Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр" напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво"

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робітосвітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

професійне спрямування 050106 „Облік і аудит”


Вінниця 2008

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ

заборонено


Укладачі: Л.І. Губанова, к е.н., доц.,

Ж.В.Гарбар, к.е.н, доц.,

В.А.Гарбар, к.е.н., доц.


Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 13 жовтня 2008 р., протокол №3 та методичною радою обліково-фінансового факультету 24 жовтня 2008 р., протокол №.


Рецензент О.О.Прутська, д.е.н., проф.


Навчально-методичне видання


Економіка ПІДПРИЄМСТВА


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт


освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

професійне спрямування 050106 „Облік і аудит”


Укладачі: ГУБАНОВА Людмила Іванівна,

ГАРБАР Жанна Володимирівна,

ГАРБАР Віктор Анатолійович


Підп. до друку . Формат 60x84/16. Папір письм.

Офс.друк. Ум. друк. арк. 1,40.

_______________ _____ Обл.-вид. арк. . Тираж 30 пр. Зам. № ._________

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 21100, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 25.
ВСТУП


Методичні рекомендації та тематика курсових робіт із дисциплі­ни „Економіка підприємства” призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” професійного спрямування "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання.

Написання курсової роботи передбачає самостійне поглиблене вивчення студентом окремих питань, систематизацію знань, що сприяє розширенню світогляду студента, розвиток навичок самостійної роботи з науковими працями, навчальною літературою, нормативно-правовими актами, статистичними, аналітичними та практичними матеріалами, електронними та Іnternet-ресурсами, формує основи проведення науко­вих досліджень та фінансову культуру майбутнього фахівця з обліку та аудиту.

Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання та творчо підходити до вирішення конкретних управлінських завдань у сфері управління фінансами підприємства.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

1. Загальні положення.

2. Вибір і затвердження теми, складання плану курсової роботи.

3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи.

4. Правила оформлення роботи.

5. Захист курсової роботи.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Відповідно до навчального плану напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” професійного спрямування освітньо-кваліфі­каційного рівня „бакалавр” студенти денної та заочної форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни „Економіка підприємства”, яка є важливою формою самостійного поглибленого вивчення курсу. Виконання та захист курсової роботи - одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства.

Метою виконання курсової роботи є:

- відображення глибоких знань основних понять, термінів досліджу­ваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються фінансової діяльності підприємства;

- систематизація, закріплення та поглиблення знань з теорії та практики управління фінансами підприємств та їх застосування при вирішенні актуальних управлінських, інноваційних науково-дослідних завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань.


Курсова робота має велике значення для закріплення теоретич­них знань із курсу, набуття умінь самостійно опрацьовувати джерела з відповідної теми, їх аналізу та узагальнення, письмового структурно-логічного викладу матеріалу, який було досліджено, та вміння пов'язувати його з практикою, розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи. Виконання курсової роботи вимагає вміння використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації. Це є обов'язковою умовою кваліфікації кожного економіста.

Виконання курсової роботи є важливим засобом формування логіки економічного мислення, а також поглиблення знань щодо змісту законів та закономірностей у сфері управління фінансами підприємств.

Зміст роботи мають складати результати теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем управління фінансами підприємств.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи:

• вибір теми та об'єкта дослідження;

• затвердження теми;

• складання студентом плану курсової роботи, погодження з науковим керівником;

• формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

• написання й оформлення курсової роботи;

• подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

• доопрацювання (у разі необхідності) курсової роботи від­повідно до рекомендацій/зауважень рецензента;

• захист курсової роботи.


2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ


Визначення тем курсових робіт відбувається, як правило, з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у період навчання на попередніх курсах.

Темою курсової роботи може бути одне з актуальних питань фінансової діяльності підприємства, яке є недостатньо теоретично та методично опрацьованим або потребує розроблення новітніх теоре­тичних та методичних підходів, викликає зацікавленість практиків або є перспективним для подальшого наукового дослідження. Тема курсової роботи має відповідати завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціалізацією „Економіка підприємства на ринку товарів та послуг”.

Кафедра розробляє і затверджує рекомендовану тематику курсо­вих робіт з урахуванням науково-дослідних тем, які виконуються на кафедрі, а також пропозицій студентів. Вибір тем курсових робіт та закріплення їх за студентами відбувається на першому-другому тижнях триместра за розпорядженням по кафедрі, в якому зазначається дата захисту. Орієнтовна тематика курсових робіт наведена у додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової ро­боти згідно з тематикою, що затверджена кафедрою.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закін­чення строку виконання курсової роботи.

Кожному студенту призначається науковий керівник, з яким остаточно погоджується тема курсової роботи, план, що може бути скорегований при виконанні роботи, а також визначається термін виконання.

Для складання плану курсової роботи рекомендується ознайо­митися з проблемами, вирішення яких передбачає тема дослідження; опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законо­давчі та нормативні документи, які послідовно і логічно розкривають визначену тему.

План курсової роботи повинен бути розгорнутий та мати таку структуру: вступ, 3 пункти з підпунктами, висновки, список використаних джерел. У додатку В наведено орієнтовні плани кількох тем курсових робіт.

Зміст розділів складає вирішення завдань, поставлених у курсовій роботі.

План повинен бути логічним, а його пункти та підпункти сприяти всебічному висвітленню обраної теми. Правильно побудова­ний план слугує організуючим початком курсової роботи, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладення. При написанні план роботи може уточнюватися, вводитися нові пункти за рахунок зібраного матеріалу. Деякі розділи навпаки можуть скорочуватися. Зміни в плані слід погоджувати з керівником.

Разом із вибором теми визначається об'єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об'єктами дослідження можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності. Галузі економіки, до яких мають належати обрані для дослідження підприємства наведені в додатку Б.

Діяльність об'єкта курсової роботи повинна створювати можли­вість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Під час виконання курсової роботи оформляється спеціальний бланк-завдання за формою, яку наведено у додатку Е. Підписане науко­вим керівником та студентом завдання додається до виконаної роботи.

Не погоджені з науковими керівниками або подані на кафедру пізніше встановленого строку роботи не рецензуються і не допус­каються до захисту.


3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота повинна мати обсяг від 35 до 50 сторінок друко­ваного тексту і складатися з таких елементів:

• титульний аркуш;

• зміст;

• вступ;

• основна частина;

• висновки та пропозиції;

• список використаних джерел;

• додатки.


Зразок оформлення титульного аркуша наведено в додатку Д. Титульну сторінку включають до загальної нумерації, але не нумерують. Номери наступних сторінок проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи.

Зміст - це план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. Його розміщують після титульної сторінки і нумерують як другу сторінку.

У вступі на 2-3 сторінках друкованого тексту наводиться обґрунтування актуальності обраної теми, її теоретичне і практичне значення, мета наукового дослідження, його завдання, предмет та об'єкт, основні джерела інформації й методи дослідження.

Якщо курсова робота виконувалася на матеріалах реальної фінансової установи чи організації, про це зазначається як про емпіричну базу дослідження.

Основна частина складається з 3 розділів з підрозділами.

Перший розділ курсової роботи має теоретичний характер. Теоретичне обґрунтування повинне визначати роль і місце досліджу­ваних явищ та процесів, розглядаються загальні теоретичні підходи до теми.

Для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, звітів організацій чи установ, які є базою дослідження, проаналізувати та узагальнити їх. Теоретична частина курсової роботи виконується також з використанням матеріалів сучасних літературних джерел із досліджуваної проблеми (монографії, підручники, опорні конспекти лекцій, навчальні посібники, наукові статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо), у тому числі іноземних авторів.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи, яка передбачає детальне ознайомлення із відповідною темою програми дисципліни „Економіка підприємства” Вивчивши відповідні розділи у рекомендованих навчальних посібниках, необхідно присту­пити до опрацювання нормативно-законодавчих актів, монографій, брошур, статей, що стосуються обраної теми.

Важливе значення має підбір і опрацювання фактичних даних. Показники необхідно відбирати не менше, ніж за останні три роки, аналізувати їх, зіставляти, узагальнювати, групувати у таблиці. З усіх фактів і цифр, які є у літературі, що вивчається, слід використовувати лише ті, які безпосередньо стосуються теми роботи. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду й аналізу. Також з таблицями пропонується використовувати графіки, рисунки, діаграми та схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

У першому розділі теоретично обґрунтовується проблема, що досліджується, розглядається її сутність, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи тощо. Рекомендується ілюструвати текст схемами.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загально­го обсягу курсової роботи.

Другий розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький ха­рактер. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він повинен поєднати викладені теоретичні засади та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі розкривається сучасний стан предмета дослідження на обраному об'єкті дослідження; здійснюється аналіз та якісна оцінка факторів, що обумовили динаміку окремих показників на об'єкті дослідження.

Враховуючи сучасну інформатизацію та комп'ютеризацію, обов'язковим є використання у курсовій роботі сучасних інформацій­них технологій, прикладного програмного забезпечення. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжува­тися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ і процесів, що спостерігаються на об'єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку. Джерелом інформації є фінансова звітність об'єкта дослідження.

Обсяг другого розділу - у межах 30-35% загального обсягу курсової роботи.

Завданням рекомендаційного третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його інформаційного, методичного та організаційного забезпечення із врахуванням результатів аналізу, здійсненого у другому розділі дослідження.

Цей розділ повинен містити пропозиції щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження відповідно до напряму мети та завдань дослідження.

Обсяг третього розділу може становити до 25-30% загального обсягу курсової роботи.

Зміст питань відповідних розділів курсової роботи має відпо­відати їх назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного пункту стисло -2-3 речення - формулюються висновки.

Висновки, що є окремим елементом курсової роботи, становлять стисле викладання результатів проведеного дослідження відповідно до поставленої мети. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі положення, які містять обгрунтовані, чіткі, лаконічні формулювання вирішення проблеми; узагальнюються результати аналізу об'єкта дослідження за визначеними завданнями; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму фінансової діяльності підприємства. Пропозиції мають бути спрямовані на вирішення окремих теоретичних питань та проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність у теперішній час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Список використаних джерел може містити орієнтовно 30-40 найменувань. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету обов'язкове посилання на відповідну web-адресу. Посилання на літературні джерела мають наводитися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, посилання [19, с. 27] означає: 19 - порядковий номер літе­ратурного джерела у списку, 27 - сторінка цитованого джерела. Також допускається оформлення підстрокових зносок. Опис викори­станих джерел необхідно робити відповідно до вимог державних стандартів опису літературних джерел. Спочатку вказуються офіційні матеріали, якщо вони використовувалися в роботі, - Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента України, Постанови Уряду, а потім усі інші джерела в абетковому порядку, дотримуючись мови, якою видано те чи інше джерело (українською, російською). У кінці списку наводять іншо­мовні джерела інформації.

Список основних джерел інформації наведено у додатку Ж. Для поглибленого дослідження обраної теми курсової роботи рекоменду­ється вивчення додаткових джерел, зокрема, статей періодичних видань та матеріалів Інтернету.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні мате­ріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і розміщуються на останніх сторінках. Крім того, у додатки можна включати інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які наводяться посилання в роботі. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі відносно тексту сторінки малими літерами з першої прописної. Над заголовком з першої прописної друкується „Додаток__” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно прописними літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 (другий розділ додатка А).

Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ


Необхідними рисами тексту курсової роботи повинні бути простота, точність та лаконічність викладу її змісту. Текст має бути ретельно відредагований.

Треба уникати багатослів'я, емоційних виразів, використання зайвих слів. Допускаються тільки прийняті скорочення слів. Речення мають бути якомога коротшими. Це полегшує викладення і розуміння думки. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз із економічних публікацій не дозволяється.

Для підтвердження висновків дослідження в роботі можуть наводитися цитати з використаних літературних джерел. Але занадто захоплюватися ними не слід. Цитати, статистичні та інші дані, що наводяться у тексті, обов'язково повинні мати посилання на їх джерела у квадратних дужках. Наприклад, [18].

Важливими джерелами даних є статистичні довідники. Використо­вуючи ці матеріали, необхідно враховувати методику розрахунків і отримання тих чи інших даних.

Ретельно вивчивши літературні джерела та фактичні дані, необ­хідно написати перший варіант тексту курсової роботи. Якість роботи оцінюється, насамперед, за змістом тексту: наскільки в ньому самос­тійно, структуровано, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці, нумерувати послідовно арабськими цифрами без знака "№" (за винятком розміщених у додатках). Позначаються словом „Рис.” або „Таблиця”. Кількість ілюстрацій у роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту конкретності та наглядності. Номер рисунка та його назву розміщують під відповідним ілюстративним матеріалом (схеми, діаграми, графіки).

Таблиця має містити дані, необхідні для вивчення певного аспекту дослідження, період, за який наведено дані, та одиниці виміру, в яких вони наведені. Номер та назва зазначаються над таблицею у наступному порядку: слово „Таблиця” та її номер вирівняні справа, назва таблиці у наступному рядку з вирівнюванням по центру. У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку зазначають "Продовження табл. 7".

Формули нумеруються послідовно. Номер пишуть у круглих дужках на одному рядку з формулою з правої сторони сторінки. Пояснення значень символів, коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом „де” без двокрапки.

Робота виконується українською мовою та оформлюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформленням”. Робота повинна бути набрана на комп'ютері, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 міжрядкових інтервали. Надання роботи в руко­писному варіанті не допускається. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4; комп’ютерний набір - шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал; розмір полів: праве - 10 мм, ліве, верхнє, нижнє - 20 мм. Надання роботи в рукописному варіанті не допускається.

1. Кожне питання курсової роботи повинно мати свій номер і заголовок. Текст питання розбивається на розділи, кожний з яких має свій номер і назву. Текст курсової роботи повинен бути чітко розділений за питаннями плану. Назву розділу слід виділити жирним шрифтом. Кожен розділ необхідно починати з нової сторінки.

2. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Абзац - це синтаксичне ціле, завершена думка, визначена значеннєва частина тексту.

3. Таблиці звичайно розміщують після першого посилання на них у тексті. Якщо таблиця за розміром перевищує 2/3 сторінки, її пере­носять у додатки.

4. Допускаються тільки прийняті скорочення слів.

5. Сторінки тексту варто пронумерувати, а потім відповідно до них указати сторінки питань та розділів у змісті курсової роботи.

6. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено у дод. Д.

7. На наступній сторінці за титульною слід подати зміст курсової роботи. Напроти кожного питання з правого боку зазначаються відповідні сторінки тексту курсової роботи.

8. Нумерацію сторінок у курсовій роботі починають із титульного лис­та, на якому номер сторінки не ставиться. Крім титульного листа, всі сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами, що ставляться вгорі справа. Сторінки додатків не нумеруються.

Завершена курсова робота з підшитою карткою контролю по­дається студентом на кафедру для рецензування. Термін рецензування - тиждень.

До захисту допускаються курсові роботи, які одержали позитив­ну рецензію.

При наявності в роботі певних недоробок, на які вказує рецензент, студент їх ліквідує на окремих аркушах під заголовком „Доопрацю­вання” і додає в кінець курсової роботи. Для повторної перевірки такі роботи не здаються. У разі невідповідності курсової роботи вимогам вищої школи за висновками рецензента студент повинен виконати новий варіант за тією ж темою. При здачі переробленої курсової ро­боти студент зобов'язаний подати також її перший варіант, рецензію на неї і картку контролю.


5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Завершена курсова робота із заповненим бланком-завданням по­дається студентом на кафедру для рецензування. Подання на кафедру відбувається в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту.

Спочатку виконана курсова робота реєструється лаборантами кафедри та передається науковому керівнику. Викладач ретельно перевіряє роботу, надає рецензію. Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, викладач повертає роботу з позначкою „на доопрацювання”, зазначає зауваження та встановлює строки усунення недоліків.

Тільки після доопрацювання викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту, про що проставляється відмітка науковим керівником, його підпис та дата на титульному аркуші роботи та у рецензії.

Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з рецензією та залікову книжку. Курсові роботи захищають у присутності всіх студентів групи перед комісією, яку призначено кафедрою, у терміни, передбачені розпрядженням по кафедрі. Під час захисту курсової роботи студент має засвідчити глибокі знання з курсу „Фінанси підприємства”, вміти розкрити в усній доповіді зміст розглянутих у курсовій роботі положень, чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал і аргументовано відповідати на поставлені членами комісії питання. За результатами захисту комісія оцінює курсову роботу відповідно до її змісту та якості захисту оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно” або „незадовільно” та за шкалою ЕСТ5. У випадку, якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається неатестованим з даної дисципліни. Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де зберігаються згідно з вимогами.


ДОДАТКИ

Додаток А


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
 1. Регіональні аспекти економічного розвитку України
 1. Соціальна інфраструктура України

 2. Регіональна соціальна інфраструктура … області

 3. Економічне регіональне відтворення … області

 4. Соціально-економічний розвиток … регіону

 5. Тенденції та перспективи розвитку Подільського економічного району

 6. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Західного економічного району

 7. Тенденції та перспективи розвитку Північно-Східного економічного району

 8. Тенденції та перспективи розвитку Донецького економічного району

 9. Тенденції та перспективи розвитку Центрального економічного району

 10. Тенденції та перспективи розвитку Придніпровського економічного району

 11. Тенденції та перспективи розвитку Причорноморського економічного району

 12. Тенденції та перспективи розвитку Карпатського економічного району

 13. Тенденції та перспективи розвитку Столичного економічного району

 14. Виробнича інфраструктура України

 15. Виробнича інфраструктура … регіону

 16. Природно-ресурсний потенціал України

 17. Природно-ресурсний потенціал … регіону

 18. Паливно-енергетичні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 19. Водні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 20. Рекреаційні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 21. Паливно-енергетичні ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 22. Демографічна ситуація в Україні: регіональний аспект

 23. Трудові ресурси України як основа розвитку регіональної економіки

 24. Трудові ресурси як основа розвитку економіки … області

 25. Структура народного господарства України

 26. Структура народного господарства … регіону

 27. Державне регулювання регіонального економічного розвитку України

 28. Державне регулювання економічного розвитку … регіону

 29. Державна підтримка малого підприємництва в Україні

 30. Державна підтримка малого підприємництва … регіону

 31. Моделювання соціально-економічного розвитку України

 32. Моделювання соціально-економічного розвитку … регіону

 33. Організаційні структури регіонального управління … області

 34. Регіональна економічна політика України

 35. Регіональна економічна політика … області

 36. Електроенергетика України у системі РПС

 37. Атомна енергетика України у системі РПС

 38. Нафтова промисловість України у системі РПС

 39. Газова промисловість України у системі РПС

 40. Вугільна промисловість України у системі РПС

 41. Молочна промисловість України: регіональний аспект

 42. Цукрова промисловість України: регіональний аспект

 43. Олійно-жирова промисловість України: регіональний аспект

 44. Плодоовочеконсервна промисловість України: регіональний аспект

 45. Зернопромисловий комплекс України: регіональний аспект

 46. Регіональні особливості розвитку та розміщення паливно-енергетичного комплексу України

 47. Регіональні особливості розвитку та розміщення металургійного комплексу України

 48. Регіональні особливості розвитку та розміщення хіміко-лісового комплексу України

 49. Регіональні особливості розвитку та розміщення машинобудівного комплексу України

 50. Регіональні особливості розвитку та розміщення індустріально-будівельного комплексу України

 51. Регіональні особливості розвитку та розміщення соціального комплексу України

 52. Регіональні особливості розвитку та розміщення агропромислового комплексу України

 53. Регіональні особливості розвитку та розміщення транспортного комплексу України

 54. Розвиток і географія залізничного транспорту України

 55. Розвиток і географія автомобільного транспорту України

 56. Розвиток і географія трубопровідного транспорту України

 57. Розвиток і географія водного транспорту України

 58. Розвиток і географія авіаційного транспорту України

 59. Галузева структура господарського комплексу України, її динаміка та регіональні відмінності

 60. Спеціалізація економічних районів як основа регіонального розвитку

 61. Планування регіонального розвитку (на прикладі … області)

 62. Інновації як перспектива розвитку регіональної економіки

 63. Внутрішня торгівля України як основа регіонального економічного розвитку

 64. Екологічні проблеми регіонального розвитку України

 65. Правові механізми регулювання природокористування в Україні

 66. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього природного середовища

 67. Економічна ефективність природоохоронних заходів

 68. Ринкові відносини у сфері природокористування

 69. Стан техногенного навантаження та система природоохоронних заходів в галузі паливно-енергетичного виробництва

 70. Екологізація металургійного виробництва України з урахуванням провідного світового досвіду

 71. Екологічні аспекти розвитку хімічного і лісопромислового виробництва

 72. Екологізація сільського господарства України в сучасних умовах господарювання

 73. Еколого-господарське регулювання нематеріального виробництва та транспорту

 74. Сучасні проблеми природокористування в УкраїніII. Міжнародний досвід регіонального економічного розвитку

 1. Міжнародний досвід регіонального розвитку на прикладі Європейських країн (США, Канади тощо)

 2. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами СНД

 3. Міжнародні економічні зв’язки України з Росією

 4. Міжнародні економічні зв’язки України з Білорусією

 5. Міжнародні економічні зв’язки України з Польщею

 6. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами ЄС

 7. Міжнародні економічні зв’язки України з Німеччиною

 8. Міжнародні економічні зв’язки України з Францією

 9. Міжнародні економічні зв’язки України з Японією

 10. Міжнародні економічні зв’язки України з Казахстаном

 11. Міжнародні економічні зв’язки України з Китаєм

 12. Міжнародні економічні зв’язки України з США

 13. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Азії

 14. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Північної Європи

 15. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Близького Сходу

 16. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Африки

 17. Міжнародні економічні зв’язки України з країнами Латинської Америки

 18. Зовнішня торгівля України як фактор регіонального економічного розвитку

 19. Інтеграційні процеси та їх вплив на розвиток регіональної економіки України

 20. Західноєвропейська інтеграція, її основні проблеми

 21. Світовий досвід державного регулювання регіонального розвитку

 22. Світовий досвід та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища

 23. Міжнародне співробітництво в галузі природокористування

 24. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи в умовах глобалізації

 25. Природно-ресурсний потенціал світу як основа регіонального економічного розвитку

 26. Паливно-енергетичні ресурси світу як основа регіонального економічного розвитку

 27. Рудні корисні копалини світу як основа регіонального економічного розвитку

 28. Водні ресурси світу в регіональному економічному розвитку

 29. Рекреаційні ресурси світу в регіональному економічному розвитку

 30. Розвиток і розміщення сільського господарства світу

 31. Комплекс хімічної індустрії світу: економічні аспекти розвитку

 32. Машинобудування світу: економічні аспекти розвитку

 33. Легка промисловість світу: економічні аспекти розвитку

 34. Розвиток і географія залізничного транспорту світу

 35. Розвиток і географія автомобільного транспорту світу

 36. Розвиток і географія водного транспорту світу

 37. Регіональні особливості міжнародних економічних зв’язківЗавідувач кафедри О.М. Мороз


Додаток Д


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації