Програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія

Скачати
Програма
  1   2   3   4


41Київський національний університет імені Тараса Шевченка


_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут


__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри


Укладач(і): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин В.І.

вчене звання, прізвище та ініціали


_______М І Н Е Р А Л О Г І Я________

назва дисципліни


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності ___6.040 103 – геологія, спеціалізації – геологія, геохімія

шифр і назва спеціальності


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету

Вижва С.А. ____________


КИЇВ – 2007


Робоча навчальна програма з дисципліни «Мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові


Лектор(и): доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали


Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.


___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту


ПЕРЕДМОВА


Курс мінералогії для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 – геологія покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Основна мета дисципліни збігається з метою самої науки мінералогії – навчити студентів знати та вміти пізнавати природну історію мінералів, без якої неможливо нині ефективно розвивати ні саму науку, ні мінералогічну культуру, ні мінерально-сировинний комплекс, ні, скажімо, таку сакраментальну тему як походження життя на Землі.

Мінералогія – базова нормативна дисципліна – викладається в 1-му семестрі на 2-му курсі при підготовці фахівців за ОКР бакалавр геології. Загальний обсяг навчального часу – 180 годин, у тому числі 54 години – лекції, 36 годин – лабораторні заняття, 90 годин – самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом, за умови успішного складання якого студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Мінерал – основний об`єкт вивчення у сучасній мінералогії розглядається з таких позицій:

  1. Мінерал – це кристал, фізичне тіло, побудоване закономірно розташованими у просторі атомами і тому характеризується відповідними властивостями.

  2. Мінерал – хімічна сполука, гігантська молекула, продукт природних хімічних реакцій.

  3. Мінерал – кристалічний організм, який має свою анатомію і наділений відповідними функціями.

  4. Мінерал – джерело генетичної інформації, закодованої в його формі, будові, конституції та властивостях.

  5. Мінерал – об`єкт практичного використання, у тому числі камінь, що випромінює естетичну насолоду.

  6. Мінерал – джерело забруднення довкілля.

Виходячи з цього, студент для досягнення основної мети повинен отримати такі знання:

Студент повинен вміти:

Програма має свої ще такі особливості. Вона розрахована на студентів, які до проходження курсу мінералогії грунтовно засвоїли університетський обсяг знань з кристалографії, загальної геології, фізики та хімії. З іншого боку, мінералогічні знання необхідні для засвоєння споріднених дисциплін – геохімії, петрографії та вчення про родовища корисних копалин, певним чином між собою пов`язаних. У мінералі синтезуються індивідуальні якості атомів – об`єктів геохімії. Мінерали, поєднуючись між собою, утворюють об`єкти петрографії – породи – і вчення про родовища корисних копалин – руди, які являють собою об`єкти, відмінні від простої суми мінералів.

Спільність проблем мінепралогії, біології та медицини привела до формування біомінералогії, яка зародилася на підвалинах знань, що тривалий час створювалдися внаслідок взаємодії мінералогії з палеонтологією. Об`єкти останньої – скам`янілі рештки рослин і тварин – є фактично мінералами. Сучасну, як і недавно минулу, мінералогію неможливо уявити без взаємозв`язків з фізикою та хімією. Об`єднання зусиль трьох фундаментальних наук – фізики, хімії, мінералогії – відкриває перспективу створення комплексинх природничих законів, тобто законів, які діють у природі.


Контроль знань з дисципліни “Мінералогія”

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Змістовий модуль 1
Кристалохімія, морфологія та властивості мінералів
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації