Програма для студентів напрям 040 103 геологія, спеціальність гідрогеологія, геофізика шифр І назва спеціальності

Скачати
Програма
  1   2   3   4   5


50Київський національний університет імені Тараса Шевченка


_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут


__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри


Укладач(і): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський В.А.

вчене звання, прізвище та ініціали


_______М І Н Е Р А Л О Г І Я________

назва дисципліни


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів напрям ___6.040 103 – геологія, спеціальність – гідрогеологія, геофізика

шифр і назва спеціальності


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету

Вижва С.А. ____________


КИЇВ – 2007


Робоча навчальна програма з дисципліни «Мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антонович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові


Лектор(и): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антонович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали


Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.


___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту


ПЕРЕДМОВА


Курс мінералогії для студентів геологічного факультету з напрямку 6.040103 – геологія, спеціальності – гідрогеологія і геофізика, покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Основна мета курсу – навчити студентів знати та вміти пізнавати природну суть мінералів, без якої неможливо нині ефективно розвивати ні саму науку, ні мінералогічну культуру, ні мінерально-сировинний комплекс, ні, скажімо, таку сакраментальну тему як походження життя на Землі.

Мінералогія – базова нормативна дисципліна. Викладається в 1-му семестрі на 2-му курсі при підготовці фахівців бакалаврів з геології. Загальний обсяг навчального часу – 180 годин, у тому числі 54 години – лекції, 36 годин – лабораторні заняття, 90 годин – самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом, за умови успішного складання якого студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Мінерал, як основний об`єкт вивчення курсу, розглядається з таких позицій:

  1. Це – кристал, фізичне тіло, побудоване закономірно розташованими у просторі атомами і тому характеризується відповідними властивостями.

  2. Це – хімічна сполука, гігантська молекула, продукт природних хімічних реакцій.

  3. Це – кристалічний організм, який має свою анатомію і наділений відповідними функціями.

  4. Це – джерело генетичної інформації, закодованої в його формі, будові, конституції та властивостях.

  5. Це – об`єкт практичного використання, у тому числі камінь, що випромінює естетичну насолоду.

  6. Це – джерело забруднення довкілля.

Виходячи з цього, студент для досягнення основної мети повинен отримати такі знання:

Студент повинен вміти:

Програма розрахована на студентів, які не вивчали кристалографію, але грунтовно засвоїли університетський обсяг знань з загальної геології, фізики та хімії. Мінералогічні знання необхідні для засвоєння споріднених дисциплін – геохімії, петрографії, літології, петрофізики, гідрогеології, інженерної геології та вчення про родовища корисних копалин, певним чином між собою пов`язаних. У мінералі синтезуються індивідуальні якості атомів – об`єктів геохімії. Природні асоціації мінералів утворюють гірські породи – об`єкти петрографії і руди – об`їкти вчення про корисні копалини.

Мінералогічні закони знайшли своє відображення у біології і медицині, що сприяло утворенню нового напрямку – біомінералогії. Об`єкти останньої – скам`янілі рештки рослин і тварин – є фактично мінералами. Мінералогію неможливо уявити без взаємозв`язків з фізикою та хімією. Об`єднання зусиль трьох фундаментальних наук – фізики, хімії, мінералогії – відкриває перспективу створення комплексинх природничих законів, тобто законів, які діють у природі.


Контроль знань з дисципліни “Мінералогія”

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Змістовий модуль 1
Основні поняття про кристали, геометрична кристалографія,

конституція, морфологія і властивості мінералів у природі
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації