Додаток 4 до листа відділу освіти Глибоцької рда

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Академічний рівень

Алгебра та початки аналізу


Підручник „Алгебра і початки аналізу. 10 клас" (академічний рівень), автор Нелін Є.П., зберігає і розвиває методичні підходи і принципи, закладені автором в дворівневих підручниках з алгебри і початків аналізу для одинадцятирічної школи.

Система навчального матеріалу підручника з кожної теми представлена на двох рівнях. Основний матеріал наведено в параграфах, номери яких позначено синім кольором. Додатковий матеріал (номери параграфів позначено сірим кольором) призначений для оволодіння темою на більш глибокому рівні (наприклад, для виконання більш складних завдань з алгебри і початків аналізу зовнішнього незалежного оцінювання з математики) і може опановуватися учнем самостійно чи під керівництвом учителя.

Підручник надає можливість кожному учню знаходити своє співвідношення між науковістю матеріалу, що вивчається, і його доступністю. Основний матеріал, який повинні засвоїти учні, структуровано у формі довідкових таблиць на початку параграфа, які містять систематизацію теоретичного матеріалу та способів діяльності із цим матеріалом у формі спеціальних орієнтирів по розв’язуванню завдань. У першу чергу учні повинні засвоїти матеріал, який міститься в таблицях. Тому при поясненні нового матеріалу доцільно використовувати роботу з підручником за відповідними таблицями та рисунками. Усі потрібні пояснення й обґрунтування теж наведено в підручнику, але кожен учень може вибирати свій власний рівень ознайомлення із цими обґрунтуваннями.

У кожному розділі розв’язуванню вправ передує виділення загальних орієнтирів по розв’язуванню завдань з теми. Тому важливою складовою роботи із запропонованим підручником є обговорення вибору відповідних орієнтирів і планів розв’язування задач. Для ознайомлення з основними ідеями розв’язування задач в підручнику наводяться приклади, у яких, крім самого розв’язання, окремо міститься також коментар, що допоможе скласти план розв’язування аналогічного завдання. За умови такої подачі навчального матеріалу коментар, у якому пояснюється розв’язання, не заважає сприйняттю основної ідеї та плану розв’язування завдань певного типу. Це дозволяє учневі, який уже засвоїв спосіб розв’язування, за допомогою наведеного прикладу згадати, як розв’язувати аналогічні завдання, а учневі, якому потрібна консультація з розв’язування, — отримати детальну консультацію, що міститься в коментарі. (Це ж дозволяє учневі, який не був присутнім на уроці, де пояснювався відповідний матеріал, самостійно освоїти його).

З метою закріплення, контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу після кожного параграфа запропонована система запитань і вправ. Відповіді на ці запитання і приклади розв’язування аналогічних вправ можна знайти в тексті параграфа. Система вправ до основного матеріалу подана на трьох рівнях. Задачі середнього рівня позначені символом «°», дещо складніші задачі достатнього рівня подано без позначень, а задачі високого рівня складності позначені символом «*». У підручнику і для багатьох задач поглибленого рівня пропонуються спеціальні орієнтири, які дають можливість опанувати методи їх розв’язування. Відповіді і вказівки до більшості вправ наведено у відповідному розділі. Про походження понять, термінів і символів учень зможете дізнатися, прочитавши «Відомості з історії». У кінці підручника наведено довідковий матеріал з курсу алгебри 7-9 класів та предметний покажчик.

Відзначимо особливості методики навчання розв’язуванню рівнянь і нерівностей, реалізованої в підручнику. Як і в інших підручниках тут детально розглядається розв’язування найпростіших рівнянь і нерівностей кожного виду. Для складніших рівнянь і нерівностей пропонується дворівнева система орієнтирів:

– загальні методи (для розв’язування рівнянь: рівносильні перетворення, використання рівнянь наслідків, використання властивостей функцій; для розв’язування нерівностей – рівносильні перетворення і загальний метод інтервалів), з якими учні знайомляться вже в першому розділі підручника;

– спеціальні методи (для розв’язування конкретних видів рівнянь і нерівностей, наприклад, для тригонометричних рівнянь див. § 25).

Така структуризація методів дозволяє, по-перше, запропонувати учням певні орієнтири по пошуку (і реалізації) планів розв’язування рівнянь і нерівностей, а по-друге – багаторазово повторити і закріпити загальні методи при розв’язуванні рівнянь і нерівностей конкретних видів.

Особливо слід відзначити раннє (в § 4) введення загального методу інтервалів для розв’язування будь-яких нерівностей виду f (x) > 0 ( f (x) < 0,
f (x)  0, f (x) 0), де f (x) – елементарна функція, для якої з частковою опорою на наочно-образні уявлення розглядається властивість (яка доводиться в курсі математичного аналізу для вищої школи і уточнюється в підручнику 11 класу як властивість неперервних функцій): якщо на інтервалі (а; b) елементарна функція f (x) визначена і не дорівнює нулю, то на цьому інтервалі вона зберігає постійний знак. Такий підхід дозволяє обґрунтовано виділити загальну схему методу інтервалів і використовувати її для розв’язування нерівностей всіх видів, які розглядаються далі. Відзначимо також, що раннє введення загального методу інтервалів дозволяє в класах, які працюють за програмою академічного рівня, зняти проблему типу: «немає часу на доведення теорем про рівносильність ірраціональних нерівностей і на їх розв’язування» – ці нерівності можна успішно розв’язувати загальним методом інтервалом, уміючи розв’язувати тільки ірраціональні рівняння (і це показано в підручнику). Крім того, вказаний підхід дозволяє замінити типову реакцію учнів: «а ми таких нерівностей не розв’язували» більш плідним орієнтиром: «розв’язуємо цю нерівність методом інтервалів».

За рахунок чіткого виділення загальних орієнтирів роботи з практичними завданнями курсу вдається частину «нестандартних» (з точки зору традиційних підручників) завдань перевести в розряд «стандартних» (наприклад, рівняння, для розв’язування яких доводиться використовувати властивості функцій). Це дозволяє, зокрема, ознайомити учнів з методами розв’язування навіть складних завдань з алгебри і початків аналізу, які пропонуються в зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, та з оформленням їх розв’язання.


Підручник «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С. продовжує серію підручників з математики, створених цими авторами для 5-9 класів, розвиває закладені в цій серії методичні підходи і принципи.

Відповідно до кількості тем, що вивчаються у 10 класі, підручник містить п`ять параграфів, які в свою чергу поділено на пункти (загальною кількістю 37).

Структура викладення матеріалу уніфікована. Кожний пункт складається з теоретичної частини, прикладів застосування зазначеного теоретичного матеріалу для розв’язування задач, контрольних запитань для самоперевірки засвоєння теоретичного матеріалу та завдань для виконання в класі і самостійного розв’язування. Для забезпечення безперервності вивчення матеріалу пункт завершується рубрикою «Вправи для повторення» або «Готуємося до вивчення нової теми», яка містить певну кількість завдань відповідного змісту.

Після закінчення теми наводяться завдання в тестовій формі під рубрикою «Перевір себе» (усього 4 завдання, кожне з яких складається з 18 запитань). Така форма самоперевірки знань відповідає сучасним тенденціям впровадження тестових форм оцінювання в практику як середньої, так і вищої школи і формує в учнів відповідні навички роботи з навчальним матеріалом у тестовій формі. До завдань у тестовій формі наведено відповіді.

Останній пункт підручника містить вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу.

Наприкінці підручника подано стислі відомості з курсу математики попередніх класів, оформлені у вигляді довідкового матеріалу. Це дозволяє учневі, незважаючи на можливі прогалини у знаннях за попередні роки, успішно опанувати курс 10 класу і систематизувати знання, набуті в попередні роки. Аналогічну довідкову роль відіграє «Предметний покажчик», котрий містить посилання на нові поняття, які вивчаються в курсі 10 класу. Слід зазначити, що в рубриці «Готуємося до вивчення нової теми» надається посилання на відомості з попередніх класів, на які спиратиметься викладання нового матеріалу і які рекомендується повторити безпосередньо перед вивченням нової теми.

Даний підручник відрізняє велика кількість засобів, спрямованих на підвищення ефективності його використання, індивідуального підходу до учнів, підвищення інтересу до предмету.

Ураховуючи практичну неможливість використання в загальноосвітній школі строгого формально-логічного методу побудови курсу математики, автори обрали поєднання формально-логічного принципу з наочно-інтуїтивним підходом. Водночас учні, схильні до дедуктивного типу мислення, мають змогу засвоїти логічні основи побудови курсу.

Слід відзначити велику кількість завдань, структурованих з методичної точки зору. Виконано розподіл вправ на ті, що рекомендуються для виконання в класі, і вправи для домашнього завдання. Окремо позначено завдання, які можуть бути розв’язані усно. Кожному завданню приписано його рівень складності відповідно до класифікації, яка застосовується для позначення рівнів навчальних досягнень учнів: початковий і середній рівні навчальних досягнень, достатній рівень, високий рівень. Наведено також завдання підвищеної складності, які можуть бути використані в роботі математичного гуртка або факультативу. Загальна кількість завдань дещо перевищує потрібну виходячи з об’єму класних та домашніх занять, оскільки передбачається, що вчитель обирає для опрацювання потрібну кількість завдань саме того рівня складності, який відповідає загальному рівню навчальних досягнень як класу в цілому, так і окремих учнів.

Автори окремо наголошують, що наявність у підручнику задач підвищеної складності не вимагає їх розв’язування від усіх учнів і не звужує область застосування підручника лише «сильними» класами. Навпаки, рівень доступності дидактичного матеріалу визначаться високим відсотковим вмістом у ньому простих і середніх за складністю задач. Велике розмаїття завдань, різних за ступенем складності, дає учителеві змогу самостійно обирати дидактичний матеріал відповідно до можливостей класу і окремих учнів, створюючи при цьому позитивну атмосферу, сприятливе виховне середовище і ситуацію успіху для всіх учнів.

Розділ «Відповіді і вказівки» містить відповіді практично до всіх завдань, які відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів. Відповіді до значної кількості завдань, хід розв’язування яких може бути неочевидним учневі, супроводжуються розгорнутими вказівками.

У підручнику використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко застосовується графічне представлення об’єктів, схеми їх класифікації. Вивчені властивості об’єктів узагальнюються у вигляді таблиць. При вивченні функціональних залежностей важливим є встановлення відповідності між властивостями функції та властивостями її графіка.

У підручнику приділяється увага встановленню міжпредметних зв’язків і формуванню навичок практичного застосування вивченого теоретичного матеріалу.

Наведено кілька оповідань з історії математики, присвячених становленню і розвитку понять, які вивчаються у відповідному теоретичному матеріалі підручника. Наводяться короткі біографічні відомості видатних учених, які здійснили вагомий внесок у розроблення відповідних розділів математики. Окрему увагу приділено внеску вітчизняних учених.

Мова підручника є виразною та літературною. Доступність мови і викладення дає змогу учневі в разі потреби самостійно опановувати навчальний матеріал. Також цьому сприяє оформлення теоретичної частини: виділення жирним шрифтом слів, що означають математичні терміни, правил і найбільш важливих математичних тверджень.

Розглянемо особливості методики вивчення окремих тем.

Параграф 1 «Множини. Операції над множинами» призначено для засвоєння учнями понятійного апарату і символіки теорії множин. Вивчення цієї теми на початку курсу забезпечує можливість у подальшому широко використовувати операції над множинами, що виявиться особливо корисним при вивченні рівнянь, нерівностей, їх систем і сукупностей.

Значну увагу в цьому параграфі приділено розгляду числових множин, співвідношенням між ними. Числові множини є першим прикладом нескінченних множин, з якими зустрічалися учні в попередніх класах. Тому у першу чергу на їх прикладі розглядаються властивості нескінченних множин.

При вивченні матеріалу параграфа 2 «Функція та її основні властивості» учні повторюють ряд загальних понять, пов`язаних з функцією, які були розглянуті в попередніх класах (область визначення і область значень функції, графік функції, нулі і проміжки знакосталості функції, зростання і спадання функції) і знайомляться з новими характеристиками функцій (парність і непарність функції, найбільше і найменше значення функції), вводяться такі нові поняття як оборотні функції, взаємно обернені функції.

Також учні повторюють відомі їм перетворення графіків функцій і знайомляться з новими перетвореннями. Під час вивчення перетворень графіків функцій, які вимагають кількох перетворень, слід особливу увагу приділити послідовності цих перетворень. У підручнику наведено значну кількість прикладів, які сприяють засвоєнню цього складного матеріалу.

Тема «Метод інтервалів» спрямована на нарощування арсеналу прийомів, які використовуються учнями для розв`язування задач.

У параграфі 3 «Степенева функція» вводиться поняття степеневої функції з цілим показником і розглядаються властивості цієї функції. Також у цьому параграфі вводяться поняття корінь n-го степеня, степінь з раціональним показником та розглядаються їх властивості.

Функція y = вводиться як обернена до степеневої функції. При такому підході значна частина властивостей функції y = випливає з властивостей степеневої функції. При вивченні теми «Ірраціональні рівняння» формуються не лише алгоритмічні навички, необхідні для розв`язування ірраціональних рівнянь, а й розглядаються причини появи сторонніх коренів.

Параграф 4 «Тригонометричні функції» присвячено традиційному матеріалу: радіанне вимірювання кутів, тригонометричні функції числового аргументу, їх властивості і графіки, періодичні функції, тотожні перетворення тригонометричних виразів. Тут особливу увагу слід приділити такому важливому і традиційно важкому для сприйняття поняттю як періодичні функції. Теми «Властивості тригонометричних функцій» і «Графіки тригонометричних функцій» займають особливе місце в курсі математики. Властивості цих функцій є підґрунтям для розв`язування широкого кола задач, рівнянь, нерівностей, застосовуються в курсі геометрії тощо.

Параграф 5 «Тригонометричні рівняння і нерівності» також присвячено традиційному матеріалу: розв`язування найпростіших тригонометричних рівнянь і нерівностей, розв`язування тригонометричних рівнянь, які зводяться до алгебраїчних, і розв`язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Згідно з новою програмою значно більшу увагу приділено оберненим тригонометричним функціям та їх властивостям, сприйняття яких є традиційно важким для учнів. У підручнику пропонується значна за обсягом і різноманітністю система задач, яка сприятиме засвоєнню цього матеріалу.


Геометрія

Підручник «Геометрія, 10» академічного рівня вивчення (автори М.І.Бурда, Н.А. Тарасенкова) за структурою, принципами добору змісту, дизайном і художнім оформленням аналогічний підручникам з геометрії для основної школи цих же авторів. Він містить вступне слово до учня, повторення курсу планіметрії, 3 розділи («Вступ до стереометрії», «Паралельність прямих і площин у просторі», «Перпендикулярність прямих і площин у просторі») і прикінцеві рубрики («Повторення вивченого», «Відповіді» та «Предметний покажчик»).

Кожен розділ розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів («У розділі дізнаєтесь …»), а завершується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу». Тут подано контрольні запитання узагальнюючого характеру і тестові завдання. Відповідаючи на запитання і виконуючи тести, учень переосмислює, узагальнює і систематизує відомості, вивчені в розділі, приводить у систему отримані навички й уміння.

Три розділи підручника поділено на параграфи, які мають наскрізну нумерацію. У кожному параграфі є: основний навчальний матеріал; додаткові відомості (рубрика «Дізнайтеся більше»); запитання для повторення вивченого (рубрика «Згадайте головне»); диференційована за чотирма рівнями складності система задач (рубрика «Розв’яжіть задачі»), яку завершує окремий блок завдань «Застосуйте на практиці».

Зміст підручника ґрунтується на таких методичних засадах: 1) доступність та науковість; 2) наступність; 3) диференційована реалізованість; 4) пріоритет розвивальної функції навчання; 5) прикладна спрямованість 6) посилення міжпредметних зв’язків (фізика, хімія, біологія, технології).

Вивченню стереометрії передує повторення курсу планіметрії. У підручнику укрупнено та компактно систематизовано за змістовими лініями основні факти планіметрії і методи розв’язування задач, які ілюструються відповідними прикладами.

Навчальний матеріал із стереометрії спирається на наочність та інтуїцію учнів, на їх життєвий досвід, що робить його доступним. Зміст підручника розрахований на самостійне його опрацювання учнями. З цією метою вивчення геометричних фактів, як правило, розпочинається з аналізу учнем його емпіричного досвіду (відповідних прикладів з довкілля, моделей чи малюнків). Це дає змогу з’ясувати істотні ознаки понять, властивості геометричних фігур і на основі цього самостійно сформулювати відповідні твердження. Навчальні тексти написані так, щоб залучити учня до співпраці. Виклад, як правило, розпочинається з опису практичних дій, які приведуть учня до нового поняття чи факту, або ж зі звернення до його досвіду «Ви вже знаєте, що …». Самостійно оволодіти навчальним матеріалом допоможе і підкріплення його малюнками, які виконують не лише ілюстративну, а й евристичну роль – на малюнках кольором виділяються дані і шукані величини, допоміжні побудови тощо. Загалом підручник добре ілюстрований. Кольорові фотографії несуть ретельно продумане дидактичне навантаження.

У підручнику застосовується, де це можливо, конструктивний підхід до означення геометричних понять, що робить їх доступними для учнів. Означення поняття спирається або на малюнок, або побудову відповідної геометричної фігури, або на розгляд життєвої ситуації. Учням пропонується спочатку самостійно дати означення поняттю, а потім порівняти його з наведеним у підручнику. Особлива увага приділяється теоремам та їх доведенням. До кожної теореми дається скорочений запис. Це надасть учню можливість точніше зрозуміти суть її умови і вимоги. Доведення лаконічні й поділені на смислові блоки.

Слідом за означенням поняття чи доведенням теореми учням пропонується поміркувати над проблемним запитанням. Воно сприяє глибшому осмисленню істотних ознак нового поняття або етапів доведення.

Підручник розрахований на учнів з різними навчальними досягненнями. Для тих, хто цікавиться геометрією, бажає поглибити свої знання призначена рубрика «Дізнайтеся більше». Матеріал цієї рубрики досить різноманітний, цікавий і корисний для учнів. Школярі отримують можливість ознайомитися не лише з історичними відомостями, долями визначних вчених, але й розширити та поглибити свої знання стосовно основного навчального матеріалу.

Задачі підручника мають чотири рівні складності – початковий, середній, достатній і високий. Усередині набору певного рівня складності задачі згруповані за порядком вивчення теоретичних відомостей. Як правило, набори початкового і середнього рівнів складності розпочинаються із задач за готовими малюнками. Хоча вони не є виключенням і серед більш складних задач. Окремі, найбільш важливі задачі-теореми виділені жирним шрифтом. Учням доцільно запам’ятати їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати у розв’язанні інших задач. Особливістю задач підручника є те, що задачі високого рівня складності включають елементи задач середнього і достатнього рівнів, а останні – елементи задач початого рівня.

У підручнику реалізовано діяльнісний підхід до навчання геометрії — засвоєння не лише готових знань, а й способів цього засвоєння, способів міркувань, які застосовуються в геометрії, створення дидактичних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями геометричних фактів. Майже у кожному параграфі вміщені поради щодо того, як діяти у тій чи іншій навчальній ситуації. Вони сформульовані у вигляді правил або вказівок. Вказівки спрямовані на розпізнавання геометричних залежностей, на застосування понять, теорем або способів розв’язування задач. Значна увага приділена систематизації навчального матеріалу (таблиці, схеми, задачі-таблиці, класифікації), що полегшить застосування його до розв’язування задач.

Наприкінці підручника виділено окрему рубрику «Повторення вивченого». Тут систематизовано і зведено у таблиці основний навчальний матеріал, що вивчався учнями протягом року. Також пропонується значна кількість задач. Серед них — як традиційні задачі, так і задачі з цікавими фабулами, практичним змістом, історичні задачі.

У підручнику широко використовуються спеціальні позначки (піктограми). Вони допоможуть учням краще зорієнтуватись у навчальному матеріалі. Найважливіші означення нових понять, формулювання теорем обведені рамкою. Треба, щоб учні зрозуміли їх, запам’ятали і навчилися застосовувати до розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковані жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації