В. Т. Програма державного екзамену з базової освіти

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.


ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З БАЗОВОЇ ОСВІТИ
Освітньо-кваліфікаційний рівень

“бакалавр”

Напрям підготовки

030508 “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування

“Державні фінанси”

Форма навчання

заочна скороченаВінниця 2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено


Укладачі: Ж.В. Гарбар, кандидат економічних наук, доцент;

Л.І. Губанова, кандидат економічних наук, доцент;

О.Ф. Лимар, ст. викладач;

В.В. Руденко, асистент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол №18 від 30.08.2010р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №4 від 31.08.2010р.), на засіданні Вченої ради інституту (протокол №7 від 02.09.2010р.) .Рецензент: О.А.Сьомченков, к.е.н., доц.


ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З БАЗОВОЇ ОСВІТИ


Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

Напрям підготовки 030508 “Фінанси і кредит”

Професійне спрямування “Державні фінанси”

Форма навчання заочна скорочена


Укладачі: ГАРБАР Жанна Володимирівна;

ГУБАНОВА Людмила Іванівна;

ЛИМАР Олена Федорівна;

РУДЕНКО Вікторія Василівна


Підп. до друку . Формат 60x84/16. Папір письм.

Офс.друк. Ум. друк. арк. .

Обл.-вид. арк. . Тираж 30 пр. Зам. № .

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 21100, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 25.
ВСТУП


Програма державного екзамену з базової освіти підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму “Фінанси і кредит” професійного спрямування “Державні фінанси”, “Управління державними фінансовими ресурсами”.

Державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного екзамену з базової освіти – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Державний екзамен з базової освіти складається з двох етапів:

− тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, що зазначені у ГСВО МОН, “Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра” з напряму “Фінанси і кредит” професійного спрямування “Державні фінанси”, “Управління державними фінансовими ресурсами”;

− письмове розв’язання розрахунково-аналітичних задач, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний екзамен з базової освіти виносяться наступні дисципліни:

фінанси” на державний екзамен виносяться наступні дисципліни:

  1. Фінанси.

  2. Гроші та кредит.

  3. Бюджетна система України.

  4. Теорія економічного аналізу:

  5. Економіка та фінанси підприємства:

5.1. Економіка підприємства.

5.2. Фінанси підприємства.

  1. Бухгалтерський облік;

  2. Економічна теорія:

7.1. Основи економічної теорії.

7.2. Макроекономіка.

7.3. Мікроекономіка.

  1. Податкова система України;

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного екзамену з базової освіти. Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до державного екзамену з базової освіти студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСИ


Сутність фінансів як економічної категорії. Фінансові ресурси держави. Фінансова система України, її склад. Фінансова політика, її склад. Головні напрямки діяльності держави в галузі фінансової політики. Основні принципи та функції управління фінансами. Органи управління фінансами.

Поняття та склад фінансового механізму. Характер впливу фінансового механізму на економічний та соціальний розвиток держави. Методи фінансового впливу на розвиток суспільства.

Бюджетна система України, принципи її побудови. Державний бюджет, його економічний зміст: склад і структура доходів та видатків державного бюджету. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування. Бюджетний процес та його учасники. Надходження та витрати місцевих бюджетів. Розмежування видатків між бюджетами. Виконання державного та місцевих бюджетів. Державне казначейство та його функції.

Сутність фінансового планування. Методи фінансового планування. Система фінансових планів. Необхідність, зміст фінансового контролю та його види.

Фінансове регулювання ринкових відносин. Засоби державного регулювання економіки. Застосування комплексу фінансових важелів. Роль та особливості фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин.

Податки як економічна, фінансова категорія. Специфічні ознаки податків, їх характеристика. Функції податків як прояв їх сутності. Об'єктивна необхідність податків. Роль податків у перерозподілі національного доходу.

Основні види податків, які застосовують на території України. Загальнодержавні податки, місцеві податки та обов'язкові платежі.

Пряме та непряме оподаткування. Проблеми співвідношення прямих та непрямих податків. Тенденції в структурі оподаткування.

Поняття податкової системи. Основні терміни, які використовуються при оподаткуванні. Принципи побудови податкової системи. Податкова політика як складова частина фінансової політики.

Види ухилення від податків. Легалізовані методи ухилення та протизаконне приховування доходів. Сутність та напрямки перекла­дання податків. Ухилення від податків та проблеми подвійного оподаткування. Особливості оподаткування у сфері міжнародного бізнесу.


РОЗДІЛ 1. ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Необхідність грошей. Сутність грошей як загального еквіва­лента. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Вартість грошей і засоби її вимірювання. Основні функції грошей. Форми грошей та їх еволюція.

Грошовий оборот. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей в межах індивідуального капіталу. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми сімейного господарства, державні структури, фінан­сові посередники. Структура сукупного грошового обороту. Грошо­вий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансо­вий оборот.

Поняття грошової системи. Основні принципи організації та моделі побудови грошових систем. Склад грошової системи. Система безготівкових розрахунків. Валютна система. Система готівкового обігу. Елементи грошової системи та їх характеристика. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової системи. Становлення та розвиток грошової системи України. Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн.

Суть інфляції та її основні форми: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита й закрита інфляція. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи. Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи в Україні.

Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку. Види цінних паперів та їх характеристика. Учасники ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів.

Необхідність і сутність кредиту. Основні функції кредиту. Типи кредитних відносин. Теорії кредиту. Загальна характеристика функціональних форм кредиту. Поняття кредитної системи. Структура кредитної системи. Банківська система.

Банки в системі ринкових економічних відносин. Основні функції банків: посеред­ництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу.

Грошово-кредитна політика. Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика обов'язкових резервів. Політика рефінансування. Селективні способи реалізації грошово-кредитної політики.

Національний банк України: його завдання, функції та історія розвитку Організаційна й функціональна структура НБУ. Повнова­ження Правління НБУ. Основні напрями діяльності НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Банківський нагляд. Формування інформа­ційної системи. Пасивні та активні операції НБУ.

Суть та призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків. Загальна характеристика банківських операцій. Економічний зміст банківського продукту і його класифікація. Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розра­хункові операції. Касові операції. Валютні операції. Консультаційні та інші послуги.

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Об'єктивні передумови становлення й розвитку кредитно-фінансових інститутів. Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових установ.

Суть міжнародних валютних відносин. Поняття валютної системи. Основні елементи національної валютної системи. Сутність та класифікація валют. Валютний курс, його функції. Загальна характеристика й структура валютного ринку. Валютні операції. Види валютних операцій. Котирування валют. Валютні ризики і методи валютного страхування.

Світовий ринок позичкових капіталів, його структура. Поняття суті та класифікації міжнародного кредиту. Кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні довгострокові кредити. Міжнародні валютно-кредитні організації.


РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Державний бюджет як економічна категорія, його об'єктивний характер. Об'єкти та суб'єкти бюджетних відносин. Особливості державного бюджету як економічної категорії. Взаємозалежність ВВП та державного бюджету. Необхідність і значення бюджетних резервів. їхні форми. Удосконалення системи бюджетних резервів. Державний бюджет як головний фінансовий план держави. Складові частини бюджету: загальний фонд та спеціальний фонд.

Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів, їх склад. Управління бюджетною системою. Сутність принципів бюджетної системи. Бюджетна класифікація, її правове та організаційне значення. Складові частини бюджетної класифікації, їх зміст.

Зміст та значення бюджетної політики, її взаємозв'язок з економікою. Мета та основи завдання бюджетної політики. Бюджетний механізм як інструмент реалізації бюджетної політики держави, його структура. Сутність і завдання бюджетного планування в умовах розширення економічної самостійності регіонів. Основні принципи бюджетного планування. Етапи і методи бюджетного планування. Бюджетне прогнозування, його етапи та методи. Бюджетне регулювання, його призначення і форми. Принципи; бюджетного регулювання.

Сутність бюджетного процесу, його стадії. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України. Складання проектів місцевих бюджетів. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України та його розгляд. Порядок внесення змін і доповнень у проект бюджету. Перше читання. Друге читання. Третє читання. Прийняття закону про Державний бюджет України. Організація виконання державного бюджету. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України та звітів про виконання місцевих бюджетів.

Економічний зміст і методи формування доходів державного бюджету. Класифікація доходів державного бюджету. Склад, структура і динаміка доходів державного бюджету. Форми і методи мобілізації доходів бюджетів. Функціональне призначення і характеристика різних видів податків у формуванні доходів державного бюджету. Неподаткові доходи державного бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Офіційні трансферти.

Економічний зміст видатків державного бюджету. Функціональна, економічна, відомча, програмна класифікація видатків державного бюджету, кредитування з вирахуванням погашення. Склад і динаміка видатків державного бюджету. Взаємозв'язок видатків і доходів державного бюджету.

Місцеві бюджети як економічна категорія. Структура місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів, джерела їх формування. Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Особливості формування видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами.

Поняття та мета міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти, їх види. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів. Параметри, що враховуються при розділі. Індекс відносної податкоспроможності. Коефіцієнт вирівнювання. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Склад видатків на соціальний захист населення, їх роль. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Соціально спрямовані державні цільові фонди. Бюджетне фінансування соціальної сфери. Основи кошторисного фінансування. Його принципи. Нормування видатків, види норм. Кошторис, його форма, зміст та види кошторисів. Видатки бюджетів на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності. Видатки бюджетів на охорону здоров'я, їх склад і структура. Бюджетні заклади охорони здоров'я. Оперативно-сітьові показники медичних установ. Складання і перевірка кошторису медичних установ. Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, радіо, телебачення. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджетів в державній підтримці олімпійського руху.

Склад видатків на економічну діяльність держави, їх роль у розвитку економіки. Напрямки і форми бюджетного фінансування економіки. Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Конкурсний відбір об'єктів бюджетного інвестування. Позички державним підприємствам з бюджету. Дотація збитковим підприємствам. Операційні витрати, їх склад і призначення. Видатки бюджетів на науку. Джерела фінансування наукових досліджень. Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Видатки бюджетів на державне управління, їх склад.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації