Додаток 4 до листа відділу освіти Глибоцької рда

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Геометрія. Поглиблене вивчення

( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


№ теми
Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

28

2

ІІ

Вступ до стереометрії

12

1

ІІІ

Паралельність прямих і площин у просторі.

40

2

ІV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

40

2
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час

20

1


Орієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу для 10-х класів буде подано у науково-методичному журналі «Математика в школі» та «Математичній газеті».


Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 10-х класах


Навчання математики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками:

Рівень стандарту: «Математика. 10 клас» (автори О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко) видавництва «Навчальна книга – Богдан»; "Математика. 10 клас" (автори М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) видавництва “Зодіак - ЕКО”; “Математика. 10 клас” (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва “Зодіак - ЕКО”.

Академічний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; “Геометрія. 10 клас” (автори Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва “Зодіак - ЕКО”.

Профільний рівень: : «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автор Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».

Поглиблений рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С.Якір) видавництва “Гімназія”; «Геометрія. 10 клас» (автор Г.П.Бевз, В.Г.бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».

Ці підручники створено у відповідності до Державного стандарту та нових програм з математики, алгебри та початків аналізу та геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Розглянемо особливості нових підручників.


Рівень стандарту

«Математика. 10 клас» (автори О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко).

Відповідно до програми підручник містить вступ і 4 розділи, які в свою чергу поділено на 24 параграфи, деякі з них розділені на пункти. Кожному розділу передує підрозділ «Готуємось до вивчення теми». Його необхідність викликана тим, що неможливо розпочинати вивчення будь-якого нового матеріалу, якщо учні не готові до його сприйняття. Відповідний матеріал подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Викладення навчального матеріалу у кожному пункті структуроване за рівнями згідно із психолого-педагогічними закономірностями його засвоєння. На першому рівні (його позначено літерою Б) викладаються найголовніші поняття, основні факти теми, хоча найчастіше без формальних доведень. Викладення супроводжується ілюстраціями, певними обґрунтуваннями, прикладами відповідного рівня. Цей матеріал є базою для подальшого вивчення теми, більш ґрунтовного і повного. Головне призначення цієї частини є забезпечення фундаменту для продовження вивчення теми, навчального модуля з врахуванням різних можливостей і потреб учнів.

На другому рівні (його позначено літерою О) наводиться більш повне обґрунтування попереднього матеріалу, його розширення, наводяться приклади його застосування. У цій частині завершується подання навчального матеріалу різними способами:

1) поглибленням обґрунтувань, наведених у попередній частині, тобто проведенням строгих доведень, наскільки це можливо на рівні стандарту;

2) розширенням змісту за рахунок понять, тверджень, задач, які відіграють додаткову роль і спрямовані на поглиблене сприйняття навчального матеріалу попередньої частини;

3) розглядом більш складних, у порівнянні з першою частиною, прикладів застосувань навчального матеріалу. Матеріал на цих двох рівнях повністю забезпечує оволодіння предметом згідно вимогам програми на рівні стандарту.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується розв’язанням типових задач відповідного рівня.

Після кожного параграфу наводиться набір задач. До загальної системи задач включено вправи на повторення, що мають на меті сприяти готовності до опанування наступним матеріалом, збереженню вмінь і навичок, сформованих при вивченні попередніх розділів. Основу задачного фонду складають “сюжетні” задачі, де до деякої функції, виразу, рівняння, нерівності, геометричної фігури наведено систему взаємопов’язаних завдань. Такі задачі дозволяють виявити властивості об’єктів, економно розпорядитись часом, формувати дослідницькі навички учнів. Вони привчають розглядати об’єкт з різних позицій, використовувати отримані результати у подальшому, поєднувати результати різних видів діяльності.

Система задач і вправ має три рівні складності: перший рівень складності позначено символом «», другий не має позначень, третій позначено символом «*». Різні типи задач (за змістом, метою, рівнем складності тощо) відділені спеціальним знаком. Це допоможе вчителю краще орієнтуватись у системі задач.

До кожного пункту подано контрольні запитання з широким діапазоном дидактичних функцій: активізації пізнавальної діяльності, діагностики засвоєння, засобу засвоєння, контролю засвоєння тощо. Вони розраховані на активне та свідоме засвоєння матеріалу і мають також різний рівень складності. Контрольні запитання спрямовані не на відтворення матеріалу, не на повторення означень чи формулювання теорем, а на з’ясування основних понять і фактів, на відпрацювання їхніх характеристичних властивостей. Вони можуть використовуватись і для активізації діяльності учнів на різних етапах занять: і при актуалізації опорних знань, і при вивченні нових понять, фактів, методів, і при закріпленні нового матеріалу, і при систематизації вивченого матеріалу тощо. Іншими словами, контрольні запитання мають характер невеличких вправ, які анатомують поняття, твердження, звертають увагу на прикладну спрямованість, дозволяють зазирнути вперед, побачити перспективу розвитку теми. Контрольні запитання також мають три рівні складності.

Кожний параграф завершується «Підсумком», який містить перелік основних понять і тверджень з геометричними ілюстраціями, прикладами, застосуваннями. Його можна використати для повторення, систематизації матеріалу, що розглядався у параграфі.

Кожний розділ завершується підрозділом «Готуємось до тематичного оцінювання». Він містить матеріал для підготовки до тематичного оцінювання, який складається із запитань для самоконтролю (з відповідями) та зразка тематичної контрольної роботи. Для повторення і систематизації навчального матеріалу розділу наведено відповідні таблиці. Завершується розділ історичними коментарями.

Підручник містить вказівки і відповіді практично до всіх задач, предметний покажчик.

Значна увага у підручнику приділяється формуванню графічної культури учнів. В алгебраїчній частині це досягається задачами на читання графіків функції, побудовою графіків із заданим набором властивостей, добудовою графіків, візуалізацією зв’язків між функціями, графічним дослідженням і розв’язанням рівнянь і нерівностей та ін. У кожному параграфі геометричних розділів є підрозділ «Графічні вправи».

У підручнику приділяється серйозна увага реалізації прикладної спрямованості навчання математики, зокрема оволодінню прийомами математичного моделювання на загальнокультурному рівні. Математичне моделювання є одним з головних прийомів розгляду навчального матеріалу як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Цей прийом широко застосовується при формуванні понять, розгляді тверджень. Це створює передумови для його застосування у розв’язанні прикладних задач, яких у підручнику багато.


Підручник "Математика, 10" (автори М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) містить дві частини: "Алгебра і початки аналізу" та "Геометрія". Кожна частина структурована за розділами, що відповідають передбаченим навчальною програмою темам курсу математики 10 класу, а розділи – за параграфами, де вміщено матеріал, призначений для вивчення, як правило, протягом 2-3 академічних годин.

Кожному розділу передує цільова орієнтація учнів не те основне нове, про що вони дізнаються, опановуючи його зміст.

В основному тексті параграфа подано теоретичні відомості, розглядаються сфери їх застосування, наведено приклади розв’язання відповідних задач і вправ. Ті школярі, які цікавляться математикою, у додатковому тексті параграфа (рубрика "Дізнайтеся більше") можуть знайти додаткові відомості, безпосередньо пов’язані з основним змістом, а також цікаві факти з розвитку математичного знання та ін. Завершують параграф запитання для самоконтролю, які орієнтують учня на найістотніше в його змісті і допомагають з’ясувати ступінь його засвоєння (рубрика "Згадайте головне"), а також вправи і задачі.

Підручник містить педагогічно доцільну систему задач і вправ, яка спрямована на формування основних понять курсу, а також на вироблення в учнів відповідних способів дій. У більшості випадків реалізовано алгоритмічний підхід до такого вироблення, що передбачає його поетапність і відпрацювання кожного передбаченого відповідним алгоритмом кроку. Система завдань містить задачі і вправи чотирьох рівнів складності, які, як правило, згруповані за відповідними рівнями. В деяких випадках у першій частині підручника таке строге групування порушено, якщо вправи різних рівнів утворюють неперервний ланцюжок, коли виконання наступної базується на результатах виконання попередньої. Передбачено також, що в процесі розв’язання певних вправ учні здобувають і окремі знання з теоретичної частини курсу (наприклад, обґрунтовують деякі властивості геометричних фігур, доводять окремі формули тощо). Значну увагу приділено задачам практичного характеру, вміщених у рубриці "Застосуйте на практиці".

Підручник максимально орієнтований на забезпечення самостійності учнів у роботі з ним. Цьому слугує деталізація викладу, достатня для розуміння змісту без додаткових пояснень і коментарів, виклад матеріалу у формі бесіди з учнем, стимулювання його пізнавальної активності відповідними запитаннями, вказівками тощо. Продуктивній самостійній роботі школярів з підручником покликане сприяти і використання різних піктограм, що націлюють їх на певний вид діяльності (наприклад, "поміркуйте", "як діяти", "запам’ятайте" тощо).

Зорієнтуватися в рівні своїх навчальних досягнень в опануванні матеріалу розділу учні зможуть, виконавши рівневі тестові завдання, якими завершується кожний розділ.

Крім того, підручник містить матеріал для повторення вивченого в 10 класі, а також основні відомості з курсів алгебри і геометрії основної школи.


Підручник Г. П. Бевза і В. Г. Бевз «Математика-10» повністю відповідає новій навчальній програмі з математики для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень cтандарту), а також усім дидактичним принципам, потребам сучасного українського суспільства. У цьому підручнику пропонується інтегрований курс математики. До нього входять найважливіші теми з арифметики (дійсні числа, обчислення і відсоткові розрахунки), алгебри і початків аналізу (корені та степені з раціональними показниками, степеневі і тригонометричні функції, ірраціональні та тригонометричні рівняння та нерівності), геометрії (основні поняття та аксіоми стереометрії; паралельність і перпендикулярність прямих і площин у просторі; паралельне і ортогональне проектування; вимірювання відстаней і кутів у просторі). Коротко охарактеризувати його можна словами: науковий, доступний, практичний, сучасний, український, зручний.

У передмові до підручника розкривається значення математики для науковців, інженерів, техніків і фахівців інших найрізноманітніших спеціальностей, а також визначається її роль у розвитку суспільства та окремої особистості. Для підвищення інтересу до вивчення математики учнями, для яких цей предмет не є профільним, зазначається, що математика – це значна частина загальнолюдської культури, а для підсилення мотивації – наводиться цікавий приклад.

Дехто з учнів говорить: «Мені не потрібна математика, бо я не збираюся бути математиком». Подібна аргументація анітрохи не краща такої: «Мені не потрібен автомобіль, бо я не збираюся бути шофером».

Основний зміст підручника (відповідно до програми) представлено у 4 розділах:

 1. Числа, вирази і функції.

 2. Тригонометричні функції.

 3. Паралельність прямих і площин.

 4. Перпендикулярність прямих і площин.

На початку кожного розділу схематично подається його основний зміст та коротка мотивація вивчення. У такий спосіб учні та вчителі мають можливість заглянути на багато уроків наперед, установлюючи тим самим зв’язки між окремими темами. Гарно оформлені заставки та цитати відомих особистостей сприяють естетичному вихованню та створюють атмосферу зацікавленості до навчання. Наприкінці кожного розділу вміщено системоутворюючий та діагностичний матеріал, який виокремлено в такі рубрики: «Завдання для самостійної роботи», «Історичні відомості», «Головне в розділі».

Підручник містить 33 параграфи. Основними структурними елементами кожного з них є: теоретичний матеріал, запитання з рубрики «Перевірте себе», приклади розв’язування задач у рубриці «Виконаємо разом», задачі і вправи, що містяться у рубриках «Виконайте усно», «Рівень А», «Рівень Б», «Вправи для повторення».

Коротко проаналізуємо зміст кожного з розділів. Перший розділ підручника – «Числа, вирази і функції» – містить 9 параграфів:

 1. Дійсні числа.

 2. Обчислення.

 3. Відсоткові розрахунки.

 4. Числові функції.

 5. Властивості функції.

 6. Корені п-го степеня.

 7. Степені з раціональними показниками.

 8. Степеневі функції.

 9. Ірраціональні рівняння і нерівності

Перший розділ містить найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що учням відомо з попередніх класів. Оскільки в умовах профільного навчання 10 клас може бути сформований з учнів, які навчалися в основній школі в різних класах і мають різний рівень математичної підготовки, то на вивчення перших п’яти параграфів слід відвести достатню кількість годин.

У перших трьох параграфах розглядається цікавий і потрібний матеріал – цифри з різних нумерацій, запис і читання великих чисел, числові множини та співвідношення між ними, десяткова і двійкова системи числення та їх застосування, закони арифметичних дій, одиниці вимірювання різних величин, правила округлення чисел, стандартний вигляд числа, відсотки тощо. Задачний матеріал до цих параграфів містить абстрактні та прикладні задачі і вправи різного рівня складності і трудності. Загалом їх майже 150, що дозволяє досить просто організувати навчання на основі рівневої диференціації.

Наступний блок тем стосується функцій та їх властивостей. Це також матеріал, добре знайомий учням з основної школи. Новим тут є поняття «неперервність функцій», а для деяких учнів і «монотонність, парність і непарність функцій». Ці поняття розкриваються у контексті дослідження функції на основі розгляду конкретних прикладів.

Новими для учнів є останні три параграфи, в яких розглядаються теми про корені п-них степенів і степені з довільними раціональними показниками. Поняття кореня п-го степеня вводиться після повторення відомостей про квадратний корінь і його арифметичне значення аналогічно до останніх. Практичний матеріал стосується обчислення, порівняння та перетворення виразів, що містять корені п-го степеня. Пропонуються для розв’язання також найпростіші степеневі та ірраціональні рівняння.

Поняття степеня з раціональним показником уводиться у процесі розширення відомостей про степені (від натурального показника до дробового) з використанням поняття кореня п-го степеня. Степені з дробовими показниками розглядаються тільки за умови, що їх основи – числа додатні. Цей факт використовується під час вивчення степеневих функцій і під час розв’язування окремих видів рівнянь. Учням показується і підкреслюється відмінність графіків функцій у = і у = .

Останній параграф розділу не є обов’язковим для вивчення. Це – позапрограмний матеріал. За бажанням учителя, потребами і можливостями учнів, його можна розглянути на уроці для всього класу, чи використати для індивідуальної роботи з учнями, які все ж вирішать писати ЗНО з математики.

Другий розділ – «Тригонометричні функції» складається з 9 параграфів.

 1. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

 2. Тригонометричні функції числового аргументу.

 3. Основні тригонометричні формули.

 4. Формули зведення.

 5. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

 6. Періодичні функції і гармонічні коливання.

 7. Формули додавання.

 8. Наслідки з формул додавання.

 9. Тригонометричні рівняння та нерівності

Розділ містить дещо полегшений виклад традиційного матеріалу про тригонометричні функції. У ньому спочатку розглянуто тригонометричні функції гострого і тупого кута та довільних кутових аргументів. Далі повторюється поняття радіана і на його основі вводиться поняття тригонометричних функцій числового аргументу. Деякі тригонометричні формули приводяться без доведень. Із властивостей тригонометричних функцій особливу увагу звернено на їх періодичність. Відмічено також, що багато процесів у живій і неживій природі періодично повторюються а для їх математичного моделювання найкраще підходять тригонометричні функції.

Учням буде цікаво дізнатися, що періодичними бувають не тільки функції та їх графіки, а й багато інших зображень: вишивки, орнаменти, візерунки на тканинах чи шпалерах. У підручнику наводяться приклади стрічкових орнаментів (періодичних в одному напрямі) і площинних (періодичних у багатьох різних напрямах). Цей матеріал можна використати для організації конкурсу на кращий орнамент, елементами якого є частини графіків вивчених функцій.

Тригонометричні рівняння і нерівності розглядаються простіші. Спочатку розглядається графічне розв’язання найпростіших тригонометричних рівнянь (на одиничному колі та за допомогою графіка), а потім – за допомогою формул. В основній частині параграфа розглядається розв’язування складніших тригонометричних рівнянь, які зводяться до квадратних, а в рубриці «Виконаємо разом» - однорідних.

Система задач до цього розділу у певній мірі – надлишкова (понад 300 номерів). На думку авторів, це дозволить організувати ефективне вивчення теми як у найслабших класах, так і з учнями, які не позбавлені бажання вивчати математику.

Третій розділ – «Паралельність прямих і площин у просторі» містить 8 параграфів:

 1. Що вивчається в стереометрії.

 2. Основні поняття і аксіоми стереометрії.

 3. Наслідки з аксіом стереометрії.

 4. Прямі в просторі.

 5. Паралельне проектування.

 6. Зображення фігур у стереометрії.

 7. Паралельність прямої і площини.

 8. Паралельність площин.

В цьому розділі об’єднано матеріал, який за програмою академічного рівня міститься у двох розділах – «Вступ до стереометрії» (§19 - §21) і «Паралельність прямих і площин у просторі» (§22 - §26). Перші три параграфи дуже важливі для подальшого вивчення стереометрії та формування загальної культури учнів. Тому на їх вивчення слід відвести достатню кількість часу. У підручнику теоретичний матеріал викладено просто і лаконічно. Розглядається багато прикладів, а нові поняття ілюструються відповідними малюнками. Передбачається, що засвоєнню теоретичного матеріалу сприятиме виконання задач і вправ.

Вправи до першого параграфа, на перший погляд, дещо одноманітні і не дуже цікаві, оскільки майже всі починаються словами «Намалюйте …» або «Зобразіть …». Радимо вчителям не нехтувати ними, а віднестися з відповідальністю. Щоб учням було цікаво їх виконувати, слід урізноманітнювати форми роботи. Наприклад:

- один і той же номер (709, 711, 712) біля дошки виконують одночасно два учні (решта виконують в зошиті). Отримані зображення оцінюють і порівнюють учні. Вони ж визначають, яке із розташувань є наочнішим. Пропонують інші способи розв’язання;

- за допомогою комп’ютерної презентації чи на дошці вчитель показує, як правильно зображати куб, прямокутний паралелепіпед, тетраедр. Після цього оголошується конкурс на краще зображення однієї з фігур.

Значна частина вправ до перших трьох параграфів – це задачі на дослідження. Учням слід пояснити, що для розв’язання багатьох з них досить зобразити один відповідний малюнок (якщо запитують «Чи може …?) або навести вдалий контрприклад.

Найрізноманітнішою є система задач і вправ до §3, оскільки тут, крім іншого, розглядається побудова перерізів многогранників. Це задачі на дослідження, доведення, побудову і обчислення.

Виклад матеріалу у наступних параграфах є традиційним, щоправда деякі з теорем подаються без доведень.

Четвертий розділ «Перпендикулярність прямих і площин» містить такі параграфи:

 1. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих.

 2. Перпендикулярність прямої і площини.

 3. Перпендикуляр і похила до площини.

 4. Перпендикулярні площини.

 5. Ортогональне проектування.

 6. Відстані в просторі.

 7. Вимірювання кутів у просторі.

Щоб увести поняття перпендикулярних прямих, вводиться поняття кута між прямими (які перетинаються, паралельні, мимобіжні). В підручнику пояснюється, що перпендикулярними можуть бути як прямі, що перетинаються, так і мимобіжні прямі. Учням слід наголосити, що кут між прямими – не фігура, а кутова міра, величина, яка не перевищує 90о. Взагалі, теми про перпендикулярність прямої та площини, перпендикулярність площин, перпендикуляр і похила, теорема про три перпендикуляри подані досить традиційно. Тут даються відповідні означення, доводяться ознаки та низка теорем про зв'язок між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин у просторі.

У параграфі «Перпендикулярність прямої і площини» формулюється і доводиться три теореми. Це не означає, що учні всіх їх мають запам’ятати і вміти доводити. Бажано, щоб учні зрозуміли їх суть та вміли використовувати до розв’язування задач. З цією метою додатково сформульовано й наслідки з ознаки перпендикулярності прямої і площини. А доведення теорем, які містяться у параграфі можна використати для індивідуалізації роботи з сильнішими учнями.

Теорема про три перпендикуляри розглядається в параграфі «Перпендикуляр і похила до площини». Гарною ілюстрацією перпендикулярності прямої і площини служить симетрія в просторі. На конкретних прикладах і малюнках учні мають можливість ознайомитися з цим поняттям і віднайти відповідні приклади в оточуючому середовищі.

У параграфі «Відстані в просторі» систематизовано і узагальнено відомості про різні відстані між фігурами. Розглядаються: відстань від точки до прямої та до відрізка, від точки до площини, відстань між паралельними площинами та між мимобіжними прямими. Для знаходження відстані між мимобіжними прямими вводиться поняття спільного перпендикуляра мимобіжних прямих, довжина якого і дорівнює відстані між цими прямими. Наводиться також й інший спосіб: знаходження відстані між мимобіжними прямими як відстані між паралельними площинами, яким ці прямі належать.

Останній параграф розділу – «Кути в стереометрії». Основна увага в ньому приділяється таким поняттям – куту між прямою і площиною, куту між похилою і площиною, куту між площинами та двогранному куту.

В додатках до підручника вміщено 39 тем для завдань творчого характеру. Серед них, зокрема, і такі:

Подається також список літератури, яка може зацікавити учнів гуманітарного спрямування освіти.

Нумерація параграфів і задач у підручнику суцільна. Це уможливлює як роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу, так і сумісне їх вивчення. Пропонуємо на вивчення кожного розділу підручника (відповідно і теми програми) відвести одну чверть.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації