Додаток 4 до листа відділу освіти Глибоцької рда

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Поглиблене вивчення математики

Алгебра та початки аналізу


Пропонований підручник з алгебри і початків аналізу (автори А.Г.Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір) призначений для 10 класів з поглибленим вивченням математики загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих навчальних закладів, орієнтованих на поглиблене вивчення математики.

Зміст підручника і послідовність викладення матеріалу відповідають програмі курсу алгебри і початків аналізу 10 класу для класів з поглибленим вивченням математики.

Підручник продовжує серію підручників з математики для класів з поглибленим вивченням математики, створених цими авторами для 8 і 9 класів, розвиває закладені в цій серії методичні підходи і принципи.

Відповідно до кількості тем, що вивчаються у 10 класі, підручник містить шість параграфів, які в свою чергу поділено на пункти (загальною кількістю 44).

Структура викладення матеріалу уніфікована. Кожний пункт складається з теоретичної частини, прикладів застосування зазначеного теоретичного матеріалу для розв’язування задач, завдань для виконання в класі та самостійного розв’язування.

Підручник побудовано за принципом узгодження матеріалу і навчального плану з відповідним матеріалом загальноосвітніх класів; зокрема, основою для написання цього підручника став відповідний підручник цих самих авторів «Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень». Додатковий матеріал, призначений для поглибленого вивчення предмету порівняно з загальноосвітніми класами, включено як у вигляді окремих додаткових параграфів і пунктів, які відповідають темам, що не вивчаються в загальноосвітніх класах, так і у вигляді розширеного викладення теоретичного матеріалу і включення додаткових завдань підвищеного рівня складності за тими темами, які збігаються з програмою для загальноосвітніх класів. Певний теоретичний матеріал підвищеного рівня складності із задачами до нього винесено в рубрику «Коли зроблено уроки».

Відповідно до програми, теми, які вивчаються, розподіляються на ті, що вивчаються в загальноосвітніх класах; вивчаються в класах з поглибленим вивченням математики; і найскладніші, які не є обов’язковими для вивчення навіть в математичних класах. Ряд завдань, віднесених до категорії підвищеної складності, разом з темами, не обов’язковими для вивчення, можуть бути використані в роботі математичного гуртка або факультативу чи в індивідуальній роботі з найбільш обдарованими учнями.

Навчальний матеріал 10 класу продовжує формування в учнів формально-логічного стилю мислення, потреби в обґрунтуванні і доведенні математичних тверджень. Тому порівняно з відповідним підручником для загальноосвітньої школи підсилено роль формально-логічного методу і відповідним чином змінено акценти у викладенні матеріалу. Утім, ураховуючи вікові особливості сприйняття учнів, також використовуються елементи наочно-інтуїтивного підходу, який апелює до наявного в учнів досвіду.

Даний підручник відрізняє велика кількість засобів, спрямованих на підвищення ефективності його використання, індивідуального підходу до учнів, підвищення інтересу до предмету.

Слід відзначити велику кількість завдань та їх структурну організацію з методичної точки зору. Виконано розподіл вправ на ті, що рекомендуються для виконання в класі, і вправи для домашнього завдання. Кожному завданню приписано його рівень складності відповідно до класифікації, яка застосовується для позначення рівнів навчальних досягнень учнів: початковий і середній рівні навчальних досягнень, достатній рівень, високий рівень. При цьому взято до уваги, що рівень вимог до навчальних досягнень учнів класів з поглибленим вивченням математики підвищено порівняно з вимогами до досягнень учнів загальноосвітніх класів. Наведено також завдання підвищеної складності, які можуть бути використані в роботі математичного гуртка або факультативу. Загальна кількість завдань дещо перевищує потрібну виходячи з об’єму класних та домашніх занять, оскільки передбачається, що вчитель обирає для опрацювання потрібну кількість завдань саме того рівня складності, який відповідає загальному рівню навчальних досягнень як класу в цілому, так і окремих учнів. Вищезазначене дозволяє організувати роботу за підручником з урахуванням загального рівня підготованості класу та індивідуальних особливостей учнів і дає змогу вчителеві найбільш доречним чином вибрати дидактичний матеріал з наведеного у підручнику відповідно до можливостей класу і окремих учнів, створюючи при цьому позитивну атмосферу, сприятливе виховне середовище і ситуацію успіху для всіх учнів.

Розділ «Відповіді і вказівки» містить відповіді практично до всіх завдань, які відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів. Відповіді до значної кількості завдань супроводжуються розгорнутими вказівками.

У підручнику використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовується графічне представлення об’єктів, схеми їх класифікації. Вивчені властивості об’єктів узагальнюються у вигляді таблиць. При вивченні функціональних залежностей важливим є встановлення відповідності між властивостями функції та властивостями її графіка. У підручнику приділяється значна увага формуванню в учнів навичок роботи з графічними зображеннями функціональних залежностей.

У підручнику приділяється увага встановленню міжпредметних зв’язків і формуванню навичок практичного застосування вивченого теоретичного матеріалу, що є особливо корисним для учнів, які вбачають своє майбутнє в галузі прикладної математики та інженерно-технічної діяльності.

Наведено кілька оповідань з історії математики, присвячених становленню і розвитку понять, які вивчаються у відповідному теоретичному матеріалі підручника. Наводяться короткі біографічні відомості видатних учених, які здійснили вагомий внесок у розроблення відповідних розділів математики. Окрему увагу приділено внеску вітчизняних учених.

Мова підручника є виразною та літературною. Доступність мови і викладення дає змогу учневі в разі потреби самостійно опановувати навчальний матеріал. Також цьому сприяє оформлення теоретичної частини: виділення жирним шрифтом слів, що означають математичні терміни, правил і найбільш важливих математичних тверджень.

Розглянемо особливості методики вивчення окремих тем.

Перший параграф присвячено повторенню і систематизації знань з курсу алгебри 8-9 класів. Основна увага у цьому параграфі приділяється темам, на яких надалі базується курс алгебри і початків аналізу 10 класу.

Матеріал параграфу 2 «Елементи математичної логіки» призначений не тільки для засвоєння понятійного апарату (висловлення, предикати, булеві функції) і символіки математичної логіки. Вивчення цієї теми сприяє розвитку логічного мислення учнів, забезпечує в подальшому можливість широко використовувати здобуті знання, наприклад, при формулюванні і доведенні теорем з курсу математичного аналізу. У підручнику автори проводять паралелі між формальним апаратом математичної логіки і знайомими з попередніх класів математичними твердженнями.

У параграфі 3 «Степенева функція» вводиться поняття степеневої функції з цілим показником і розглядаються властивості цієї функції. Також у цьому параграфі вводяться поняття корінь n-го степеня, степінь з раціональним показником та розглядаються їх властивості. Учні знайомляться з такими новими поняттями як оборотні функції, взаємно обернені функції. Функція y = вводиться як обернена до степеневої функції. При такому підході значна частина властивостей функції y = випливає з властивостей степеневої функції.

При викладенні матеріалу цього параграфу автори не тільки приділяють значну увагу методам розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей, а й сприяють глибокому засвоєнню учнями найважливіших понять: рівносильні рівняння (нерівності), рівняння(нерівність) – наслідок даного. Засвоєння цих понять і пов’язаних з цим питань формує в учнів навички уважного ставлення до можливого розширення чи звуження множини розв’язків рівняння (нерівності), потребу аналізу джерел появи сторонніх розв’язків і відслідковування тих перетворень, які порушують рівносильність.

Зміст четвертого параграфу «Тригонометричні функції» в основному збігається з матеріалом загальноосвітнього курсу, поглиблення вивчення відбувається за рахунок впровадження ряду додаткових формул (пониження степеня, потрійних аргументів, половинних аргументів). Поглиблене використання засвоєних знань відбувається і в п’ятому параграфі «Тригонометричні рівняння і нерівності», у якому подається великий діапазон методів розв’язування тригонометричних рівнянь, нерівностей та їх систем, у тому числі з параметрами.

Більш глибокому засвоєнню матеріалу параграфів 4 і 5 сприяють два додаткових пункти (необов’язкові для вивчення) «Про суму двох періодичних функцій» і «Тригонометрична підстановка».

Шостий параграф «Числові послідовності» знайомить учнів з поняттями числової послідовності, збіжної послідовності, границі послідовності. Цей матеріал формує в учнів уявлення про базові поняття математичного аналізу, зокрема поняття про нескінченно малі величини, готує пропедевтичне підґрунтя для подальшого вивчення математичного аналізу.


Геометрія

Про підручник Г. П. Бевза та ін. «Геометрія, 10» для класів з поглибленим вивченням математики.

Підручник «Геометрія-10» Г.П.Бевза, В.Г.Бевз, В.М.Владімірова і Н.Г.Владімірової структурно схожий до підручників геометрії для попередніх класів. Він повністю відповідає новій програмі геометрії для 12-річної школи, усім дидактичним принципам, потребам сучасного українського суспільства. Коротко охарактеризувати його можна словами: науковий, доступний, практичний, сучасний, український, зручний.

Підручник містить 4 розділи і додатки. Назва розділів відповідає основним темам програми:

  1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

  2. Вступ до стереометрії.

  3. Паралельність прямих і площин у просторі.

  4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

У порівнянні з попередніми роками вивчення геометрії в старшій школі суттєвим нововведенням є включення першого розділу «Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії». В нашому підручнику цей розділ складається з двох параграфів:

§1. Опорні факти планіметрії.

§2. Методи розв’язування планіметричних задач.

У першому параграфі наводиться найважливіший матеріал з планіметрії, опрацьований учнями у 7-9 класах. Це – основні поняття і аксіоми планіметрії, означення і властивості багатьох геометричних фігур і відношень, формулювання найбільш уживаних теорем та ілюстрації до них, формули для обчислення довжин відрізків та площ фігур тощо. Після теоретичної частини параграфу для кращої організації повторення, систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу з планіметрії учням пропонуються 80 запитань для самоконтролю.

Для діагностики рівня навчальних досягнень учнів за попередні класи в підручнику подаються тематичні тестові завдання, які охоплюють 6 тем:

  1. Прямі і кути.

  2. Трикутники.

  3. Чотирикутники.

  4. Коло і круг.

  5. Координати на площині.

  6. Вектори.

До кожної теми подається 10 завдань і 4 відповіді на кожне завдання.

У другому параграфі розглядаються найважливіші методи розв’язування планіметричних задач. Тут ідеться про методи розв’язування задач на обчислення, побудову, доведення , дослідження, а також про координатний і векторний методи. Кожний метод ілюструється прикладами. Для самостійного розв’язання учням пропонується 100 задач (50 рівня А, 50 рівня Б і ). Серед них є легкі (для класів з поглибленим вивчення математики) алгоритмічні задачі, а є і досить важкі (вони позначені *) на застосування теорем Чеви, Менелая та ін.

Стереометричний матеріал подано в трьох наступних розділах. Теоретичний матеріал в них викладено подібно до того, як його подано в підручнику тих самих авторів «Геометрія, для 10-11 класів з поглибленим вивченням математики. – К.: «Освіта», 2000. Але методично матеріал оформлено інакше. Кожний його параграф, крім основного теоретичного матеріалу, містить рубрики: «Для допитливих», «Запитання і завдання», «Виконаємо разом», «Задачі і вправи». Задачі і вправи пропонуються різних рівнів складності і призначень: для усного розв’язування, рівні А і В, для домашніх завдань. Зупинимося детальніше на матеріалі кожного з розділів.

Другий розділ «Вступ до стереометрії» містить три параграфи. У першому розглядаються основні поняття стереометрії. Тут спочатку уточнюється, якими бувають геометричні поняття: «До геометричних понять відносяться геометричні фігури (множини точок), геометричні величини (довжини, площі, об’єми, міри кутів), геометричні перетворення (паралельні перенесення, різні симетрії, повороти, перетворення подібності тощо), вектори, геометричні відношення (перпендикулярності, паралельності, рівності, подібності тощо)». Далі розрізняються поняття означувані і не означувані. До не означуваних понять відноситься і простір: «У планіметрії універсальною множиною точок є площина, а у стереометрії – простір (тривимірний)». Про тривимірний простір у підручнику дається більше інформації, ніж це робилося в інших підручниках для середніх шкіл. Пропонуються і вправи про поділ простору двома і трьома площинами. У рубриці для допитливих наводяться також поняття «лінія» і «поверхня» - як узагальнення понять пряма і площина. Наводяться зображення гвинтової лінії і листа Мебіуса.

Другий параграф розділу – «Аксіоми стереометрії і наслідки з них». Тут сформульовано чотири аксіоми стереометрії і дано два наслідки з них. У кінці параграфа зроблено висновок про способи задання площини. Також пояснено, що слова «провести», «побудувати» у стереометрії вживають у розумінні «існують». У рубриці для допитливих дано поняття про аксіоматичну будову геометрії. У більшості геометричних і практичних задач на застосування аксіом стереометрії та наслідків з них вимагається обґрунтувати відповідь або зробити відповідний малюнок. Особливу увагу слід звернути на задачі, де потрібно перемалювати відповідний малюнок у зошит і побудувати точку перетину заданих прямих, прямої і площини, зобразити лінію перетину площин. Ці задачі є пропедевтичними і підготовлять учнів до кращого сприйняття наступної теми про побудову перерізів многогранників.

У параграфі «Многогранники та їх перерізи» спочатку вводяться поняття многогранник, призма (зокрема паралелепіпед, прямокутний паралелепіпед і куб), піраміда (зокрема тетраедр, правильний тетраедр) і переріз многогранника площиною. Далі пояснюється, як можна виконувати побудови перерізів простіших многогранників площинами, які проходять через три задані точки. Вводиться поняття сліду і розглядаються найпростіші побудови перерізів методом слідів. Задачний матеріал до цього параграфа досить великий (36 номерів). У більшості з них потрібно не тільки побудувати переріз, а і знайти його периметр та площу. На початку вивчення стереометрії, зрозуміло, йдеться про простіші такі задачі. В наступних параграфах такі задачі поступово ускладнюються і розширюється коло методів, якими їх можна розв’язувати.

Третій розділ «Паралельність прямих і площин у просторі» містить 6 параграфів:

§ 6. Мимобіжні і паралельні прямі.

§ 7. Паралельність прямої і площини.

§ 8. Паралельність площин.

§ 9. Паралельне проектування.

§ 10. Зображення фігур у стереометрії.

§ 11. Методи побудови перерізів многогранників.

Третій розділ починається параграфом про мимобіжні і паралельні прямі, в якому подається їх означення, ознака мимобіжних прямих та теорема про транзитивність паралельності прямих. Для допитливих показано, як можуть бути розташовані в просторі три різні прямі і уточнюється, коли два відрізки (промені) перетинаються. «Коли кажуть, що два відрізки (промені) перетинаються, то розуміють, що вони мають тільки одну спільну точку, яка не є кінцем відрізка чи початком променя». Наведено також геометричну модель тривимірного простору: «Якщо пряма
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації