграм, роботи з таблицями, обчислення значень функцій тощо та програми Word для створення конспектів уроків, текстів самостійних і контрольних робіт для тематичного оцінювання знань учнів.

Комп’ютерні технології слід використовувати також для тестового контролю і оцінки знань. Ця технологія закладена в запропонованих ППЗ, також можна скористатися універсальною тестовою програмою Assistant 2.

ПМК «TERM VII-IX» призначений для застосування на уроках алгебри у 7-9 класах. Учителі можуть використовувати його для підготовки до проведення уроків, самостійних робіт, а учні – для підготовки домашніх завдань. На уроках геометрії у 7-9 класах учителі та учні, крім зазначених вище ППЗ, можуть використовувати програмний пакет динамічної геометрії “DG”, який підтримує різні види навчальної діяльності і надає можливість моделювати геометричні побудови за допомогою комп’ютерних аналогів циркуля й лінійки, дослідження одержаних результатів, ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії. Пакет можна використовувати для створення інтерактивних навчальних посібників з гіперпосиланнями, підказками, динамічними ілюстраціями та мультимедійними можливостями, для створення динамічних опорних конспектів з коментарями і довідників.

Невідкладним завданням шкільного курсу математики є підсилення прикладної спрямованості вивчення як теоретичного матеріалу, так і системи задач, що сприяє підвищенню мотивації навчання, практичній підготовці учнів.

У 10-11 класах при розв’язуванні задач прикладного характеру, зокрема з початків аналізу і математичної статистики, доцільно познайомити учнів з використанням таких програмних засобів, як GRAN1-3, DERIVE, MATHCAD, а при вивченні стереометрії – з демонстраційним програмним пакетом “Переріз”.

Розподіл годин на вивчення окремих навчальних розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх і профільних класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів надруковані в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України” (№ 13-14, 2004, 2005, 2006, 2007) та журналі “Математика в школі” (№ 6, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації